Artykuł 4 Kanoniczne księgi Pisma Świętego

Wierzymy, że Pismo Święte zostało zawarte w dwóch księgach, a mianowicie w Starym i Nowym Testamencie, które są kanoniczne i niepodważalne. Kościół Boży nazywa je następująco:
.

Stary Testament

Księgami Starego Testamentu jest pięć ksiąg Mojżesza, a mianowicie:

1. Rodzaju,
2. Wyjścia,
3. Kapłańska,
4. Liczb,
5. Powtórzonego Prawa;

Następnie

6. księga Jozuego,
7. Sędziów,
8. Rut,
9-10. dwie księgi Samuela,
11-12. dwie Królewskie,
13-14. dwie księgi Kronik [zwane też Paralipomena],
15. Ezdrasza,
16. Nehemiasza,
17. Estery,
18. Joba,
19. Psalmy [Dawidowe],

trzy księgi Salomona, czyli:

20. Przypowieści,
21. Kaznodziei,
22. i Pieśń nad Pieśniami;

czterech wielkich proroków:

23. Izajasza,
24. Jeremiasza,
25. {Treny},
26. Ezechiela,
27. i Daniela,

oraz dwunastu mniejszych proroków, mianowicie:

28. Ozeasza,
29. Joela,
30. Amosa,
31. Abdiasza,
32. Jonasza,
33. Micheasza,
34. Nahuma,
35. Habakuka,
36. Sofoniasza,
37. Aggeusza,
38. Zachariasza,
39. i Malachiasza.
.

Nowy Testament

Księgami Nowego Testamentu są czterej Ewangeliści, a mianowicie:

1. Mateusz,
2. Marek,
3. Łukasz,
4. i Jan;

następnie

5. Dzieje Apostolskie;

czternaście listów apostoła Pawła, czyli:

6. do Rzymian,
7-8. dwa do Koryntian,
9. do Galacjan,
10. do Efezjan,
11. do Filipian,
12. do Kolosan,
13-14. dwa do Tesaloniczan,
15-16. dwa do Tymoteusza,
17. do Tytusa,
18. do Filemona
19. i do Hebrajczyków;

siedem listów innych apostołów, mianowicie:

20. Jakuba,
21-22. dwa Piotra,
23-25. trzy Jana,
26. Judy;
27. Objawienie apostoła Jana.
.


Artykuł 5 Skąd Pismo Święte czerpie swoje dostojeństwo i autorytet

Przyjmujemy wszystkie te księgi i tylko te jako święte i kanoniczne, aby kierowały, ustanawiały i utwierdzały naszą wiarę. Wierzymy bez żadnych zawahań wszystkiemu, co w nich zapisano, nie dlatego, że Kościół przyjmuje i zatwierdza je, ale przede wszystkim dlatego, że Duch Święty potwierdza w naszych sercach, iż pochodzą one od Boga i ponieważ same o tym świadczą.

Nawet ślepi potrafią dostrzec, że przepowiedziane w nich rzeczy wypełniają się.
.


Artykuł 6 Różnica pomiędzy kanonicznymi a apokryficznymi księgami

Odróżniamy te święte księgi od ksiąg apokryficznych, mianowicie:

– trzeciej i czwartej Ezdrasza,
– ksiąg Tobiasza,
– Judyty,
– Mądrości,
– Syracha,
– Barucha,
– dodatku do księgi Estery,
– Pieśni Trzech Młodzieńców,
– Historii Zuzanny, Bela i Smoka,
– Modlitwy Manassesa
– i dwóch ksiąg Machabejskich.

Kościół może je czytać i czerpać z nich nauki na ile zgadzają się one z księgami kanonicznymi. Jednak nie są zdolne rozstrzygnąć jakiejkolwiek kwestii naszej wiary czy chrześcijańskiego wyznania, a już na pewno nie należy ich używać do umniejszania autorytetu Pisma Świętego.

Belgijskie Wyznanie Wiary z 1561 r.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email