Teraz tedy, albo odpuść grzech ich, albo jeźli nie, wymaż mię proszę z ksiąg twoich, któreś napisał. 2 Mojż. 32:32
.

Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Obj. 3:5 

Czy powyższe fragmenty dają podstawę nauce o utracie zbawienia? Czy Bóg w przeszłej wieczności ustanowił Księgę Życia, z której nieustannie wymazuje tysiące i miliony osób, ponieważ nie wytrwały w wierze do końca? Czy Bóg, który większy jest niż wszyscy (Jan 10:28-29) nie ma mocy zachować nas swoją ręką od przyszłego sądu? Mówiąc jeszcze prościej, czy jest to groźba czy obietnica?

Analiza tekstu Mojżesza

Rozważmy tekst, na który powołują się ludzie, wyznających doktrynę wiecznego okresu próbnego (bo przecież nikt z nich pewności zbawienia nie ma, skoro zbawienie można utracić!). Jak widzimy Mojżesz w przypływie miłości do swojego ludu błaga Boga o odpuszczenie ohydnego grzechu bałwochwalstwa, jakiego naród się dopuścił podczas jego nieobecności.

Ciekawym jest, że podobną myśl znajdziemy u Pawła.

 • Rzym. 9:1-3 1 Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym; 2 Że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. 3 Pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała.

Myśl Mojżesza jednak różni się od Pawłowej. O ile Paweł stawiał na szali swoje życie wieczne (odłączenie od Chrystusa), o tyle Mojżesz pragnął jedynie swojej fizycznej śmierci. I tak jak Paweł nie mógł być odłączony od Chrystusa, gdyż jest to rzecz niemożliwa i niedorzeczna aby Bóg zbawił kogoś zabierając innej osobie zbawienie (karę za grzechy poniósł Chrystus i tego typu myślenie stoi w sprzeczności z nauką Pisma o nieutracalności zbawienia), tak też Mojżesz nie mógł ponieść fizycznej śmierci za swój naród w ramach kary gdyż stoi to w sprzeczności z nauką Pisma o uśmiercaniu za grzechy innych osób:

 • 5 Mojż. 24:16 każdy za grzech swój umrze 
 • 2 Król. 14:6 każdy za grzech swój umrze .
 • Jer. 31:30 każdy dla nieprawości swojej umrze; każdego człowieka, któryby jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego .
 • Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze;…sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie

Stąd zrozumiała odpowiedź Boga na prośbę Mojżesza

 • 2 Mojż. 32:33 I rzekł Pan do Mojżesza: Kto mi zgrzeszył, tego wymażę z ksiąg moich. 

Bóg czasowo odsunął egzekucję swojego wyroku

 • 2 Mojż. 32:34a A teraz idź, prowadź ten lud, gdziem ci rozkazał. Oto, Anioł mój pójdzie przed tobą… 

I zapowiedział wykonanie kary wymazania w terminie późniejszym (!)

 • 2 Mojż. 32:34b …ale w dzień nawiedzenia mego nawiedzę też i na nich ten grzech ich

Wykonanie kary opisane zostało przez Mojżesza w Czwartej Księdze Mojżeszowej:

 • 4 Mojż. 22-24 22 Tak wszyscy, którzy widzieli chwałę moję, i znaki moje, którem czynił w Egipcie, i na puszczy, a kusili mię już po dziesięć kroć, ani byli posłuszni głosowi memu, 23 Nie oglądają ziemi tej, o którąm przysiągł ojcom ich, a żaden z tych, którzy mię draźnili, nie oglądają jej. 24 Ale sługę mego Kaleba, gdyż był w nim duch inakszy, i trwał statecznie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której chodził, a nasienie jego odziedziczy ją.

Zatem karą było  fizyczne uśmiercenie wszystkich Izraelitów prócz Kaleba i Jozuego. Musimy w tym momencie odpowiedzieć sobie na kilka krytycznych pytań:

 1. Czemu Bóg miałby odwlekać w czasie pozbawienie życia wiecznego?
  – Jest to niedorzeczna koncepcja.
  .
 2. Skąd założenie, że wszyscy Izraelici, którzy wyszli z Egiptu byli zbawieni w sensie przeniesieni do Księgi Żywota Baranka (wszak kara została odwleczona i wszyscy oni ponieśli karę w innym czasie, jedni prędzej, inni później)? Tylko na podstawie przynależności etnicznej?
  – To kolejna koncepcja, jakiej nie można potwierdzić Biblijnie.
  .
 3. Czy pozbawienie zbawienia następuje po dokonaniu jednego grzechu bałwochwalstwa?
  – To zaprzecza doktrynie o Bożym miłosierdziu.

Wniosek nasuwa się jeden: Bóg ukarał Izrael pozbawiając praktycznie wszystkich ich fizycznego życia. Tekst nie mówi o życiu wiecznym..

Twoje księgi

Rozważmy teraz czym są wspomniane na początku Księgi (liczba mnoga)

Jest to spis żywych Izraelitów.

 • 2 Mojż. 30:12 Gdy zbierzesz główną sumę synów Izraelskich, z tych, którzy mają iść w liczbę, da każdy okup za duszę swą Panu, gdy je liczyć będziesz, aby nie przyszła na nie plaga, gdy zliczeni będą. .
 • 4 Mojż. 1:2 Zróbcie spis wszystkiego zgromadzenia synów Izraelskich według narodów ich, i według domów ojców ich według imion ich, każdego mężczyznę według głów ich

Takie liczenie synów Izraela było spisywane w księgach osób żyjących

 • Psalm 69:28 Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi.

Niech ci ludzie przestaną żyć, niech nie będą zaliczeni w poczet żywych ludzi, niech zostaną odcięci od życia. Język użyty w tym Psalmie odnosi się do spisu imion pozostających przy życiu Izraelitów.

Analogia Scritpura

 • Jer. 22:30  Tak mówi Pan: Zapiszcie to, że ten mąż będzie bez dzieci
 • Psalm 87:6 PAN wyliczy, spisując narody: Ten się tam urodził. Sela.
 • Ezech. 13:9 w zgromadzeniu ludu mego nie będą, a w poczet domu Izraelskiego nie będą wpisani

Tu kolejne referencje do księgi żywych czyli obywateli Izraela pozostających przy życiu:

 • Izaj. 4:3 I stanie się, że kto zostanie na Syjonie, i który zostawiony będzie w Jeruzalemie, świętym słynąć będzie, każdy, który zapisany jest do żywota w Jeruzalemie.

W zwyczaju Żydów było spisywanie imion żywych osób. Te imiona umieszczano w katalogu czy też rejestrze każdego plemienia czy też rodziny (księgi życia). Być wpisanym w jednej z takich ksiąg życia było równoznaczne z byciem żywym, gdyż kiedy ktoś umierał, jego imię zostawało wymazywane z księgi.

 • Daniel 12:1 Tego czasu powstanie Michał, książę wielki, który się zastawia za synami ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być, aż do tego czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie napisany w księgach

Język użyty tutaj nie odnosi się do księgi życia wiecznego czy zbawienia, z tekstu nie wynika także, że osoby zachowane, będą zbawione. Mowa o zachowaniu od śmierci i prześladowania. Podobna myśl często spotykana jest w Piśmie. Jest to poetyckie wyrażenie jasno i wyczerpująco opisujące myśl o Boskim przeznaczeniu w stosunku do podmiotu, oraz że istnieje skończona ilość osób, które Bóg zachowa przy fizycznym życiu. Osoby te zostaną wyrwane z kłopotów, podczas gdy wielu innych zostanie uśmierconych.

Historycznym przykładem tak rozumianego używania wyrażenia “niech będą wymazani z księgi życia” może być 12 modlitwa z kanonu Shemoneh Esrei, jaka powstała w roku 70 w społecznościach rabinicznych w odpowiedzi na chrześcijaństwo.

