Katolickie dodatki do ewangelii

Są na świecie rzeczy, które się nawet największym Apostołom nie śniły. Gdyby przykładowo Apostoł Paweł, który tak srogo zganił Galatów za dodanie jednego wymogu do ewangelii, zobaczył wyznanie wiary rzymskiego katolicyzmu osiwiałby. Jak dalece organizacja watykańska odeszła od prostoty nauki Jezusa głoszącej zbawienie z łaski bez jakichkolwiek uczynków?

Moje życie było by o wiele lżejsze gdybym nie musiał zajmować się problemem Rzymskiego Katolicyzmu. Spójrzmy prawdzie w oczy, w moim kraju miałbym o wiele więcej otwartych drzwi, gdybym nie mówił co mówię i nie robił co robię w związku z Rzymskim Katolicyzmem. Tu się pojawia problem. List do Galacjan ciągle jest w Nowym Testamencie. Jeśli nie byłoby w Nowym Testamencie listu do Galacjan, być może mógłbym jakoś uciec od tego problemu…Galacjanie dodali jedną rzecz do ewangelii na co Paweł im powiedział: jesteście anathema czyli przeklęci.
.
Kiedy patrzę na to co Rzym dodał do Ewangelii. Nie tylko jeżeli chodzi o mszę, ale także czyściec, odpusty. A rzymsko katoliccy  księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus). A ich sakramentale prawo do przebaczania grzechów i udzielania sakramentu pokuty, i ich kontrola nad kanałami łaski przez sakramenty i cała reszta tych rzeczy…Kiedy patrzę na to, to myślę, że ludzie w Galacji nigdy nawet nie śnili dodawać do Ewangelii tyle co Rzym dodał do Ewangelii. Więc jeżeli dodanie jednej rzeczy do Ewangelii spowodowało Bożą anatemę, to co dopiero dwóch tuzinów rzeczy.
.
James White, Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki


Ewangelia Chrystusa

Jesteśmy zbawieni łaską która jest darem od Boga przez wiarę, która również jest darem od Boga z nieba. Wiary nie można w sobie wyrobić. Jest to dar.

Efez.  2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił

Środkiem do otrzymania wiary jest słuchanie Słowa Bożego:

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże
.
Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?
.
1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew

Jednak nie wszyscy czytający Słowo otrzymują wiarę:

Jan 3:27 Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli munie będzie dane z nieba
.
Jan 6:63-65 63 Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. 64 Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem wiedział od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. 65 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie,jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca
.
2 Piotr. 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
.
Dzieje 18:27 Kiedy chciał udać się do Achai, bracia go zachęcili i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, bardzo pomagał tym, którzy uwierzyli dzięki łasce Bożej

W tym kontekście uczynki są owocem wiary. Jeśli nie masz uczynków, znaczy że nie dostałeś wiary od Boga:

Jakub 2:14-20 14 Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? 15 Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; 16 A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju,ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? 17 Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków,martwa jest sama w sobie. 18 Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków,a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. 19 Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. 20 Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

.


Ewangelia rzymskokatolicka

Katolik wierzy, że do zbawienia konieczna jest łaska… oraz uczynki. Oficjalna pozycja Kościoła Rzymsko-katolickiego mówi o tym, że osoba musi uwierzyć jednak dodaje do tego:

 1. obowiązek chrztu wodnego
 2. obowiązek spożywania eucharystii
 3. obowiązek zachowywania innych sakramentów jako środków pozyskania łaski
 4. nakaz posłuszeństwa zarządzeniom Kościoła rzymsko – katolickiego
 5. musi przedstawiać wielkie zasługi i chwalebne uczynki,
 6. nie może umrzeć w jakimkolwiek grzechu śmiertelnym,
 7. musi wierzyć w niepokalane poczęcie Marii
 8. musi wierzyć w ofiarę mszy świętej ponownie krzyżującej Chrystusa
 9. musi wierzyć w czyściec będący zaprzeczeniem skuteczności ofiary Chrystusa
 10. musi uznawać odpusty będące formą transakcji duchowo-finansowej (odpuszczenie grzechów za pieniądze)
 11. musi uznawać Rzymsko-katolicki księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus)
 12. musi uznawać sakramentale prawo do przebaczania grzechów przez kapłanów
 13. musi uznać  sakramentale prawo do udzielania sakramentu pokuty przez kapłanów
 14. musi uznać, że kapłani watykanu sprawują kontrolę nad kanałami łaski przez sakramenty

Katolicka rozbieżność z Biblią w tym najbardziej znaczącym zagadnieniu zbawienia oznacza, że katolicyzm jest fałszywą religią. Jeśli osoba wierzy w to, czego oficjalnie naucza Kościół Katolicki, nie będzie zbawiona. Jakiekolwiek stwierdzenie, że uczynki czy rytuały muszą być dodane do wiary w celu osiągnięcia zbawienia, jest stwierdzeniem, że śmierć Jezusa nie była wystarczającym aktem dającym zbawienie.

Zatem katolik wypada z łaski:

Gal. 5:4-54 Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo; wypadliście z łaski. 5 My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary
.
Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało

Innym czynnikiem uniemożliwiającym katolikowi zbawienie jest wiara w tradycję, która zaprzecza Słowu Bożemu.

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, według którego Maria, Matka Jezusa, urodziła się bez grzechu pierworodnego. Według tego papieża,„jest to nauka objawiona przez Boga i dlatego ma być bez wahania przyjmowana przez wszystkich wiernych”.

2 listopada 1950 roku Pius XII ogłosił bullę papieską, według której Maria została wzięta do nieba cieleśnie, to znaczy nie umarła śmiercią naturalną. Edykt papieski powiada:„Jeżeli więc ktokolwiek, niech Bóg go broni, odważy się świadomie temu zaprzeczyć lub wyrazić wątpliwość w to co podaliśmy, niech wie, że przez to odpadł całkowicie od boskiej katolickiej wiary”.

Stoi to w całkowitej opozycji do Słowa Bożego które naucza, że:

 1. Każdy chrześcijanin wezwany jest, aby podjął walkę o wiarę, która„raz na zawsze została przekazana świętym(Judy 1:3).
  .
 2. Chrześcijanie powinni nauczyć się„nie rozumieć więcej ponad to, co napisano”w Biblii (1 Kor.  4:6).

Według Słowa Bożego, to wiara w Chrystusa jest wiarą która zbawia.

Według katolicyzmu, do osiągnięcia zbawienia potrzebna jest wiara we wniebowzięcie Marii.

Są to dwa przeciwstawne systemy i jako takie nie mogą ze sobą współistnieć. Nie możemy naraz wierzyć, że zbawienie pochodzi tylko z wiary w Jezusa oraz wierzyć, że pomimo tego uczynki i wiara w Marię są niezbędne do osiągnięcia zbawienia.

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
.
Rzym. 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.
.
Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.
Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
.
Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;
.
2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
.
Gal. 2:20 Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.

.


Powtarzalna ofiara mszy świętej

W Świątyni Jerozolimskiej, kiedy jeszcze nie była zburzona, dzień w dzień składano ofiary ze zwierząt, przelewając ich krew aby wskazać na potrzebę jednorazowego odkupienia w Chrystusie. Ofiary te nie zmazywały żadnych win i nie oczyszczały sumienia (gdyby tak było przestano by je przecież składać, por. Hebr. 10:2)

Hebr. 10:3  A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie (ἀνάμνησις anamnesis) grzechów.

Powatrzalna natura ofiary, zgodnie z listem do Hebrajczyków wskazywała na niedoskonałość, że musi wydarzyć się coś więcej. Termin jaki został użyty w Hebrajczyków 10:3 informuje że w powtarzalnej ofierze mamy do czynienia z anamnēsis, z przypomnieniem czego? Grzechów. W powtarzalnej ofierze jest przypomnienie o grzechach ponieważ jeśli musisz powtarzać ofiarę to grzech nie został pokonany. To jest powód dlaczego te powtarzalne ofiary wskazywały na coś większego. Lecz termin anamnēsis jest tak piękny, jest użyty tylko jeden raz w innym miejscu Nowego Testamentu. I było to w czasie Wieczerzy Pańskiej gdzie Jezus powiedział, czyńcie to jako anamnēsis (pamiątka) czego? Pamiątka Mnie. Nie grzechu lecz tego, który poniósł grzechy.

Łuk. 22:17-19 17 Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i powiedział: Weźcie go i rozdzielcie między siebie. 18 Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie królestwo Boże. 19 Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę (ἀνάμνησιν anamnesin).

Wieczerza Pańska została w Rzymskim Katolicyzmie zamieniona w powtarzalną ofiarę, podczas gdy rzeczywistość biblijnego objawienia mówi nam, że Wieczerza powinna przypominać nam o skończonej ofierze, jednorazowej ofierze czyniącą doskonałymi na wieki tych, dla których była uczyniona. Nie ma skończonej ofiary w Rzymskim Katolicyzmie. A bez skończonej ofiary wszystkie inne debaty o usprawiedliwieniu, powtarzalnym usprawiedliwieniu, czyśćcu i wszystkim innym blednie w swej znikomości.

Rzym. 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Nie ma skończonej ofiary w Rzymie i to dlatego nie ma pokoju w Rzymskim Katolicyzmie.

Co z katolikami zatem, czy są wśród nich ludzie zbawieni? Jeśli człowiek wierzy we wszystko co zaleca kościół katolicki, nie jest osobą zbawioną, nie jest chrześcijaninem. Jeśli jednak człowiek jest w kościele katolickim, jednak wierzy w zbawienie z łaski, może być osobą zbawioną. Jednakże nie jest wtedy katolikiem, jest zaledwie nominalnym członkiem tej organizacji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxtVQBX5AF0

Print Friendly, PDF & Email