Misja zatracenia

Misja Odnowy Życia – Renewal of Life – prowadzona przez Agnieszkę i Ghennadi Veduta to para podróżująca obecnie po Paragwaju głosząc swoje doktryny ludziom nieświadomym, że prowadzeni są tymi naukami na zatracenie. Dlaczego prowadzą ludzi na zatracenie?

Ponieważ odrzucają doktrynę Boga Trójjedynego. Oto co odpowiedzieli na pytanie o naturę Boga:

Bóg Jachwe Stwórca jest jeden. Nie ma trzech „bogów”. Doktryna o Trójcy jest niebiblijną doktryną, a my się opieramy tylko na Biblii. Nie jesteśmy Świadkami Jehowy. Chrystus jest zrodzony z Ojca (nie stworzony, ja ludzie i aniołowie) więc nie jest i nie może być aniołem, gdyż aniołowie nie mogą przyjmować część od ludzi. – wiadomość z dnia 27.11.2016

Definicje

Trynitaryzm

To nauka głosząca, że jest jeden Bóg (monoteizm), istniejący od zawsze w trzech osobach, równych co do istoty, natury i mocy. Różnią się natomiast ze względu na przyjęte funkcje. I tak Ojciec jest Bogiem Yahweh, Syn jest Bogiem Yahweh, Duch jest Bogiem Yahweh. Jednak Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem, a Duch nie jest Ojcem. Tak Bóg jest objawiony w Piśmie Świętym.
.

Unitarianizm

Uznaje Jezusa jako człowieka, którego Bóg zrodził na ziemi z dziewicy Marii. Jezus w tym systemie wierzeń nie jest Bogiem, Jego natura ma swój początek w dniu poczęcia w Marii. Był doskonałym człowiekiem ale tylko człowiekiem. W nagrodę za poniesione trudy Mesjasz stał się wyższy od aniołów ale nie ma ani natury ani statusu równego Ojcu.
.

Adopcjaniści

W różny sposób pojmują Chrystusa. Jedni widzą w nim proroka pełnego Ducha Świętego, drudzy człowieka przyjmującego boską cześć. Dlatego też wyróżnia się adopcjanizm ścisły i poglądy zbliżone do adopcjanizmu. Adopcjanizm ścisły rozumie Jezusa jako człowieka, który został usynowiony przez Boga i podlega mu. Pogląd taki, bliski monarchianizmowi, stoi w sprzeczności z nauczaniem trynitarnym – wyklucza bowiem synostwo Jezusa wewnątrz Trójcy.
.

Modalizm

Uczy, że Jezus jest Bogiem Yahweh ale nie istnieje Bóg Trójjedyny. W zależności od sytuacji Bóg raz jest Ojcem, raz Synem, raz Duchem Świętym.
.

Nauki Vedutów i ich konsekwencje

Nauka reprezentowana przez obu nauczycieli to forma unitarianizmu, bliskim wydaje się adopcjanizm, możliwym modalizm. Implikacje tych nauk są następujące:
.

Jezus jest stworzeniem

Jeśli Jezus nie jest Bogiem Yahweh to jest stworzeniem. Należy zatem oddawać boską cześć stworzeniu I człowiekowi, zatem jest to bałwochwalstwo. Boska cześć oddawana przez wszelkie stworzenie skierowana jest zarówno do Ojca jak i do Syna.

Obj. 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w  nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, I chwała, i moc na wieki wieków.

A przecież Bóg nie dzieli się chwałą

Izaj. 42:8 Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojej nie dam innemu

Pomimo tego Pismo nakazuje oddawać cześć Synowi identyczną z tą jaka należy się Ojcu

Jan 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.

W takim przypadku grzechy wszystkich zbawionych zostały poniesione nie przez Boga Syna, lecz przez człowieka. Jest po pierwsze niesprawiedliwe, to tak jakby zawinił Kowalski a Bóg ukarał niewinnego Nowaka; po drugie to to herezja zatracenia, ponieważ tylko Bóg mógł odkupić swoje stworzenie

Izaj. 46:4 Ja sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę. Jam was uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię nosić was będę, i wybawię.

Izaj. 26:4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w Panu, w Panu jest skała wieczna.

Izaj. 44:8 Nie bójcież się, ani sobą trwożcie. Izalim wam tego z dawna nie oznajmił, i nie opowiedział? Tegoście wy mnie sami świadkami. Izali jest Bóg oprócz mnie? Niemasz zaiste skały; Ja o żadnej nie wiem

Nauka ta poniża tak Syna jak Ojca. Jeśli bowiem w rozumieniu unitarian Ojciec jest jedynym Bogiem i nie jest nim Jezus to Jezus jest jedynym Panem i Panem nie jest Ojciec. To logiczna żelazna konsekwencja tej nauki. Ludzie ci wierzą w Boga, który nie jest Panem i w Pana, który nie jest Bogiem! A to jest bałwochwalstwo.

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

Psalm 100:3 Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.
.

Politeizm

Jeżeli Jezus nie jest Bogiem Yahweh i nie jest stworzony, to mamy do czynienia z politeizmem. Jezus jest mniejszym Bogiem ale ontologicznie mniejszym od Ojca. To fałsz.

Izaj. 45:5 Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga ;

W tym systemie Jezus posiada jakąś tam boskość jednak nie jest ona równa tej Ojca. Jednak Pismo naucza:

Kol. 1:19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia;

Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa.
.

Ojciec jest swoim Synem

Jeśli Jezus jest Bogiem Yahweh lecz doktryna Trójjedyności Boga jest odrzucona, to logiczną tego konsekwencją jest wniosek, że Ojciec jest swoim Synem, Syn jest Duchem Świętym a Duch Święty jest swoim Ojcem.

Jest to idol Boga, który odcina ludzi od zbawienia, ponieważ Bóg objawił się jako występujące jednocześnie Trzy Osoby.

Marek 1:10-11 10 A zaraz, wychodząc z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha jak gołębicę stępującego na niego. 11 I rozległ się głos z nieba: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w którym mam podobanie.
.

Wiara, która nie zbawia

Odawanie czci stworzeniu a nie stwórcy jest bałwochwalstwem. Oddawanie chwały zniszczalnemu złowiekowi czy też „mniejszemu bogu” jest tożsame z życiem pozbawionym Bożej sprawiedliwości. Cczenie Ojca, tóy jest swoim Synem to hołd oddany idolowi. Przekręcanie trudnej do zrozumienia, jednak jasno i wyraźnie objawionej w Piśmie i kluczowej dla zbawienia doktryny o Bogu Trójjedynym skutkuje wiecznym zatraceniem.

Rzym. 1:19-23 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. 21 Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. 22 Podając się za mądrych, zgłupieli; 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka,

2 Piotra 3:16 Jak też (Paweł) mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
..

Grzech pokoleniowy

Kolejną fałszywą i mającą wpływ na zbawienie głoszoną przez Vedutów doktryną jest nauka o grzechu pokoleniowym.

Drogi Bracie, siostro w Chrystusie, czytelniku, byc moze i od ciebie diabel zada abys placil/a cene, gdyz twoi przodkowie raz z uslug szatana skorzystali. Przodkow, siegajac az do pradziadkow jest 14 osob. Niektore grzechy okultystyczne moze znasz, ale ktoz zna wszystkie?…Grzechy te ciaza na wielu ludziach i pokoleniach ! źródło

Refutacja herezji zatracenia

Prawdziwie wierzący są błogosławieni – w żadnym przypadku nie są przeklęci

Gal. 3:13 Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.

Jest to fundamentalne nauczanie Chrześcijaństwa, nie jest ono drugorzędne

Ezech. 18:20 Dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn nie poniesie nieprawości ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawości synowskiej; sprawiedliwość sprawiedliwego przy nim zostanie, a niepobożność niepobożnego nań przypadnie.

2 Kor. 5:17 Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.

Nauka o grzechu pokoleniowym to odrzucenie Nowego Przymierza. (więcej tutaj).
.

Walka o prawdę

Agnieszce Veduta nie spodobało się, że zwrócono jej uwagę, iż głosi fałszywe doktryny. W jej systemie wierzeń  publiczne obnażenie fałszywej nauki oznacza martwotę duchową. 20 lutego 2017 roku, czyli niemal trzy miesiące po pierwszej rozmowe Agnieszka Veduta napisała:

zle czynisz bo napominasz nie wedlug Biblii, nie masz Ducha Swietego, jesli bys mial napisalbys zmilosci do nas BO TAK UCZY BIBLIA (pisownia oryginalna)

Gdzieś zniknęła z uśmiechem popularyzowana przez małżeństwo Veduta nauka o powszechnej miłości i akceptacji  dla wszystkich ludzi a w jej miejsce pojawił się sąd (powiedzieć nie masz Ducha Świętego to jedno i to samo co  stwierdzić, że dana osoba nie należy do Chrystusa, a zatem nie jest zbawiona, Rzym. 8:9). Zastanawia mnie, czy ta para naucza również aby „nie sądzić abyśmy nie byli sądzeni” i czy ich tak jest jednocześnie nie a nie jest jednocześnie tak?

Mat. 5:37 Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego. 

Jeśli chodzi o napominanie, to zasada ta ma zastosowanie do braci w Chrystusie. W stosunku do zwodzicieli głoszących doktryny zatracenia Biblia zaleca osąd ich teologii oraz publiczne strofowanie i zwalczanie tych nauk:

Jan 7:24 Nie sądźcie po pozorach, ale sądźcie sprawiedliwym sądem.

Przysł. 21:15 Radością jest dla sprawiedliwego czynić sąd

Tytus 1:10-11 Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli… Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku.

Dzieje 18:28 gdyż (Paweł) skutecznie i całkowicie obalał twierdzenia Judaistów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Chrystusem
.

Kupczenie Słowem

Jeśli wierzyć Pismu (a my wierzymy) możemy tylko oczekiwać aż wypłynie jakaś afera związana z rodziną Veduta.

Może będą zachęcać do zakupu ziemii w Paragwaju?
A może wpadną na inny pomysł w celu wyzyskania pieniędzy od nieświadomych wyznawców?

Skąd o tym wiemy? Ponieważ jest to cecha fałszywych proroków potajemnie wprowadzających herezje zatracenia:

2 Piotra 2:1-3 1 Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. 3 I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Dlatego wszystkich podążajacych za wcześniej omówionymi fałszywymi i zwodniczymi doktrynami wzywamy do upamiętania i zbadania swoich serc. Kiedyś staniemy przed Bożym sądem, zegniemy kolana przed Wiecznym Bogiem Yahweh, Ojcem, Synem i Duchem i odpowiemy za wyznawane doktryny. Nie pomogą śliczne uśmiechy i radosne postawy Agnieszki i Ghennadi Veduta działających w słonecznym, egzotycznym i pełnym przygód Paragwaju. Każdy odpowie za siebie. Z Bożą naturą nie ma żartów. A nasz Bóg jest ogniem trawiącym.

Print Friendly, PDF & Email