Czas trwania kary

Najbardziej okropnym i przerażającym aspektem tortur w jeziorze ognistym, jest czas ich trwania. Tortury potępionych doświadczane w jeziorze ognia i siarki będą nieskończenie długotrwałe. Druga śmierć, jezioro ogniste, jest ostatnim etapem w istnieniu bezbożnego. Będzie ono na zawsze – bez jakiejkolwiek, najmniejszej nawet nadziei na zakończenie.

 • Możesz sobie wyobrazić nieskończone trwanie w bólu?
 • Możesz sobie wyobrazić nieskończoność egzystencji w torturach i mękach?

Ani jedno matematyczne równanie czy definicja, nie potrafi wyrazić tego, ale nie ma nic co byłoby bardziej rzeczywiste i bardziej pewne jak nieskończona długotrwałość męczarni w jeziorze ognistym przygotowanych dla diabła i jego aniołów, a którym poddane będą także wszyscy ludzie którzy umrą w swoich grzechach niepojednani z Bogiem, nie znający osobiście i bezpośrednio Pana Jezusa Chrystusa.

Sam jedynie nieskończony czas trwania tortur jeziora ognistego będzie wystarczający do tego, aby doprowadzić do rozpaczy każdego człowieka, który znajdzie się w ogniu piekielnym. Również sam jeden ten aspekt jeziora ognia i siarki – jego nieskończenie długie trwanie, jest wystarczającym powodem aby każdy w pokucie nawrócił się do Pana Jezusa Chrystusa postanawiając być Mu bezwzględnie posłusznym zawsze i we wszystkim.
.


Bajki sceptyków

To wcale nie jest zaskoczeniem, że bezbożni sceptycy wszystkich wieków starali się atakować Biblijną prawdę o nieskończenie wiecznotrwałych torturach w jeziorze ognia, wymyślając bajkę o „anihilacji złych w piekle”. Jednakże prawda o nieskończonym trwaniu jeziora ognistego i jego tortur dla bezbożnych jest nienaruszalnie prawdziwa, ponieważ uczy o niej Duch Święty w Spisanym Słowie Bożym zwanym Biblią.

Jeśli Bóg pozwoli, przyjrzymy się teraz wybranym myślom z Pisma Świętego, mówiącym o nieskończenie długotrwałych torturach w płomieniach jeziora ognistego. Następnie opierając się na mądrości Chrystusowej wyjaśnimy, dlaczego kara dla bezbożnych musi być nieskończenie długotrwała i dlaczego tortury te z całą pewnością nigdy się nie zakończą, ale dla tych którzy będą ich doświadczać, będą trwać na wieki wieków, dzień i noc, cały czas.
.


Podstawa Biblijna

Obj. 20:10 A diabeł, który ich zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ta bestia i fałszywy prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków

Wiersz ten, w jasny sposób pokazuje nam trwanie tortur piekła. Piekielne męki będą na zawsze, na wieki wieków. Jak mocniej i bardziej dosadnie można by to jeszcze oddać? Nie można. Skoro Duch Święty chciał przedstawić nieskończenie długotrwałą naturę piekielnych męczarni dla ludzi, użył najlepszego sformułowania i lepszego być nie może niż „na wieki wieków”.

Pismo Święte nie zna lepszego i mocniej pokazującego wiecznotrwałość wyrażenia niż wyrażenie: „na wieki wieków”. Wyrażenie to jest użyte przez Ducha Świętego do tego, aby pokazać czytelnikom Słowa Bożego, wiecznotrwałe istnienie Samego Boga, jak pokazuje Objawienie

Obj. 4:9 A gdy te zwierzęta dawały chwałę i cześć, i dziękowanie siedzącemu na stolicy, Żyjącemu na wieki wieków

Czy ktoś może powątpiewać, że Bóg Żyje zawsze? Nikt. Tak samo nikt nie ma żadnej podstawy do tego, aby twierdzić, że tortury jeziora ognistego nie będą wiecznotrwałe, ponieważ to samo stwierdzenie odnosi się do określenia życia Boga i istnienia męczarni w jeziorze ognia i siarki. Ludzie będą torturowani w ogniu i siarce w drugiej śmierci, w jeziorze ognistym tak długo, jak długo żyć będzie Bóg. A On jest Żyjący na wieki wieków.
.


