Kwestia autorytetu

Czytając Pismo Święte, szczególnie w Nowym Testamencie, pojawia się temat, który wciąż się powtarza, dotyczy on gotowości chrześcijan do podporządkowania się różnego rodzaju autorytetom. Biorąc pod uwagę buntowniczego ducha naszych czasów zbyt łatwo jest nam przybrać postawę prowadzającą do otwartego sprzeciwu wobec autorytetu Boga. Zwróćmy naszą uwagę na 1 List Piotra

1 Piotra 2:11-16 11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. 12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. 13 Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu; 14 Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. 15 Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; 16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. 


Interpretacja tekstu

Piotr przemawia do ludzi, którzy byli przedmiotem nieuprzejmych, gwałtownych oraz brutalnych prześladowań – ten rodzaj traktowania może wzbudzić w nas najgorsze reakcje np.

  • gniew,
  • urazę,
  • czy też nienawiść.

Ale Piotr błaga ludzi, którzy padli ofiarą nienawiści w swojej kulturze, aby zachowywali się w honorowy sposób przed obserwującym światem. Paweł wielokrotnie apeluje, że powinniśmy starać się żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi tak bardzo, jak to tylko możliwe i o ile to zależy od nas.
.

Żyj honorowo

13 Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana:

W związku z powyższym wers 13 wyraźnie wprowadza honorowe życie przed światem, który nas obserwuje. Powinniśmy poddać się ludzkim rozporządzeniom. Dlaczego? Uważam takie pytanie za zaskakujące i fascynujące. Apostolskie napominanie mówi nam, że mamy podporządkować się przez wzgląd na Pana.
.

Jaki w tym cel?

Ale w jaki sposób odbywa się posłuszeństwo wobec ludzkich rozporządzeń ze względu na Pana? W jaki sposób moje posłuszeństwo wobec nauczycieli, mojego szefa lub rządu przynosi korzyść Chrystusowi? Aby to pojąć, musimy zrozumieć głębszy problem, którym całe Pismo się zajmuje – problem grzechu. W najbardziej podstawowym zrozumieniu grzech jest aktem buntu i nieposłuszeństwa wobec wyższego prawa i Prawodawcy.

Największym problemem w świecie jest bezprawie. Powodem, dla którego ludzkie prawa są naruszane, dla którego ludzie są zabijani i okaleczani w bitwie, powodem morderstw, rozbojów i tak dalej, jest to, że jesteśmy bezprawni. Przede wszystkim jesteśmy nieposłuszni Bożemu prawu. Głównym problemem całego stworzenia jest nieposłuszeństwo wobec prawa, bunt wobec władzy. Ostatecznym autorytetem wszechświata jest sam Bóg.
.

Wszelka władza jest od Boga

Ale Bóg deleguje swoją władzę, kiedy panuje i rządzi nad swoim stworzeniem. Bóg wznosi ludzkie rządy. To Bóg w pierwszej kolejności ustanowił rządy

Rzym. 13:1-6 1 Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. 3 Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. 4 Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. 5 Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. 6 Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga.

Właśnie dlatego chrześcijanie są wzywani do tego, aby szanować i modlić się za króla, płacić podatki i podporządkowywać się władzom we wszystkim, jeśli tylko jest to możliwe – ponieważ władze są ustanowione przez Boga. Co więcej, On (Bóg) dzieli najwyższą władzę z Chrystusem, który powiedział:

Mat. 28:18 Dana mi jest (przez Ojca) wszelka władza na niebie i na ziemi.

Zatem żaden władca na tym świecie nie posiada żadnej władzy poza tą, która została mu przekazana przez Boga i przez Jego Chrystusa, który jest Królem królów i Panem panów. A więc nieposłuszeństwo wobec prawowitych nakazów ziemskich władz jest ostatecznie nieposłuszeństwem wobec Boga i Chrystusa, ponieważ Oni wyznaczyli zarządzające władze.
.

Przeciw światu i jego regułom

Świat oszalał w bezprawiu, ale my mamy być inni. Gdziekolwiek będziemy, a znajdziemy się pod władzą – wszyscy poddajemy się różnym zwierzchnictwom – mamy podporządkować się temu autorytetowi. Nikt na tym świecie nie jest niezależny. Każdy z nas ma nie tylko jednego szefa, ale kilku. Wszyscy, których znam, w tym ja, są odpowiedzialni nie tylko wobec jednej osoby, ale wobec wszelkiego rodzaju struktur władz. Rzuć cegłę przez okno sklepu, a szybko przekonasz się, że jesteś odpowiedzialny, że jesteś pod władzą, że istnieją prawa, których należy przestrzegać oraz funkcjonariusze organów ścigania, którzy mają zapewnić przestrzeganie przepisów.

Chrześcijanie są wolni w Chrystusie, ale nie wolno nam wykorzystywać wolności jako licencji do grzechu, ponieważ z jednej strony jesteśmy wolni, a z drugiej pozostajemy zobowiązanymi służącymi.
.

Niewolnicy Chrystusa

1 Kor. 7:22 Ten bowiem, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie ten, kto został powołany jako wolny, jest niewolnikiem Chrystusa.

Jesteśmy Bożymi sługami. Jesteśmy niewolnikami Jezusa Chrystusa. Tak więc, nawet jeśli reszta świata stawia opór wobec zwierzchnictwa i uległości, nie możemy się do niej przyłączyć. Jesteśmy wezwani do skrupulatności, po to aby utrzymać porządek. Istnieje coś takiego, jak prawo i porządek we wszechświecie, który ustanowił sam Bóg. Jesteśmy wzywani, aby dawać o tym świadectwo, nawet jeśli cierpimy przez niekomfortowe, trudne, a czasem bolesne poddanie się prawomocnym autorytetom, które nie uznają Boga, ponieważ nawet bezbożne władze zostały ustanowione przez Boga.
.


Podsumowanie

Wydaje mi się, że wszyscy mamy doświadczenia, z których władzą i pełnomocnictwem stanowczo się nie zgadzamy. Pozwolę sobie tylko zasugerować, że jeśli spojrzymy na te ludzkie instytucje, czy osoby, które są tyraniczne, niesprawiedliwe, nieuczciwe, a będziemy starać się im indywidualnie lub nawet instytucjonalnie podporządkować, gdy rozpatrujemy je same w sobie, będzie nam niezwykle trudno poddać się im z dobrym nastawieniem. Ale jeśli w jakiś sposób możemy patrzeć poprzez i ponad nie, zobaczyć drugą stronę i dostrzec Tego, któremu Ojciec powierzył autorytet wszechświata, a mianowicie samego Chrystusa, będzie nam się łatwiej podporządkować. Znajdziemy pomoc w dążeniu do podporządkowania się, gdy zdamy sobie sprawę, że ostatecznie podporządkowujemy się Chrystusowi, ponieważ wiemy, że On nigdy nie będzie nas tyranizował, ani wykorzystywał.

Na podstawie źródło


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email