Istotne pytanie

Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

Czy biblijne jest odnoszenie się do Boga jako Matki czy też „Boga Matki”? Nie chodzi tu o Kościół katolicki (Świętą Matkę Bożą lub Matkę Bożą), ale o bibliine użyciu wyrażenia.

To ważna kwestia w tak zdezorientowanym pod względem płci społeczeństwie, w jakim żyjemy dzisiaj. Bóg jest duchem, więc w rzeczywistości nie ma płci. Bóg nie jest mężczyzną ani kobietą. Przekracza wszystkie tego typu rzeczywiste kategorie.


“Matczyne” funkcje Boga

To powiedziawszy, w Piśmie Świętym Bóg na wiele sposobów porównuje się do roli jaką posiada matka: karmicielka, opiekunka pocieszycielka.

Psalm 131:2 Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swej matki; moja dusza jest jak dziecko odstawione.
.
Izaj. 49:15 Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swego łona? A choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę.
.
Izaj. 66:13 Jak tego, którego pociesza matka, tak ja was będę pocieszał; i tak w Jerozolimie doznacie pociechy.

Zwróćmy uwagę także na fakt, że chrześcijanin „narodził się na nowo” przez Ducha Bożego (Tak jest z każdym, kto się narodziłz Ducha [γεγεννημένος gegennenos] Jan 3: 1-8). Te i kilka innych tekstów ujawniają, że ​​Bóg jest czasami przedstawiany jako działający na sposób macierzyński. Ale to są tylko terminy opisujące Boga. Chociaż wypada mówić o matczynych cechach Boga, nigdzie w natchnionym tekście nie znajdziemy imienia Boga jako „Boga Matki”.
.


Bóg męskoosobowy

W tym samym czasie Biblia odnosi się również do Boga w terminach męskich, takich jak:

a) ojciec

5 Mojż. 32:6 Tak to odpłacasz PANU, ludu głupi i niemądry? Czy nie jest on twoim ojcem, który cię nabył dla siebie? Czy nie on cię uczynił i utwierdził?
.
Mat. 6:9 Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię
.
Rzym. 8:15 Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!

b) mąż

Izaj. 54:5 Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi.
,.
Oz. 2:16 W tym dniu, mówi PAN, będziesz mnie nazywać Iszi – mój mężu,

c) król

1 Sam. 12:12 A gdy widzieliście, że Nachasz, król synów Ammona, nadciągnął przeciwko wam, powiedzieliście do mnie: Nie tak, lecz król będzie panował nad nami. Choć PAN, wasz Bóg, był waszym królem.
.
Obj. 17:14 Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.

Nawet Jezus nazywa Boga „Ojcem”

Jan 5:17-18 17. A Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. 18. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

Nie trzeba dodawać, że królowie są płci męskiej. W Księdze Rodzaju 2 widzimy króla (Boga) wchodzącego w interakcję z królem (Adamem) w związku przymierza (por. Oz 6:7). Bóg Król uczynił Adama królem zarówno żywicielem, jak i obrońcą:

1 Mojż. 2:15 PAN Bóg wziął więc mężczyznę i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Zwróćmy uwagę na odniesienia do „mężczyzny”, „go”, „uprawiaj” i „strzeż”. Jest to podobne do roli Boga jako żywiciela i opiekuna

1 Mojż. 22:14 I Abraham nadał temu miejscu nazwę: PAN upatrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: Na górze PANA będzie upatrzony.
,.
Psalm 18:2 PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.

Podobnie jak Bóg, Adam miał być także strażnikiem:

1 Mojż. 2:16-17 16. I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
.
Psalm 145:10 Twoje dzieła będą cię wysławiać, PANIE, a twoi święci będą ci błogosławić
.
Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.

Rola Boga jako Króla w całym Piśmie Świętym podkreśla jego męskie cechy.

Wielu fałszywych nauczycieli uznaje Ducha Świętego za bezosobową moc i czynią to między innymi w oparciu fakt, że słowo Duch w języku greckim Πνεῦμα Pneuma jest rodzaju nijakiego. Jednakże Mesjasz, który objawił prawdę o Bogu (Jan 1:18) mówiąc o Trzeciej Osobie trójjedynego Boga używa zwrotów rodzaju męskiego, np.

Jan 14:26  Lecz Pocieszyciel, Duch (Πνεῦμα Pneuma, r. nijaki) Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on (ἐκεῖνος ekeinos – zaimek wskazujący rodzaju męskiego) nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Tym samym rozumiemy iż Duch Święty jest nie tylko osobowy, ale też posiada atrybuty męskie.


Bóg nie jest hermafrodytą

Ponadto Bóg nie jest jednocześnie mężczyzną i kobietą. Niektórzy próbują użyć Księgi Rodzajuktóra mówi:

1 Mojż. 1:27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą

Twierdzą oni, że obrazem Boga jest zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Ale spójrzmy uważnie na zaimki – „on” i „oni” – które są tu używane.

  • Pierwszy zaimek jest w liczbie pojedynczej; „Na obraz Boży go stworzył”.
  • Drugi zaimek jest w liczbie mnogiej; stworzył ich mężczyzną i kobietą”.

Pierwszy zaimek odnosi się do całej ludzkości. Tak więc wszyscy – każdy z nas – jesteśmy stworzeni na jeden obraz Boga. Ale drugi zaimek jest w liczbie mnogiej, ujawniając, że wśród „nas wszystkich” są dwie – i tylko dwie – różne płci (mężczyzna i kobieta).

Co ważniejsze, „obraz Boga” nie odnosi się do płci Boga, ponieważ Bóg nie ma płci. Jako pastor londyński Thomas Vincent (1634-1678), w swoim komentarzu do Westminsterskiego Krótszego Katechizmu w odniesieniu do pytania 10 napisał:

Negatywnie, obraz Boga nie polega na jakimkolwiek zewnętrznym widzialnym podobieństwie ciała do Boga, tak jakby Bóg miał jakąkolwiek formę ciała” – Thomas Vincent, The Shorter Catechism Explained from Scripture. Banner of Truth, 1980.

Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet.


Wnioski

Mówienie lub modlenie się do Boga Matki nie jest biblijne. Ale Jezus nauczył nas modlić się do Boga Ojca, ponieważ mamy zawsze patrzeć na naszego Ojca jako naszego żywiciela, opiekuna,  strażnika, itp.

Mat. 6:9-13 9. Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię. 10. Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. 11. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. 12. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. 13. I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. 

Dr Jospeh R. Nally źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email