Wstęp

Biblia pięciokrotnie wspomina o koronach przygotowanych dla prawdziwie wierzących chrześcijan. Korony te będą im przyznane przez Boga i według Jego suwerennej woli. Koronę zawsze otrzymuje się od kogoś, kto ją przyznał drugiej osobie. W tym wypadku Osobą przyznającą korony jest sam Bóg, a dostaną je ci, którzy zwyciężają, zaliczają próbę, zawsze jednak w kontekście triumfu osiągniętego przez Chrystusa i nigdy poza tym kontekstem. Dlatego mogłoby się wydawać, że jest to akt, na który zasługujemy, ale jest to tylko pewna część prawdy, ponieważ Boża łaska ma tutaj priorytetowe znaczenie. Bez Bożej łaski nasze zwycięstwo byłoby po prostu niemożliwe.

Korony reprezentują zwycięstwo Chrystusa osiągnięte w nas samych, my zaś jesteśmy odbiorcami tego zwycięstwa. Biblia porównuje życie wieczne do diademu, który wręcza się za zwycięstwo w zawodach sportowych.

Zobaczmy owych pięć koron w sposób szczegółowy.

 • 1) Niezniszczalna korona upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad wszystkim tym, co ulega zniszczeniu i przemijaniu: (1 Kor. 9:25)
 • 2) Korona sprawiedliwości upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieprawością: (2 Tym. 4:8)
 • 3) Niewiędnąca korona chwały upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieczystością i skażeniem duchowym: (1 Piotra 5:4)
 • 4) Korona życia upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad śmiercią duchową i fizyczną: (Jakuba 1:12; Obj. 2:10)
 • 5) Korona radości (chluby) upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad prześladowaniem wierzących ze strony szatana oraz ludzi idących na zatracenie (1 Tesaloniczan 2:19)


Korona sprawiedliwości upamiętniająca zwycięstwo zbawienia nad nieprawością

2 Tym. 4:7-8 7. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. 8. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście.

Bóg przyznaje koronę sprawiedliwości

 „Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem…”

Jest to przykład pokory, ponieważ Apostoł Paweł mówi prawdę o swojej służbie Panu będąc u schyłku swego życia. Dla Pawła życie i posługa chrześcijańska oznaczały ciągłą walkę, pozostawanie w nieprzerwanym boju. To wskazuje na wiele trudności, które musimy pokonać, oraz poświęcenie niezbędne w służbie Chrystusowi. Zakończenie biegu nie oznacza wygranej. Jest to tylko dotarcie do mety, do szczęśliwego końca, w kontekście wiernej służby Panu. Podobną myśl zawarł apostoł Paweł w liście do Koryntian: Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. (1 Kor. 9:24). Prawdziwe dzieci Boże w ten właśnie sposób powinny rozumieć swoje zasady życia i chrześcijańskiej służby.
.


O zachowaniu wiary

„… wiarę zachowałem.”

Użyty tutaj grecki czasownik τετηρηκα (tetērēka) „zachować nienaruszonym” lub „ustrzec przed wewnętrznym uszkodzeniem”. Wskazuje to na wielkie osobiste zaufanie Apostoła Pawła do Boga i Jego obietnic zawartych w Chrystusie. Paweł nauczał tego, w co głęboko wierzył i wiara ta została nam przekazana poprzez listy, których jest on autorem i które stanowią znaczącą część Nowego Testamentu.
.


Nagroda

„… Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości…”

Słowo „odtąd” wskazuje na konsekwencję szczęśliwego zakończenia służby Panu. Bóg w swej wierności przygotował dla niego nagrodę: koronę sprawiedliwości. Paweł zapewnia, że korona sprawiedliwości odłożona jest nie tylko dla niego, ale dla każdego, kto umiłował przyjście Pana, czyli dla tych, którzy miłują Jezusa Chrystusa. Czy jest to naszą zasługą? Nie, oczywiście, że nie.

 • Nikt nie może kochać Boga żyjąc bez Boga, nie należąc do Niego. To miłość Chrystusa sprawia, że możemy kochać Boga:
  .
  1 Jana 4:19 My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.
  .
  2 Kor. 5:14  Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli.
  .
 • Sprawiedliwość przypisana Pawłowi oraz wszystkim prawdziwym dzieciom Bożym jest sprawiedliwością osiągniętą tylko i wyłącznie przez Chrystusa. W żadnej mierze nie jest ona zasługą wierzącego. Rozumiemy przez to, że korona sprawiedliwości symbolizuje wieczną sprawiedliwość Chrystusa, przyznaną każdemu zbawionemu. Wierzącym przypisana jest sprawiedliwość Chrystusa będąca usprawiedliwieniem ku zbawieniu:
  .
  Rzym. 4:6-7 Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte.
  .
 • Natomiast Duch Święty dokonuje w wierzącym praktycznego dzieła wzrastania w uświęceniu podczas jego ziemskiego życia, w kontekście walki chrześcijanina z grzechem:
  .
  Gal. 5:17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie
  .
  Rzym. 8:13 Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć
  .
  Rzym. 6:13,19 I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu… Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni.
  .
  Rzym. 8:4 Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
  .
  1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.
  .
 • Po zakończeniu swej drogi chrześcijaninowi będzie przypisana sprawiedliwość Chrystusa mająca związek z udoskonaleniem i uwielbieniem:
  .
  Rzy. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
  .
 • Uwielbienie nastąpi w momencie naszego wstąpienia do nieba:
  .
  Hebr. 12:23 Na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi.
  .
 • .Sprawiedliwość tej korony oparta jest tylko i wyłącznie na wierności Boga, który obiecał ją tym wszystkim, którzy zwyciężają w Jezusie Chrystusie:
  .
  Rzym. 8:37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
  .
  1 Tym. 6:12
  Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.
  .
 • Korona sprawiedliwości to nie jest trofeum zdobyte przez Apostoła Pawła lub któregokolwiek innego wierzącego. Zdobył ją dla nas, dla prawdziwych dzieci Bożych, Jezus Chrystus. Pismo Święte nie pozostawia co do tego żadnej wątpliwości:
  .
  Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego..
  .

Owy dzień, czyli kiedy?

 … którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy…

Koronę sprawiedliwości otrzymamy z rąk Pana Jezusa, sprawiedliwego Sędziego, w związku z Jego własną sprawiedliwością, a nie z naszą. „W owym dniu” nie oznacza dnia śmierci, tylko dzień, w którym stawimy się przed Trybunałem Chrystusa.
.


Związek korony sprawiedliwości z przyjściem Pana Jezusa

„…a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście.”

W dosłownym tłumaczeniu fragment ten brzmi: „a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy pokochali Jego objawienie się (podczas Jego powtórnego przyjścia)” Możemy zauważyć więc dużą różnicę pomiędzy dwoma rodzajami chrześcijan:

1. Ci, którzy koncentrują swoją uwagę na rzeczach, sprawach i zaleceniach tego świata.
2. Ci, którzy żyją tęskniąc za przyjściem Pana Jezusa i skupiając na Nim swoje myśli.

Kol. 3:2-4 Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.

Ten, kto naprawdę żyje dla Chrystusa, ma swoje życie oraz wszystkie sprawy z nim związane podporządkowane Bogu. Nie żyje już dla siebie samego, tylko dla Boga, zawsze szukając i starając się wypełnić Jego wolę.

Jak mogliśmy zauważyć, korona sprawiedliwości zostanie przyznana wszystkim tym, którzy miłują Pana i pragną być razem z Nim, ponieważ już są w Nim przez wszystkie pozostałe dni ich ziemskiego życia.

SOLI DEO GLORIA


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email