Precedens

“Obecnie człowiek o imieniu Quintus, frygianista (inna nazwa montanizmu)pochodzący z Frygii, gdy zobaczył dzikie bestie, popadł w strach. To był ten człowiek, który zmuszał siebie a także innych do wychodzenia naprzód dobrowolnie (w celu próby wiary). Jego to prokonsul, po wielu błaganiach, przekonał do przysięgi i do złożenia ofiary. Przeto, bracia, nie pochwalam tych, którzy poddają się (cierpieniom), widząc, że Ewangelia nie naucza tak zrobić.” (Encyclical Letter Of The Church Of Smyrna On The Martyrdom Of Polycarp, Ch. 4)

Powyższy cytat opisuje rzeczywistą sytuację, przedstawiającą konflikt między dwoma prądami moralnego zachowania, jakie istniały we wczesnym chrześcijaństwie. Jego autorem jest Irenaeus (ur. wczesny II wiek, zmarł w 202 roku). Irenaeus był prawowiernym chrześcijaninem, uczniem Polikarpa, który to był osobistym uczniem Jana Apostoła.

Charyzmatyczny duch zniszczenia

Pod koniec II wieku wśród chrześcijan pojawił się nowy prąd, przynoszący nową naukę, pochodzącą od innego ducha. Był to Montanizm a jedną z jego herezji był zakaz uciekania przed prześladowaniami oraz obowiązek męczeńskiej śmierci jeśli to tylko możliwe. Wczesny kościół musiał uporać się z tą nauką, ponieważ niepowstrzymywana doprowadziłaby jeszcze nieliczny wtedy kościół do całkowitej eksterminacji z powodu nasilających się prześladowań.

Dlaczego jest to ważne dla nas? Ponieważ i dziś wyznawcy różnych pogańskich doktryn udający chrześcijan pragną nas przekonać o konieczności i obowiązku fizycznej śmierci dla Chrystusa, zakazując jednocześnie ucieczki przed prześladowaniami.
.

Nauka Chrystusa

Rozważmy naukę Jezusa Chrystusa o nadstawianiu drugiego policzka:

Mat. 5:39 Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
.

Łuk. 6:29 Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz, i szaty nie odmawiaj..

“Chodzi tu jedynie o spory osobiste, a nie przestępstwa lub wojskowe akty agresji. Jezus mówi o zasadzie nieodwzajemniania zła w celu poniżenia drugiego człowieka, podważenia zasadności pozwów dla zyskania osobistych dóbr naruszenia wolności i praw własności  Wzywa on do całkowitej rezygnacji z domagania się praw osobistych.” – John MacAthur

Mat. 5:40 40 Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. 41 A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42 Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
.

Praktyczne zastosowanie

Jan 18:22-23 22 A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? 23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz?
..

Wnioski, jakie nasuwają się po przeczytaniu powyższego fragmentu są takie, że Chrystus został uderzony niesprawiedliwie (wers 23), jednak Chrystus nie oddał złem za zło (Mat. 5:39,Łuk. 6:29). Pan Jezus  starał się ochronić swoje ciało przed biciem (Jan 18:23).
.

Chrześcijanie a przemoc

Podobnie chrześcijanie mają za zadanie chronić swoje życie zgodnie z listem do Efezjan

Efez. 5:29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.

Środkiem ochrony jest ucieczka; Chrystus pozostawił ogólną wskazówkę co do ucieczki:

Mat. 10:23 A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.

Cały prześladowany kościół uciekł z Jerozolimy

Dzieje 8:1 A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.

Apostoł ratował swoje życie ucieczką

Dzieje 9:24-25 24 Saul jednak dowiedział się o ich zasadzce. A strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. 25 Lecz uczniowie zabrali go w nocy i spuścili w koszu po sznurze przez mur.

2 Kor. 11:23 Ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i uszedłem jego rąk.

Kiedy ucieczka jest niemożliwa środkiem ochrony życia może być też broń:

Łuk. 22:36 Wtedy im powiedział: Teraz jednak, kto ma sakiewkę, niech ją weźmie, podobnie i torbę. A kto nie ma miecza, niech sprzeda swoją szatę i kupi go.

Chrześcijanie mają obowiązek dbać o swoje życie, ponieważ tylko dzieki głoszeniu ewangelii przez chrześcijan poganie mogą dostąpić zbawienia.

Dzieje 8:4 A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo Boże.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

1 Tes. 2:16 Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew.

Mamy dbać o ciało

Efez. 5: 29 Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.

A ciało może zostać złożone jako ofiara w obronie braci, w tym w walce fizycznej.

1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.

Machaira – miecz o którym pisze Łukasz

Aspekt kulturowy

Alfred Palla słusznie zauważa, że wypowiedź Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka powinna być rozpatrywana w konteście historyczno-kulturowym:

„Jezus uczył: Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mat 5:39). Dlaczego w prawy policzek? Większość ludzi jest praworęczna, dlatego uderzenie pięścią trafia w lewy policzek. Już z tego wynika więc, że nie uczył, aby się nie bronić przed uderzeniem. Jezus miał na myśli ewidentnie uderzenie zewnętrzną częścią dłoni lub jej palcami w prawy policzek, co oznaczało i do dziś oznacza zniewagę. W europejskiej kulturze odpowiednikiem było uderzenie rękawiczką w twarz. Jezus miał tu na myśli reakcję na zniewagi. Bóg powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę (Hebr. 10:30). Dlatego Jezus znosił obelgi np. ze strony rzymskich żołnierzy. Natomiast nie nadstawił drugiego policzka, kiedy uderzył go sługa arcykapłana, lecz go skarcił (Jan 18:22-23), co potwierdza, że nie chodziło o to, by się nie bronić przed biciem, lecz przed zniewagami.
.
Biblię trzeba czytać w kontekście, inaczej można dojść do wniosków sprzecznych z sensem biblijnego tekstu, jak w przypadku tych, którzy źle rozumiejąc powyższe słowa Jezusa, nie bronią swego życia przed atakami. Przez to niepotrzebnie zginęło wielu chrześcijan np. anabaptystów.”

Podsumowanie

Nauka zakazująca chrześcijanom całkowitego stosowania siły fizycznej w celu samoobrony jest niebiblijna. Jest to doktryna mająca na celu fizyczną eliminację kościoła. Chrześcijanie nie tylko mają prawo się bronić, ale także przeciwdziałać wszelkim aktom przemocy, nie tylko w obronie własnej ale i osób pokrzywdzonych. Z praktycznego punktu, kiedy siostra chrześcijanka jest bita przez męża, bracia w wierze mają pełne prawo powstrzymać kata przed naruszeniem fizycznej nietykalności małżonki. Jeśli będzie trzeba i nie będzie innej możliwości nawet stosując siłę fizyczną w celu obezwładnienia napastnika.

Z drugiej strony chrześcijanin nie powinien odpowiadać na obelgi, wyzwiska, prowokacje, lecz w przypadku, gdy dopuszczają się tego niewierzący – szukać sprawiedliwości przez odpowiednie instytucje, które zostały przez Boga ustanowione aby strzec porządku i ładu społecznego.

Rzym. 13:3-4 3 Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. 4 Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło.

Dzieje 25:21 Lecz ponieważ Paweł odwołał się, by go zatrzymać do rozpatrzenia sprawy przez Augusta, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza.

Dzieje 19:38 A jeśli Demetriusz i rzemieślnicy, którzy są z nim, mają coś przeciwko komuś, są przecież sądy, są też prokonsulowie, niech pozywają jedni drugich.

 

Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email