Gal. 2:4-5 4 z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. 5 Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.

Zagrożenia dla prawdy Słowa

Dzisiejsi „Bohaterowie Wiary”, to każdy z nas (jak i całe zbory) – świadczący indywidualnie, że pokłada całkowite zaufanie w Boże obietnice;

  • w łasce zbawienia z wiary
  • w wolności od panowania grzechu w naszym nowym życiu
  • w pragnieniu do przestrzegania Ewangelii, jako woli Bożej

W głoszeniu Dobrej Nowiny dziś, często mamy do czynienia z trzema – głównymi grupami zwiedzionych (oszukanych) ludzi w Bożym przekazie:

  1. niewierzący w Boskość Chrystusa
  2. wierzący w Boskość Chrystusa, ale mający nauki wykraczające poza Ewangelię Chrystusa
  3. przyjmujący innego ducha

Symbolicznie i skrótowo uważam, można im odpowiedzieć tak:

Kto nie ma w sercu nauki o Jezusie Chrystusie, jako Bogu i Zbawicielu, to znaczy, że nie ma nic; a kto pragnie należeć do Chrystusa – Ewangelii Jego przestrzegać będzie!
.


Trzy obszary niebezpieczeństwa

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Pismo wskazuje na trzy główne obszary działania osób, które później identyfikuje i nazywa fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa (2 Kor. 11:13).Są to kluczowe sfery teologiczne, których naruszenie pozbawia słuchaczy możliwości zbawienia. są to odpowiednio:

  1. Inny Jezus
  2. Inny duch
  3. Inna ewangelia
Prawdziwy Chrystus

Nie wystarczy wierzyć w imię Jezus, bo i muzułmanie to przecież robią, także rzymscy katolicy podziwiają eucharystycznego Jezusa. Kolejni ludzie nauczają, że Jezus to stworzenie, inni, że unicestwiony archanioł Michał, jeszcze inni że nie jest Bogiem a dawno temu gnostycy że brak było Panu ludzkiej natury.  Należy wierzyć w Chrystusa takiego, jaki został objawiony w PiśmieChrystus jest naszym Bogiem i Zbawicielem, wcielonym w człowieka (podwójna natura Chrystusa)

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
.
1 Jana 5:20 A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
.
Filip. 2:6-7 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; 7 Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
.
Hebr. 2:16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama.
.
Kol. 2:6-7 6 Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie; 7 Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.

Prawdziwy Duch

O tym jak bardzo działanie Ducha Świętego zostało zniekształcone współcześnie świadczą wszelkiej maści ruchy, gdzie mówi się niezrozumiałym bełkotem, pada na ziemię, obecne są drgawki, dziwaczne grymasy, róznego rodzaju formy ekstazy oraz tak zwane sny, wizje i objawienia, które niczym innym nie są jak wytworem upadłych umysłów najczęściej, a bywa i tak, że i przejawem działania diabła. Wszystko to okraszone chrześcijańskim nazewnictwem, I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości (2 Kor. 11:13). Dziś również Duch Święty to nie Bóg lecz raczej albo stworzenie albo raczej moc Boża spełniająca zachcianki wyznawcy. To taki idol, współczesny złoty cielec grający stale w koncercie życzeń milionów nieodrodzonych samozwańczych pseudochrześcijan.

Nauka o prawdziwym Duchu Świętym została niemal całkowicie zapomniania. W swej Istocie Duch Święty jest Bogiem Jahwe. W swym dziele Duch Święty regeneruje zbawionych.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.
Jan 1:13 Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
.
Jan 3:8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.

Zastąpienie biblijnej nauki o Duchu Świętym na rzecz fałszywego, innego ducha ma swe konsekwencje soteriologiczne. Wiara w innego ducha nie może zbawić. Duch Święty ma swój udział w obmyciu, uświęceniu i usrpawiedliwieniu zbawionych.

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
.
2 Tes. 2:13 Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę.

Prawdziwa ewangelia

I tu jedni podążają drogą legalizmu, gdzie nie wolno spożywać pewnych pokarmów i należy zachowywać dni, pory, miesiące i lata, inni natomiast stanowczo twierdzą, że zbawieni zostali wszyscy na świecie. Jeszcze inni nauczają, że można sobie dowoli grzeszyć. Spłycono przekaz który w Piśmie jest tak:

Grzech to śmierć, stan całkowitej niezdolności do jakiekokolwiek czynu, który by się Bogu podobał, to stan prowadzący na zatracenie, nie ma tu wyjątku

Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Nikt nie szuka Boga, ponieważ upadły umysł nie jest w stanie Boga odnaleźć, to dlatego Bóg znajduje swoje owce

Rzym. 3:11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Dobre uczynki na nic się zdadzą, zbawienie jest z łaski przez wiarę

Gal. 3:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.

Nie ma innej drogi do Ojca jak tylko przez Syna. Nie jest nią Allah, nie jest też Jezus Eucharystyczny, ani też Jezus objawiający się w upadłych umysłach.

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

To Bóg wykonał wszystko co niezbędne do zbawienia, człowieka nie ma w tym żadnego udziału

Rzym. 9:15-16 15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

Wiara w śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystusa są podstawą ewangelii

1 Kor. 15:1-4 1 A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; 2 Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. 3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; 4 Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;

Chrystus poniósł na krzyż grzechy wybranych przypisując im jednocześnie swoją doskonałą sprawiedliwość

1 Piotra 2:24 On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.
.
Filip. 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę;

Bez upamiętania rozumianego jako owoc zbawienia, nie ma mowy o zgładzeniu grzechów

Dzieje 3:19 Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;

Owocem zbawienia zawsze są dobre uczynki, trwała pokuta, jaka jest darem Boga dla wybranych przez boga

Jan 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.


Bohaterowie wiary to uczniowie Pana

Na zakończenie posłużę się Słowem Bożym z Ewangelii wg. Łukasza 22:24-32, które wypowiada sam Pan Jezus. Nasz Mistrz ― wyjaśnia uczniom (a tym samym nam, dzisiaj) jakie relacje mają panować między Jego uczniami. Nie takie jak w świecie! Chrystus jest przykładem sługi dla swoich wybranych. Docenia ich obecność przy Nim, nawet w Jego „pokuszeniach” (wers 28 A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach.). Pan Jezus zna dobrze naturę ludzką (jej słabości, pożądliwości, problemy i emocje – np. łzy nad Łazarzem);

Chociaż sam nigdy nie popełnił żadnego grzechu. Szatan miał czelność kusić Chrystusa na pustyni, gdyż Bóg przyjął – ciało ludzkie, które wedle swej pierwotnej natury jest słabe i pożądliwe. W przypadku jednak naszego Pana i Zbawiciela, było rzeczą niemożliwą, by szatan odniósł zwycięstwo lub miał nawet chwilową przewagę.

Hebr. 4:15 Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.

Następnie Mesjasz przekazuje swoim uczniom Królestwo Boże (poselstwo Ewangelii o zbawieniu); używając m. in. porównania do uczty (wesela), które na nich czeka. Zwraca się również osobiście do Piotra – przekazując mu dwie bardzo ważne informacje na przyszłość (wiedząc przecież, iż za niedługo Piotr jako człowiek, w swych emocjach – strach, zawiedzie; nie przejdzie próby przy pojmaniu Mistrza). Apostoł dowiaduje się (i my dzisiaj), że nasz przeciwnik – szatan, będzie „przesiewał” wiernych („pustoszył”). Ci, którzy nie należą do Pana – odpadną. Jednak za swoimi, będzie się wstawiał do Ojca sam Chrystus, by nie ustała ich wiara. To obietnica dla Piotra wówczas, jak i dla nas. Oznacza to, że prawdziwie nawróceni ludzie (nowa natura w Duchu Świętym) – nie utracą zbawienia, ponieważ mają Orędownika w Niebie. Chrystus znając serce ap. Piotra, mówi do niego, że kiedy się nawróci (nowa natura) – „utwierdzaj braci swoich”. Pan Jezus potwierdza to Piotrowi, również po swoim zmartwychwstaniu

Jana 21:15-17 A gdy zjedli, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział do niego: Paś moje baranki. 16 Zapytał go znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu: Paś moje owce. 17 Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Jezus powiedział do niego: Paś moje owce

– „Paś owieczki moje”, aż trzy razy / „3” – cyfra Boża (Boża miara). Syn Człowieczy (Bóg) – zna swoich, On ich utwierdza, podnosi i wstawia się za nimi (za nami). Żaden mąż Boży w Biblii nie był idealny, ale należąc prawdziwie do Boga (szczere zaufanie do Stwórcy) – posiadał Jego prowadzenie i opiekę na zawsze. Pan Bóg często prostuje ścieżki swoich dzieci.

Chrystus ukazał nam w Ewangelii – całą wolę Bożą w naszym nowym życiu poprzez zaufanie obietnicy jaką w swej miłości (przychylności) daje Bóg.

Chwała Bogu Trójjedynemu, w Jezusie Chrystusie ― Panu naszym. Amen !

Opracowali: A.G. i M.K.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan