Mahomet nie był Izraelitą

Muzułmanie często odwołują się do Księgi Powtórzonego Prawa  jako jednego z biblijnych „dowodowych” tekstów, które prorokują o Mahomecie, zgodnie z Surą 7:157.

Sura 7:157 I tym, którzy idą za Posłańcem, Prorokiem rodzimym, którego oni znajdują wspomnianego w Torze i Ewangelii; on im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co niesłuszne; i zezwala im na rzeczy dobre, a zakazuje im rzeczy brzydkich; i zdejmuje z nich brzemię i okowy, które im ciążyły. A ci, którzy w niego wierzą, podtrzymują go i pomagają mu, i idą za światłem, które zostało z nim zesłane. 0ni będą szczęśliwi,

 W  tym fragmencie Pan mówi Mojżeszowi o Mesjaszu czyli Jezusie Chrystusie, który z ciała pochodził z Iraela (Mat. 1:1-16; Łuk. 3:23-30):

5 Mojż. 18:18-19 Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę.I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy.


Pogańskie korzenie Mahometa

Mahomet nie był Izraelitą, był Arabem, więc nie może być prorokiem, do którego odnosi się ten fragment. Można by założyć, że argument został obalony. Ale nie, kontrargument muzułman brzmi:

Mahomet jest potomkiem Ismaela, a zatem domyślnie Izraelitą.

Ale czy to prawda? Czy Mahomet naprawdę był potomkiem Ismaela? I czy potomkowie Ismaela są rzeczywiście Izraelitami? Co mówi nam genealogia Mahometa? Według niektórych stron internetowych Kedar (syn Ismaela wg 1 Mojż. 25:13) jest następny na liście przodków po Ismaelu w rodowodzie Mahometa:

„Prorok Mahomet – Abdullah- Abd Al Muttalib- Hashim- Abd Manaf- Qusaiy- Kilab (przodek matki Proroka) – Murrah- Ka’b. Lu’ayy- Ghalib- Fihr- Malik- Al Nadr- Kinanah- Khuzaiymah- Mudrikah- Ilyas- Mudar- Nizar- Madd- `Adnan- Adad- Zayd- Yaqdud- Al Muqawwam- Al Yasa’- Nabt- Qaidar (Kedar) – Prorok Ismail

Ale według najwcześniejszego biografa Mahometa, Ibn Ishaqa, genealogia zamiast Kedara zawiera Nabita

„Muhammad był synem„ Abdullaha, ur. „Abdu’l-Muttalib (nazywał się Shayba), b. Hashim (który nazywał się Amr), ur. „Abdu Manaf (który nazywał się al-Mughira), ur. Qusayy (nazywał się Zayd). B. Kilab, ur. Murra, ur. Ka’b, b. Lu’ayy, b. Ghalib, ur. Fihr, b. Malik, ur. al-Nadr, ur. Kinana, ur. Khuzayma, ur. Mudrika (którego imię brzmiało „Amir), ur. Ilyas, ur. Mudar, ur. Nizar, ur. Ma ’dodać, b. „Adnan, ur. Udd (lub Udad), b. Muqawwam, ur. Nahur, b. ’Tayrah, b. Ya’rub, b. Yashjub, ur. Nabit, ur. Isma’il – The Life of Muhammad, tłum. Alfred Guillaume, str. 3-4

Skąd te rozbieżności w genealogiach, które rzekomo podążają za tą samą linią patriarchalną?
.


Brak dowodów historycznych

Pomijając genealogie, czy istnieje przekonujący dowód historyczny na pochodzenie Mahometa z Ismaela? Według źródeł islamskich Mahomet pochodził z Mekki. Skąd pochodził Ismael? Z Izraela. Księga Rodzaju 21 mówi nam, że Hagar i Ismael zostali wysłani na pustynię Beer-Szeby (werset 14), że poślubił Egipcjankę i osiadł na pustyni Paran (werset 21).

1 Mojż. 21:14 Abraham wstał więc wcześnie rano, wziął chleb i bukłak wody i dał Hagar, wkładając jej to na ramię, oraz wziął dziecko i odprawił ją. Ona zaś odeszła i błąkała się po pustyni Beer-Szeby.
.
1 Mojż. 21:21 A mieszkał na pustyni Paran. I jego matka wzięła dla niego żonę z ziemi Egiptu.

Z drugiej strony Bukhari Tom 4, Księga 55, Numer 583 mówi, że obecny w Mekce od dzieciństwa:

“Abraham przyprowadził ją i jej syna Ismaela, kiedy go karmiła, do miejsca w pobliżu Ka’by pod drzewem w miejscu Zam-zam, na najwyższym miejscu meczetu. W tamtych czasach w Mekce nie było nikogo ani wody”

Mekka znajduje się ponad 1280 km od pustyni Paran. Według Biblii, potomkowie Ismaela osiedlili się na obszarze od

1 Mojż. 25:18 Chawila aż do Szur, który leży naprzeciwko Egiptu, na drodze do Asyrii.

Gdzie to jest? Z pewnością nie w pobliżu Mekki…
.


Komu ufiać?

Czy powinniśmy ufać relacji ze Starego Testamentu z zachowanymi rękopisami sprzed około 800 lat przed życiem Mahometa, opisanym w Bukhari a sporządzonych 200 lat po śmierci Mahometa, gdzie najwcześniejszy fragment rękopisu to 1000 n.e. – cztery wieki po Mahometie i dwadzieścia dziewięć wieków po czasach Abrahama?

Nie ma żadnego dokumentu potwierdzającego, że Ismael wyruszył w epicką podróż na południe, a bez żadnych epigraficznych lub archeologicznych dowodów na poparcie tego, jest wysoce nieprawdopodobne, aby Ismael był kiedykolwiek w Mekce lub był jednym z przodków Mahometa. (Istnienie samej Mekki jest wysoce wątpliwe przed IX wiekiem, ale to kolejny post).

Ale według islamu ostatecznie genealogie się nie liczą, geografia się nie liczy, no i Pismo Święte się nie liczy – ponieważ rodowód Mahometa jest kwestią objawienia, a nie niezależnego weryfikowalnego faktu. Islamska tradycja mówi, że Gabriel powiedział Mahometowi, że może zidentyfikować się jako potomek Ismaela, niezależnie od tego, co myślą miejscowi mieszkańcy:

“Poinformował nas „Ma’n Ibn’ Isa al-Ashja’i al-Qazzaz (handlarz jedwabiem); powiedział: Mu’awiyah Ibn Salih poinformował nas z upoważnienia Yahya Ibn Jabira, który widział niektórych Towarzyszy Proroka i powiedział: Lud Banu Fuhayrah przyszedł do Proroka i powiedział mu: Należysz do nas. Odpowiedział: „Zaprawdę, (archanioł) Gabriel poinformował mnie, że należę do Mudar”. (Ibn Sa’d, Kitab al-Tabaqat al-Kabir, tom I, s. 4)


Ismael Izraelitą?

Przejdźmy do drugiego pytania: czy Biblia łączy Ismaelitów z Izraelitami? Czy obaj mają równe prawa jako lud wybrany przez Boga? W Księdze Rodzaju 17 Abraham błaga o to właśnie, gdy Bóg ogłasza z nim swoje przymierze:

1 Mojż. 17:18-21 I Abraham powiedział do Boga: Oby tylko Izmael żył przed twoim obliczem!A Bóg powiedział: Naprawdę, twoja żona Sara urodzi ci syna i nadasz mu imię Izaak. I utwierdzę moje przymierze z nim jako wieczne przymierze i z jego potomstwem po nim. Co do Izmaela też cię wysłuchałem. Oto błogosławiłem mu i uczynię go płodnym, i rozmnożę go bardzo obficie. Spłodzi on dwunastu książąt i uczynię go wielkim narodem. Ale moje przymierze utwierdzę z Izaakiem, którego Sara urodzi ci za rok o tej porze.

Bóg uważa Izaaka za jedynego prawowitego syna. Widzimy to w

1 Mojż. 22:2 I Bóg powiedział: Weź teraz swego syna, twego jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do ziemi Moria i tam złóż go na ofiarę całopalną na jednej górze, o której ci powiem.

Jako taki, Ismael nie odziedziczył tych samych obietnic przymierza, co Izaak; Paweł używa nawet rozbieżnych linii Ismaela i Izaaka analogicznie do nowego przymierza (przez Chrystusa) i starego przymierza (przez Prawo):

Gal. 4:24-31 A to jest powiedziane obrazowo: oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii; odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według Ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej; nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej!

Ale jest jeszcze prostsza odpowiedź na pytanie, kim są Izraelici. Kto jako pierwszy otrzymał imię Izrael? Jakub

1 Mojż. 32:28 Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.

Izraelici są potomkami Jakuba, syna Izaaka, a nie Ismaela. Już samo to dyskwalifikuje Mahometa jako proroka z 18 Księgi Powtórzonego Prawa, zanim nawet doszliśmy do tego, czy Mahomet naprawdę wypowiedział słowa Boga, czy nie, czy to, co powiedział, spełniło się itd. Itd.

Co więcej, Biblia już odpowiada na pytanie, kto może być prorokiem z 1 Mojż. 18:18. W Dziejach Apostolskich Piotr mówi, że odnosi się to do Jezusa:

Dzieje 3:18-22 Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy  wasze, Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie.

Nie znaczy to, że Jezus jest tylko prorokiem, ale jest to jeden z Jego tytułów, obok innych Jego boskich tytułów – Mesjasz, Syn Boży, Słowo Boże, Zbawiciel, Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni , Święty i Sprawiedliwy. Nasz Zbawiciel, Kapłan i Król.

Muzułmanie muszą przestać zadawać pytania, na które Biblia już odpowiedziała, a zamiast tego pokornie przyznać, że mają niewłaściwego człowieka. Poza tym, muszą być uważni na to, co Pismo Święte mówi dalej:

Dzieje 3:23  stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie.

Słuchajcie Jezusa i znajdźcie odpoczynek dla waszych dusz.

źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email