Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Dla gorliwych charyzmatyków cytat z Hebrajczyków jest poświadczeniem, że mówienie obcymi językami, uzdrawianie chorych, prorokowanie, wypędzanie demonów i inne znaki i cuda są i dziś obecne w kościele, bo Jezus dzisiejszy jest taki sam jak wczorajszy a przecież Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, i skoro udzielał tych darów Apostołom to udziela ich i dzisiaj.

Jednak świadectwo Pisma obala powyższą naukę


Ten sam Bóg, rózne sposoby działania

Na przestrzeni wieków Bóg działał na rózne sposoby:

Różne formy formy komunikacji

Hebr. 1:1-2  1 Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;

…przez proroków…

Nie chodzi wyłącznie o osoby głoszące nowe objawienie czy też przepowiadające przyszłość; wyrażenie użyte w szerokim zakresie, oznaczającym wszystkie osoby, przez które Bóg komunikował sie z Żydami w przeszłych czasach.

…na różne sposoby…

πολυτρόπως polutropōs – wiele ścieżek, wiele różnych kanałów, rozmaicie co do metody

Niektóre kanały komunikacji Bożej z Izraelem:

 • służba prawa
 • nauczanie ekspozycyjne
 • historyczne wydarzenia
 • nauka płynąca z doświadczenia
 • urim i thurimm, szaty kapłańskie
 • wyrażanie woli przez losy
 • natchnienie Ducha
 • sny, wizje, słyszalne głosy, anioły

…W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna…

W przeciwieństwie do metod, których Bóg używał w Starym Przymierzu, obecnie Bóg przemówił przez Swojego Syna.
.

Cisza

Bóg nie dawał proroctw przez 400 lat

 • Księgi Ezdrasza i Nechemiasza będące ostatnimi księgami Starego Testamentu spisane zostały. około 400 lat b.c.
 • Do czasu Jana Chrzciciela Bóg milczał, nie dawał proroctw, snów, objawień, nie przemawiał do nikogo.
 • Jedynym oparciem dla świętych Starego Przymierza było spisane Słowo Boże w postaci Starego Testamentu.
  .
Czasowe udzielanie mocy

Moc czynienia cudów dana była ludziom zasadniczo w 3 okresach

 • Mojżesz i Jozue 1445-1380 b.c. (ok. 65 lat)
 • Eliasz i Elizeusz 860-795 b.c. (ok. 65 lat)
 • Jezus i Apostołowie (ok. 70 lat)
  .
Intensywna komunikacja

Bywały i czasy, gdy Bóg intensywniej niż zwykle komunikował się z Izraelem.

Amos 3:7 Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoje sługom swoim, prorokom.

Jednak nie oznacza to, że ta ciągłość natężenia komunikacji istniała przez całą wieczność czy też, że została zachowana. Wyrwanie cytatu z kontekstu doprowadza do paradoksu:

 • Którym prorokom Bóg objawił zamiar stworzenia świata, aniołów, ludzi?
 • Skoro Pan nie czyni nic bez objawienia tych tajemnic prorokom, nie mógł uczynić świata
  .
Wyjątkowy dar

Dar mówienia wieloma zagranicznymi językami został przekazany kościołowi dopiero w dniu pięćdziesiątnicy. Nigdy wcześniej w historii świata Bóg nie dał takiego daru żadnemu człowiekowi. Zatem sposób działania Boga zmienił się dramatycznie w ciągu jednego dnia.

Również dar ten zakończył swoje działanie gdy świątynia w Jerozolimie została zburzona oraz wraz z odejściem Apostołów. W różnych czasach Bóg działa na różne sposoby.
.


Analogia Scriptura

Fragment z listu do Hebrajczyków mówi nam nie o sposobie działania Boga, lecz o Jego naturze: Bóg jest ten sam na zawsze

Natura Boga, nie sposób działania

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Hebr. 1:12 Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.

Bóg jest zasze ten sam

Psalm 102:27-28 27 Ale ty zawsze jesteś ten sam, a twoje lata nigdy się nie skończą. 28 Synowie twoich sług będą trwać u ciebie, a ich potomstwo zostanie przed tobą 

Bóg jest niezmienny

Malach. 3:6 Gdyż ja Pan nie zmieniam sie, przetoż wy, synowie Jakubowi! nie jestescie zniszczeni.

W Bogu nie ma zmian

Jakub 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.

Bóg jest zawsze, czas nie ma dla Niego znaczenia

Psalm 90:2-4 2 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. 3 Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. 4 Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna.

Bóg jest wieczny

Jan 8:56-58 56 Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się. 57 Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? 58 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Bóg jest pierwszy i ostatni

Obj. 1:8  Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Obj. 21:6  I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.
.


Właściwa interpretacja

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” oznacza, że natura Pana Jezusa jest naturą wiecznego i wszechmocnego Boga. To bezpośrednie stwierdzenie, że Jezus Chrystus to Jahwe. Błędem jest twierdzenie, że Chrystus zawsze działa w ten sam sposób. Fragment z Hebrajczyków tego po prostu nie naucza.
.


Brak logiki i konsekwencji

Dla charyzmatyka fragment „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” oznacza „Jezus Chrystus tak samo jak wczoraj dawał dar języków i moc czynienia cudów, tak samo i dzisiaj daje dar języków i moc czynienia cudów, tak samo też jutro będzie dawał dar języków i moc czynienia cudów”.

Prowadzi to do logicznego paradoksu

 • Nikomu Pan Jezus nie dał daru języków gdy był w postaci Bożej przed wcieleniem.
 • Gdy Pan Jezus się urodził w Betlejemie nie dawał nikomu mocy czynienia cudów ani daru języków.
 • Nie czynił tego gdy miał lat 12.
 • Nikt od Pana Jezusa nie uzyskał daru mówienia zagranicznymi Językami w czasie Jego ziemskiej posługi.
 • Wskrzeszony Jezus nikomu nie dał daru języków.
 • Skoro dzisiaj i jutro Pan Jezus daje dar języków i czynienia cudów tak samo jak wczoraj (a wczoraj, czyli przed dniem pięćdziesiątnicy, nie dawał tych darów) to dzisiaj również nie daje dych darów.
 • Jeśli Pan Jezus zawsze działa tak samo, to tak jak w przyszłości będzie sądził świat przy pomocy ognia i kataklizmów (2 Piotra 3:7-10) , tak przy stworzeniu sądził świat przy pomocy ognia i kataklizmów, jak i teraz, w dniu dzisiejszym sądzi świat przy pomocy ognia i kataklizmów. Albo też, tak jak wczoraj Pan Jezus zesłał potop na świat, tak dzisiaj zsyła potop na świat, i jutro ześle potop na świat…

I jeszcze jedno. Tak na marginesie mówiąc daru mówienia zagranicznymi językami udzielał nie Pan Jezus, lecz Duch Święty.

1 Kor. 12:10-11 …innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce….

Duch jaki prowadzi neomontanistów nie jest Duchem Chrystusowym. Charyzmatycy i zielonoświątkowcy nie tylko błędnie interpretują fragment z Hebrajczyków ale też tkwią w głębokim doktrynalnym zwiedzeniu.

Często słyszymy od wyznawców ruchu zielonoświątkowego:

„Bóg jest suwerenny w rozdawaniu swoich darów. Nauczając, że Bóg już nie udziela daru języków, albo że nie powołuje proroków, odbierasz Duchowi Świętemu prawo do suwerennego rozdawania swoich darów”.

Odpowiadamy:

Po pierwsze: Bóg jest suwerenny we wszystkim, co czyni, a nie tylko w kwestiach, związanych z tzw. darami Ducha Świętego. Tora, świątynia, kapłaństwo Aarona, to także były Boże dary na odpowiednie czasy. Czy argument „suwerenności w rozdawnictwie” należałoby też rozciągnąć i na nie? Czy za chwilę jakiś charyzmatyk nie ogłosi, że Bóg namaścił go kapłaństwem Aarona? Już takiego jednego szaleńca mieliśmy. Nazywał się Smith. Ten jegomość założył Kościół Mormonów…

Po drugie: charyzmatycy posługując się powyższą argumentacją, czynią z Boga pogańskie bóstwo, które działa emocjonalnie i impulsywnie coś rozdaje. Bóg Biblii działa według swojego odwiecznego planu, spisanego w Słowie Bożym, a nie pod wpływem impulsów. My natomiast mamy wczytywać się w Biblię, aby coraz lepiej rozumieć Boży plan i Boże wyroki. Nie czyńmy z Boga bałwana poprzez nauczanie, że może On (w oderwaniu od swojego planu) rozdawać cudowne dary Ducha ad hoc, pod wpływem impulsów.

Jak. 1:17 Każde dobre obdarowanie i każdy dar pełny z góry przychodzi, od Ojca ludzi, w którym nie ma przemiany ani cienia zmienności.

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan