Duch Święty to nie bezosobowa moc Boża, energia czy też przejaw działania Boga. Duch Święty jest Bożą osobą. Oto Biblijne argumenty:

Wieczność

Jan 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.

Pochodzenie Ducha Świętego jest wieczne. Tak jak promienie światła wychodzą ze słońca, tak Duch Święty pochodzi od Ojca, a ponieważ pochodzenie jest od całej wieczności, Ojciec nie jest w czasie przed Duchem –  Obaj są współwieczni.

Hebr. 9:14To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego (αἰωνίου aiōniou) ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

αἰώνιος aionos – wiekuisty, wieczny, bez początku i bez końca, który zawsze był, jest i będzie

Współwieczność Ducha i Ojca jest dowodem na Boską naturę Ducha. Niewyobrażalnym jest, aby określenie współwieczny mogło zostać użyte w stosunku do kogokolwiek (czy też czegkokolwiek) innego niż Bóg. Nie ma współwiecznych aniołów, nie ma współwiecznych ludzi, nie ma współwiecznego stworzenia.


Wola i Świadomość

Duch ma swoją wolę i świadomość

Rzym. 8:26 Podobnie i Duch dopomaga naszej słabości.Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.
.
1 Kor. 12:11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch,udzielając każdemu z osobna, jak chce.

.


Wszechwiedza

Duch posiada niedostępną aniołom i śmiertelnikom wszechwiedzę. Bezosobowa energia nie posiada żadnej wiedzy.

1 Kor. 2:11 Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.

 .


Zamieszkiwanie

Bóg obiecał wszystkim wierzącym, że będzie w nich mieszkał

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Bóg mieszka w wierzących jako Duch Święty

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

.


Uczucia

Duch Święty to Duch Boży, Duch jest osobą, posiada uczucia jak radość, można Go też zasmucić. Bezosobowej energii nie można zasmucić, energia nie może się radować.

Efez. 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
.
1 Tes. 1:6 A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego;

Świety Duch Boży to Duch Chrystusowy

1 Piotr. 1:10-11 10 O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy (starotestamentowi), którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. 11 Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.

.


Święty

Przeciwko bezosobowej energii Bożej nie można zgrzeszyć. Przeciw Duchowi Świętemu można zgrzeszyć.

Dzieje 5:3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię?

. 


W jedności z Ojcem i Synem

Duch Święty jest Bogiem, to Duch Pański

Dzieje 5:3-4…9 3 Lecz Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan tak napełnił twoje serce, abyś okłamał Ducha Świętego i odłożył sobie część pieniędzy za ziemię? 4 Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga. 9 Wtedy Piotr powiedział do niej: Dlaczego się ze sobą zmówiliście, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Oto są przed drzwiami ci, którzy pogrzebali twego męża, i ciebie wyniosą.

Bóg Ojciec, Słowo (Jezus) i Duch Święty są jednością

1 Jana 5:7 Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

..


Duch Święty jest w pełni Bogiem

Rozważmy dwa fragmenty Słowa Bożego zrównujące Ojca i Ducha

Bóg udziela darów i różnorakich mocy wedle własnego uznania

Hebr. 2:3-4 3 Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? 4 Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli.

Duch Świety nazwany Panem i Bogiem, udziela darów i różnorakich mocy wedle własnego uznania

1 Kor. 12:4-114 A różne są dary, lecz ten sam Duch. 5 Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. 6 I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. 7 A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. 8 Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; 9 Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; 10 Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. 11 A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.

.


Wnioski

Duch Boży to Duch Chrystusa, to Duch Święty, to Duch Pański. Duch jest osobą, posiada własną wolę i uczucia.Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest w pełni Bogiem, posiada identyczną moc. To trzecia osoba Trójjedynego Boga.

Jeśli jednak Duch Święty, posiadając wszystkie cechy osobowe oraz identyczną moc jak Bóg Ojciec zarazem nie byłby współistotny Bogu Ojcu, mielibyśmy do czynienia z drugim Bogiem czyli z politeizmem. Wiara taka, podobnie jak degradacja Ducha Świętego do mocy czy energii, to bałwochwalstwo prowadzące na wieczne zatracenie.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan