Prześladowania

Obj. 13:15-18 .

15. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici.

16. I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło;

17. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Prześladowanie ze względu na Chrystusa zawsze wiąże się z wyborem

 • między tym, co widzialne, a tym, czego nie ma
  .
 • między obecnym światem a światem przyszłym
  .
 • między zachowaniem a utratą życia.

I zawsze tylko dzięki łasce jest możliwe dokonanie wyboru między Chrystusem i cierpieniem, Antychrystem i światem wraz z jego przyjemnościami. W czasach wczesnego Kościoła było prawem cesarstwa, że ​​cześć miała być oddawana Cezarowi. Chrześcijanie byli czasami stawiani przed wyborem oddania hołdu wizerunkowi Cezara lub bycia wrzuconymi do kotła z wrzącym olejem; to dzięki łasce niezmiennie wybierali to drugie. W czasach Reformacji i Hiszpańskiej Inkwizycji ludzie byli

 • rozciągani na kole,
 • powoli rozrywani na strzępy
 • zadawano im najbardziej nieznośny ból i straszliwą mękę.

I na tym kole tortur byli stawiani przed wyborem: Chrystusa i ciągłej agonii do końca albo zaparcia się Chrystusa i natychmiastowego wyzwolenia. Tylko łaska uzdolniła wiernych do wytrwania aż do końca.

Obecnie sytuacja nie jest inna, chociaż granice nie są tak wyraźnie wytyczone, jak w niektórych minionych okresach i tak jak będą nakreślone ponownie w dniach ostatecznych. Niejednokrotnie stajemy przed alternatywą przyjęcia nierównego jarzma z niewierzącymi, uznania antychrześcijańskich zasad i zaprzeczenia prawdzie albo pozostania wiernymi i utraty pracy lub pieniędzy.

I znowu, nawet teraz, tylko przez cudowną moc łaski Bożej (wierzący) wybiorą to drugie. Otrzymujemy łaskę wiary w Chrystusa i cierpienia z Nim.

Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;

A w takich chwilach stresu i ucisku „miłość wielu oziębnie” (Mat. 24:12). Być może będą próbowali ukryć swoją apostazję wieloma wymówkami, ale faktem jest, że kiedykolwiek i gdziekolwiek wybierzemy świat zamiast Chrystusa, w tym wyborze decyduje grzeszne ciało, a nigdy łaska Boża! Taka jest właśnie powaga sprawy. W naszym wyborze ujawniamy myśli serca!


Znaczenie znamienia bestii

17. I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia.

Zastanówmy się również nad znamieniem bestii i jego znaczeniem. Z wersu 17 widać, że znamię jest tym samym, co imię bestii, a imię jest także liczbą imienia. Jest to szczególnie widoczne, jeśli przyjmiemy tłumaczenie Przekładu Zrewidowanego:

„z wyjątkiem tego, który miał znamię, nawet imię bestii lub liczbę jej imienia”.

Jest więc jasne, że znak, który ludzie mają nosić na prawej ręce lub na czole, składa się z imienia pierwszej bestii, przed którą i w imieniu której druga bestia działa i sprawuje swoją władzę;

i równie oczywiste jest, że imię to jest reprezentowane przez liczbę bestii. Ważnym pytaniem przy ustalaniu znaczenia tego znaku bestii jest: jak w związku z tym rozumieć termin „imię”?
.


Interpretacja dosłowna

18. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Bardzo powszechna grupa interpretatorów wyjaśnia, że ​​termin ten odnosi się do właściwego imienia Antychrysta. Interpretują ten rozdział i dużą część Księgi Objawienia jako mające swoje historyczne wypełnienie w Imperium Rzymskim za czasów Jana. To bestia, która w wizji wyłania się z morza. Imię bestii, według tej interpretacji, jest nazwą własną (imieniem własnym) jednego z cesarzy, takiego jak Nero lub Domicjan, lub samego cesarstwa.

A liczba imienia, zgodnie z tym poglądem, jest sumą wartości liczbowej kilku liter tego imienia. Bardzo powszechnie przyjętą interpretacją należącą do tej klasy jest ta, która uważa, że ​​„imię bestii” odnosi się do nazwy Imperium Rzymskiego, nazwy LATEINOS. Wartość liczbowa kilku liter tego imienia w alfabecie greckim jest następująca:

L oznacza 30
A oznacza 1
T – 300
E – 5
I – 10
N – 50
O – 70
S – 200

Zsumowane te różne liczby dają sumę 666, czyli liczbę tego imienia!
.


Zastrzeżenia

Wobec tej interpretacji mamy różne zastrzeżenia.

