Jakub 5:13-16

13 Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa.
.
14 Choruje (ἀσθενεῖ asthenei) ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając (ἀλείψαντες aleipsantes) go olejem w imię Pana.
.
15 A modlitwa wiary uzdrowi (σώσει sosei) chorego (κάμνοντα kamnonta) i Pan go podźwignie (ἐγερεῖ egerei). Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.
.
16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni (ἰαθῆτε iathete). Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Powyższy framgent  często brany jest dosłownie nie tylko przez charyzmatyków ale i przez chrześcijan podążających za Zdrową Nauką. I tak, kiedy ktoś zachoruje, przywołuje starszych, ci literalnie namaszczają chorą osobę oliwą a potem się modlą o uzdrowienie (czasem z nałożeniem rąk). Uzdrowienie nie przychodzi, chory wmawia sobie, że wina leży po jego stronie a jest nią brak wiary.
.

Definicje językowe

σθενέω astheneo – być słabym moralnie (też chorym)
λείφω aleipso – namaścić
σζω sozo – zbawi, uleczy, zachowa, uratuje
κάμνω kamno – zmęczonego aż do stopnia choroby, wypalonego z powodu nadmiernej pracy
γείρω egeiró – podniesie, poddźwignie, obudzi (brak znaczenia zbliżonego do uzdrowienia)
άομαι iaomai – uzdrowić duchowo (też fizycznie)

Analiza tekstu

…choruje kto pośród was…
 • Należy pamiętać, że księga Jakuba jest pisana w roku 40 a.d. kiedy wszystkie dary Ducha Świętego (w tym dar uzdrawiania) funkcjonują w kościele
  .
 • Gdyby chodziło o fizyczną chorobę, tekst powinien informować o przywołaniu brata z darem uzdrawiania, tak jednak nie jest; mowa o starszych zboru
  .
 • Fragment mówi o wypaleniu duchowym, o osobie pokonanej duchowo, przemęczonej pracą dla Pana
  .
  σθενε asthenei – być słabym moralnie (Dzieje 20:35Rzym. 4:19Rzym 8:3Rzym 14:1-21 Kor. 8:11-122 Kor. 11:212 Kor. 12:102 Kor. 13:3-4)
  .
…niech przywoła starszych kościoła…
 • Cechą wyróżniającą starszych kościoła spośród innych braci jest ich zdolność do nauczania Słowa Bożego

1 Tym. 3:2  Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do  nauczania;

Tyt. 1:7-9 7 Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; 8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; 9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

1 Tym. 5:17  Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce.

Hebr. 13:7 Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę.

 • Oraz czuwanie nad kondycją duchową wiernych

Dzieje 20:28  Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

Hebr. 13:17  Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne.

1 Piotra 5:1-2 1 Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić: 2 Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą;
.

…niech się modlą nad nim…
 • Zadaniem starszych kościoła jest modlitwa nad pokonanym duchowo i wypalonym bratem
  .
 • I to na nich leży odpowiedzialność posiadania wiary, nie na słabym bracie, wers 15
  .
…namaszczając go olejem w imię Pana…
 • Metaforyczne znaczenie to wesprzeć, wzmocnić, odświerzyć
  .
  λείφω aleipho – namaścić w sensie metaforycznym .

Psalm 23:5 Zastawiasz (Boże) przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich  przelewa się.

 • Chodzi o wykonanie obowiązku starszego brata doglądania i czuwania (Dzieje 20:28Hebr. 13:171 Piotra 5:1-7)
  .
 • Posługa wstawiennictwa i przywrócenia ma być wykonana przez starszych braci w imię Pana.
  .
 • Wszelkie prawdziwie biblijne zachęty muszą być zgodne z tym, kim jest Bóg (czyli to, co Jego imię oznacza).
  .
 • Zrobić coś w w imieniu Chrystusa to zrobić to tak, jak zrobiłby to w tej samej sytuacji Jezus
  .
 • Modlić się w imię Chrystusa to zapytać jaka jest Jego wola
  .
…a modlitwa wiary uzdrowi chorego…
 • Modlitwa uratuje i zachowa
  .
  σώσει sosei – zbawi, uleczy, zachowa, uratuje
  .
 • Pokonanego duchowo, wypalonego z powodu nadmiernej pracy dla Pana brata
  .
  κάμνοντα kamnonta – zmęczonego aż do stopnia choroby, wypalonego z powodu nadmiernej pracy
  .
…i Pan go podźwignie…

Elementy współpracujące w podniesieniu pokonanego duchowo to:

 • Pokrzepienie Słowem
  .
 • Rozmowa ze starszymi kościoła
  .
 • Wyznanie ewentualnych grzechów
  .
 • Modlitwa do Boga o przywrócenie
  ,
 • Wszystko to sprawi, że Pan taką osobę podniesie z upadku
  .
  γερε egerei – podniesie, poddźwignie, obudzi (brak znaczenia zbliżonego do uzdrowienia)
  .
…jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone…
 • Wypełnienie mocą Ducha Świętego potrzebną do pracy jest do pewnego stopnia zależne od człowieka. Grzech, zwątpienie i zaniedbanie mogą ten stan zmienić przez co człowiek staje się wypalony i pokonany duchowo 2 Tym. 1:61 Tes. 5:19Rzym. 12:11.
  .
 • Może też zaistnieć odwrotna sytuacja, gdzie przeciwności duchowe i trudy pracy dla Pana powodują rezygnację i wejście w grzech
  .
…wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni…
 • Mowa o uzdrowieniu duchowym
  .
  αθτε iathete – uzdrowić duchowo (też fizycznie)
  .
 • Stanu upadku nie wolno ukrywać, trzeba go wyznawać aby być poddźwigniętym
  .

Właściwa interpretacja cytatu

Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Pokonany w duchowej walce i wypalony jest ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, wesprą, wzmocnią, odświeżą w imię Pana. A modlitwa wiary (w wykonaniu starszych kościoła) zachowa i uratuje zmęczonego z powodu nadmiernej pracy i Pan go podniesie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni duchowo. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email