Próba wiary

Walka o prawdę Ewangelii nie ma końca a trup ściele się gęsto. Historycznie rzecz ujmując Kościół Anglikański początkowo proklamował teologię Reformowaną, aby po czasie ustąpić miejsca zdobywającemu coraz większą popularność nauczaniu opartemu o herezję Jakuba Arminiusza.

Na konferencji króla Jakuba I i kilku prałatów w Hampton Court z przywódcami purytanów (styczeń 1604) dr Reynolds stając w obornie Ewangelii zwrócił się z prośbą, aby

„dziewięć ortodoksyjnych twierdzeń zawartych w Lambeth można było włączyć do Księgi Artykułów”.

Ale Artykuły z Lambeth nigdy nie zostały formalnie dodane do 39  Artykułów Kościoła Anglii (1563). Zostały jednak zaakceptowane przez Konwokację Dublińską w 1615 r. I dodane do Artykułów Irlandzkich (1615), które, jak się uważa, były w dużej mierze dziełem Jamesa Usshera, który miał zostać arcybiskupem Armagh i prymasem całej Irlandii (1625- 1656). W Kościele Irlandii Artykuły z Lambeth uzyskały na jakiś czas pół-symboliczny autorytet. Mówi się, że zostały one wystawione na Synodzie w Dordt (1618-1619) przez posłów angielskich, jako orzeczenie Kościoła Anglii w sprawie kontrowersji Arminiusza.

Niestety, dzisiaj większość kościołów anglikańskich na całym świecie popadło w herezję wolnej woli Arminianizmu i jeszcze gorsze nauczania, zaś ortodoksyjne Artykuły z Lambeth są albo nieznane, albo odrzucane.


Treść Artykułów z Lambeth

Predestynacja

1. Bóg od wieków przeznaczył niektórych ludzi do życia, a niektórych skazał na śmierć.

Biblijny argument:

 • Mat. 25:34 34. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata… 41. Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
  .

 • Rzym. 9:8 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
  .
 • Rzym. 9:15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję.
  .
 • Rzym. 9:21Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego?
  .
 • Rzym. 11:8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dnia dzisiejszego
  .
 • 1 Tym. 5:21 Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością.
  .
Elekcja

2. Poruszającą lub skuteczną przyczyną predestynacji do życia nie jest przewidywanie wiary ani wytrwałości, ani dobrych uczynków, ani czegokolwiek wrodzonego osobie predestynowanej, ale jedynie wola upodobania Boga.

Biblijny argument:

 • Dzieje 15:18 Znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy
  .
 • Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił
  .
 • Rzym. 9:16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
  /
 • Efez. 1:4-5 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli;
  .
 • Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;
  .
 • 2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
  .
Ograniczone odkupienie

3. Istnieje określona i konkretna liczba predestynowanych, których nie można zwiększyć ani zmniejszyć.

Biblijny argument:

 • Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.
  .
 • Jan 13:18 Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem
  .
 • 2 Tym 2:19 Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego,…
  .
  .
Zatracenie niewybranych

4. Ci, którzy nie są przeznaczeni do zbawienia, są nieuchronnie potępieni za swoje grzechy.

Biblijny argument:

 • Przysłów 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.
  .
 • Łuk. 12:46-47 47. Ten zaś sługa, który znał wolę swego pana, a nie był gotowy i nie postąpił według jego woli, otrzyma wielką chłostę. 48. Lecz ten, który jej nie znał i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać.
  /
 • Jan 3:36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
  .
 • Hebr. 10:26-27 26. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; 27 Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników… 29. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą (Chrystus, por. Jan 17:19) został uświęcony, i znieważył Ducha łaski?
  .
 • 1 Piotra 2:8 Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.
  .
Przetrwanie świętych

5. Prawdziwa, żywa i usprawiedliwiająca wiara oraz uświęcający Duch Boży nie giną ani nie przemija całkowicie ani ostatecznie w wybranych.

Biblijny argument:

 • 2 Kor. 5:5 A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał Ducha jako zadatek.
  .
 • 1 Piotra 1:5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
  .
 • Efez. 1:19 I czym jest przemożna wielkość jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi jego siły.
  .
 • Kol. 2:12 Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych
  .
 • Hebr. 12:2 Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
  .
 • 1 Jana 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
  .
Pewność zbawienia

6. Prawdziwie wierny człowiek – to znaczy obdarzony usprawiedliwioną wiarą – dzięki pełnej pewności wiary („plerophoria fidei ”) jest pewien odpuszczenia grzechów i wiecznego zbawienia przez Chrystusa.