Po pierwsze, nawet jeśli „bestią”, jaka się historycznie pojawiała w czasach Jana, mogła być rzymska potęga światowa, to imperium z pewnością nie mogło być państwem antychrześcijańskim w swoim ostatecznym przejawie, co niewątpliwie jest zobrazowane w tym rozdziale. Do antychrześcijańskiej potęgi światowej w jej ostatecznym kształcie i rozwoju nie można by zastosować nazwy Lateinos. Nawet jeśli można by wytłumaczyć, że „imię bestii” odnosi się w pierwszej kolejności do imienia własnego ówczesnego cesarza lub do nazwy cesarstwa w ogóle, to musi ono mieć jeszcze inne, symboliczne znaczenie.

Po drugie, termin „imię” w Piśmie Świętym w kontekstach takich jak ten, w którym tutaj występuje, ma zwykle inne znaczenie. Nie oznacza rzeczownika własnego, lecz wyraża to, co oznacza istotę, naturę, rzeczywisty charakter czegoś lub kogoś. Odnosi się to również do użycia „imienia” w Księdze Objawienia. Tak więc czytamy

Obj. 3:1 Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy

Jeszcze wyraźniej termin ten odnosi się do tożsamości osobistej i charakteru, a nie do rzeczownika własnego w wersecie 5 tego samego rozdziału

Obj. 3:5 Nie wymażę jego imienia z księgi życia

I bez wątpienia termin ten ma takie znaczenie w wersecie 12:

Obj. 3:12 Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię

W tym samym biblijnym znaczeniu tego słowa wolimy interpretować to określenie „imię bestii”. Nie odnosi się do żadnego rzeczownika własnego, ale wyraża naturę, rzeczywisty, duchowy charakter bestii.

Po trzecie, interpretacja, która stwierdza, że ​​imię bestii to Lateinos, a następnie odkrywa liczbę sześćset sześćdziesiąt sześć w sumie jej liter, jest zarówno zbyt mechaniczna jak i zbyt arbitralna, a poza tym trąci alegoryzmem starej kabalistycznej szkoły interpretatorów. Jeśli liczba imienia bestii ma być traktowana jako suma w arytmetyce, nigdy nie można być pewnym odkrycia prawdziwego znaczenia tego imienia: więcej niż jedno imię, które zasługuje na uwagę, przyniesie ten sam wynik.

Prawdą jest, że interpretacja jest pomysłowa, ale tekst informuje nas, że do odkrycia znaczenia liczby bestii wymagane są mądrość i zrozumienie, a nie pomysłowość (wers 18). A mądrość i zrozumienie w sensie biblijnym są duchowym wglądem w sprawy dotyczące królestwa Bożego.
.


O liczbie 6

Według wszelkich pozorów liczba 666 z jej wymownym powtórzeniem liczby sześć sugeruje, że jest to liczba schematyczna i że jej znaczenie należy odnaleźć w jej symbolice. I jest to całkiem zgodne z użyciem liczb w innych częściach Księgi Objawienia.  Liczby trzy, cztery, sześć, siedem, dziesięć w różnych kombinacjach i stosunkach występują w tej księdze bardzo często i stale mają znaczenie symboliczne. Są symbolami o pewnym duchowym znaczeniu.

Byłoby rzeczywiście bardzo dziwne, gdyby liczba taka jak 666 stanowiła wyjątek od tej ogólnej reguły. Jest też oczywiste, że symboliczne znaczenie tej liczby wyraża nazwę lub charakter antychrześcijańskiego mocarstwa światowego.

 • Liczba sześć jest liczbą stworzenia: w ciągu sześciu dni Bóg stworzył niebo i ziemię.
  .
 • Jest to liczba tygodnia pracy człowieka, gdyż tak jak Bóg stworzył wszystko w sześć dni, tak człowiek musi pracować przez sześć dni i wykonać całą swoją pracę.
  .
 • Sześć dni, raz dziennie, dzieciom Izraela nakazuje się maszerować wokół miasta Jerycho.

Liczba sześć oznacza więc pracę, trud, pełnię ludzkich zmagań, aby wytworzyć gotowy wyrób, dojść do celu, osiągnąć cel ludzkiej egzystencji. Ale praca i znój nie są i nie mogą być celem samym w sobie. Końcem, ukoronowaniem Bożego stworzenia świata jest szabat, odpoczynek Boga. A zatem trud człowieka można uznać za udany tylko wtedy, gdy osiągnie on odpoczynek szabatu, prawdziwy odpoczynek Boga, czyli liczbę siedem.
.


O liczbie 7

Schematem, podstawą księgi Objawienia jest liczba siedem, ale występuje ona jako sześć plus jeden

 • jest siedem pieczęci,
  .
 • siódma pieczęć jest objawiona jako siedem trąb,
  .
 • a co więcej, siódma trąba przybiera postać siedmiu czasz
  .
 • siódmego dnia miasto Jerycho musi być okrążone siedmiokrotnie,
  .
 • a siódmego dnia, po tym, jak synowie Izraela po raz siódmy przemaszerowali wokół twierdzy, miasto zostało zdobyte.
  .

