Prosta a jednak niezgłębiona

Dziewiętnastowieczny teolog z Princeton Charles Hodge powiedział:

“Ewangelia jest tak prosta, że małe dzieci mogą ją zrozumieć i jest tak głęboka, że studia najmądrzejszych teologów nigdy nie wyczerpią jej bogactw.”

Ewangelia jest absolutnie fundamentalna dla wszystkiego w co wierzymy i znajduje się w samym sercu tego kim jesteśmy jako chrześcijanie. Jednak wielu wyznających chrześcijan zmaga się z odpowiedzią na proste pytanie: czym jest Ewangelia? Kiedy nauczam jestem zdumiony tym jak wielu moich uczniów nie jest w stanie dostarczyć dokładnego biblijnego wyjaśnienia tego, czym jest Ewangelia, a co więcej, czym ewangelia nie jest.

Jeśli nie wiemy, czym jest Ewangelia jesteśmy ludźmi godnymi politowania. Jeśli bowiem nie potrafimy wyjaśnić Ewangelii, nie możemy głosić Ewangelii i tym samym nie możemy ewangelizować tak, aby grzesznicy mogli zostać zbawieni, a my sami w rzeczywistości możemy zbawieni nie być.


Inna ewangelia

2 Kor. 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.
.
Gal. 1:6-7 6. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7. Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa.

W naszych czasach istnieją niezliczone fałszywe ewangelie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła. Wiele z tego, co jest w chrześcijańskiej telewizji i na półkach chrześcijańskich księgarń, całkowicie zaciemnia przesłanie Ewangelii czyniąc z niej inną ewangelię, która wcale nie jest Ewangelią. Ponieważ szatan nie może zniszczyć Ewangelii, jak pisał JC Ryle,

“zbyt często neutralizował jej użyteczność przez dodawanie, odejmowanie lub zastępowanie”.

Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że tylko dlatego, że kaznodzieja mówi o Jezusie, krzyżu i niebie nie oznacza, że głosi Ewangelię. I tylko dlatego, że na każdym rogu znajduje się budynek kościoła, nie oznacza, że Ewangelia jest głoszona na każdym rogu.
.


Sedno ewangelii

Zasadniczo Ewangelia jest dobrą wiadomością. To dobra wiadomość – dobra wiadomość o tym, co nasz Trójjedyny Bóg łaskawie dokonał dla Swego ludu: Ojciec posyła Syna, Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, aby żył doskonale, wypełnił Prawo i ofiarnie umarł, zadośćuczynił za grzechy wybranych, zaspokajając Boży gniew skierowany przeciw nam, abyśmy nie musieli stawić czoła wiecznemu piekłu, wskrzesił Go z martwych dzięki mocy Ducha Świętego. To zwycięskie oświadczenie, że Bóg zbawia grzeszników.

I chociaż wezwanie Jezusa: “weź swój krzyż i naśladuj mnie“, “upamiętaj się i uwierz“, “zaprzyj się samego siebie” i “zachowuj moje przykazania” są koniecznymi poleceniami, które idą bezpośrednio z głoszeniem Ewangelii, chociaż nie są one same w sobie dobrą nowiną o tym, czego dokonał Jezus. Ewangelia nie jest wezwaniem do cięższej pracy w dotarciu do Boga – jest wielkim przesłaniem tego, jak Bóg działał we wszystkimi ku naszemu dobru, aby do nas dotrzeć. Ewangelia jest dobrą nowiną, a nie dobrą radą, tak jak J. Gresham Machen napisał:

“To, czego potrzebuję, to przede wszystkim nie nakłanianie, ale Ewangelia, nie wskazówki jak się samemu ocalić, ale wiedza o tym, jak Bóg mnie zbawił. Czy masz jakieś dobre wieści? Oto pytanie, które tobie zadaję.”

Paweł bardzo dokładnie zarysowuje Ewangelię według Jezusa w 1 Liście do Koryntian 15.

1 Kor. 15:1-4
.
1. A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;

2. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.

3. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;

4. Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;

Oto fakty Ewangelii, którymi neo ewangelicy tak bardzo gardzą

 1. Chrystus umarł.

Implikacja 1.1: Chrystus był (i jest) Bogiem-człowiekiem, który mógł umrzeć.

Implikacja 1.2: Chrystus nie zasłabł, nie zemdlał, ani nie sprawiał wrażenia, że umiera.

Implikacja 1.3: Chrystus oddał swoje życie; nie został zabity wbrew swojej woli.

 1. Chrystus umarł za nasze grzechy.

Implikacja 2.1: Chrystus umarł w określonym celu, a nie przez przypadek.

Implikacja 2.2: Jesteśmy grzesznikami zasługującymi na śmierć.

Implikacja 2.3: Chrystus nie umarł za własne grzechy.

Implikacja 2.4: Chrystus nie miał grzechów.

Implikacja 2.5: Chrystus umarł w naszym zastępstwie; poniósł karę, na którą my zasłużyliśmy.

Implikacja 2.6: Chrystus był akceptowalnym dla nas substytutem.

Implikacja 2.7: Jesteśmy wolni od kary, na którą zasługujemy.

Implikacja 2.8: Chrystus nie umarł za grzechy każdego człowieka, ale tylko za nasze grzechy.

 1. Chrystus umarł za nasze grzechy według Pisma.

Implikacja 3.1: Chrystus jest Mesjaszem przepowiedzianym przez Stary Testament.

Implikacja 3.2: Śmierć Chrystusa nie była ani przypadkiem, ani planem B, lecz częścią jednego wiecznego planu Boga dla zbawienia Jego ludu.

Implikacja 3.3 Chrystus wypełnił proroctwa Starego Testamentu.

 1. Chrystus został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał.

Implikacja 4.1: Pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa są wydarzeniami historycznymi.

Implikacja 4.2: Chrystus nie jest martwy, lecz żywy.

Implikacja 4.3: Śmierć została pokonana i straciła swoją władzę nad  Chrystusem i Jego ludem.

 1. Chrystus został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem.

Implikacja 5.1: Śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa były przepowiedziane przez Stary Testament.

Implikacja 5.2: Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa były częścią wiecznego planu Boga.

To jest Pawłowy zarys Ewangelii. Wyrażenie „zgodnie z Pismem” sugeruje inne myśli przewodnie, które nie zostały wyraźnie wymienione w zarysie. Współcześni ewangeliści zaprzeczają wielu fragmentom Ewangelii:

 • Jedni mówią, że nie jesteśmy grzesznikami; mamy wolną wolę.
  .
 • Inni mówią, że nie ma wiecznego, niezmiennego planu Boga; że Bóg nie jest suwerenny.
  .
 • Niektórzy mówią, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez wyjątku.
  .
 • Jeszcze inni zaprzeczają, że zbawienie jest z łaski tylko przez wiarę.

Ale Paweł napisał: „A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.” (1 Kor. 15:1-2). To jest Ewangelia według Jezusa. Wszystko inne nią nie jest.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email