Dziełem diabła jest kłamać

Żyjący na przełomie VI i VII wieku naszej ery Mahomet był fałszywym prorokiem zaś koran jest pełen błędów i niedorzeczności. Gdyby bowiem koran był rzeczywiście bezbłędnym słowem Allaha to nie powinien zawierać błędnej interpretacji doktryny Trójjedynego Boga. Oczywiście Allah, który rzekomo objawił Mahometowi treść koranu “przeoczył” zasadniczy fakt, że Maria w pierwszym kościele nigdy nie była uznawana za boginię czy też drugą osobę Boga.

Niniejszy artykuł wskaże jasno iż koraniczna sura 5 tego właśnie naucza oraz że ta nauka stoi kością w gardle muzułmańskim apologetom, którzy stają na głowie, aby to koraniczne kłamstwo tuszować.


Koran o swojej wiarygodności

Muzułmanie są przekonani przez koran, że nie ma w nim kłamstwa ani fałszu. Według dogmatu manuskrypty koranu są jednolite i niezmienione. Ich dokładność tekstowa i znaczenie słów są jasne, w wyniku czego, chociaż przesłanie Boga w Biblii przekazane rzekomo przez Allaha jest niewiarygodne, to jednak możemy ufać, że przesłanie tego samego Allaha zostało wiernie przekazane w koranie. Słowo wszechwiedzącego Allaha jest doskonałe, zatem zawiera wyłącznie prawdę a “święta i wieczna” księga koran, gdzie zostało ono zapisane jest nieskażona kłamstwem, zatem należy bez zastrzeżeń przyjmować wszystko, czego naucza. Oto dowód wprost z koranu:

Doskonałe jest słowo twoje panie w prawdzie I sprawiedliwości. Nie ma nic co mogłoby zmienić jego słowa. On jest tym, który słyszy, tym który wiesura 6:115
/
Nie przenika [do księgi czyli koranu, patrz wers 41] do niej fałsz z żadnej strony. To jest objawienie pochodzące od mądrego, godnego chwały!”sura 41:42

Tak więc jeśli koran twierdzi coś w temacie chrześcijańskiego dogmatu Trójcy to musi to być prawda…


Koran o Biblii

Z drugiej strony według wyznawców księżycowego bożka Biblia zawiera w sobie błędy, pomimo tego, że początkowo było to słowo Allaha. Biblia  według muzułmanów została z czasem zmieniona przez ludzi i obecnie nie jest wiarygodna. Oryginalne przesłanie Biblii zostało zepsute przez stulecia kopiowania, tłumaczenia i przekazywania informacji. Rezultatem jest mieszanka sprzeczności i pomyłek, których konsekwencją jest utrata pierwotnego przesłania ewangelii. I znowóż czytamy w koranie:

“Biada więc tym, którzy piszą Księgę swoimi rękami, a potem mówią: “To pochodzi od Boga!” – aby to sprzedać za niską cenę. Biada im więc za to, co napisały ich ręce! I biada im za to, co oni zyskują!”sura 2:79

To właśnie ze względu na rzekome zepsucie Biblii Allah musiał wysłać kolejnego proroka, czyli Mahometa i kolejne objawienie czyli koran. I teraz przechodzimy do sedna zagadnienia, zapmnijmy pasy bo to będzie przysłowiowa “jazda bez trzymanki”.
.


Czego koran naucza o chrześcijańskim dogmacie Trójcy?

Sura 5:17

Po pierwsze według sury 5:17 chrześcijanie uznawani są za kafir czyli niewierzących właśnie ze względu na wiarę w to, że Mesjasz jest Allahem (w oryginale nie jest napisane Bóg lecz stoi jak byk اللَّهَ Allah). Jako kontrargument islam przedstawia możliwość zniszczenia Mesjasza przez Allaha a to dowodzi, że nie jest On Allahem. Istotnym szczegółem jaki łatwo przeoczyć jest wciągnięcie na listę osób podlegających możliwości potencjalnego zniszczenia przez Allaha jest Maria, matka Mesjasza. Jest to wstępna, i potwierdzona przez kolejne wersy tej samej sury identyfikacja Marii jako bogini oparta o identyczną zasadę logiczną.

  • według koranu Mesjasz nie jest Allahem ponieważ może być zniszczony przez Allaha
  • ponieważ Allah może zniszczyć Marię, fakt ten należy odnieść do jej rzekomo domniemanej przez chrześcijan boskości

Błędy teologiczne koranu

Po pierwsze Chrystus nigdy nie był uznawany przez Chrześcijan za Boga Ojca (rozumiany przez Mahometa jako اللَّهَ Allah) lecz za Syna Bożego, Boga Syna współdzielącego tą samą istotę co Ojciec (gr. θεότης theotes – istota, esencja Boga) . To nie ta sama Osoba (to nie Ojciec został objawiony w ciele lecz Syn)

Kol. 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa (πλήρωμα τῆς Θεότητος pleroma tes Theotetos)
.
Jan 1:18 Boga (Θεὸν Theon) nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg (μονογενὴς Θεὸς  monogenes Theos), który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.
.
1 Tym. 3:16 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele (Θεος εφανερωθη εν σαρκι Theos efanerothe en sarki)

Po drugie Maria nigdy przez Chrześcijan nie była uznawana za boginię. Ona sama nazywa się grzeszną służebnicą Boga

Łuk. 1:38 I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana
.
Łuk. 1:47 I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu [zbawienia potrzebuje grzesznik a nie istota boska]


Sura 5:72-73

Ponownie cały tekst polski jest błędnie przetłumaczony ponieważ zamiast słowa Bóg użyta jest nazwa własna اللَّهَ Allah. Wers ten posiada identyczną frazę początkową co sura 5:17: “Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli Zaprawdę Allahem jest Mesjasz, syn Marii”. Ponieważ jest to wypowiedź skopiowana co do słowa zatem odnosi się do tego samego co wcześniej zagadnienia.

Kolejny wers 73 identyfikuje bez wątpienia Allaha jako trzeciego z trzech nadając wypowiedzi kontekst trynitarny. Kontrargumentem koranu jest stwiedzenie o jednym Allahu, stąd rozumiemy, że słowo trzy odnosi się do tryteizmu. Ale w rozumieniu nie tyle chrześcijańskim co samego Mahometa, który najzwyczajniej w świecie błędnie identyfikował trzy osoby Boga jako Mesjasza, Marię i Allaha.

Błędy teologiczne koranu

Po pierwsze w tym wersie cytowane zostają słowa Jezusa, których nikt nigdy nie zapisał, nikt nie usłyszał ani nie przekazał ustnie, nie ma ich w żadnych manuskryptach dopiero 600 lat później pojawia się rzekome nowe objawienie imputujące Chrystusowi te słowa i poprawiające błąd, który został wymyslony przez Mahometa. Pan nigdy nie stwierdził “Synowie Izraela! Czcijcie Allaha, mojego Pana i waszego Pana”. Powiedział napewno:

Jan 14:1 Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie.

Po drugie Maria zostaje zidentyfikowana jako partnerka Allaha. Słowo يُشْرِكْ przetłumaczone na polski jako współtowarzysz oznacza dosłownie partnera powiązanego z drugą osobą. Jest to sugestia rzekomego małżeństwa Marii i Allaha, którego w rozumieniu koranu fizycznym owocem skonsumowanego związku było dziecko Jezus. W rzeczywistości Bóg nie odbył żadnego stosunku fizycznego z Marią a dziecko jakie pojawiło się w jej łonie zostało poczęte w sposób cudowny i duchowy, nie fizyczny. Przeoczony również został fakt, iż Pismo podaje że to Bóg Duch Święty, nie Bóg Ojciec, był sprawcą zacienienia (gr. ἐπισκιάζω episkiazo). Maria po poczęciu (gr. συλλαμβάνω syllambano) ciągle pozostawała dziewicą (gr. παρθένος parthenos).

Łuk. 1:35 Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni (ἐπισκιάσει episkiasei) cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym
/
Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna (παρθένος ἐν  γαστρὶ ἕξει parthenos en gastri exei – dziewica w łonie będzie posiadać) i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

Po trzecie doktryna chrześcijańska Boga Ojca (rozumianego przez muzułman jako Allah) identyfikuje zawsze jako pierwszego w Trójcy nigdy trzeciego, Maria nie jest utożsamiana z osobą Boga.

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca [pierwsza Osoba] i Syna [druga Osoba], i Ducha Świętego [trzecia Osoba]

Po czwarte chrześcijanie nigdy nie wyznawali trzech Bogów, a na to wskazuje tekst koranu: Allah to trzeci z trzech. Trójca nie odnosi się do istnienia trzech różnych bytów czy też istot lecz do współistotności Ojca, Syna i Ducha współdzielących jedną i tą samą istotę

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy
.
Jan 16:15 Wszystko, co maOjciec [np. wszechwiedza], jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
.
Jan 17:10 I wszystko moje jest twoje [referencja do Boskości, Ojciec bowiem nie posiada ciała Jezusa czyli Jego ludzkiej natury], a twoje jest moje
.
Jan 14:16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego (ἄλλον allon– inny ale taki sam co do co Syn rodzaju) Pocieszyciela aby z wami był na wieki;
.
Jan 15:26
Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. [Duch pochodzi wiecznie tak od Ojca jak od Syna]
.
Gal. 4:6 Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!  [Duch Ojca to Duch Syna, to ten sam Duch]


Sura 5:116

Tekst ten jest przysłowiowym gwoździem do trumny teologicznej niedokładności koranu. Przenosi czytelnika do dnia sądu gdzie poprzez pytanie do Jezusa identyfikuje Marię jako إِلَٰهَيْنِ ilahim czyli bóstwo. Mało tego, postawiony zostaje zarzut ludziom czyli chrześcijanom, że głosili Marię jako bóstwo.  To ci, którzy w surze 5:73 twierdzili, że jest trzech bogów!

Błędy teologiczne koranu

Po pierwsze nigdy w historii chrześcijaństwa nikt nie twierdził, że Maria jest bogiem, Allahem czy bóstwem. Z całą pewnością nikt w Kościele pierwszych VII wieków. Wystarczy przytoczyć obowiązujące powszechnie Nicejskie wyznanie wiary z 325 roku:

“Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
.
I w Ducha Świętego.
.
Tych, którzy mówią: «był kiedyś czas kiedy go nie było» lub «zanim się narodził nie był» lub «stał się z niczego» lub pochodzi z innej hipostazy, lub z innej substancji [niż Ojciec], lub, że Syn Boży jest zmienny i przeobrażalny, tych wszystkich powszechny i apostolski Kościół wyłącza.

Po drugie Mesjasz wie wszystko to co wie Ojciec, Duch Święty wie wszystko nawet największe tajemnice Boga, jest to także zarazem Duch Ojca jak i Syna, Syn Boży, druga osoba Trójcy jest wszechwiedzący.

Jan 16:30 Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga.
.
Mat. 11:27 Wszystko zostało mi dane od mego Ojca [zatem i wszechwiedza] i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca [odniesienie do scientia naturalis i scientia libera, wszechwiedzy o Bogu, wszystkich możliwościach poza Bogiem oraz wiedzy sprawczej, która ukształtowała wszystkie wydarzenia na świecie], tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
.
Obj. 2:23 I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca.
.
1 Kor. 2:10 Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga
.
Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy [Duch Chrystusa to ten sam Duch, który bada głębokości Boga, to Duch wszechwiedzący]


Podsumowanie

Jeśli koran został wymyślony przez Mahometa bardzo łatwo wskazać na przyczynę błędu. Sam Mahomet nie znał Pisma Świętego ani chrześcijańskich doktryn. Jako młody człowiek uczestniczył w karawanach z Mekki do Syrii, gdzie prawdopodobnie wszedł do lokalnego kościoła, gdzie zobaczył figury Boga Ojca Stworzyciela i Jezusa Chrystusa oraz Marii trzymającej dzieciątko na rękach. Ponieważ wcześniej słyszał o doktrynie trynitarnej natychmiast zidentyfikował te trzy postaci jako trzech chrześcijańskich bogów: Allaha, jego żonę i ich dziecko. Czego napewno nie rozumiał to wynikający z ignorancji fakt, że Duch Święty był reprezentowany przez gołebicę.

Jeśli jednak koran posiada ponadnaturalne źródło, widzimy, że koraniczny Allah zidentyfikował chrześcijańską doktrynę Trójjedynego Boga jako tryteizm czyli współistnienie trzech różnych bogów, objawił Mahometowi, że jedną z tych boskich osób była Maria oraz że Mesjasz jest nowym Allahem, którego fizycznym ojcem był pierwszy Allah. Tak więc koran, będący wieczną księgą nieomylnego Allaha, nazywany przez samych muzułman bezbłędnym, do którego nie przenika żaden fałsz, podaje fałszywą i nierzeczywistą reprezentację chrześcijańskiej doktryny.

Ponieważ koran zawiera w sobie ewidentne kłamstwo doktrynalne nie jest Słowem Bożym. Ponieważ Allah nie wiedział czym jest chrześcijańska doktryna Trójjedyności Boga, wnioskujemy, że Allah nie jest Bogiem wszechwiedzącym lecz uzurpatorem. To demon podszywający się pod prawdziwego Boga, diabeł, przeciwnik Pana z Nieba, który zwiódł fałszywym objawieniem Mahometa oraz zwodzi swoimi naukami ponad miliard swoich wyznawców wysyłając ich wszystkich na wieczne zatracenie.

W każdym z przypadków Allah nie jest Bogiem, Mahomet nie jest prorokiem a koran nie jest Pismem Świętym. Należy wystrzegać się tej fałszywej religii.

1 Jana 5:21 Dzieci, wystrzegajcie się bożków (ειδωλων eidolon – idoli, bałwanów, fałszywych bogów) Amen.

I aż nie chce się wierzyć, że współczesny Rzymski katolicyzm nadając Marii boskie atrybuty w rzeczywistości czyni z niej to, przed czym przestrzegał opętany Mahomet…

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email