Kwestia epistemologii

Jan 18:38 Piłat powiedział do niego: Cóż to jest prawda? A to powiedziawszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja nie znajduję w nim żadnej winy.

To pytanie postawione przez Piłata, gdy Jezus Chrystus stanął przed nim przed sądem, ujawniło jego własny światopogląd. Żył w świecie, w którym nie istniała prawda absolutna. Myślę, że głos Piłata był lekceważący i pełen pogardy. Wyobrażam sobie, że prześmiewczo szydził, zły, że Chrystus odważył się mówić prawdę. Chociaż patrzył prosto w twarz wcielonej Prawdy, nie mógł jej dostrzec. Piłat był, jak wielu dzisiaj, postmodernistą, ale żyjącym w czasach przednowoczesnych.

Co to jest prawda? Jest definiowana jako to, co jest zgodne z faktem lub rzeczywistością. Jest autentycznością, prawdziwością lub aktualnością. Jednym słowem prawda jest rzeczywistością. Tak właśnie jest.

Teologicznie prawda jest tym, co jest zgodne z umysłem, wolą, charakterem, chwałą i istotą Boga. Prawda jest samoobjawieniem się samego Boga. Jest tym, czym jest, ponieważ Bóg to ogłasza i tak to uczynił.

Wszelka prawda musi być definiowana w terminach Boga, którego naturą jest prawda.


Prawda – natura Boga

Bóg Ojciec jest Bogiem prawdy.

Psalm 86:15 Ale ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu, pełnym miłosierdzia i prawdy.

.

Psalm 57:10 Bo wielkie jest twoje miłosierdzie, aż do niebios, i aż pod obłoki twoja prawda.

.

Psalm 100:5 PAN bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie.

.

Psalm 108:4 Twoje miłosierdzie bowiem jest wielkie, sięga ponad niebiosa, a twoja prawda aż pod obłoki.

.

Psalm 111:7 Dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne są wszystkie jego przykazania

.

Psalm 117:2 Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami, a prawda PANA trwa na wieki. Alleluja.

.

Psalm 119:90 Z pokolenia na pokolenie twoja prawda; ugruntowałeś ziemię i trwa.

.

Psalm 119:160 Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.

.

Izaj. 65:16 Ten, który będzie sobie błogosławił na ziemi, będzie sobie błogosławił w Bogu prawdziwym, a kto będzie przysięgał na ziemi, będzie przysięgał na Boga prawdziwego, bo dawne uciski pójdą w zapomnienie i będą zakryte przed moimi oczami.

Jezus Chrystus jest pełen łaski i prawdy.

Jan 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

W rzeczywistości On jest prawdą.

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Duch Święty jest Duchem prawdy.

Jan 14:17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.

.

Jan 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.

.

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

Paweł nazywa Pismo słowem prawdy.

2 Tym. 2:15  Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.

Jezus modlił się: „Twoje słowo jest prawdą”.

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Wszystko o Bogu jest prawdą. Bóg zawsze mówi tak, jak jest.

Jak cenna jest prawda? Jej wartość jest większa „niż złoto, tak, niż dużo czystego złota”.

Psalm 19:9-10 9. Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. 10. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu.

Jan Kalwin mówi:

„Nic nie jest uważane przez Boga za cenniejsze niż prawda”.

Nikt nie może zostać zbawiony bez prawdy. Bez niej nikt nie może być uświęcony ani wzmocniony. Skoro tak, jakie są cechy prawdy? Jakie są jej cechy wyróżniające?
.


Po pierwsze, prawda jest Boska

Ostatecznie cała prawda jest prawdą Bożą. Prawda jest z góry. Nie jest z tego świata. To nie jest coś, o czym tłum spekuluje czym może to być. Nie jest określana przez sondaże, opinie, ani nie jest odkrywana przez badanie publiczne. Nie jest wpisana w ludzką tradycję. Prawdę można poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu.

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

Bóg jest jedynym Źródłem i jedynym Autorem prawdy. Grzech jest tym, czym Bóg mówi, że jest. Sąd jest taki jak mówi Bóg. Zbawienie jest tym czym Bóg mówi że jest. Niebo i piekło są tym, czym Bóg mówi, że są. Nie ma znaczenia, co mówi człowiek, ale to, co mówi Bóg. Jedno słowo tego, co mówi Bóg, jest warte więcej niż dziesięć tysięcy bibliotek tego, co mówi człowiek.

Rzym. 3:4 Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą, jak jest napisane: Abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony.


Po drugie, prawda jest absolutna

Bez Boga nie może być żadnych absolutów. Bez absolutów nie może być obiektywnych, uniwersalnych prawd. Bez absolutów prawda staje się subiektywna, względna i pragmatyczna. Bez absolutów prawda ustępuje miejsca zwykłym preferencjom osobistym lub kulturowym. Ale wręcz przeciwnie, wszelka prawda jest absolutna, ponieważ Bóg jest prawdą absolutną.

Oznacza to, że prawdą jest tylko to, co jest prawdą. Wszystko sprzeczne z prawdą jest kłamstwem. Prawda jest ekskluzywna, nie inkluzywna. Prawda jest dyskryminująca, ponieważ wyklucza to, co nie jest prawdą. Prawda jest niezgodna z wszelkimi błędami i nie toleruje ich. Jeśli cała prawda jest prawdą Bożą, to wszystkie nieprawdy są kłamstwami diabła.

W dzisiejszych czasach problemem jest to, czy istnieje prawda absolutna, która jest prawdziwa dla każdego, bez względu na to, kim jest, gdzie mieszka, i co robi. Wiele osób mówi, że prawda jest tym, czym oni chcą aby była. Twierdzą, że to, w co wierzysz, jest „prawdziwe dla ciebie”, a to, w co wierzę, jest „prawdziwe dla mnie”, nawet jeśli te dwa światy są od siebie oddalone. Coś nie może być jednocześnie prawdziwe i nieprawdziwe. W takim światopoglądzie oszukiwania samego siebie prawda nie jest już obiektywna.

Cała prawda jest uniwersalnie prawdziwa. Nie ma miejsca, gdzie prawda nie jest prawdziwa. Jest wyczerpująca, całkowita, kompletna. Francis Schaeffer utrzymuje:

„Biblijne chrześcijaństwo to prawda dotycząca całkowitej rzeczywistości”.

Oznacza to, że istnieje bez żadnych wyjątków. Prawda jest absolutna, ponieważ pochodzi od jedynego Boga. Prawda absolutna zależy od Boga.

„Choć ludzie myślą, że służą Panu, służą diabłu, jeśli cześć, jaką oddają Bogu, nie jest oparta na Jego słowie”.Arthur Hildersham, Dyrektywy Chrystusa dotyczące natury prawdziwego kultu.


Po trzecie, prawda jest jedna

Oznacza to, że prawda jest pojedynczą jednostką. Nie istnieje w kawałkach niepowiązanych ze sobą idei lub niepołączonych danych. Biblia najczęściej używa przedimka określonego, gdy mówi o prawdzie. Prawda nigdy nie może być zaledwie prawdą, jak gdyby istniała we fragmentach z różnych źródeł. Prawda nie jest zbiorem ideologii zebranych z oderwanych źródeł. Nigdy nie można jej znaleźć w badaniu  porównywania  religii lub konkurencyjnych filozofii. Zamiast tego cała prawda znajduje się w jedynym prawdziwym Bogu.

Ponieważ prawda jest jednym ciałem prawdy, zawsze jest wewnętrznie spójna. Nigdy sobie nie zaprzecza. Prawda zawsze przemawia jednym głosem i jest zawsze w doskonałej zgodzie z samą sobą. Zawsze pozostaje w zgodzie ze wszystkim, co mówi, ponieważ każdy aspekt prawdy jest zgodny z sumą jego części.

Schaeffer zauważa:

„Chrześcijaństwo nie jest szeregiem prawd w liczbie mnogiej, ale prawdą pisaną przez duże „P”.

Innymi słowy, prawda przedstawia wyjątkowy światopogląd. Przedstawia:

 • jeden początek wszechświata,
 • jeden problem rodzaju ludzkiego,
 • jedną drogę zbawienia,
 • jedną drogę świętości,
 • jeden standard rodziny,
 • jeden plan historii ludzkości,
 • jedno spełnienie wieku.

James Montgomery Boice zapewnia:

„Prawda trzyma się razem. Nie ma okresu prawdy, który nie jest związany z każdym innym okresem prawdy. Wszystkie rzeczy, które są prawdziwe, są częścią prawdy i pozostają we właściwej relacji z Bogiem, który sam jest prawdą”.

Prawda jest zgodna z samą sobą.

„Bądźmy ostrzeżeni, abyśmy, póki żyjemy, trzymali się z dala od towarzystwa takich, którzy odpadli od prawdy, jak to uczynił diabeł. Wszyscy apostaci są podobni do diabła; nie będą spokojni, dopóki nie sprawią, że inni odpadną razem z nimi.” – Nicholas Byfield Prawdy chrześcijańskie niezbędne do zbawienia.


Po czwarte, prawda jest obiektywna

Oznacza to, że prawda nie jest subiektywna. Nie jest odkrywana przez osobiste uczucia ani zdeterminowana przez prywatne intuicje. Jest wyrażana w wąsko zdefiniowanych słowach, które mają racjonalne definicje i jest wyrażona w precyzyjnych terminach, które przekazują rzeczywiste znaczenie. Słowa coś znaczą w odniesieniu do prawdy. Dlatego prawda jest czarno-biała. Jest definitywna i rozstrzygająca. Prawda nie jest abstrakcyjna, niejasna ani mglista. Jest trafnie wyrażana przez stałe znaczenie słów i może być:

 • obserwowana,
 • dyskutowana,
 • badana,
 • analizowana,
 • można jej wierzyć,
 • głoszona
 • i broniona.

Ponieważ prawda jest obiektywna, jest bezstronna. Przemawia do wszystkich ludzi we wszystkich miejscach tak samo. Nigdy nie zaspokaja tłumu. Nigdy nie mówi  jednej osobie czegoś innego niż drugiej osobie. Prawda zwraca się jednakowo do wszystkich ludzi, gdy ich znajduje.

“Pies szczeka, gdy widzi, że ktoś nastaje na jego pana, byłbym nędznikiem, gdybym – widząc, iż ktoś nastaje na Prawdę Bożą – pozostał niemy, nie wydając z siebie słowa.” Jan Kalwin do Małgorzaty Nawarskiej, kwiecień 1545 rok.


Po piąte, prawda jest niezmienna

Bóg się nie zmienia, podobnie jak Jego prawda, która nie może być prawdziwa dzisiaj, ale nie jest prawdziwa jutro. Prawda jest taka sama wczoraj, dziś i na wieki. Dobro jest zawsze dobre, a zło zawsze jest złe. Społeczeństwo może próbować przedefiniować moralność. Kultura może próbować przeklasyfikować swoje obyczaje. Ale Jezus określił Siebie jako Prawdę, a nie zwyczaj dnia. Prawda jest zawsze taka sama. Psalmista mówi:

Psalm 119:89 Na wieki, o PANIE, twoje słowo trwa w niebie.

Prorok Izajasz  potwierdza:

Izaj. 40:8 Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki.

Świat się zmienia. Królestwa powstają i upadają. Ale prawda pozostaje niezmienna.

Prawda jest trwała i ustalona. Jest:

 • nieelastyczna,
 • niezmienna,
 • stała,
 • trwała,
 • ponadczasowa.

Dlatego prawda jest zawsze aktualna.

 • nigdy nie jest przestarzała,
 • nigdy nie wygasła.
 • nigdy się nie męczy,
 • nigdy nie słabnie,
 • nigdy nie przestaje być prawdą.

„Bo jeśli Bóg zostaje pozbawiony prawdy, co pozostaje? Bez prawdy nie mógłby być Bogiem. Ale z pewnością jest on okradany ze swojej prawdy, gdy zostaje uznany za potwierdzającego i poświadczającego to, co jest fałszywe.”Jan Kalwin, Instytuty II, 8, 24.


Po szóste, prawda jest autorytatywna

Prawda nie bełkocze ani się nie jąka. Przemawia z najwyższym autorytetem samego Boga. Zawsze stawia przed nami wymagania i nigdy nie oferuje jedynie sugestii. Nigdy nie przedstawia kolejnej opcji do rozważenia. To nigdy nie ma być po prostu interesujące. Nigdy nie mówi, by łaskotać naszą ciekawość. Zamiast tego prawda przemawia głosem suwerenności. Prawda ryczy wraz z szumem wielu wód, zagłuszając każdy inny głos. Prawda jest rozkazująca, porywająca i ukierunkowana.

Ma prawo nam rozkazywać. Dlatego prawda musi być wysłuchana. Wymaga naszej niepodzielnej uwagi. Nie możemy udawać, że prawda nie przemówiła. Nie możemy zachowywać się tak, jakby odeszła. Nie możemy żyć w zaprzeczeniu prawdzie. Trzyma nas za klapy i przyciąga do siebie. Wzywa nas i nakazuje nam pełną uległość. Prawda wiąże nasze życie. Prawda wymaga naszej odpowiedzi.

Podobnie prawda posiada nadprzyrodzoną moc. Jezus powiedział:

Jan 8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Prawda przyjęta przez wiarę wyzwala nasze dusze z tyranii grzechu. Jezus modlił się:

Jan 17:17 Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.

Prawda oczyszcza. Przenika do najgłębszego poziomu ludzkiego serca, wcina się do kości i działa od wewnątrz.

Hebr 4:12 Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.

Ma moc zmieniającą życie. Nawraca, uświęca i wzmacnia. Dopasowuje, przekształca i reformuje. Prawda odnawia nasze umysły, ożywia nasze serca i przekierowuje nasze kroki.

Prawda ma ostatnie słowo we wszystkich sprawach, mówiąc nam, jak czcić i jak chodzić. Mówi nam, jak podążać za Chrystusem. Jest ostatecznym arbitrem w każdej sprawie. Jest ostatecznym sędzią każdego życia. Wszyscy ludzie są mierzeni prawdą. Każde życie jest ważone na wadze przez prawdę. Każde przeznaczenie jest naznaczone prawdą.

I tak prawda będzie miała ostatnie słowo w każdym życiu.

„Ani poziom wiedzy, ani wyższość talentu, ani nawet roszczenia do inspiracji, nie mogą uzasadniać odejścia od prawdy nauczanej przez Słowo Boże. Wszyscy nauczyciele muszą być poddani tej normie. Możemy być wdzięczni za to, że mamy biblijny standard, zgodnie z którym możemy badać duchy, czy są z Boga”Ch. H. Spurgeon, Komentarz do Listu do Rzymian

Na podstawie: źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email