Intensywność tortur

Chciałbym teraz dać ci ilustrację tego co człowiek który trafi do piekła będzie czuł. Jest to trudne do wyobrażenia, lecz spróbujmy sobie przybliżyć fakt wiecznotrwałości tortur dla bezbożnych w piekle. Wyobraź sobie, że zostałeś wrzucony do rozpalonego pieca, lub na wielkie palenisko. Źródłem twojego bólu jest każde zetknięcie z każdym palącym się węgielkiem. Węgielki te otaczają całe twoje ciało i nie ma ani jednego kawałka twojego ciała którego by one nie dotykały. Całe palenisko jest rozpalone do granic swoich możliwości.

Wyobraź sobie, że twoje ciało leży zanurzone w takich węgielkach przez kwadrans, a węgliki są cały czas rozpalone najmocniej jak się da. Jak bardzo cierpiałbyś przez ten czas? Okropne! To byłby prawdziwy horror. Po tym, gdy przecierpiałbyś w tym piecu, lub na tym palenisku pierwszą minutę, jakże okropne byłoby to, że pozostało ci jeszcze czternaście minut takich męczarni! Lecz jakimż nieszczęściem dla twojej duszy byłoby to, gdybyś musiał w takich warunkach spędzić dwadzieścia cztery godziny…albo cały tydzień…albo cały miesiąc…albo cały rok…albo tysiąc lat! A jak bardzo zatopione w rozpaczy byłoby twoje serce gdybyś wiedział, że musisz znosić takie tortury na wieki wieków!? Jak będziesz się czuł wiedząc, że będzie to bez jakiejkolwiek szansy na koniec? Wiedziałbyś, że po milionach milionów wieków, twoje męczarnie nie przybliżyły się w najmniejszym nawet stopniu do końca, że nigdy, przenigdy nie będziesz uwolniony od tych męczarni! Pamiętaj jednak o tym, że jeśli trafisz do piekła, to twoje prawdziwe męczarnie będą miliardy razy większe i miliardy bardziej bezwzględne, niż ta prosta ilustracja którą przed chwilą przytoczyliśmy.
/.


Dzień sądu

Pan Jezus Chrystus, opisując wielki dzień sądu nad żywymi narodami, powiedział o oddzieleniu złych od sprawiedliwych używając słów:

Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do życia wiecznego

Nie jest możliwe, aby wykazać z Pisma Świętego, że chwała i błogosławieństwa nieba nie są wiecznotrwałe. Nie będzie miał miejsca koniec szczęścia i błogosławieństw ludzi, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, podporządkowując się Jemu w we wszystkim. Błogosławieństwa niebios nie przeminą pewnego dnia. To samo greckie słowo użyte jest do określenia długości życia w błogosławieństwach, jak i w odniesieniu do długości trwania piekielnych tortur jakie dotykać będą ludzi potępionych. Piekielne męki będą trwały tak długo, jak długo trwać będzie  szczęście i błogosławieństwa ludzi będących w niebie.

W piekle będzie rozróżnienie między wielkością bólu jaki będzie zadawany potępionym. Uczymy się o tym, z kilku miejsc Biblii. Ewangelia Łukasza uczy nas:

Łuk. 12:47-48 Ten zaś sługa, który by znał wolę pana swego, a nie był gotowym, ani by nie czynił według woli jego, wielce będzie karany. Ale który nie znał, a czynił rzeczy godne karania, mniej plag odniesie

Chrystus Jezus, nasz Pan i Bóg, powiedział w Ewangelii Mateusza

Mat. 11:24 powiadam wam: Iż lżej będzie ziemi Sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie

Te słowa z Ewangelii Mateusza, uczą nas, że ludzie z Kafarnaum będą w jeziorze ognistym bardziej torturowani niż ci z Sodomy. Natomiast słowa Pana Jezusa Chrystusa przytoczone z Ewangelii Łukasza, uczą że będzie różnica w wielkości kary wymierzanej potępionym, i że różnica ta będzie wynikać z wielkości poznania dostępnego potępionym, jakim pogardzili za swego życia.

Ci którzy, tak jak Polacy – otrzymali wiele światła – ponieważ mają przetłumaczony na swój ojczysty język Biblię Świętą – będą torturowani o wiele bardziej, niż naród, który nie ma tak dobrych warunków do poznania Ewangelii. Ci którzy dopuścili się większych grzechów niż inni, lub więcej grzechów niż inni, otrzymywać będą większą karę i potępienie.

Jana 19:11 Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech

Religijni hipokryci, albo ci którzy podają się za chrześcijan, a nie są nimi ponieważ nie wyznają biblijnej Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, będą torturowani o wiele bardziej, niż inni

Mat. 23:14-15 14 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo pożeracie domy wdów i dla pozoru odprawiacie długie modlitwy. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. 15 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami

Pan Jezus Chrystus powiedział o Judaszu Iskariocie:

Mat. 26:24 biada człowiekowi temu, przez którego Syn Człowieczy wydany bywa! dobrze by mu było, by się był nie narodził ten człowiek

W żaden sposób, nie można by ani jednej z tych wypowiedzi traktować jako prawdziwej, jeśli przyjęło by się bajkę o anihilacji [unicestwieniu] bezbożnych po ich śmierci biologicznej.

Istnienie różnych stopni kary ma tylko wtedy sens, jeśli istnieje możliwość świadomego odczuwania bólu przez skazanego. Nie byłoby możliwe powiedzieć o Judaszu, że byłoby mu lepiej gdyby się w ogóle nie urodził, jeżeli bajka o anihilacji bezbożnych miałaby być traktowana poważnie. Jeśli byłby tylko „zlikwidowany” po śmierci – to lepiej by mu było urodzić się i „korzystać z życia”, „jeść i pić bo jutro umrze”. Anihilacja nie jest żadną karą. Prawda jest taka, że lepiej by mu było, gdyby się nigdy nie urodził. Gdyby w ogóle nie przyszedł na świat, ponieważ teraz cierpi niewysłowione męki w Krainie Umarłych, a potem stanie przed sądem Białego Tronu, i następnie będzie wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie będzie torturowany na wieki wieków, bez jakiegokolwiek wytchnienia.
.


Druga śmierć

Te wiecznotrwałe, nieskończone tortury bezbożnych w jeziorze ognia i siarki, to druga śmierć, jak nas uczy list do Rzymian, „wieczna śmierć” – która jest odwrotnością „wiecznego życia”. Zapłatą grzechu jest wieczna śmierć. Za każdym razem gdy bezbożny grzeszy, dokłada do swoich przyszłych męczarni w płomieniach jeziora ognistego.

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu

Mało tego, ilekroć bezbożny korzysta z dóbr tej ziemi, oddycha powietrzem należącym do Boga, a nawet przyjmuje pomoc od dzieci Bożych – a nie zamierza się nawrócić – dokłada do swoich przyszłych tortur. Prawdziwe dzieci Boże pomagając bezbożnym „zgarniają im na głowę rozżarzone węgle”

Przyp. 25:21-22 21 Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą; 22 Bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a PAN cię nagrodzi

 

Rzym. 12:20 Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę

Jeżeli ci bezbożni nie nawrócą do Pana Jezusa Chrystusa – to wszystkie objawy opatrzności Bożej jakie ich w życiu „pod słońcem” spotkały, będą zaliczone jako okoliczność obciążająca i dodatkowo surowo ukarane zostanie fakt pogardzenia nimi!

Rzym. 2:5-6 5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga; 6 Który odda każdemu według jego uczynków:

Osoba która grzeszy dwa razy więcej, niż osoba o podobnym stopniu poznania Bożej woli, będzie torturowana dwa razy intensywniej. Każdego dnia gdy bezbożni grzesznicy kontynuują swe życie i poruszają się po ziemi, bez pokuty i pełnego poddania się Panu Jezusowi Chrystusowi jako jedynemu Panu, Królowi i Bogu, dodają do swoich przyszłych tortur i męczarni jakich będą doświadczać w wiecznych płomieniach jeziora ognistego. Duch Święty w liście do Rzymian uczy, że bezbożny:

Rzym. 2:5 według zatwardziałości jego i serca niepokutującego skarbi sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego

Pan Jezus Chrystus zachęcał sprawiedliwych, aby gromadzili sobie skarby w niebie a nie na ziemi. Bezbożni i źli ludzie, gromadzą sobie i zwiększają przyszły gniew jaki będzie na nich wylewany przez wieczność każdego dnia i każdej nocy przez to że trwają w swych grzechach. Dodają oni do swojego przyszłego potępienia. W piekle ludzie będą przeklinać dzień swojego narodzenia i będą wiedzieć, że lepiej by im było gdyby się nigdy nie urodzili.

Charles Haddon Spurgeon pod wpływem lektury Pisma Świętego powiedział na ten temat:

“W piekle nie ma już żadnej nadziei. Potępieni nie będą mieli żadnej perspektywy, żadnych złudzeń, że coś się zmieni, żadnej perspektywy zakończenia ich bytu. Będą na zawsze—na zawsze—na zawsze zgubieni! Na każdym miejscu w jeziorze ognistym będzie można tak jakby przeczytać: „na zawsze”. W płomieniach, będzie można widzieć jakby układające się z języczków ognia słowa: „na zawsze”. Sklepienie nad głowami potępionych, będzie, tak jakby świadczyło i będzie można tak jakby przeczytać słowa: „na zawsze”. Ich oczy będą otwarte i ich serca będą cały czas cierpiały z powodu prześladującej ich ciągle myśli, że to wszystko jest już: „na zawsze”.

Och! Jakże bardzo chciałbym ci powiedzieć, że jezioro ognia któregoś dnia się wypali, i że ci którzy będą w nim torturowani przestaną być torturowani i będą zbawieni – ale nie mogę! Ponieważ jezioro ognia wraz z jego torturami jest na zawsze. Ci którzy tam trafią będą w nim na zawsze. Cały czas będą torturowani na zawsze. Będą cierpieć na zawsze. Na zawsze będą wrzuceni do najgęstszych ciemności.”

Podobnie Christopher Love, chcąc pomóc swym czytelnikom pokazać co znaczy wiecznotrwałość, pisze:

“Wyobraź sobie, że wszystkie góry na naszej planecie są górami z piasku. Następnie wyobraź sobie, że do tych  wszystkich hałd piasku dosypano wiele milionów takich samych porcji piasku, tak wiele, że zaczęły one sięgać nieba. Następnie wyobraź sobie małego ptaszka, który raz na dziesięć tysięcy lat przylatuje i bierze jedno ziarenko piasku z tej wielkiej masy i odlatuje. Minie wiele niepoliczalnych lat zanim ptaszek w taki sposób zabierze wszystkie ziarenka piasku. I byłoby dla potępionych ludzi wielkim szczęściem, gdyby tortury w piekle trwały tylko tyle czasu aż ptaszek ten przeniesie wszystkie ziarenka piasku.

Jakże wielką tragedią dla potępionych jest to, że tortury w piekle będą trwały w nieskończoność, na zawsze. Nie będzie więcej żadnej nadziei, że to się skończy. Po milionach milionów wieków okropnych tortur od momentu gdy potępiony został wrzucony do jeziora ognia i siarki, przed nim będzie dalej cała nieskończona wieczność, pewność tego że będzie cierpiał na zawsze. Tortury będą na zawsze, bez końca, ponieważ Bóg, który ich skazał jest Wieczny i Sprawiedliwy.”


Adnotacje

Sprawiedliwi w niebie będą mogli obserwować tortury w piekle, rozważmy tekst Izajasza

Izaj. 66:22-24
.
22. Jak bowiem to nowe niebo i ta nowa ziemia, które ja uczynię, będą trwać przede mną, mówi PAN, tak będzie trwać wasze potomstwo i wasze imię.

23. I stanie się tak, że od nowiu do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną, mówi PAN.

24. I gdy wyjdą, zobaczą trupy ludzi, którzy wystąpili przeciwko mnie. Ich robak bowiem nie zdechnie i ich ogień nie zgaśnie, i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.”

 • Mowa o sytuacji, jaka będzie miała w nowym niebie i nowej ziemi, wers 22
 • Tam nieustannie i codziennie (od soboty do soboty, czyli przez wszystkie dni tygodnia) oddawany będzie kult Bogu, wers 23
 • Ciała nieusatnnie męczonych będą widzialne dla zbawionych, wers 24
 • Będą oni martwi drugą śmiercią, trupy ludzi
 • Jednakże będą oni posiadali zdolność odczuwania bólu zadawanego przez ogień, Ich robak bowiem nie zdechnie i ich ogień nie zgaśnie
 • I to oni jako osoby będą wzbudzali obrzydzenie, będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała

Ludzie ci będą całkowicie obudzeni i żywi zmartwychwstali w ciele, mówi o tym Daniel. Istota nieświadoma nie może odczuwać hańby i pogardy.

Dan. 12:2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie

Jedną z grup ludzi, która będzie w identyczny sposób co pozostali ukarana w jeziorze ognistym (świadczy o tym użycie frazy καὶ αὐτὸς kai autos – i on [też]) to ci, którzy oddają cześć diabłu. Święci aniołowie i Chrystus Bóg będą patrzeć na ich nieustanną mękę.

Obj. 14:9-11
.
9. A po nich przyszedł trzeci anioł i donośnym głosem mówił: Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę;

10. Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Barankiem.

11. A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.

Nie jest logicznym założenie, że mowa tutaj wyłącznie o bezosobowym dymie męki ponieważ:

 • Męczeniu w ogniu i siarce podlegać będą osoby
 • Baranek i aniołowie będą patrzeć na męczone osoby
 • Fraza “dym ich męki” występuje przed stwierdzeniem o niemożności zaznania odpoczynku w karze
 • Struktura ostatniego wersu wskazuje na to, że dym ma swoje źródło w wiecznej męce i nie jest od niej oderwany logicznie (jakoby dym występował bez męki)
 • Jeśli zatem dym jest wieczny, męka również
 • Zwrot we dnie i w nocy nie odnosi się do rzeczywistych zmian pory dnia lecz stanowi ilustrację informującą o ciągłości kary bez możliwości odpoczynku. Zaraz po sądzie i wrzuceniu niezbawionych do jeziora ognistego stara ziemia i stare niebo zostaną odnowione nie do poznania (Obj. 21:1), w niebie będzie już tylko dzień (Obj. 22:5), podczas gdy w jeziorze ognistym jedynie ciemność (Mat. 8:12; 22:13; 25:30)

Mat. 25:46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

 • Użycie greckiego zwrotu κόλασιν αἰώνιον  kalasin aionionkaranie wieczne należy do tej samej kategorii co ζωὴν αἰώνιον zoe aionionżycie wieczne
 • Długość życia będzie identyczna z długością trwania karania
 • Nie istnieje żaden powód dla którego należałoby w egzegezie odróżnić wieczność kary od wieczności życia, byłby to błąd ekwiwokacji
 • Jeśli zatem wieczne w przypadku kary oznacza terminowe, należy rozumieć że i życie w niebie będzie terminowe (herezja zatracenia)

Nie szatan lecz Bóg będzie sprawiedliwie przez wieczność sądził w piekle grzeszników za niespłacalny dług grzechu, zaś ogień piekielny będzie rozpalony Bożym tchnieniem

Izaj. 30:33 Od dawna bowiem przygotowane jest piekło, także dla samego króla jest przygotowane; uczynił je głębokim i szerokim, jego stos to ogień i wiele drew. Tchnienie PANA, jak strumień siarki, rozpala je
.
Psalm 21:8-9 8. Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą. 9. Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi.

.

5 Mojż. 32:22 Zapłonął bowiem ogień mojego gniewu i spłonie aż do głębin piekła, i pożre ziemię i jej plony, i wypali posady gór.

Na podstawie The Terrors of Hell is copyrighted 1992 William C. Nichols


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email