Nieomylność Rzymu

Wielu apologetów i teologów katolickich (w opozycji do protestanckiej zasady „Sola Scriptura” -tylko Pismo) twierdzi, że Kościół Rzymskokatolicki broni zasady „Prima Scriptura”- Najpierw Pismo. Innymi słowy Biblia ST i NT ma prymat nad Tradycją i hierarchicznym Kościołem- (papieże, biskupi) ale Tradycja chrześcijańska – (Sobory, synody, Ojcowie Kościoła) jest tylko jej nieomylną interpretacją, której zgodność sprawdzamy z Pismem Świętym.

Są jednak tacy apologeci Rzymu którzy bronią zasady ”Sola Ecclesia” -Tylko Kościół. Innymi słowy Tradycja i Pismo Święte są dozwolone do interpretacji jedynie przez Magisterium Kościoła czyli kolegium biskupów będących w łączności z papieżem. Magisterium Kościoła ustala też co jest Pismem Świętym – (czyli jaki ma być kanon ST i NT) i ustala też co jest Tradycją – (uznanym Soborem, synodem, czy „jednomyślną” opinią Ojców Kościoła) oraz jak je obie (Biblię i Tradycję) nieomylnie interpretować.

Aby dowiedzieć się jaki z tych poglądów głosi oficjalnie Kościół Rzymskokatolicki warto sięgnąć do drugiej „nieomylnej Biblii” katolicyzmu czyli najnowszego wydania „Katechizmu Kościoła Katolickiego” który z katolickiego punktu widzenia jest nieomylnym Słowem Bożym – (razem z Biblią) bo zawiera w pigułce całe nauczanie Kościoła Rzymskiego -papieskie encykliki, Sobory i synody.
.

“Nieomylna prawda” Watykanu

Oto oficjalne wypowiedzi Katechizmu Kościoła Katolickiego w tym temacie.

Tradycja apostolska

75 „Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako Źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże”.

Przepowiadanie apostolskie

76 Przekazywanie Ewangelii, zgodnie z nakazem Pana, dokonuje się dwoma sposobami:
.
Ustnie: za pośrednictwem „Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego”;
.
Pisemnie: „przez tych Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu

Powyższe stwierdzenia Katechizmu mówią że przekaz Ewangelii rozumianej jako depozyt doktrynalny dokonuje się przez ustną tradycję oraz pisemnie przez Biblię.

Kontynuowane przez sukcesję apostolską

77 „Aby Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich «przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie». Rzeczywiście, „nauczanie apostolskie, które w szczególny sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych.

Według Katechizmu Biskupi katoliccy w ramach nieprzerwanej sukcesji apostolskiej mają stanowisko nauczycielskie.
.

Relacja między Tradycją i Pismem świętym

Wspólne Źródło…

80 „Tradycja święta i Pismo święte ściśle się z sobą łączą i komunikują… wypływając z tego samego Źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Tradycja i Pismo święte uobecniają i ożywiają w Kościele misterium Chrystusa, który obiecał pozostać ze swoimi „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mat. 28:20).

…dwóch różnych sposobów przekazywania

81 „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali I rozpowszechniali”.
.
82 Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie Objawienia, „osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu.

Tradycja apostolska i tradycje eklezjalne

83 Tradycja apostolska, o której tu mówimy, pochodzi od Apostołów i przekazuje to, co oni otrzymali z nauczania i przykładu Jezusa, oraz to, czego nauczył ich Duch Święty. Pierwsze pokolenie chrześcijan nie miało jeszczespisanego Nowego Testamentu; sam Nowy Testament poświadcza więc proces żywej Tradycji. Od Tradycji apostolskiej należy odróżnić „tradycje” teologiczne, dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe, jakie uformowały się w ciągu wieków w Kościołach lokalnych. Stanowią one szczególne formy, przez które wielka Tradycja wyraża się stosownie do różnych miejsc i różnych czasów. W jej świetle mogą one być podtrzymywane, modyfikowane lub nawet odrzucane pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła.

.


Interpretacja depozytu wiary

Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi

84 „Święty depozyt wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. „Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. Urząd Nauczycielski Kościoła
.
85 „Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu TYLKO żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem Rzymu.”

Kanony Katechizmu od 80 do 83 w opozycji do Sola Scriptura stwierdzają jednoznacznie że nieomylna Tradycja i Pismo Święte są sobie równe w autorytecie i obie są Słowem Bożym. Natomiast kanony 84-85 głoszą, że jedynie Kościół hierarchiczny – (biskupi) w łączności z papieżem ma prawo nieomylnie interpretować i definiować zarówno Biblię jak i Tradycje.
.

Rzym ponad Pismem

W świetle tych dowodów widać wyraźnie, że hierarchiczny Kościół Rzymskokatolicki – (papież i biskupi w łączności z nim) ma najwyższy autorytet w sprawach wiary i moralności i to zarówno nad Biblią – (ST i NT) jak i nad Tradycją. Pokazuje to, że oficjalną doktryną Rzymu jest tylko „Sola Ecclesia” – Tylko Kościół a nie „Prima Scriptura”

– Najpierw Pismo, ani tym bardziej Sola Scriptura – Tylko Pismo.
.


Rzymscy katolicy i ich bracia muzułmanie

Jednak czy można mówić o nieomylności i najwyższym autorytecie Kościoła skoro ten sam Katechizm stwierdza:

841 Relacje Kościoła z muzułmanami. „Zamysł zbawienia obejmuje również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 16; por. dekret Nostra aetate, 3.)

Katechizm stwierdza że wyznawcy islamu mogą zostać zbawieni bez wiary w Jezusa jako Syna Bożego oraz głosi, że muzułmanie czczą tego samego Boga co chrześcijanie.
.

Koran o Bogu Pisma

Zobaczmy co głosi Koran na temat Trójjedyności Boga czy w kwestii Boskiego Synostwa Jezusa Chrystusa.

Sura 23:91-„Bóg nie wziął Sobie żadnego Syna i nie było z Nim żadnego Boga. Bo wówczas każdy bóg zabrałby to, co stworzył, i jeden z nich wyniósłby się ponad innych. Chwała niech będzie Bogu! On jest ponad to, co Jemu przypisują!”
.
Sura 4:171 -„Wierzcie więc w Boga i Jego posłańców i nie mówcie: „Trzy!” Zaprzestańcie! To będzie lepiej dla was! Bóg- Allah – to tylko jeden Bóg! On jest nazbyt wyniosły, by mieć Syna!”

Te i wiele innych wersetów Koranu zaprzecza że Bóg istnieje w Trzech Osobach oraz zaprzecza że Bóg ma Syna. Koran nie daje też szans zbawienia chrześcijanom głoszącym Jezusa jako Boskiego Syna.
.


Pismo o nauce koranu

Zajrzyjmy do Pisma Świętego i zobaczmy co mówi ono o zbawieniu osób głoszących takie nauki i ich duchowym źródle oraz czy faktycznie czcimy tego samego Boga co wyznawcy Proroka Mahometa.

1 Jana 2:22-23 „Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca.
.
Jana 5:23 „Aby wszyscy CZCILI Syna, JAK CZCZĄ Ojca. Kto NIE CZCI czci Syna, ten NIE CZCI Ojca, który go posłał.”
.
Jana 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylkoprzeze mnie.”
.
Dzieje 4:10-12 „To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”

Autorzy NT wyraźnie mówią, że kto zaprzecza Boskiemu Synostwu Jezusa jest antychrystem i z całą pewnością zbawiony nie będzie. Nauka katolicka stoi w wyraźnej sprzeczności zarówno z Koranem-(w kwestii duchowego braterstwa) a co ważniejsze z nauką NT.

Islam czci innego Boga niż chrześcijanie.
.


Wniosek

Rozważanie to jest przestrogą aby każdą naukę głoszoną z kazalnic sprawdzać z nieomylnym Słowem Bożym co widać choćby w

Dzieje 17:10-12 10 Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. 11 Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 12 Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich obiet i mężczyzn.
.
2 Tym. 3:10-17 10 Ale ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość; 11 Prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Listrze – prześladowania, które zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. 12 Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będąprześladowani. 13 Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. 14 Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; 15 I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

Poza tym stawia to pod znakiem zapytania nieomylność Kościoła Rzymskiego skoro głosi, że muzułmanie są naszymi braćmi czczącymi tego samego Boga co wyznawcy Jezusa, czemu zaprzeczają i Koran i Biblia w opozycji do siebie.

Michał Głazowski

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan