Brak biblijnego zrozumienia Ewangelii

2 Tym 2:15  Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.

Umiarkowani kalwiniści – którzy traktują doktryny suwerennej łaski jako „tylko punkty” teologii, które nigdy nie powinny nikogo dzielić, a nie jako zasadnicze elementy Ewangelii – nie mają nic istotnego do zaoferowania w dyskusji o Arminianizmie. Jeśli umiarkowani nie widzą, że Arminianizm i doktryny łaskiskrajnymi przeciwieństwami, które są diametralnie przeciwstawne, to nie mają biblijnego zrozumienia prawdziwej Ewangelii. A jeśli umiarkowani uważają Arminian za swoich braci w Chrystusie, pomimo faktu, że nie ma arminiańskich wersetów biblijnych, muszą pokutować za swoją ignorancję.

Jeśli powyższe opisuje ciebie, możliwe, że sam nie rozumiesz Ewangelii i naprawdę nie potrafisz odróżnić prawdziwej Ewangelii od fałszywej, która się jej sprzeciwia.


Prawdziwa Ewangelia a fałszywa ewangelia arminianizmu

Różnica między prawdziwą Ewangelią Reformacji a fałszywą ewangelią Arminianizmu nie jest jedynie różnicą między systemami teologicznymi lub doktrynami drugorzędnymi.

Smutna rzeczywistość jest taka, że niemożliwe jest potwierdzenie powszechnego odkupienia i absurdalnego pojęcia wolności przeciw przyczynowości [tj. wolna wola], jak to czynią Arminianie, i jednocześnie wierzą w przypisaną sprawiedliwość samego Chrystusa dla usprawiedliwienia. Arminianie potwierdzają fałszywą ewangelię, ponieważ podtrzymują kłamstwo, że Jezus tylko umożliwił zbawienie, odkupienie i pojednanie wszystkim, którzy spełnią jakiś warunek, podczas gdy biblijna Ewangelia naucza, że Chrystus zdobył łaskę Ojca i zbawił, odkupił i pojednał wszystkich wybranych, za których umarł.

Jan 6:37-40 37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.  38. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. 39. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 40. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


Inny chrystus

Arminianie czczą innego chrystusa. Powszechne odkupienie i libertariańska wolność to dwie ukochane doktryny Arminian, których nie ma nigdzie w Piśmie Świętym. Chrystus umarł za swoje owce, a nie za kozły. Biblia naucza, że zbawienie pochodzi od Pana”, (Psalm 3:8; 37:39) a nie zbawienie pochodzi od Pana ponieważ jakiś biedny grzesznik przejawiał słabą i zepsutą wolę przyjęcia lub odrzucenia Chrystusa, który umarł za wszystkich bez wyjątku. Ponadto Biblia wyraźnie mówi, że Chrystus rzeczywiście ocalił Swój konkretny  lud, podczas gdy Arminianie upierają się, że Jezus tylko uczynił ludzi zdolnymi do zbawienia.

Psalm 3:8 Od PANA jest zbawienie. Twoje błogosławieństwo jest nad twoim ludem
.
Jan 10:25-30 25. Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie. 26. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. 27. Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. 30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
.
Jan 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.


Inny bóg

Arminianie wierzą w innego boga. Arminiański bóg nie przeznaczył wybranych  do zbawienia lub potępienia, ale musiał spojrzeć w przyszłość, aby dowiedzieć się, jakie decyzje wolnej woli podejmą jego stworzenia. Ten bóg nie jest wszechwiedzący. W rzeczywistości ten bóg wcale nie jest bogiem! Bóg Biblii jest wszechmocny i wszechwiedzący, który wybiera Swoje obiekty miłości, aby zostały zbawione, i Swoje naczynia gniewu na potępienie.

Rzym 9:15-18 15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 17. Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.
.
Rzym 9:22-23 22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie; 23. I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale;


Inna łaska

Arminianie mają również bluźnierczą definicję łaski. Potwierdzają łaskę powszechną, która dotyczy wszystkich ludzi, włączając potępionych. I wierzą, że łasce Bożej można się oprzeć. Ale Biblia naucza, że łaska Boża jest rozróżniająca, skuteczna i nie do odparcia.

Psalm 65:4 Błogosławiony, kogo ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w twoich przedsionkach; będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni.
.
Jan 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.
.
Przysł. 16:9 Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami. .
.
Przysł. 20:24 Od PANA pochodzą drogi człowieka jakże może człowiek zrozumieć własną drogę? .
.
Jer. 10:23  Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem.
.
Filip. 2:13 Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.


Wyznaczenie granicy

Aby pozostać wiernymi Chrystusowi, pastorzy lokalnego kościoła muszą wyznaczyć granicę między prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa a fałszywą ewangelią semi-pelagianizmu, w przeciwnym razie zostaną osądzeni jako najemnicy, którzy siali kąkol wśród pszenicy. Wierni starsi będą chronić trzodę Bożą przed kłamstwami Arminianizmu, podczas gdy najemnicy zamiatają je pod dywan jako po prostu podział na dojrzałych i niedojrzałych braci.

Jeśli spotkacie Arminian, nie krytykujcie ich. Głoście im Ewangelię i nie nazywajcie ich braćmi w Chrystusie. Jeśli bowiem to robicie, zwodzicie ich i utwierdzacie w przekonaniu, że wierzą w tą samą Ewangelię co wy. Zamiast tego okazujcie im miłość, głosząc im prawdziwą Ewangelię. Ewangelia jest potężna do zbawienia! Wierzymy, że Bóg może ich zbawić. Prawdziwa miłość ostrzega. Maranatha.

Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email