„Niech nie będzie nadziei i niech szybko arogancko zakorzenieni w naszych czasach chrześcijanie i heretycy giną, w jednej chwili, i niech będą wymazani z księgi życia, niech ze sprawiedliwymi nie będą spisani, Błogosławiony jesteś, Panie, któryś upokorzył pysznych.” – źródło
.

Analiza tekstu Jana

Księga Baranka zabitego to jedna księga a nie wiele

 • Obj. 20:12 Otwarto też inną księgę, księgę życia. 
 • Obj. 21:17 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
 • Obj. 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

To księga życia (liczba pojedyncza) zawierająca w sobie niezmienny spis osób zbawionych

 • Mal. 3:16 Tedy rozmawiali o tem ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.”

Z księgi tej nikt nie może być wymazany, co Bóg obiecał w następującym pozytywnym stwierdzeniu:

 • Obj. 3:5 Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami.

Musimy pamiętać, że fragment nie zawiera negatywnego stwierdzenia: jeśli kto nie zwycięży, wymażę jego imię z księgi życia (co może sugerować polski przekład). Tego nie ma w tekście oryginalnym. Tekst grecki nie zawiera stwierdzenia warunkowego lecz bardzo silne stwierdzenie afirmacyjne, informujące o absolutnej niemożliwości wymazania imienia z Księgi Życia i w oryginale brzmi tak:

ο νικῶν ho nikonten konkretny zwyciężający (imiesłów, tryb oznajmujący strona czynna informuje nas o ciągłym i nieustannym zwycięstwie)
οὕτως περιβαλεῖται houtos peribaleitai – tak oto się przyodzieje
ἐν ἱματίοις λευκοῖς en himatiois leukos w szaty białe
καὶ οὐ μὴ  ἐξαλείψω kai hou me exaleipso i przenigdy nie (podwójne wzmocnienie negacji kładące nacisk na niemożliwość wykonania czynności) wymażę…

Możemy to zdanie przełożyć w sposób następujący:

…ciągle i nieustannie zwyciężający tak oto przyodzieje się w szaty białe, i nigdy, przenigdy nie wymażę jego imienia z Księgi Życia…

Zwycięstwo jest darem łaski zależnym nie od zabiegów i starań człowieka lecz od Chrystusa Pana, jedynego Pośrednika. I jest to trwałe zwycięstwo, które każdy wierzący ma zawsze, nie jest zależne od jego postępowania, woli czy upadków.

 • 1 Kor. 15:57 Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 • 2 Kor. 2:14 Lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu.
 • 1 Jana 5:4 Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.

Zatem we fragmencie Objawienia 3:5 obserwujemy wyraźny dyhotomiczny podział: zbawieni (zwyciężający w Chrystusie) / niezbawieni (niezwyciężający w Chrystusie). Nauka o utracie zbawienia na podstawie tego fragment wynika z całkowitego braku zrozumienia greckiego tekstu.
.

Pismo Święte

Wyrażenie księga życia użyte jest też raz w odniesieniu do samego Pisma Świętego, księgi proroctwa zawierającej ewangelię dającą życie wieczne.

1. Pismo Święte przedstawione zostało w jednym wersie z zastosowaniem potrójnego określenia:
księga tego proroctwa
– ta księga
– księga życia

 • Obj. 22:19 A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Jest to jedyna na świecie Księga, gdzie można znaleźć słowa prowadzące do życia wiecznego.

 • 2 Tym. 3:15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.
 • Jan 6:63 Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem.

2. Naruszenie struktury Pisma skutkuje pozbawieniem błogosławieństw opisanych w tej księdze, czyli księdze tego proroctwa czyli w księdze życia, Piśmie Świętym.

…odejmie dział…

 • W wersie 18 widzimy warunek logiczny: dodanie słów do Pisma Świętego skutkuje nałożeniem plag (opisanych w Piśmie) na osobę dodającą. Konsekwencją nie jest utrata zbawienia.
 • W wersie 19 widzimy warunek logiczny: ujęcie słów z Pisma Świętego skutkuje ujęciem błogosławieństw (opisanych w Piśmie) na osobę ujmującą. Konsekwencją nie jest utrata zbawienia.

Grecki tekst używa kombinacji dwóch słów ἀφελεῖ aphelei (ująć) oraz μέρος meros (część większej całości). Zatem niemożliwym jest ujęcie części zbawienia. Zbawienie to uczynienie człowieka pełnym, całym

σωτηρία sotieria – zbawić, pochodna słowa σῴζω sozo 
σῴζω sozo
– uczynić całym, pełnym, np. w pełni uleczyć, w pełni uratować, całkowicie zbawić

3. Czynu takiego może dokonać jedynie człowiek nieprzestrzegający przykazań Bożych, osoba nienarodzona z góry nie mająca ani bojaźni bożej ani udziału w życiu wiecznym, nie posiadająca wstępu do świętego miasta. Bóg takiej osobie nie daje życia wiecznego opisanego w Piśmie Świętym..
.

Wszyscy uświęceni przez Chrystusa idą do nieba

Wszyscy narodzeni z góry, są uświęceni. Nie jest to uświęcenie jakie człowiek uzyskuje w procesie nauki podążania za Prawem Bożym, lecz jest to przypisana świętość Chrystusowa. Wszyscy uświęceni są doskonali na zawsze. W oczach Bożych, niezależnie od uczynków.

 • Rzym. 6:22 Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
 • Hebr. 10:14  Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
 • Jan 17:19 A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
  .

Ślepa uliczka Arminiusza

Jeśli przyjmiemy, że teologia głosząca utratę zbawienia  jest prawdziwa, natrafiamy na ślepą uliczkę.

Po pierwsze według tejże teologii wszyscy ludzie bez wyjątku zostali zbawieni przez Chrystusa. Zatem logicznym jest założenie, że w przeszłej wieczności wszyscy ludzie byli wpisani do Księgi Żywota Baranka. Wniosek jest taki, że zapisanie w Księdze Żywota Baranka = zbawienie. Wszyscy zostali zbawieni, wszyscy są w Księdze Żywota.

 • Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Musimy przymknąć oko na słowo wybrał, które oznacza ograniczenie zbioru, wyodrębnionego z większej populacji i przyjąć nienaturalną interpretację, iż wszyscy zostali wybrani do zbawienia.

Po drugie należy przyjąć, że wszyscy ci, którzy nie przyjmują zbawienia i ci, którzy byli zbawieni lecz to zbawienie utracili, zostają wymazani / skreśleni z Księgi Żywota Baranka.

Jednak po trzecie widzimy, że w wiecznej przeszłości nie wszyscy ludzie byli wpisani do Księgi Żywota Baranka zabitego, zatem… Chrystus nie umarł za wszystkich.

 • Obj. 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.

Podkreślam, Objawienie 13:8 naucza o Baranku zabitym przed założeniem świata (choć Chrysuts został ukrzyżowany u kresu czasów 1 Kor. 10:11 a dokładniej na przełomie Marca i Kwietnia 30 Roku Pańskiego to tekst należy rozumieć proleptycznie) oraz o zapisaniu w Księdze Życia od założenia świata co było możliwe w oparciu o śmierć zastępczą Chrystusa, uznawaną jako rzeczywistą i skuteczną jeszcze przed założeniem świata.

Pierwszy argument arminian stwierdza, że wszyscy zostali wpisani do Księgi Życia Baranka, drugi, że jednak nie wszyscy zostali wpisani. Jest to logiczna sprzeczność typowa dla tej teologii. Ale kto dzisiaj przejmuje się faktami? Przecież nauka o Suwerennym Bogu dokonującym suwerennych wyborów może kogoś urazić….

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan