Problem Watykanu

„Problem jest taki, że Rzym mówi że ma autorytet definiowania co jest Pismem, ustanawiać kanon Pisma oraz interpretować Pismo bezbłędnie. A zatem gdy interpretuje Pismo nie można tego poprawić. Rzym także definiuje co jest tradycją, jaki jest zasięg tradycji, jakie pisma Ojców Kościoła należy uznawać za tradycję a jakie odrzucać. Oraz również rości sobie prawo bezbłędnej interpretacji tej tradycji. Jak możesz być pod autorytetem dwóch rzeczy które zależą od ciebie, definicja i interpretacja? Twierdzę, że to niemożliwe. Ostatecznym autorytetem Kościoła Rzymskokatolickiego jest sam Kościół Rzymskokatolicki. Tak więc w gruncie rzeczy Rzym prowadzi monolog z samym sobą. Nie ma tam dialogu z Pismem czy tradycją, tego tam nie ma. Przez ostatni czas, od czasów Reformacji, jeśli przyjrzysz się co Rzym zdefiniował jako dogmaty, nie było to nic co wyjaśniło doktryny zbawienia czy czegokolwiek takiego.” – James White

Jakie są trzy wielkie dogmaty zdefiniowane przez Rzymski Katolicyzm od czasu Reformacji?

1. 1854 – Niepokalane Poczęcie Maryi
2. 1870 – Nieomylność papieża
3. 1950 – Wniebowzięcie Maryi

Są to doktryny całkowicie spoza biblijnego objawienia, a szczególnie dwie ostatnie również spoza tradycji wczesnego kościoła.


Niepokalane Poczęcie Maryi

Pismo Święte informuje, że wszyscy ludzie są grzesznikami, nie ma żadnych wyjątków. Bóg około 2500 – 3000 lat temu powiedział co następuje:

Psalm 14:3-4 Pan z niebios spojrzał na synów ludzkich, aby obaczył, byliby kto rozumny i szukający Boga. Aleć wszyscy odstąpili, jednako się nieużytecznymi stali; niemasz ktoby czynił dobrze, niemasz ani jednego
.
Rzym 5:12  Przetoż jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli

Biblijna Maria rozpoznała swój grzech określony w Prawie Mojżesza

3 Mojż. 12: 1-8 1 I Jahwe przemówił do Mojżesza: 2 Powiedz synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości, będzie nieczysta. 3 A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek. 4 Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia; nie dotknie żadnej świętej rzeczy ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia. 6 A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia po synu lub po córce, przyniesie do kapłana przed wejście do Namiotu Zgromadzenia rocznego baranka na całopalenie i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę za grzech; 7 Ten złoży to w ofierze przed Jahwe i dokona za nią przebłagania; i tak będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dla tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. 8 A jeśli nie może przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę za grzech. I kapłan dokona za nią przebłagania i będzie czysta.

Nauka Prawa Mojżesza:

 1. Urodzenie chłopca skutkuje 7 dniami nieczystości rodzicielki
 2. Ósmego dnia należy obrzezać dziecko
 3. Kobieta pozostaje nieczysta przez 30 dni,
 4. Z powodu nieczystości przez 30 dni kobieta nie ma prawa zbliżać się do rzeczy świętych ani nie może wejść do Świątyni aby ich nie zbeszcześcić
 5. Po 30 dniach kobieta powinna złożyć ofiarę za grzech, co spowoduje oczyszczenie jej ciała
 6. Ofiarą może być para synogarlic / gołębi, drugi ptak składany jest w ofierze za grzech

Teraz porównajmy to z tekstem o oczyszczeniu biblijnej Marii. Zobaczymy, że Prawo Mojżesza zostało przez Marię zachowane całkowicie

Łuk 2:21-24 21 A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie. 22 Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem; 24 I żeby złożyć ofiarę według tego, co zostało powiedziane w prawie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

 1. Maria urodziła chłopca, była zatem nieczysta przez 7 dni
 2. Jezus został obrzezany dnia ósmego
 3. Maria pozostawała nieczysta przez 30 dni (według Prawa Mojżesza)
 4. Dopiero po 30 dniach Maria mogła wejść do Świątyni aby złożyć ofiarę całopalenia i oczyszczenia z grzechu
 5. Po 30 dniach Maria złożyła ofiarę za grzech
 6. Była to para synogarlic / gołąbków, drugi ptak został złożony w ofierze za grzech Marii

Maria była według Prawa Mojżesza nieczysta przez 7 dni, i z powodu nieczystości przez 30 dni nie miała prawa zbliżać się do rzeczy świętych oraz Świątyni. Za swój grzech złożyła ofiarę i została oczyszczona na ciele. Biblijna Maria, rodzicielka Jezusa, mając świadomość swojej grzeszności wiedziała, że potrzebuje zbawiciela, który wyratuje ją od wiecznego potępienia.

Łuk. 1:46-47 Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu zbawicielu moim

.


Demon podszywający się pod biblijną Marię

Mimo dowodów nieomylnego Pisma Świętego, omylny człowiek Pius IX przeciwstawił się Bożej nauce i w 1854 r. powiedział ex cathedra (rzekomo nieomylny dogmat wiary):

„Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”

Istota, przyjmująca imię Maryja ukazując się dwóm dziewczynkom 1 lipca 1877 roku w Giertzwaldzie ogłosiła swoją całkowitą bezgrzeszność, powiedziała:

„Ja jestem Niepokalanie Poczęta”

Kolejna zjawa posługująca się imieniem Maryja „potwierdziła prawdziwość papieskiego dogmatu”, gdy w cztery lata później, a więc 25 marca 1858 r. ukazała się Bernadecie z Lourdes

„Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”

.


Ojcowie Kościoła

Augustyn a grzeszność Marii

Augustyn komentując Psalm 35 (/34), werset 13 pisze o Tym, który umarł “aby zgładzić grzech“, jednocześnie wskazując na innych, którzy pomarli na skutek grzechu:

“Maria, która pochodziła od Adama, umarła na skutek grzechu, Adam także umarł z powodu grzechu, a Ciało Pańskie pochodzące z Marii umarło, by zgładzić grzech.”

“Maria ex Adam mortua propter peccatum, Adam mortuus propter peccatum, et caro Domini ex Maria mortua est propter delenda peccata.”

Augustyn, Enarrationes in Psalmos 34 (2), 3, Minge, Patrologia Latina 36

.

Ambroży a grzeszność Marii

Ambroży tak samo, jak Augustyn uważał, iż jedynym człowiekiem niepokalanie urodzonym (“immaculati partus“) i całkowicie świętym jest Jezus Chrystus:

“Albowiem spośród wszystkich narodzonych z niewiasty jedynie Pan Jezus jest całkowicie święty, który dzięki swemu nieskalanemu urodzeniu wolny był od wszelkiej skazy ziemskiego zepsucia, rozpraszając je swym niebiańskim majestatem.”

“Solus enim per omnia ex natis de femina sanctus Dominus Jesus, qui terrenae contagia corruptelae immaculati partus novitate non senserit, et coelesti maiestate depulerit.”

Ambroży, Expositio evangelii secundum Lucan 2.56

.


Konkluzja

1. Pius IX, jak i wszyscy po nim to kłamcy.
.
2. W Lourde i w Gietrzwaldzie ukazał się demon, podajacy się za Marię. Stało się to tuz po ogłoszeniu dogmatu, którego nawet sam kościół rzymski, wcześniej nie chciał uznać przez XII wieków, gdyż uważał go za heretycki, czyli niezgodny z Pismem.

Jeśli wierzysz, że słowo człowieka jest ważniejsze niż Słowo Boga, jeśli wierzysz, że biblijna Maria, żona Józefa, która urodziła Pana Jezusa, mogła objawić się i mówić słowa przeciwne do tych, które wypowiedziała chodząc po ziemi, które znamy z kart biblii, To jesteś człowiekiem niewierzącym w prawdziwego Boga i nadal tkwisz po uszy w swoich grzechach i jesteś potępiony.

Nawróć się i uwierz, że Boże Słowo jest prawdą i że to są Słowa, które dają życie

Dzieje 5:20 Idźcie i wystąpiwszy, mówcie do ludzi w świątyni wszystkie słowa tego życia

.


Wniebowzięcie Maryi a nieomylność papieża

– skąd wiemy, że Maryja została wniebowzięta?
– ponieważ dogmat ten ogłosił nieomylny papież!
– skąd wiemy, że papież jest nieomylny?
– mówi o tym dogmat o nieomylności papieża!
– skąd wiemy, że dogmat o nieomylności papieża mówi prawdę?
– ponieważ ogłosił go nieomylny papież!
– …


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan