Kwestia wycięcia gałęzi

 List do Rzymian 11:16-25

16. A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto; a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

17. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejscewszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego,

18. to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

19. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony.

20. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się bój.

21. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie.

22. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

23. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.

24. Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.

25. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,

Głosiciele utracalności zbawienia, powołują się na List Pawła do Rzymian, a dokładniej mówiąc na 11 rozdział, gdzie mowa o wszczepieniu i odcięciu gałęzi drzewa oliwnego. Czy mają rację? Czy Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu po to, aby człowiek wierzący mógł utracić zbawienie? Czy Bóg wylał gniew na Mesjasza za każdy grzech, w tym za grzech niewiary w Chrystusa, aby mimo wszystko karać chrześcijan, którzy upadli w wierze? Czy chodzi tutaj o utracalność zbawienia?

Zapraszamy do lektury.


Argumentacja Arminian

Podążając za tokiem myślenia Arminianina:

 • Drzewo oliwne przedstawione jest tutaj jako kościół
 • Dzikie drzewo oliwne to niewierzący poganie
 • Gałęzie to wszystkie osoby wierzące
 • Odcięcie oznacza pozbawienie zbawienia (utratę wiary)
 • Wszczepienie oznacza przywrócenie utraconego zbawienia (przywrócenie wiary)
 • Korzeniem jest Chrystus

Konkluzje: drzewo oliwne obrazuje kościół, gdzie jego korzeniem jest Chrystus, a wierzący gałęziami. Prawie wszyscy Żydzi zostali pozbawieni (utracili) zbawienia, aby jeden poganin mógł być zbawiony, lecz jeśli sam poganin wpadnie w pychę, to chociaż na podstawie wiary został wszczepiony (zbawiony) również i on sam może zostać usunięty ze zbawienia (odłamanie gałęzi).

Drzewo oliwne nie może obrazować przynależność do Izraela i jego przymierza z Bogiem, bo korzeniem jest Chrystus.
.


Refutacja

19. Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie (utrata zbawienia przez wszystkich Żydów), abym ja (jeden poganin) został wszczepiony (potencjalnie mógł być zbawiony).

20. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane (mowa o utracie posiadanego zbawienia), ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój.

Czyli według teologii Arminian Bóg sprawił, że mnóstwo Żydów utraciło zbawienie, żeby jedna osoba mogła być zbawiona (totalny nonsens). Żydzi stracili zbawienie, które mieli, żeby jedna osoba polegająca na swojej wierze mogła potencjalnie zostać – być możne zbawiona, a będzie zbawiona jeśli jakimś cudem wytrwa w wierze, co jest w pełni od tej osoby zależne. (totalny nonsens teologiczny).
/

Błędy tej interpretacji

Mylna interpretacja pochodzi od frazy niektóre gałęzie. To oznacza 99% Izraela, ponieważ teraz została pozostawiona tylko garstka do zbawienia. To oznacza de facto odebranie przymierza od Izraela a nie utratę zbawienia przez wszystkich Żydów.

5. Tak i w obecnym czasie pozostała resztka (Izraela) według wybrania przez łaskę.

20. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane (Izrael), ty zaś trwasz przez wiarę (poganie). Nie pysznij się, ale się bój

W ekonomii Starego Przymierza poganie mogli przechodzić na judaizm jednak były to przypadki sporadyczne zatem odłamanie gałęzi interpretujemy jako jako pozbawienie przymierza narodu Izraelskkego jako takiego.
,

Zbawienie z pozbawienia zbawienia?

1) Jeśli drzewo oliwne to kościół, to oznacza że Żydzi starego przymierza byli w kościele, a sam kościół nie powstał w dniu pięćdziesiątnicy.

2) Po co powoływać kościół, skoro gałęzie odłamane (Izrael bez wiary) był kościołem?

3) Drzewo Oliwne to naród Izrael który utracił przymierze z Bogiem.

4) W wersie 20 nie może chodzić o zbawienie gdyż zachodziłby taki błąd logiczny: Niektóre osoby zostały pozbawione zbawienia żeby jedna osoba mogła być zbawiona.
.


