Oświecenie każdego człowieka

Jan 1:9 Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.

– Przyjście Chrystusa na świat dało ludziom oświecenie; każdy kto ma jakiekolwiek światełko prawdy, ma je od Chrystusa. To naprawdę słaby punkt oparcia dla jakiegokolwiek argumentu na rzecz uniwersalnego odkupienia.


Który gładzi grzechy świata

Jan 1:29 A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

– Jest jak najbardziej pewne, że Chrystus gładzi wszelki grzech właściwy światu. Ale to, że gładzi grzech i oczyszcza z grzechu każdego człowieka nie jest prawdą wynikającą ani z tego wersetu ani z naszego doświadczenia!
.


Cały świat zbawiony

Jan 3:17 Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

– Ten werset nie może być rozumiany tak, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, ponieważ:

 • Nie wszyscy ludzie są faktycznie zbawieni,
 • Do czasu kiedy Chrystus przyszedł wielu już zostało potępionych,
 • Chrystus był przeznaczony na to, aby przez Niego wielu padło
  .
  Łuk. 2:34 I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić;
  .
 • Cel przyjścia Chrystusa nie może różnić się od odwiecznych zamierzeń Bożych, w których już zawarte było potępienie niektórych z powodu ich grzechów. Czy Bóg posłał swojego Syna, aby również ich zbawić?

Ten zbawiony świat, to zgodnie z Bożymi zamiarami, wszyscy należący do Bożego ludu.
.


Zbawiciel całego świata

Jan 4:42 A tej kobiecie mówili: Wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.

1 Jana 4:14  My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata.

– Rozumiemy, że Chrystus został nazwany Zbawicielem świata w takim znaczeniu, że:

 • Nie ma żadnego innego Zbawiciela dla kogokolwiek na tym świecie,
 • Tylko On zbawia wszystkich tych, którzy na całym świecie są zbawieni

W sposób oczywisty nie może On być nazwany Zbawicielem świata dlatego, że rzeczywiście wszystkich zbawił – bo nie wszyscy będą przez Niego zbawieni.
.


Ciało wydane za życie świata

Jan 6:51  Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata.

– To, że w tym miejscu „świat” nie oznacza każdego człowieka powinien być jasny jak słońce! Werset ten mówi, że Chrystus miał oddać swoje życie, aby inni mogli żyć. Czy możemy powiedzieć, że wszyscy ludzie na całym świecie to życie otrzymali? Czy ci, co już przedtem zostali potępieni je mają? Na obydwa te pytania musimy odpowiedzieć „tak” jeśli „świat” oznacza każdego człowieka na świecie.
.


Pojednanie całego świata z Bogiem

2 Kor. 5:19 Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania

– Tutaj znów musimy wyciągnąć znaczenie słowa „świat” z kontekstu. Ci którzy nazywani są „światem” w wersecie 19 to ci o których werset 18 mówi „nas” a werset 21 „my”. Wszystkie te rzeczy o których tu mowa są prawdziwe tylko w stosunku do wierzących. „Świat” oznacza tutaj tych, których grzechy zostały przebaczone. Jeśli „świat” miałby tu oznaczać każdego człowieka na świecie, to dlaczego nie wszyscy ludzie są pojednani z Bogiem? Nie jest tu powiedziane, że Bóg pod pewnymi warunkami pojedna ze sobą wszystkich, ale że On już to zrobił!

18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania.

19. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.

20. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.

21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.


Podsumowanie

Oto nasza obrona i odpowiedź tym, którzy wykręcają te fragmenty Pisma dla poparcia swojej idei, że Chrystus umarł za wszystkich. Cała siła ich argumentu co do tych fragmentów oparta jest na słowie „świat”, które jest tak wieloznaczne! Niech więc czytelnik „wszystkiego doświadcza i tego co dobre nich się trzyma”. (1 Tes. 5:21)

John Owen, Ograniczone odkupienie


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email