Boska cześć Maryi

1 Sam. 15:23 Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i oddawanie czci obrazom.

Katolicy twierdzą uparcie, że Maryja jest pośredniczką do Boga, współodkupicielką i nieskalaną grzechem istotą, która została wzięta do nieba żywcem, i której Bóg nakazuje oddawanie boskiej czci.

Ale ktoś zaraz powie, że katolicy rzymscy i prawosławni twierdzą, że nie oddają rzekomo boskiej czci Maryi. Jest to bzdura, ponieważ mamy dowód w postaci książki pt. ”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny” autorstwa Ludwika Maria Gringona de Montforta. Książka ta ma reimprimatur i nihil obstat (czyli zezwolenie i akceptację władzy Rzymu na jej wydanie), która na stronie 206 zawiera taki oto straszny tekst:

“Ponieważ oddałeś się Jej całkowicie z duszą i ciałem, Ona, hojna z hojnymi i hojniejsza niż najhojniejsi, odda się Tobie nawzajem w sposób cudowny ale prawdziwy tak że śmiało możesz Jej powiedzieć: Twój Ci ja jestem zbawże mnie, lub z ukochanym uczniem: Wziąłem Cię Maryjo jako wszystko dobro moje. Możesz powtórzyć także za św. Bonawenturą: Droga moja Pani i Zbawczyni, będę działał z ufnością i nie będę się bał bo Ty jesteś moją siłą, moją chwała w Panu.
.
Jestem całkiem Twoim i wszystko co posiadam Twoją jest własnością. O chwalebna Dziewico błogosławiona ponad wszystkie stworzenia, pragnąłbym Cię położyć jako pieczęć na me serce bo miłość Twoja jest silna jak śmierć.”

.


Miecz Pisma Świętego

Te słowa to totalne bluźnierstwo w kontekście nauczania Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu bo Słowo mówi:

Dzieje 4:10-12 „To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie mażadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

Izaj. 42:8 „Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom”.

Poza tym w filmie “Objawienia Maryjne” ta maryjna zjawa też twierdzi, że zbawiła świat, że jest bramą do nieba itp. blużnierstwa uwłaczające jedynemu Zbawicielowi Panu Jezusowi.

Izaj. 43:11”Ja Pan tylko ja istnieje i poza mną nie ma żadnego zbawcy.

Spytamy jak w kontekście tych wersetów z Biblii i cytatów z tych objawień fatimskich i tej książki Ludwika Maria Gringona de Montforta jak można dalej uprawiać kult maryjny? Te objawienia nazywają Maryję Zbawczynią, a tylko Jezus jest przecież jedynym Zbawicielem świata (Dzieje 4:12). Maryja nazywana jest pośredniczką wbrew nauczaniu Pisma

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

Jak widać teologia rzymsko-katolicka o Maryi zbudowana jest na nauce demonów i pogańskich praktykach. Przeczytajmy też werset z który mówi, że oddawanie czci obrazom jest grzechem.

1 Sam. 15:22-23 Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom

W Biblii Tysiąclecia ten werset jest zmieniony i brzmi tak: Bo opór jest jak grzech wrózbiarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Nie jest on zgodny z tekstem hebrajskim tego wersetu.

אָ֫וֶן aven – grzech, nieprawość, bezbożność
תְּרָפִים teraphim – obraz, idol, fizyczny obiekt kultu religijnego i uwielbienia

Nie powinno to nikogo dziwić, nie jest to jedyny taki przypadek. Religia rzymska znana jest z asymilacji pogańskich kultów i obrządków. Jak choćby kultu diabła, który przyjął imię baskijskiej bogini Mari czczonej przez wiedźmy w drugim tysiącleciu przed naszą erą, o czym pisał Walter Burkert. Obecnie Mari czczona jest przez katolików jako Święta Marina.

Michał Głazowski


Potwierdzenie w KKK

Dowód na to, że dla rzymskich katolików Maryja jest Bogiem podany został w katolickickim katechizmie. Otóż trzecie przykazanie dekalogu (według katolików drugie) odnoszą oni również do niej…

2 Mojż. 20:7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie.
.
5 Mojż. 5:11  Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie. 

Porównajmy z definicją KKK

KKK 2146
.
Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy
.
– wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga,
– Jezusa Chrystusa,
– NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
– i wszystkich świętych.

Alfons Maria Liguori (ur. 27 września 1696 w Marianelli koło Neapolu, zm. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło Neapolu) – włoski duchowny katolicki, założyciel redemptorystów, biskup, kaznodzieja, poeta, kompozytor, prawnik, święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła oddawał boską cześć Maryi eliminując jednocześnie ze zbawienia Jezusa Chrystusa, poneiważ tylko w Maryi widział zbawienie.

„Czczę Cie, wielka Królowo, i dziękuję Ci za wiele łask, którymi mnie obdarzyłeś w przeszłości; przede wszystkim dziękuję Ci za to, że uratowałaś mnie od piekła, na które tak często zasługiwałam. Kocham Cię, Pani najbardziej godna ze wszystkich miłości, i przez miłość, którą Cię niosę, obiecuję Ci służyć w przyszłości i czynić to, co w mojej mocy, aby pozyskać innych dla Twojej miłości. W Tobie pokładam całą moją ufność, całą moją nadzieję zbawienia. Przyjmij mnie jako swego sługę i okryj płaszczem Twej opieki, Matko Miłosierdzia.” –  – Modlitwa św. Alfonsa de Ligouri do Najświętszej Maryi Panny

Według tego duchowego dewianta Maryja to

  • Wielka Królowa
  • istota udzielająca wiele łask
  • ratuje od piekła
  • obiekt nawyższej miłości
  • istota której się służy
  • istota dla której się zdobywa uczniów
  • w niej pokłada się całą ufność
  • to cała nadzieja zbawienia
  • matka miłosierdzia

Piekło będzie wypełnione bałwochwalcami oddającymi cześć Maryi.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email