Prawidłowa interpretacja

Korzeniem jest przymierze zawarte z Izraelem. Korzeń dźwiga ciebie – poganie nie są źródłem otrzymanych błogosławieństw, ponieważ zostali wszczepieni w przymierze zbawienia, które zawarte zostało z Abrahamem. Korzeniem jest przymierze zbawienia zawarte z Abrahamem. Jest to przymierze oparte o obietnice nadaną przed obrzezaniem zatem jest to podstawa do wszczepienia

Rzym. 4:10-11 10. Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. 11. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość;

Abraham miał pieczęć sprawiedliwości i obietnice przed obrzezaniemKorzeniem tutaj jest przymierze w Abrahamie. Dalej Bóg nazywa Abrahama ojcem wiary wszystkich ludzi wierzących

Rzym. 4:12 I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem.

Z ciała Żydzi byli po Abrahamie pierwsi w kolejności do zbawienia. Poganie zostali włączeni do przymierza zbawienia jako następni w czasie gdy Żydzi jako naród zostali oddaleni od przymierza (lecz nie pojedynczy Żydzi)

 • Drzewo oliwne przedstawione jest tutaj jako naród Izrael posiadający przymierza umożliwiające zbawienie.
 • Dzikie drzewo oliwne to narody pogańskie.
 • Gałęzie to osoby zbawione (wydające owoce) lub niezbawione (nie wydające owoców).
 • Odcięcie odnosi się do usunięcia całcych martwych duchowo generacji. Tutaj konkretnie w odniesieniu do odcięcia Izraela jako całego narodu od przymierza zbawienia.
 • Wszczepienie oznacza włączenie generacji pogan do przymierza zbawienia.
 • Korzeniem jest przymierze zbawienia zawarte z Abrahamem.

19. Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie (przymierze z Izraelem, odcięcię martwych duchowo generacji),abym ja został wszczepiony (przymierze z poganami). 20. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój.

Żydzi zostali odsunięci od przymierza a poganie włączeni do przymierza zbawienia. Poganie zostali włączeni do przymierza wraz z wybranymi Żydami. Zbawieni zostają zarówno wybrani poganie jak i wybrani Żydzi.  Od wersu 21 widzimy metodę sprawdzania, czy ktoś ma czy nie ma wiary, dzięki której ktoś albo tkwi w korzeniu albo nie.
.

Żydzi

23. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.

Gałęzie są usuwane ponieważ nigdy nie miały w sobie wiary. Izrael jako naród został odsunięty od przymierza. Lecz niektórzy Żydzi dalej są w przymierzu, ponieważ uzyskali dar wiary od Boga zgodnie ze słowami Piotra

2 Piotra 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową co i nasza

Niektórzy Żydzi nie są w przymierzu, ponieważ daru wiary nie otrzymali. Zgodnie z wersem 23, Żydzi, którzy otrzymają wiarę wejdą do nowego przymierza. Jest tutaj mowa o trwaniu w niewierze, a nie o utracie wiary (nigdzie w Rzymian 11 nie ma mowy o utracie wiary). Aby zostać wszczepionym do przymierza wybrani Żydzi muszą uzyskać od Boga zbawiającą wiarę, która jest darem łaski.
.

Poganie

19. Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. 20. Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się bój (φοβου phobou – bojaźń).

Żydzi jako nacja (a nie wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego) zostali pozbawieni przymierza (odłamane gałęzie). Wszczepieni do przymierza zostają poganie, ale zbawieni zostają nie wszyscy lecz tylko wierzący.

…Dzięki wierze (wszczepiony)

To jest stwierdzenie hipotetyczne, gdyż podmiotem tutaj są poganie (liczba mnoga), a nie jeden człowiek.

…ale się bój…

Po czym poznać czy osoba jest wierzącą? Tylko osoby prawdziwie wierzące okazują bojaźń bożą (φοβου phobou), inne tego nie mogą czynić. Wierzący jest posłuszny Bogu i odwraca się od zła (w tym od pychy i złej mowy).

Przyp. 1:7 Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością.
.
Przyp.. 9:10 Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza o tym, co święte, to rozum.
.
Przyp 14:16 Mądry boi się i odwraca się od zła, ale głupi w swym szaleństwie jest pewny siebie.
.
Przyp. 8.13 Bojaźń PANA to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych.


Wyjaśnienie

Odcięcie gałęzi – oznacza oddalenie od przymierza, nie utratę zbawienia. Kontekstem tutaj jest wers 11:

11. Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.

Chodzi tutaj o zawiść utraty przymierza. Czym zatem ta zawiść ma skutkować? Uznaniem Chrystusa, któregonie uznali, a przez to nie są w nowym przymierzu. O tym, że Żydzi wrócą do przymierza mówi następny wers 12:

12. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

Pełnia Żydów to wejście do przymierza. Paweł pragnął wzbudzić w Żydach zawiść, aby ci zbadali jak się sprawy mają i przyszli na podstawie Słowa do zbawienia, wers 14:

14. może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich.

Odcięcie gałęzi nie symbolizuje tutaj utraty zbawienia, lecz odsunięcie od przymierza

O poganach Paweł natomiast pisze:

18. to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie.

Poganie nie są źródłem otrzymanych błogosławieństw, ponieważ zostali wszczepieni w przymierze zbawienia, które zawarte zostało z Abrahamem:

Gal. 3:6-9 6. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 7. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. 8. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. 9. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem.
.
Gal. 3:13-14 13. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie); 14. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.

John MacArthur pisze:

„Pomimo, iż drzewa oliwne zwykle żyły setki lat, to ich gałęzie po pewnym czasie przestawały wydawać owoce. Kiedy tak się działo, wszczepiano na ich miejsca gałęzie z młodszych drzew i drzewo znów mogło dawać plon. Paweł mówi tutaj, że stare i nieprzydatne gałęzie (Izrael) zostały odłamane, a na ich miejsce wszczepiono (pogan) nowe gałęzie z dziko rosnących drzew, korzeniu i sokach. Po przeszczepieniu poganie, jako duchowi spadkobiercy Abrahama, współuczestniczą w bogactwie błogosławieństw Bożego przymierza.” – Komentarz MacArthura do Nowego Testamentu


Kluczowa kwestia

21. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych (niewierzący Żydzi), nie oszczędzi też ciebie (niewierzący poganie).

Jeśli Izrael („pierwotne gałęzie”) nie został ocalony, choć był wybranym przez Boga narodem przymierza, to tym bardziej poganie, którzy nie zawierali wcześniej żadnego przymierza z Bogiem, nie powinni spodziewać się, że zostaną ocaleni, jeśli zgrzeszą przeciwko ewangelii.

Efez. 2:11-12 11. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele; 12. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.

Rzymian 11:21 opisane jest stan człowieka, który nie jest wierzący lecz pyszny. Dla przykładu: Grek słuchający ewangelii powie: “Ha! Bóg pogardził Żydami. I teraz nadszedł czas pogan. Paweł jednak strofuje pyszałka: Żydzi zostali częściowo i czasowo odrzuceni od przymierza. A ty ponieważ tkwisz w pysze, zbadaj swoje serce czy jesteś zbawiony. W dalszej części Paweł znowu zwraca się do pogan:

22. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty.

Sedno: Nie masz owoców Ducha? Nie jesteś zbawiony.

O tym, że poganin reprezentuje nie konkretną osobę lecz wszystkich pogan mówią następujące wersy:

13. Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą;

30. Bo jak i wy (poganie) byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich (Żydów) nieposłuszeństwa,

Przedmiotem dyskursu Pawła jest tu nie utrata zbawienia lecz utrata przymierza oraz niewiara:

31. Tak i oni (Żydzi) teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam (poganom) okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.


Podsumowanie

Argumentem 11 rozdziału Listu do Rzymian nie jest utrata zbawienia lecz przeniesienie przymierza z Izraela na pogan. Argumentem nie jest utrata wiary, lecz brak wiary. Sposobem na sprawdzenie czy mam wiarę jest wers 22, który mówi o trwaniu w dobroci. Bez uczynków – nie ma wiary. Potwierdzenie tego możemy znaleźć w kolejnych wersetach (w skrócie):

wers 20 – zbawienie jest z wiary, sprawdź czy masz wiarę wers
wers 21 – sprawdź bo bez wiary nie zostaniesz oszczędzony
wers 22 – narzędzie do sprawdzenia czy masz wiarę

Jeśli masz wiarę jesteś oszczędzony. Jeśli nie masz wiary jesteś przeklęty i spalony. Nie ma tutaj mowy o utracie wiary.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email