Duchowi Świętemu nie da się opierać

Wyjaśniając suwerenność Boga Ducha w zbawieniu, pokazaliśmy, że Jego mocy nie można się oprzeć, że poprzez swoje łaskawe działania na ludzi i wewnątrz ludzi „zmusza” Bożych wybrańców do przyjścia do Chrystusa. Suwerenność Ducha Świętego została przedstawiona nie tylko w Ewangelii Jana gdzie powiedziano nam:

Jan 3:8 Wiatr wieje tam, gdzie chce [gdzie mu się podoba się] […], podobnie jak z każdym narodzonym z Ducha

ale jest również potwierdzona przez inne fragmenty. W 1 Liście do Koryntian czytamy:

1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

I znowu w Dziejach czytamy:

Dzieje 16:6-7 6. Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji. 7. Gdy przybyli do Myzji, próbowali pójść do Bitynii, ale im Duch nie pozwolił.

W ten sposób widzimy, jak Duch Święty ingeruje swoją imperialną wolą przeciwną do decyzji apostołów.


Obiekcja innoewangelików

Jednak twierdzeniu, że woli i mocy Ducha Świętego nie można się oprzeć, przeciwstawia się dwa fragmenty, jeden w Starym Testamencie, a drugi w Nowym, które wydają się przemawiać przeciwko takiemu wnioskowi. Bóg powiedział od dawna:

1 Mojż. 6:3 Mój duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem

a do Żydów Szczepan oświadczył:

Dzieje 7:51-52 51. Ludzie twardego karku, nieobrzezanego serca i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak wasi ojcowie, tak i wy! 52. Którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali też tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i mordercami.

Jeśli więc Żydzi „opierali się” Duchowi Świętemu, to jak możemy powiedzieć, że Jego mocy nie można się oprzeć? Odpowiedź znajduje się w Księdze Nehemiasza

Neh. 9:30 Przez wiele lat znosiłeś ich, świadcząc przeciwko nim przez swego Ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz nie chcieli słuchać.

To, czemu Izrael “opierał się” było zewnętrznym działaniem Ducha. To Duch przemawiający przez proroków, których oni „nie chcieli słuchać”. Nie “stawiali oporu” wewnętrznej pracy Ducha w nich ale przeciwstawiali się natchnionym przesłaniom przedstawianym przez proroków. 
.


Analogia Scriptura

Być może czytelnikowi pomoże lepiej zrozumieć naszą myśl, jeśli dokonamy pewnego porównania

Mat. 11:20-24 20. Wtedy zaczął ganić miasta, w których działo się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały, mówiąc: 21. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działy się te cuda, które się w was dokonały, dawno by w worze i popiele pokutowały. 22. Ale mówię wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam. 23. A ty, Kafarnaum, które jesteś wywyższone aż do nieba, aż do piekła będziesz strącone. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. 24. Ale mówię wam: Lżej będzie ziemi Sodomy w dzień sądu niż tobie. 

Nasz Pan wypowiada tutaj biada tym miastom za to, że nie pokutują ze względu na „potężne uczynki” (cuda), których dokonał na ich oczach, a nie z powodu jakichkolwiek wewnętrznych działań Jego łaski! To samo dotyczy Księgi Rodzaju 6:3. Porównując  ja z 1 Piotra 3:18-20, okaże się, że to właśnie przez Noego Duch Boży „walczył” z przedpotopami.

1 Piotra 3:18-20 18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem; 19. W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu; 20. Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 

Wyróżnienie wspomniane powyżej zostało umiejętnie streszczone przez Andrew Fullera (1754–1815; inny zmarły pisarz, od którego nasi współcześni mogą się wiele nauczyć), w ten sposób:

„Istnieją dwa rodzaje wpływów, przez które Bóg działa na umysły ludzkie. Po pierwsze, przez to, co jest powszechne i co wynika ze zwykłego używania motywów przedstawianych umysłowi do rozważenia: po drugie, przez to, co jest szczególne i nadprzyrodzone. Pierwszy sposób nie zawiera w sobie niczego tajemniczego, jest taki sam jak wpływ naszych słów i działań na siebie nawzajem; drugi jest tak tajemniczy, że ​​nie wiemy o nim nic poza jego skutkami. Pierwszy z nich powinien być skuteczny; drugi jest skuteczny.”

Dzieło Ducha Świętego skierowane na lub w stronę ludzi zawsze budzi ich opór. Natomiast Jego praca wewnątrz człowieka jest zawsze skuteczne. Co mówi Pismo Święte? Ano to:

Filip. 1:6 Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.

Artur W. Pink, Does God Love Everyone, źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email