Zielonoświątkowa herezja

Mat. 3:10-1210 Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień (πῦρ pyr).11 Ja was chrzczę w wodzie ku upamiętaniu; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy (ἰσχυρότερός ischyroteros)ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu(πυρί – pyri). 12 Maswoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu(πυρὶpyrinieugaszonym.

Zielonoświątkowcy uznają chrzest w ogniu za chrzest Duchem Świętym, czyli drugie błogosławieństwo, w którego czasie człowiek zostaje rzekomo obdarowany cudownymi darami jak (w ich wydaniu) mówienie nieprzetłumaczalnym i niezrozumiałym bełkotem, wypowiadanie osobistych fantazji rozumianych jako Boże objawienie, czy też umiejętność manipulacji emocjonalnej czasowo usuwającej ból człowieka, na którego nakładają ręce, twierdząc, że to dar uzdrawiania. Co ciekawe zdolnością picia trucizn bez ponoszenia szkody, brania węży czy deptania po skorpionach nikt nie zostaje obdarowany – ale to ze względu na to, że tego nie da się imitować.

Owoce interpretacji (rzekome dary) są współmierne do poziomu niezrozumienia tekstu. A jest on wielkim dla zielonoświątkowców (i nie tylko) ostrzeżeniem.


Interpretacja gramatyczna

πρ pyr – ogień
σχυρός ischuros –  potęga, moc, siła wykonująca wolę Boga, w tym sąd.

Ogień (πρ pyr) z wersu 10 i 12 jest tym samym ogniem (πρ pyr), o którym mowa w wersie 11. Nie jest to ogień związany z wylaniem Ducha Świętego, lecz ogień nieugaszony służący do spalenia plew. Tak więc każdy, kto będzie ochrzczony w ogniu zostanie wymieciony z klepiska za pomocą wiejadła i spalony w ogniu nieugaszonym. To Jezus posiadający potęgę i moc dokona sądu nad niewierzącymi.

Ten sam Jezus będzie chrzcił w Duchu zbawionych. Chrzest w Duchu to podstawowy element nieustannego procesu zbawczego w całym okresie historii odkupienia Kościoła. Chrzest w Duchu (zbawienie) zawsze było symbolizowane przez wodę, nigdy nie przez ogień.

Dzieje 2:38 Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się (w wodzie) w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dzieje 10:47 Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my?

Jan 3:5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

1 Kor. 6:11 Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
.


Interpretacja w kontekście

Jan, przemawiając do tłumu, w którym byli obecni też obłudni faryzeusze i saduceusze, ostrzegał wszystkich przed nadchodzącym gniewem symbolizowanym przez ogień.

Mat. 3:2…12 2 Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie…. 7 A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? 8 Wydajcie więc owoce godne pokuty; 10 Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 11-12 On (Jezus) będzie was chrzcił… w ogniu. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

Jednak gdy Jezus przemawiał do zbawionych Apostołów, wspomina wyłącznie o Duchu, nie wspomina absolutnie nic o chrzcie w ogniu.

Dzieje 1:5 Jan bowiem zanurzał w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym.

Chrzest w ogniu to nawiązanie do sądu ostatecznego i jeziora ognistego, do którego Pan Jezus wrzuci wszystkich swoich przeciwników (w tym ludzi niewierzących).

Izaj. 5:24 Przetoż jako płomień ogniowy pożera paździerze, i jako płomień plewy trawi: tak korzeń ich będzie jako zgnilizna, a kwiat ich jako proch ku górze pójdzie; albowiem odrzucili zakon Pana zastępów, a wyrokiem świętego Izraelskiego pogardzili.

Obj. 20:15 I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia (πυρόςpyros).

 


Podział dychotomiczny

Chrzest w Duchu nie skutkuje spaleniem plewów w ogniu nieugaszonym, lecz zbawieniem. Fragment rozważa dwie alternatywy, jakie stoją przed każdym człowiekiem:

–   konsekwencje upamiętania i konsekwencje trwania w grzechu
–   chrzest w Duchu i chrzest w ogniu
–   zbawienie i zatracenie

Zatem jeśli chodzi o chrzest w Duchu, nie chodzi tu wyłącznie o zapowiedź jednorazowego wydarzenia, jakim było zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy (napełnienie Duchem), lecz o wydarzenie, jakie osobiście dotyczy każdego nowonarodzonego z wody i z Ducha chrześcijanina na przestrzeni całej historii zbawienia ludzkości.

Z drugiej strony chrzest w ogniu to wydarzenie, jakiego osobiście doświadczy każdy nienawrócony człowiek. 

Mateusza 3:2-12

Pozytywne / zbawienie Negatywne / sąd

2 Upamiętajcie się, bo przybliżyło się królestwo niebieskie.

5 Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 6 I byli przez niego chrzczeni w Jordanie, wyznając swoje grzechy.

7 A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i saduceuszy przychodzących do chrztu, powiedział im: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem?

8 Wydajcie więc owoce godne upamiętania;

9 A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.10 Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.

11 Ja was zanurzam w wodzie ku upamietaniu; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił w Duchu Świętym 

i w ogniu.

12 Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza,

a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

.


Wnioski

Chrystus będzie dokonywał dwóch rodzajów chrztów:

  • Chrztu w Duchu, to ożywienie martwego duchowo człowieka i włączenie go do ciała Chrystusa.
  • Chrztu w ogniu – to spalenie drzew, do których siekiera jest już przyłożona oraz spalenie plew w ogniu nieugaszonym.
  • Chrztu w ogniu unikną wszyscy zanurzeni w Duchu.

Działający wśród 600 milionów wyznawców ruchu zielonoświątkowego duch jak zwykle przekręcił Słowo Boże w taki sposób, że ci, modląc się o chrzest w ogniu na podstawie Mateusza 3, nieświadomie proszą Boga, aby wysłał ich do jeziora ognistego…
.


Okiem wprawionego egzegety

W 2013 r. James White, doskonały egzegeta Pisma Świętego i wielki apologeta wiary chrześcijańskiej powiedział:

“Po prostu uderza mnie fakt, że charyzmatycy powinni być ludźmi o najbardziej zrównoważonym i najlepszym zrozumieniu doktryny o Trójcy, a tak nie jest. Jeśli byliby tak pełni Ducha jak twierdzą, powinni wiedzieć wszystko o związku Ducha z Ojcem i Synem. Powinni znać Biblię na wskroś. Powinni mieć niewiarygodne rozeznanie prawdy i zachowywac równowagę w swoim spojrzeniu na Ducha.
.
Co widać w charyzmatycznych kościołach jest dokładną tego odwrotnością. Nie widać równowagi Nowego Testamentu. Nie widać tam Ducha, który świadczył by o sprawach Jezusa zamiast o sobie. Dostajesz tam tę nierównowagę i brak zrozumienia. To kończy się modalizmem (herezja zatracenia) , kończy się na wielu innych herezjach i na pewno jest to całkowicie poprawnym stwierdzenie, jak mówiono nieraz na konferencji Innego Ognia, że ​​ruch charyzmatyczny jest drzwiami, przez które przechodzi tak wiele herezji i kłamstwo weszło do kościoła w naszych czasach.
.
Ponieważ jest tam ZERO rozeznania, a mówię wam, jeśli masz ZEROWE rozeznanie, to znaczy, że masz ZERO Ducha. Więc zamiast o Duchu mówisz tam o czymś innym – to nie jest Duch Boży. Duch Boży przynosi rozeznanie, a ruch charyzmatyczny nie daje rozeznania – dostajesz w zamian tę nierównowagę i brak zrozumienia” – James White, Dividing Line, Opublikowano 29/20/2013. (Dostępne od 02.11.2016.)

Innymi słowy, dr James White trafnie zauważył, że chrześcijanin posiada Ducha prawdy, który go strzeże przed zwiedzeniem i trwaniem w kłamstwie. Człowiek posiadający Ducha prawdy będzie umiał rozeznawać prawdę, będzie umiał, używając Pisma Świętego, odrzucić ducha fałszu i jego fałszywe dary.

Jan 14:16-17 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.

Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę.

Z drugiej strony człowiek nieposiadający Ducha prawdy nie będzie potrafił rozeznawać prawdy, lecz będzie uporczywie wierzył kłamstwu. I będzie trwał w omamieniu fałszywymi darami, wierząc z całego serca, że to prawdziwe dary jednakże myląc działanie Antychrysta z działaniem Ducha Świętego. Antychryst będzie jego osobistą wersją “Ducha Świętego”, idolem podszywającym się pod Ducha,  a przejawem zwiedzenia będzie praktykowanie fałszywych darów, czyli bałwochwalstwo.

2 Tes. 2:9-11 9 Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; 10 Wśród całego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. 11 Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie, tak że uwierzą kłamstwu;

Zatem brak rozeznania świadczy o braku Ducha Świętego w człowieku. To ma bardzo poważne konsekwencje. Brak Ducha to brak społeczności z Bogiem, w rezultacie brak zbawienia.

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

O przerażającej rzeczywistości samozwiedzenia świadczy fakt, że nawet w dniu Sądu Ostatecznego ludzie ci będą podawać za dowód zbawienia swoje fałszywe, cielesne, czy też podrobione przez diabła pseudo-dary.

Mat. 7:22 Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?

Jednak ku ich pełnemu zaskoczeniu, samozwiedzeni usłyszą od Chrystusa bezwzględny wyrok:

Mat.7:23 A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.

Zatem jeśli drogi czytelniku praktykujesz:

  1. Prorokowanie – zawodne, zawierające błędy, to forma niewiążącej porady.
  2. Języki – czyli niezrozumiały przez nikogo słowotok, z braku lepszego określenia zwykły bełkot.
  3. Tłumaczenie języków – polegający na tworzeniu i zmyślaniu znaczenia po usłyszeniu niezrozumiałego bełkotu.
  4. Uzdrawianie przez nałożenie rąk – nieskuteczne, w najlepszym wypadku zanikają symptomy, lecz nie sama choroba.
  5. Wyganianie demonów – grupowe sesje gdzie krzykiem próbuje się nieskutecznych egzorcyzmów.
  6. Picie trucizn – dar rzekomo działa tylko wtedy, gdy ktoś wypije truciznę, nie wiedząc o tym.

Zrozum, że praktykujesz nieprawość. Zaprzestań tej praktyki i zwróć się do Boga o mądrość. Zacznij rozeznawać prawdę.


Zobacz w temacie

Konferencja Inny Ogień

Print Friendly, PDF & Email