Biblijny argument:

 • Rzym. 5:1-5 1. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; 2. Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. 3. A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4. A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję; 5. A nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.
  .
 • Rzym. 8:35-39 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36. Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy; 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.
  .
 • Efez. 2:5-6 5. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; 6. I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
  .
 • Kol. 2:2 Aby ich serca były pocieszone, będąc zespolone w miłości, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności zrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga, Ojca i Chrystusa;
  ,
 • 1 Jana 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.
  .
 • Jan 10:28-29 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
  .
 • Obj. 3:5 Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami.
  .
Limitowana łaska

7. Łaska zbawienia nie jest udzielana, nie jest upowszechniana, nie jest przekazywana wszystkim ludziom, dzięki czemu mogą być zbawieni, jeśli tylko zechcą.

Biblijny argument:

 • Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
  .
 • Jan 10:4 A gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos.
  .
 • Jan 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.
  .
 • Dzieje 13:48 Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
  .
 • 2 Tes. 3:2 I abyśmy byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi; nie wszyscy bowiem mają wiarę.
  .
Skuteczne powołanie

8. Nikt nie może przyjść do Chrystusa, jeśli mu to nie zostało dane i jeśli go nie pociągnie Ojciec, i nie wszyscy ludzie są pociągnięci przez Ojca, aby przyszli do Syna.

Biblijny argument:

 • Jan 6:44-45 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 45. I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.
  .
 • Jan 12:32 A ja, jeśli będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie.
  .
 • Jan 15:5 Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić.
  .
 • 1 Kor. 2:14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
  .
 • 2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
  .
Totalna deprawacja

9. Zbawienie nie leży w woli ani mocy żadnego człowieka.

Biblijny argument:

 • Izaj. 64:6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.
  .
 • Jer. 8:3 I cała reszta ocalałych z tego przewrotnego rodu będzie wybierać raczej śmierć niż życie we wszystkich miejscach, gdzie zostali, kiedy ich wygnałem, mówi PAN zastępów.
  .
 • Rzym. 3:10-12 10. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
  .
 • Efez. 2:1-2 1. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2. W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach rozmyślnej niewiary.
  .
 • Kol. 1:13 Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
  .
 • Kol. 1:21 I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
  .

Historia powstania

Artykuły z Lambeth zostały sporządzone w 1595 roku przez dra Williama Whitakera, profesora teologii w Cambridge, ze wstępem dra Richarda Fletchera, biskupa Londynu,  dra Richarda Vaughana biskupa-elekta Bangor i Humphreya Tyndalla, dziekana Ely

Artykuły zostały formalnie zatwierdzone przez arcybiskupa Canterbury (dra Johna Whitgifta), arcybiskupa Yorku (dra Matthew Huttona), biskupa Londynu (dra Richard Fletchera), biskupa-elekta Bangor (dra Richarda Vaughana), a inni prałaci zebrali się w Pałacu Lambeth w Londynie (20 listopada 1595). Dr Whitgift, arcybiskup Canterbury, przesłał Artykuły z Lambeth na Uniwersytet w Cambridge kilka dni później (24 listopada 1595 r.),

Nie jako nowe prawa i dekrety, ale jako wyjaśnienie pewnych kwestii już ustanowionych przez prawa krajowe.


Ad endum

Analizując 39 Artykułów Kościoła Angli warto przypomnieć artykuł 17 odnoszący się do doktryny predestynacji, ten sam, który cytował Charles H. Spurgeon w swoim Traktacie o Elekcji:

Artykuł 17 dotyczący Predestynacji i Elekcji:
.
Predestynacja do życia jest wiecznym celem Boga, zgodnie z którym (przed założeniem fundamentów świata) nieustannie dekretuje nam swą radą tajemnicę, aby uwolnić od przekleństwa i potępienia tych, których wybrał w Chrystusie spośród ludzi, i aby przyprowadzić ich przez Chrystusa do wiecznego zbawienia, jako naczynia przeznaczone ku czci. Dlatego też ci, którzy zostaną obdarzeni tak wspaniałą korzyścią Bożą, zostaną powołani zgodnie z Bożym zamysłem przez Jego Ducha działającego w odpowiednim czasie: przez Łaskę są posłuszni powołaniu: są usprawiedliwieni za darmo: stają się synami Bożymi przez adopcję: są upodobnieni do obrazu jego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa: postępują religijnie w dobrych uczynkach, a na koniec dzięki miłosierdziu Bożemu osiągają wieczne szczęście

Kościół Anglikański, tak jak argumentował Augustus Toplady refutując herezję Johna Wesleya, był rzeczywiście ustanowiony na fundamencie nauki Reformowanej. Niestety odejście od prawdy przyniosło tragiczne skutki.

Inny wniosek, jaki wypływa z chrześcijańskich starań reformacji skorumpowanego doktrynalnie systemu jest taki, że nie ma to najmniejszego sensu. Wszelkie wysiłki w najlepszym wypadku przedłużą agonię.

Na podstawie, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan