Ojciec

Według Pisma Świętego mamy modlić się do Ojca, zgodnie ze słowami psalmisty:

Psalm 5:2 Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do ciebie modlę.

Uwielbienie przynależne jest tylko Bogu

Psalmy 34:3 Uwielbiajcie PANA ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię..

Syn

Do Pana Jezusa modlimy się tak samo jak do Ojca, gdyż są sobie równi. Szczepan, ginąc męczeńską śmiercią tak modlił się do Pana Jezusa:

Dzieje 7:59 Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha.

Kiedy modlimy się do Jezusa zgodnie z Jego wolą, On to czyni uwielbiając w ten sposób Ojca.

Jan 14:13-14 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię.

 

1 Jana 5:12-15 12 Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. 14 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego (Syna Bożego), że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. 15 A jeśli wiemy, że (Syn Boży) nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.

Mamy również modlić się w imieniu Jezusa. Paweł zachęcał wierzących Efezjan:

Efez. 5:20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Jezus zapewniał uczniów, że wszystko o co poproszą w Jego imię – czyli zgodnie z Jego wolą – zostanie im dane

Jan 16:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.
.

Jan 16:23 A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek poprosicie Ojca w moje imię, da wam.

Duch Święty

Mamy modlić się w Duchu czyli w Jego mocy i mądrości. Duch porusza nasze serca i ukierunkowuje nasze prośby. Duch w swojej łasce daje nam oświecenie i uświęcenie wskazuje nam o jakie błogosławieństwa mamy się modlić. Duch inspiruje nas szczerymi o gorącymi pragnieniami i umożliwia ofiarowanie tych próśb Bogu.

Judy 1:20 Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym;

Kiedy nie wiemy o co się modlić, Duch Święty komunikuje się bezpośrednio z Ojcem bez naszego fizycznego czy intelektualnego udziału, wstawiając się za nami (więcej tutaj)

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

Duch Święty jest Bogiem i należy Go czcić w duchu i w prawdzie.

Jana 4:24 Bóg jest Duchem, więc ci, którzy go czczą (προσκυνοντας proskunoutas), powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

προσκυνέω proskuneo – dosłownie: padam na kolana, głęboki ukłon, cześć

Duch Święty jest uwielbiony przez chrześćijan

1 Piotra 4:14 Jeśli was znieważają z powodu imienia Chrystusa, błogosławieni jesteście, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was, który przez nich jest bluźniony, ale przez was jest uwielbiony.

  • Duch chwały to Duch Boży
  • Poganie bluźnią Duchowi Bożemu odrzucając zbawienie
  • Chrześcijanie uwielbiają Ducha Bożego
  • Uwielbiać można tylko Boga
    .

Do kogo się nie modlić?

Równie ważnym jest do kogo nie możemy się modlić. Poganie modlą się do panteonu bożków, zmarłych krewnych, świętych i duchów. Rzymscy katolicy nauczani są modlitwy do Marii i różnych świętych oraz aniołów. Takie modliwty nie są biblijne i w rzeczywistości znieważają Boga.

Po pierwsze, modlitwa to uwielbienie. Gdy uwielbiamy Boga oddajemy mu wtedy cześć za Jego atrybuty i Jego dzieło w naszym życiu. Gdy się modlimy to wielbimy Jego dobro, miłosierdzie i łaskawość dla nas. Uwielbienie oddaje chwałę Bogu i Jedynym, który na to zasługuje jest tylko Bóg.

Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu, ani sławy mojej bałwanom rytym

Po drugie, inne elementy modlitwy takie jak upamiętanie, wyznanie czy prośba również są formą uwielbienia. Upamiętujemy się wiedząc, że Bóg jest wybaczającym i miłującym Bogiem, którydał nam swoje wybaczenie poprzez ofiarę Swego Syna na krzyżu. Wyznajemy nasze grzechy ponieważ  wiemy że Bóg przebacza i za to Go uwielbiamy.

1 Jana 1:9 Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.

Przychodzimy do Boga z naszymi prośbami ponieważ wiemy że On nas miłuje i słyszy nas, uwielbiamy Go za miłosierdzie i dobroć jakie nam okazuje wysłuchując modlitw.

Gdy wsyzstko to rozważymy, łatwo możemy zauważyć, że modlitwa do kogokolwiek innego niż nasz trójjedyny Bóg jest niewyobrażalna, ponieważ jest to forma uwielbienia a uwielbienie zarezerwowane jest tylko dla Boga i tylko Boga.
.

Zmarli

Pismo Święte nie tylko nie zawiera żadnych przykładów modlitwy do zmarłych ale zabrania tego.

5 Mojż. 18:10-12 Niech nie znajdzie się u ciebie… zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający (דָּרַשׁ darashzmarłych 12 gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.

דָּרַשׁ darash – pytający, wzywający, konsultujący się
.

Maria

Pismo Święte nie zawiera żadnych przykładów modlitwy do Marii. Maria jest zmarłą kobietą, a Pismo zabrania modlitwy do zmarłych. Maria nie pełni roli wstawienniczki do Jezusa w imieniu wierzących. Jezus jest Bogiem i jedynym pośrednikiem do Ojca.

1 Tym. 2:5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

Maria próbowała wymóc na Jezusie działanie i została przez Pana odesłana z kwitkiem

Jan 2:3-4 3 A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina.4 Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina.5 Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie.
.

Aniołowie

Pismo Święte zabrania modlitwy do aniołów.

Kol. 2:18 Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie (θρησκεί threskeiaaniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia;

θρησκεί throskeia – religijny kult, uwielbienie, cześć

Anioł ostro zareagował na próbę oddania mu czci

Obj. 22:8-9 8 A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon (προσκυνσαι proskynesai – uwielbić). 9 Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon (προσκύνησον proskyneson – uwielbiaj!).
.

Augustyn (354 – 430) o modlitwach do aniołów:

Wczesny Kościół nie praktykował tego rodzaju modlitw. Chrześcijanie od zawsze zwracali się bezpośrednio do Boga i tylko do Niego. Oto co Augustyn miał do powiedzenia w sprawie modlitw do aniołów, w tym Michała i Gabriela:

Jeśliby wam kto rzekł: „Wzywajcie anioła Gabriela w ten sposób, wzywajcie Michała w tamten; ofiarujcie pierwszemu ten mały obrządek, drugiemu temten,” to nie zgadzajcie się na to i nie dajcie się nabrać. Nie pozwólcie, żeby was zwiedziono, tylko dlatego, że imiona te możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Szukajcie raczej tego, w jakiej roli występowali oni, kiedy czytamy o nich, by dowiedzieć się, czy kiedykolwiek domagali się od ludzi jakiejkolwiek osobistej i religijnej czci dla siebie, czy raczej zawsze pragnęli, aby chwalono jedynego Boga, któremu służyli.
,
Kazanie 198.47 augm.

Żywi ludzie

Piotr nie zezwalał na oddawanie mu czci

Dzieje 10:25-26 25 A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon (προσεκύνησεν prosekynesen – uwielbił go). 26 Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.

Paweł rozdarł szaty, gdy próbowano go czcić niczym Boga, modlitwę do człowieka nazywa marnością.

Dzieje 14:13-14 13 Wtedy kapłan ze świątyni Jowisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i wieńce i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. 14 Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając; 15 Ludzie, co robicie?My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje.
.

Wnioski

Do kogo zatem mamy się modlić?  Odpowiedź brzmi: do Boga i tylko do Boga. Każda inna forma modlitwy jest pozbawianiem Boga chwały i bałwochwalstwem. Modlitwa do aniołów, zmarłych, Marii, żywych jest pogaństwem i złamaniem pierwszego i drugiego przykazania.

2 Mojż. 20:3-6 3 Nie będziesz miał innych bogów przede mną. 4 Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiekh, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. 5 Nie będziesz oddawał im pokłonui ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidząk; 6 A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. 

Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email