Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

Czas zakończyć spekulacje. Tak Pismo Święte jak i historia wczesnego Kościoła są jednoznaczne w temacie. Chrzest należy czynić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie jest to jedno imię, jak starają się przekonywać środowiska związane przez nauki Branhama. W czasie chrztu wodnego należy dosłownie cytować formułę “w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

Didache I wiek

Pełny tytuł dzieła to Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu Apostołów. Po grecku brzmi: διδαχ κυρίου δι τν δώδεκα ποστόλων τος θνεσιν (didache kuriou dia ton dodeka apostolon tois ethnesin).

Jest jednym z pism wczesnochrześcijańskich. Data jego powstania sięga do czasów, w których zostały napisane ewangelie. Dzieło było przedmiotem wielkiej czci, w pewnym okresie Kościoła odczytywana wraz z Listami. Jest to podsumowanie i synteza nauki apostolskiej. Oto co czytamy na temat chrztu

Rozdział VII
.
1. Co zaś do chrztu, to tak chrzcijcie: to wszystko naprzód powiedziawszy, chrzcijcie w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego w wodzie bieżącej.

2. Jeżeli zaś nie masz wody bieżącej, chrzcij w inne j wodzie; jeżeli nie możesz w zimnej, to w ciepłej. Jeżeli zaś nie masz ani jednej, ani drugiej (w ilości dostatecznej), wylej na głowę trzy razy wodę w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Tekst ustanawia trynitarną formułę chrztu poprzez podwójną jego afrimację tak w wersie 1 jak i 2. Autor Didache (pełna nazwa: Nauczanie Pana do narodów przekazane przez dwunastu Apostołów ) znał tekst Mateusza 28:19 a cytując go

 • potwierdził jako immanentny element nauki Jezusa
 • potwierdził jako element nauki głoszonej przez dwunastu Apostołów. 
 • potwierdził, że pełni się z nim zgadzał
 • potwierdził również autorstwo Ewangelii Mateusza; rzeczywiście została ona napisana przez Apostoła Mateusza.

Ponieważ pierwsi chrześcijanie wierzyli w jednego Boga w trzech osobach. Ojca, Syna i Ducha Świętego nie powinno nikogo dziwić, że podporządkowali się nauce Pisma zawartej w Mateusza 28:19 i chrzcili wypowiadając formułę “w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.
.


Ignacy z Antiochii I wiek

Zwany Theoforem greck. Θεοφορος (niosący Boga), ur. ok. 30, zmarł śmiercią męczeńską ok. 98-117 roku w Rzymie, był starszym bratem kościoła Antiochii Syryjskiej, uczniem Apostoła Jana i przyjacielem Polikarpa, który był pastorem zboru w Smyrnie w czasie, gdy Jan spisał Objawienie.

Autentyczność siedmiu listów Ignacego, wśród których znajduje się List do Filadelfian, potwierdzają Polikarp i Euzebiusz, którzy podają zarówno ich treść jak i kolejność powstania [Od: Patrick J. Hamell, Handbook of Patrology (NY: Alba House, 1968)]

List do Filadelfian
Rozdział IX- Stary Testament jest dobry: Nowy Testament jest lepszy
.
Gdyż rzeczy, które prorocy ogłosili, mówiąc: “Dopóki nie przyjdzie, dla którego jest to zachowane, a On będzie oczekiwaniem pogan” zostało spełnione w Ewangelii, [nasz Pan mówi:] “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego “. [964]
.
[964] Dosłowny cytat Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

.


Etymologia

Nowy Testament

Βαπτίζω baptizō – znaczenie tego słowa najlepiej zdefiniował  James Wilkinson Dale (1812-1881), prezbiteriański teolog, autor wielu prac, z których najważniejszą jest 4 tomowe dzieło są o chrzcie (Filadelfia 1867-1874, 4 tomy, 8 vo). Podsumowując wszystkie możliwe argumenty językowe i użycia tego słowa baptyzm zdefiniował następująco:

„Wszystko, co jest w stanie gruntownie zmienić charakter, stan lub właściwości jakiegokolwiek przedmiotu, jest w stanie ochrzcić ten przedmiot; a przez taką zmianę charakteru, stanu lub właściwości w rzeczywistości go ochrzci”

Tak więc chrzest (baptizo) oznacza gruntowną zmianę charakteru, stanu lub właściwości osoby lub przedmiotu..

Stary Testament

זָרַק  zaraq- pokropić (płynem lub cząstkami ciała stałego) – być tu i tam, rozproszenie, obsypać.
.


Znaczenie

Chrzest w wodzie znany były w Izraelu jako jeden z trzech wymaganych rytuałów potwierdzających włączenie poganina do społeczności. Były to:

 1. Milah (מִילָה) – obrzezanie
 2. Tevilah (טְבִילָה) – rytułał chrztu będący symbolem duchowego oczyszczenia
 3. Krwawa ofiara

Pokropić osobę lub rzecz czystą wodą, która stała się nieczysta przez dotknięcie martwego ciała było częścią mojżeszowego rytuału oczyszczenia. Przyjęcie niewierzących do społeczności Izraela odbywało się z zastosowaniem powyższych trzech rytuałów.

Zwróćmy uwagę na obietnicę daną przez Boga w księdze Ezechiela:

Ezech. 36:25-27 25 i pokropię (וְזָרַקְתִּ֧י  wə•zā•raq•tî – inna forma słowa זָרַק  zaraqwas czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was.26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.

I w Nowym Testamencie

1 Piotra 1:2 Wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą.

Zatem chodzi o Bożą obietnicę oczyszczenia, której zrozumienie należy zawęzić do odpuszczenia grzechów. Chrzest w wodzie jest symbolem tego oczyszczenia i włączenia do społeczności, do Kościoła. Symbolem, lecz nie oczyszczeniem i nie włączeniem, które mają pochodzenie Boskie. Chrzest w wodzie to widoczny, zewnętrzny znak tego, czego Bóg dokonał w nas poprzez „obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego” i “pokropienie krwią Chrystusa.

1 Kor. 6:11 A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Chrzest w wodzie jest

 • symbolem duchowego oczyszczenia lecz nie samym oczyszczeniem
 • symbolem włączenia do społeczności, do Kościoła lecz nie samym włączeniem
 • jednorazowym wydarzeniem w życiu chrześcijanina odzwierciedlającym chrzest  w Duchu czyli gruntowną duchową zmianę, tj. narodzenie na nowo  Jan 3:1-8, Ezech. 36:25-27
  .

Ochrzczeni w imię Jezusa

Szereg fragmentów Pisma wskazuje na chrzest w imię Jezusa. Czy to znaczy, że chrzcić w wodzie należy nie w imie Ojca, Syna i Ducha Świętego lecz w imię Jezusa? Nic bardziej mylnego.

Chrzest w imię Pana Jezusa oznacza:

Chrzest w Jego śmierci

Każdy zbawiony zostaje ochrzczony w śmierci Chrystusa aby umrzeć dla Prawa i przekleństwa jakie z niego wynika

Rzym. 6:3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
.
Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.

.

Włączenie do ciała Chrystusa

Chrzest w Chrystusie skutkuje przyłączeniem do Kościoła, który jest drugim ciałem Chrystusa. Dzieki temu Bóg nie widzi w nas starego człowieka lecz Chrystusa. To element doktryny podwójnego przypisania (Boża sprawiedliwość przypisana wierzącym)

Gal. 3:27-2827 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. 28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
.
1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.
.
Dzieje 2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa
.
Dzieje 8:16 Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
.
Dzieje 10:48 I nakazał ochrzcić ich w imię Pana.
.
Dzieje 19:5 Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Chrzest w imię Jezusa oznacza także także:

 • chrzest dla Niego i jego posługi;
 • być poświęcony przez publiczne wyznanie Jego imienia jako jedynej nadziei grzeszników, Odkupiciela
 • być ochrzczonym w Niego który jest fundamentem
 • być mu oddanym
  .
To nie jest zmiana formuły

Stary Testament informuje o chrzcie w Mojżesza. To nie oznacza, że kapłani i lewici chrzcili ludzi w obłoku i morzu wypowiadając formułe “chrzczę cię w imię Mojżesza“. Chodzi raczej o co miało wskazywać na ich jedność i solidarność z Mojżeszem jako ich przewodnikiem co jest dokładnym odwzorowaniem znaczenia chrztu w Jezusa czy też w imię Jezusa.

1 Kor. 10:2I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu;

.


Podsumowanie

Jest oczywistym, że wyznawcy różnych judaistycznych odszczepieństw od chrześcijaństwa tak jak i zielonoświątkowi fanatycy Branhama, wyznwacy Religii bez Jezusa (grupa znana jako Jezus Bez Religii), Kościół Uliczny, czy też czciciele doktryny Jedności Bóstwa, która w rzeczywistości jest starym, dobrze znanym kościołowi modalizmem będą argumentować za obowiązkowm chrztem wodnym w Imię Jezusa. Jest to niestety fałszywa praktyka, która nie ma ani biblijnego ani eklezjalnego potwierdzenia.

Kościół Pana Jezusa chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan