Kluczowym i wręcz sztandarowym fragmentem braci wierzących w utracalność zbawienia jest 2 List Piotra, rozdział 2 wers 1. Mowa tam o fałszywych nauczycielach, którzy zostali odkupieni a jednak zaparli się Pana i idą na zatracenie.Spójrzmy tekst źródłowy

2 Piotra 2:1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając (αρνουμενοι arnoumenoi) się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę.

Skoro chrześcijanie nie mogą utracić zbwienia, czemu Piotr pisze, że byli fałszywi nauczyciele zapierający się Pana, który ich odkupił? Czy to implikuje, że fałszywi nauczyciele utracili zbawienie, skoro zostali wykupieni przez krew Chrystusa?

Rozważmy to zagadnienie.

Analiza językowa

Ludzie ci są nazwani fałszywymi nauczycielami. Prawdziwy chrześcijanin nie może być fałszywym nauczycielem. Niemożliwym jest utrzymanie stanowiska, że fałszywi nauczyciele są także prawdziwymi chrześcijanami, którzy następnie utracili zbawienie gdyż zapierają się Chrystusa.

αρνουμενοι arnoumenoi
Część mowy: Imiesłów przysłówkowy współczesny
Czas: Terażniejszy
Strona: Deponens medialny
Rodzaj: Męski
Liczba: Mnoga

Imiesłów przysłówkowy współczesny – bezosobowa forma czasownika wyrażająca czynność trwającą równocześnie z inną czynnością. W tym przypadku tą inną czynnością jest sprowadzenie na siebie rychłej zguby przez fałszywych nauczycieli.

Deponens medialny – w grece czasownik w stronie zwanej deponens medialny wskazuje na podmiot działający w swoim własnym interesie, lub we własnym imieniu. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że czasownik / imiesłów w stronie deponensu medialnego można przetłumaczyć jako „wykonujący działania i zarazem faktycznie działający na samego siebie” (działania refleksyjne).

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy iż fałszywi nauczyciele działają we własnym imieniu, w swoim własnym interesie, czynią ciągłe bezprawie (trwają w grzechu), które dotyka ich osobiście, czego owocem będzie wieczne zatracenie.
.


Wierzący niepraktykujący?

Należy zatem zastanowić się, czy w takim przypadku nieustannego trwania w grzechu byli to naprawdę zbawieni ludzie?

1 Jana 1:6 Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.

Bardziej sensownym jest, że byli to ludzie udający chrześcijan, lecz niezbawieni.
.


Odkupieni niewierzący

Lecz w takim przypadku, musimy zastanowić się co oznacza, że byli  odkupieni przez Pana? W 1 Liście Piotra Apostoł odnosi się do Żydów, którzy byli wychodźcami rozproszonymi za granicą, tak samo jak Jakub odnosił się do dwunastu plemion żyjących w rozproszeniu

1 Piotra 1:1 Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii;

Jakub 1:1 Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu.

W 2 Liście Piotr odnosi się do osób, które otrzymały „wiarę równie cenną jak nasza”

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Spójrzmy na kontekst

1:1-2 – Tym, którzy otrzymali wiarę w Jezusa, łaska wam

1:3-4 – Boża moc udzieliła życia w pobożności, abyśmy mogli stać się uczestnikami Boskiej natury

1:5-7 – Stosujcie wspaniałość moralności, wiedzy, pobożności

1:8 – Posiadając te cechy będziecie użyteczni

1:9 – Nie posiadanie tych cech czyni ślepym

1:10-11 – Dlatego umacniajcie powołanie, niebo czeka

1:12 – Wy o tym już wiecie, to tylko przypomnienie

1:13 – To dobrze budować was w ten sposób, przypominając o tym

1:14 – Piotr wie, że jego śmierć jest bliska

1:15 – Po jego śmierci pamiętajcie co wam mówił

1:16 – Nasze świadectwo nie opiera się na zmyślonych opowieściach, ponieważ…

1:17-18 –  Piotr mówi, że słyszał i widział chwałę Bożą dotyczącą Jezusa

1:19 –  Jednak zwracajmy uwagę na bardziej pewne od doświadczeń spisane Słowo

1:20 –  Jest ono pewne ponieważ żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi

1:21 –  Żadne proroctwo nie jest dziełem woli ludzkiej lecz dziełem Ducha

2:1 –  Fałszywi prorocy powstali, powstaną fałszywi nauczyciele

2:2-3 –  Wielu podąży za ich sensualnością i chciwością

2:4-6 –  Bóg nie oszczędził upadłych aniołów, ani bezbożników w czasie Noego, Sodomy i Gomory

2:7-9 –  Jeśli Bóg wiedział jak wyrwać Lota, wie także jak wyrwać pobożnych ludzi z ich pokuszeń a ukarać niesprawiedliwych

Piotr nakłania wierzących aby żyli moralnie (1:5-8) i żeby uczynili ich powołanie pewnym (1:10-11) Mówi im, że widział chwałę Boga i Jezusa (1:17-18), że proroctwo pochodzi od Ducha Świętego (1:21), że byli fałszywi prorocy w dawnych czasach a w obecnych przyjdą fałszywi nauczyciele (2:1), że wielu pójdzie za ich zmysłowym stylem życia oraz chciwością (2:2-3).

Zatem z kontekstu wynika, że Piotr zachęcał wierzących aby pozostawali wierni i żeby strzegli się fałszywych nauczycieli.

W obu Listach Piotr wielokrotnie odnosił się do Starego Testamentu

1 Piotra 1:16 Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

1 Piotra 1:25 Lecz słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które zostało wam zwiastowane.

1 Piotra 2:6 Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

1 Piotra 3:6 Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.

1 Piotra 3:12 Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.

1 Piotra 3:20 Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

2 Piotra 2:5 Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;

2 Piotra 2:15-16 Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość; Został jednak skarcony za swoją nieprawość: niema juczna oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka.

2 Piotra 2:21 Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.

2 Piotra 3:5 Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże; Przez które ówczesny świat, zalany wodą, zginął.

2 Piotra 3:13 Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.

Dlatego też, wydaje się być naturalnym założenie, iż Piotr odnosił się do Starego Testamentu gdy mówił o ludziach będących wykupionymi, szczególnie ma to logiczny sens gdy przechodzi z czasu przeszłego (byli też fałszywi prorocy) do czasu przyszłego (będą fałszywi nauczyciele).
.


Kontekst historyczny

Do czego Piotr mógł się odnosić używając czasu przeszłego mówiąc o fałszywych prorokach Starego Testamentu, którzy zostali wykupieni? Rozważmy to

5 Mojż. 32:6 I także to oddawacie Panu, ludu głupi i szalony? izali nie on jest ojcem twoim, który cię sobie nabył? on cię uczynił, i stworzył cię.

W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz odnosił się do zbuntowanych Izraelitów, którzy odrwacali się od Boga, „I także to oddawacie Panu, ludu głupi i szalony?” Pomimo, że byli wykupieni, nie oznacza to, że byli zbawieni. I oczywiście, nie byli wykupieni krwią Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że Piotr stwierdza w 2 Piotra 2:1 ” Byli (powstali) też fałszywi prorocy wśród ludu”. To czas przeszły, odnoszący się właśnie do czasów Starego Testamentu. Następnie Piotr mówi, “jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele.” Piotr zmienia czas z przeszłego na przyszły, odnosząc się do fałszywych nauczycieli starych czasów i fałszywych nauczycieli czasów jakie miały nadejść – obie grupy nazywa odkupionymi.
.


Odkupieni w jakim sensie?

Czy byli odkupieni w zbawieniu czy też raczej odkupieni z więzów? Oczywistym jest stwierdzenie, że Piotr odnosi się do Żydów, którzy zostali uwolnieni z więzów w Egipcie, jednak nie wszyscy Żydzi byli prawdziwymi wierzącymi. Piotr ostrzegał czytelników, że tak jak byli fałszywi prorocy w starożytnych czasach, przyjdą fałszywi nauczyciele w czasach nowożytnich.

Tak więc ponieważ odkupieni i wyzwoleni z więzów Egiptu, lecz niewierzący fałszywi prorocy Starego Testamentu są kontekstem, to fałszywi nauczyciele będący wśród chrześcijan we współczesnym kościele również nie mogą być prawdziwymi wierzącymi lecz sami przedstawiają się jako odkupieni przez Pana. Piotr ostrzega chrześcijan aby byli czujni.
.


Wnioski

Zatem, ponieważ kontekstem jest Stary Testament i zawarte tam koncepty,  nie możemy definitywnie powiedzieć, że Piotr twierdził, iż ludzie mogą stracić zbawienie. Zamiast tego Piotr odnosił się do osób współczesnych, przyrównanych do tych ze Starego Testamentu z czasów Mojżesza, którzy zostali „odkupieni” i uwolnieni z więzów, wydają się być zbawionymi lecz zbawieni nie są, będących jednocześnie fałszywymi nauczycielami. Fałszywi nauczyciele nie są rzeczywistymi chrześcijanami. Nie stali się fałszywymi chrześcijanami ponieważ utracili zbawienie. Byli fałszywi od samego początku i Piotr ostrzega swoich ludzi przed nimi.

  • Mowa o fałszywych nauczycielach
  • Którzy działają potajemnie, w ukryciu, nie ujawniają swojej prawdziwej grzesznej i nieodrodzonej natury
  • Wprowadzają nauki uniemożliwiające poznanie prawdziwej ewangelii i prawdziwego Chrystusa
  • Trwają w grzechu, nie w uświęceniu
  • Zostali odkupieni w sensie wyzwolenia z niewoli, z więzów
  • Sprowadzają sami na siebie zgubę
  • Byli tacy od samego początku, ich fałszywa natura nie jest efektem utraty zbawienia
  • Chrześcijanin nie może być fałszywym nauczycielem

Matt Slick

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan