Czy elakcja jest nauczaniem w Księdze Rodzaju?

Tak, podstawa wyboru znajduje się w 1 Mojż. 1-3. Piotr naucza, że sam Jezus został ustanowiony przed założeniem świata, aby umarł za swój lud Paweł mówi, że dzieci Chrystusa zostały wybrane „w Nim przed założeniem świata” i „przeznaczył [je] do przyjęcia do siebie jako synów przez Jezusa Chrystusa”

1 Piotra 1: 19-2019.Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego; 20. Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.
.
Efez. 1:4-5,114.Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 11.W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;


Elekcja u Mojżesza

Tak więc, doktryna ta jest wyraźnie nauczana od samego początku. Mojżesz pisał:

1 Mojż. 1:28 I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi.
.
1 Mojż. 3:20 I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących.

W Księdze Rodzaju 1:28 obserwujemy Boże przykazanie dla Adama i Ewy, aby produkowali wybrane osoby do wypełnienia ziemi. Adam i Ewa oraz ich wybrane potomstwo mieli  ujarzmić  i mieć panowanie nad całą ziemią. Mieli nią rządzić jako bezgrzeszni wasale przymierza na chwałę samą Boga. Gdyby nie upadek, mieli być i byliby „świętymi i bez winy przed nim” chodziliby w „dobrych uczynkach, które Bóg z góry przygotował jako [ich] sposób życia” 

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości
.
Efez. 2:10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

Dobra i konieczna konsekwencja Pisma Świętego wskazuje, że gdyby Adam i Ewa oraz ich potomstwo nigdy nie zgrzeszyli przez przyjęcie zakazanego owocu (Rdz 2:16-17; 3:1-7), to tylko wybrani wypełniliby ziemię.

Westministerskie Wyznanie Wiary
Rozdział 1 Pismo Święte
.
VI. Pełnia Bożego objawienia, dotycząca wszystkiego, co jest istotne dla Jego własnej chwały, jest albo bezpośrednio przedstawiona, albo też może zostać w sposób naturalny wywiedziona z Pisma. 

Tylko wybrani by istnieli. Wtedy, gdy wszyscy wybrani urodziliby się, poddali sobie i zaludnili ziemię, a historia skończyła się brakiem upadku, byłoby jak w niebie, ponieważ

Obj. 21:27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
.
Obj. 22:14 Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.

Jednak wraz z wejściem grzechu na świat, Ewa stała sięmatką wszystkich żyjących (1 Mojż. 3:20); teraz wybrani będą mieszkać z niewybranymi; pszenica będzie rosnąć z kąkolem

Mat. 13:30 Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu


Święta i celowa przerwa

To spowodowało celową przerwę w świętym planie Boga.

Tak, święta, celowa przerwa. Dlaczego? Jednym z powodów tej przerwy jest to, że wybrane dzieci Boże – ci, których wyświęcił przed upadkiem – mogły pełniej zrozumieć swoją miłość do nich. Adam i Ewa wiedzieli „o” Bożej miłości, ale nie do końca jej „doświadczyli”. Jaki jest najlepszy sposób na doświadczenie Bożej miłości? Pismo Święte mówi:

Jan 15:13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.

Tak więc, aby Jezus umarł, grzech musiał wejść na świat. Innym powodem (a jest ich więcej) tej chwilowej przerwy jest to, że Bóg mógł zniszczyć diabła i jego potomstwo objawiając tym samym pełniej swoją świętą naturę

1 Jana 3:18 Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą
.
Rzym. 9:17-18 17. Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

Ale Słowo Boże zawsze osiąga swój cel

Izaj.. 55:11 Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.

Po tej świętej przerwie, tylko wybrani przez Boga wypełnią nowe niebo i nową ziemię (Ap 21:1-5, itd.). Wybrane potomstwo z Księgi Rodzaju 1:28, wypełni nowe niebo i nową ziemię.

Tak więc elekcja dotyczy:

Grupy Wybrani Niewybrani Tekst
Dwa nasiona Nasienie kobiety [1] Nasienie węża 1 Mojż. 3:15
Dwa nasiona Pszenica Kąkol Mat 13:24-30, 36-43
Dwa rodzaje Owce Kozły Mat. 25:31-46
Dwa królestwa Królestwo światła Królestwo ciemności Efez. 6:10-18; Kol. 1:13

Przypis:

[1] choć „nasieniem niewiasty” jest Jezus Chrystus, to jednak jego odkupione dzieci są adoptowane do jego rodziny

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem (זַרְעֲךָ֖ zaraka l. pojedyncza). Ono (ה֚וּא  hu on, r. męski l. pojedyncza) zrani ci głowę, a ty zranisz mu (תְּשׁוּפֶ֥נּוּ tasupenu – r. męski l. pojedyncza) piętę
.
Efez 1:5  Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu (υἱοθεσίαν hyiothesian – boskiej adopcji) przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

Źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email