Sześć zatem może być postrzegane jako siedem minus jeden,

 • tydzień bez szabatu,
 • praca bez odpoczynku,
 • trud bez osiągnięć,
 • marność nad marnościami,
 • nadzieja, która nigdy nie nadchodzi,
 • oczekiwanie, które gaśnie.

To zatem wyraża prawdziwy charakter potężnej antychrześcijańskiej potęgi światowej w jej urzeczywistnieniu w fazie ostatecznej. Reprezentuje całkowity wysiłek człowieka w czasie. Jest to bowiem liczba Człowieka. Nawet Antychryst jest tylko człowiekiem, niczym więcej. Nazywa się Anthropos, Człowiek, choć może się wydawać potężny. ­

Jest to człowiek stojący w swoim pełnym rozwoju, który poświęcił swoją pomysłowość, siłę, pracę i trud dla ziemskiego stworzenia i dla siebie samego, Człowiek kulturalny stojący u szczytu swego rozwoju, w zenicie swej potęgi. Dążył do tego, by uczynić coś z tego świata, by ustanowić królestwo człowieka. A teraz doszedł do liczby sześć. To już koniec.

Wielokrotnie usiłował osiągnąć cel liczby siedem, odpoczynek, świat Szabatu, na co wskazuje przyjęcie liczby: 600 … 60 … 6. Za każdym razem, jak wynikałoby z liczby, wysiłki człowieka wymagały coraz krótszego czasu i były najwyraźniej bardziej pewne osiągnięcia celu. Jednak mu się to nie udaje. Zwykły człowiek, człowiek bez Boga, człowiek ziemski, tkwiący w grzechu i pogrążony w śmierci, nie może osiągnąć odpocznienia. Nadzieje niegodziwców pryskają jak bańka mydlana.

Jedynie nadzieja sprawiedliwego, człowieka w Chrystusie, Człowieka Bożego, jest radością. Sięga on po liczbę siedem, odpoczynek, który pozostaje dla ludu Bożego. I osiąga ją. Nadzieja nie przynosi wstydu!
.


Znaczenie liczby bestii

Rozważmy teraz straszliwe znaczenie znaku bestii. Znamię to jest bowiem imieniem bestii i symboliką liczby 666. Fałszywy prorok antychrześcijańskiego imperium będzie więc tak sprawował swoją władzę, że na mocy dekretu państwowego wszyscy znajdujący się pod panowaniem Antychrysta, czyli na całym świecie, będą musieli przyjąć i publicznie eksponować to imię bestii!

W tym objawia się on jako Antychryst, jako ten, który sprzeciwia się Chrystusowi Bożemu i zamierza uzurpować sobie Jego miejsce. Chrystus bowiem także nadaje imię tym, którzy są Jego, imię swojego Boga, imię miasta Bożego i nowe imię tym, którzy należą do Niego. I nawet na tym świecie, dzięki skuteczności imienia, które otrzymują od Chrystusa, wierzący stają się widoczni w słowie i rozmowie, w wyznawaniu i chodzeniu, w oddawaniu czci i głoszeniu Słowa, jako należący do Niego z ciałem i duszą, na czas i wieczność.

On nabył ich Swą własną drogocenną krwią i odkupił ich od grzechu i śmierci; wyzwolił ich z mocy ciemności i odnowił przez Swojego Ducha, tak że stali się podobni do Niego Samego. Noszą Jego imię. I przez wiarę przyjmują to imię i ukazują je pośród świata.

Ale za namową fałszywego proroka, Antychryst w ostatnich dniach podejmie rozmyślną próbę wymazania z ziemi samej pamięci o imieniu Chrystusa i zastąpienia go wszędzie jego własnym imieniem: znamieniem bestii! Wszyscy obywatele znajdujący się pod jego zwierzchnictwem, to znaczy wszyscy ludzie, muszą nosić jego imię! Dobrowolnie, z własnego wyboru, muszą je przyjąć. A przyjmując je, otwarcie oświadczają, że należą do Antychrysta ciałem i duszą, w życiu i śmierci; że go podziwiają i czczą, i pokładają w nim całą swoją ufność.

Takie jest straszliwe znaczenie znamienia bestii!


Wybór serca

Ale chociaż w tamtych czasach każdy będzie wezwany do dokonania wyboru i choć wybór, jakiego dokona, będzie z pewnością dobrowolny i z tego powodu będzie wyrazem tego, co mieszka w głębi jego serca, to jednak odmowa przyjęcia i pokazywania znamienia bestii może nastąpić tylko za cenę cierpienia ze względu na Chrystusa. Albowiem celem znaku bestii jest określenie, kto będzie miał przywilej kupowania i sprzedawania pod panowaniem Antychrysta. Tak bowiem czytamy w wersecie 17, rozdz. 13 Księgi Objawienia:

I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia

Zastanów się, co to oznacza.

 • Prowadzisz określoną działalność biznesową, a pewnego dnia urzędnik państwowy wkracza do twojego sklepu, rzuca okiem na twoje czoło i prawą rękę i nakazuje natychmiastowe zamknięcie twego sklepu do czasu, w którym zapewnisz sobie znamię bestii.
  .
 • Próbujesz dokonać zakupu artykułów codziennego użytku, żywności i odzieży, a mężczyzna za ladą patrzy na ciebie, prosi cię o pokazanie prawej ręki i chłodno informuje cię: „Nie mogę panu nic sprzedać!”
  .
 • Jesteś zatrudniony w pewnej fabryce i zarabiasz godziwą pensję, aby zapewnić sobie i swoim bliskim byt, a niespodziewanie zostajesz wezwany do biura i powiedziano ci, że jeśli nie zdobędziesz znaku bestii, nie musisz jutro wracać do pracy.
  .
 • Wynajmujesz dom i kiedy płacisz miesięczny czynsz, właściciel nakazuje ci opuszczenie domu, chyba że natychmiast wystąpisz z wnioskiem o nadanie ci znaku bestii.

Jeśli odmówisz wyparcia się Chrystusa i uznania Antychrysta, będziesz wyrzutkiem społecznym, gorszym niż parias: nie pozostanie dla ciebie miejsca na świecie! Rzeczywiście, dobrowolnie dokonujecie wyboru, ale wasz wybór na rzecz Chrystusa i przeciw Antychrystowi zostanie poddany ciężkiej próbie, cięższej nawet niż wybór między Antychrystem a natychmiastową śmiercią!
.


Znaki czasu

Już teraz w znakach czasu możemy odczytać zbliżanie się tych strasznych dni. Miejsce wiernego chrześcijanina w świecie szybko się zawęża. Praca, przemysł, biznes, a nawet rolnictwo stają się coraz bardziej zorganizowane i nawet dzisiaj nie zawsze można zdobyć pracę lub prowadzić określoną działalność gospodarczą, jeśli nie uznaje się zasad i nie akceptuje praktyk sprzecznych ze Słowem Bożym i chrześcijańskim sumieniem. Jednak dzisiaj sprawa nie jest aż tak frapująca czy istotna. Czasami może to być kwestia lepszego stanowiska, wyższej płacy, trochę większego zysku, lecz wierny chrześcijanin może nadal mieć swoje miejsce w świecie.

W czasach Antychrysta jednak nie będzie miejsca dla tego, kto odmówi przyjęcia znaku bestii. I nietrudno sobie wyobrazić, jak w owych dniach odpadnie wielu, którzy teraz wydają się być Chrystusowi. I nie będzie im trudno znaleźć wymówki, które pozornie usprawiedliwią ich niewierność, a nawet sprawią, że postawa wiernych wyda się niemądra.

 • Czy nie wolno im żyć?
  .
 • A jak mają żyć, skoro nie mogą ani kupować, ani sprzedawać?
  .
 • Poza tym nie jest prawem państwowym, że nikomu nie wolno przyjmować znamienia bestii, a czyż nie powinniśmy być poddani władzom?

Takie argumenty niewątpliwie okażą się bardzo prawdopodobne w czasach Antychrysta. Tymczasem pamiętajmy, że są one całkowicie sprzeczne ze Słowem, które wyraźnie uczy nas, że

Mat. 16:25 kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je
.
Jan 12:25 kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne

I nie zapominajmy, że tylko ci,których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata [Obj. 13:8] będą czcić bestię i przyjmą znamię bestii.

Będą to dni straszne, zaiste, lecz tylko według ciała. Ale muszą to być także dni chwalebne, dni wielkiej łaski. Albowiem Swoim własnym wybranym Bóg z pewnością udzieli łaski według obranej drogi, aby mogli pozostać wierni aż do końca. Znamienny jest obraz, jaki rysowany jest przed nami na początku czternastego rozdziału Księgi Objawienia. Bez względu na to, jak Antychryst może się wściekać, Baranek wciąż stoi na Górze Syjon, a sto czterdzieści cztery tysiące, wszyscy Jego wybrani, nadal są z Nim i nikt nie zdoła wyrwać ich z Jego ręki!

Bądźcie więc cierpliwi aż do nadejścia Dnia Pańskiego! Kto wytrwa aż do końca, będzie zbawiony! Zwycięstwo jest nasze!

Na podstawie źródło
Tłumaczył Robert Jarosz


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan