Wstęp

Szukasz nauki Jana Kalwina o modlitwie? Przybyłeś we właściwe miejsce. Każdego roku wiele książek, kazań i konferencji poświęca się tematowi modlitwy. Powód jest prosty: większość chrześcijan (w tym i ja) potrzebuje dużo pomocy w tej dziedzinie. Znasz kilka wersetów biblijnych o modlitwie. Czytałeś książkę lub dwie, prosiłeś o pomoc i wzrastałeś w modlitwie przez lata. To bardzo dobrze. Ale jedną rzecz, którą możesz uczynić, a którą wielu chrześcijan ignoruje, to powrót do historii Kościoła i studiowanie życia i dzieł wielkich świętych z przeszłości.

A osobą, którą mam na myśli, jest Jan Kalwin.

Niestety, Kalwin ma złą reputację wśród wielu chrześcijan. Niektóre ze złych rzeczy mówionych o nim w Internecie są prawdziwe; większość z nich nie. Był genialnym pisarzem i myślicielem, a pomimo jego wad, można się wiele od niego nauczyć — zwłaszcza na temat modlitwy. W swojej słynnej książce pt. „Instytuty Religii Chrześcijańskiej”, Kalwin opisuje to, co nazywa pięcioma regułami „właściwej” modlitwy.


Reguła 1: Módl się z nabożną czcią

Hebr. 12:28 Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią.

Powinieneś rozpoznać szybko kim jest Bóg i kim my jesteśmy.

„Teraz, aby prawidłowo i właściwie kształtować modlitwę, niech to będzie pierwsza zasada: abyśmy byli usposobieni w umyśle i sercu tak, jak przystało na tych, którzy wchodzą w rozmowę z Bogiem” – pisze Kalwin.

Tak, nasze prośby mają znaczenie. Ale zaczynamy z nabożnym szacunkiem.

Kalwin dodaje:

„Dlatego uświadommy sobie, że jedynymi osobami, które należycie i odpowiednio przygotowują się do modlitwy, są ci, którzy są tak poruszeni Boskim majestatem, że, uwolnieni od ziemskich trosk i uczuć, podchodzą do niego.”

Kiedy zrozumiesz wielkość Boga i twoją małość, podejdziesz do modlitwy z właściwą postawą — mianowicie z szacunkiem i czcią.

Psalm 24:8 Któż jest tym Królem chwały? PAN mocny i potężny, PAN potężny w boju.

Psalm 29:4 Głos PANA potężny, głos PANA pełen majestatu.

Psalm 93:1 PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje.

5 Mojż. 4:39 Poznaj więc dziś i weź to sobie do swego serca, że PAN jest Bogiem wysoko na niebiei i nisko na ziemi. Nie ma innego.
.


Reguła 2: Módl się ze szczerego poczucia pragnienia i z rozpoznaniem własnych niedostatków

Mat. 5:3-6 3 Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 4 Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. 6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.

Modlitwa jest przypomnieniem, że jesteśmy pełni niedostatków i jesteśmy zależni od wszelkiej wystarczalności Chrystusa. Kalwin używa słowa „skruszony” do opisu właściwej postawy. Bycie „skruszonym” oznacza odczuwać lub wyrażać żal za grzech. Ale Kalwin również dodaje, że można prosić o rzeczy, jeśli prosimy ze szczerym pragnieniem i właściwym zrozumieniem Boga.

„Niech więc każdy, gdy przygotowuje się do modlitwy, będzie niezadowolony z własnych złych uczynków (coś, co nie może się zdarzyć bez pokuty i skruchy), a niech przyjmie postawę i usposobienie żebraka.”

Jakuba 4:6 Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę.

Psalm 34:18 Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.

Psalm 51:17 Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!

Psalm 147:3 On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany.
.


Reguła 3: Módl się bez zadufania w sobie i pokornie błagaj o wybaczenie.

Łuk. 18:11-14 11 Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. 12 Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. 13 A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. 14 Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Jedno zdanie Jana Kalwina wyraża wszystko

„Każdy, kto stoi przed Bogiem, aby się modlić, w swej pokorze, oddając Bogu całkowitą chwałę, powinien porzucić wszelkie myśli o własnej chwale, odrzucić wszelkie pojęcie o swojej własnej wartości, krótko mówiąc, odłożyć wszelką pewność siebie — abyśmy, prosząc dla siebie o coś nawet najmniejszego, nie stali się zwłaszcza nadęci z dumy i nie poginęli w Jego obecności”.

Psalm 76:7 Ty, ty sam, jesteś straszliwy; i któż się ostoi przed twoim obliczem, gdy się rozgniewasz?

Psalm 130:3 PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?

Jakuba 4:14 Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika.

Psalm 103:14 On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem.

Psalm 83:18 Niech poznają, że jedynie ty, którego imię jest PAN, ty jesteś Najwyższy ponad całą ziemią.

Obj. 15:4 Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił twego imienia? Bo ty jedynie jesteś święty, bo wszystkie narody przyjdą i oddadzą tobie pokłon, bo objawiły się twoje wyroki.
.


Reguła 4: Módl się z ufną nadzieją w Bogu

Psalm 20:7 Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię PANA, naszego Boga.

Kalwin mówi:

„Tak oto przybici i opanowani przez prawdziwą pokorę, powinniśmy pomimo tego być zachęceni do modlitwy z nadzieją, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana”

Nie pozwólcie, aby trzy pierwsze zasady was zniechęciły. Jednym z jasnych punktów teologii Kalwina jest jego właściwe zrozumienie majestatu Boga. Jednak przy tym trzecim kroku Kalwin zaczyna nieco łagodnieć i zaczyna nam pozwalać modlić się według naszej dziecięcej postawy wobec Boga. On kontynuuje tak:

„Chociaż Szatan stara się zablokować wszystkie drogi, aby uniemożliwić im modlitwę, to jednak powinni to przezwyciężyć, na pewno przekonani, że chociaż nie uwolnieni od wszystkich przeszkód, ich wysiłki nadal zadowalają Boga, a ich usilne prośby są zaakceptowane”.

Psalm 34:17 Wołają sprawiedliwi, a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności.

Psalm 65:2 Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do ciebie przyjdzie wszelkie ciało.

Psalm 69:33 PAN bowiem wysłuchuje ubogich i swymi więźniami nie gardzi.

Przysłów 15:29 PAN jest daleko od niegodziwych, ale wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.

Jan 9:31 A wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia jego wolę, tego wysłuchuje.

1 Jana 5:14-15 14 Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. 15 A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy.
.


Reguła 5: Módl się w imię Jezusa.

Jan 14:13-14 13 A o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, ja to uczynię.

Modlimy się w imię Jezusa, nie żeby to było banalne, ale dlatego, że uznajemy, iż Jezus jest naszym orędownikiem przed Ojcem.

„Ponieważ Bóg przypomina o Swym straszliwym majestacie, nie możemy nie drżeć i nie rozpoznawać w pełni własnej niegodności/marności, dopóki Chrystus nie wyjdzie jako pośrednik, aby zmienić tron straszliwej chwały w tron łaski.”

Jan 16:24 Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna.

Rzym. 8:34 Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami.

Hebr. 7:25 Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.


Posłowie

Może nie podoba ci się słowo „reguły”. Może porady, przewodnik lub plan odnoszą lepszy skutek dla ciebie. W porządku. Cokolwiek robisz, po prostu miej zwyczaj modlić się regularnie. Modlitwa jest przecież kluczowym elementem życia chrześcijańskiego. Jak mówi Kalwin:

„Modlitwa jest głównym ćwiczeniem i zastosowaniem wiary i sposobem, w jaki codziennie otrzymujemy korzyści od Boga”.

Tłumaczenie: Robert Jarosz, źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email