Przypomnienie pierwszej reguły

Pierwsza reguła gramatyczna w jasny i precyzyjny sposób dowodzi, że Jezus Chrystus to Bóg Jahwe, Syn lecz nie Ojciec, tym samym potwierdza ona doktrynę Trójjedyności Boga i rozbija w pył heretyckie nauki antytrynitarian.

Definicja: Kiedy spójnik łączny καί kai łączy dwa rzeczowniki w tym samym przypadku, [viz. rzeczowniki (materialne lub przymiotnikowe lub przymiotniki / imiesłowy) opisu osobistego odnoszące się do urzędu, godności, powinowactwa lub związku oraz atrybutów, właściwości lub jakości, dobrych lub złych, jeśli przedimek określony ho lub którykolwiek z jego przypadków poprzedza pierwszy tych rzeczowników, przymiotników lub imiesłów i nie jest powtarzany przed drugim rzeczownikiem, przymiotnikiem lub imiesłowem, ten ostatni odnosi się zawsze do tej samej osoby, która jest wyrażana lub opisywana przez pierwszy rzeczownik, przymiotnik lub imiesłów: tj. oznacza dalszy opis osoby o tej samej nazwie.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik / spójnik καί kai / drugi rzeczownik

Chrystus to Wielki Bóg i Zbawiciel

Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;

 του   μεγαλου   θεου   και   σωτηρος 
 tou  megalou  theou  kai  sōtēros
 wielkiego   Boga   i   Zbawiciela 
t_ Gen Sg m a_ Gen Sg m n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu przymiotnik rzeczownik w dopełniaczu poprzedzany przez του spójnik rzeczownik w dopełniaczu nie poprzedzany przez του
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (dopełniacz)
 • Przedimek określony poprzedza pierwszy rzeczownik
 • Drugi rzeczownik nie jest poprzedzany przez przedimek określony
 • Drugi rzeczownik odnosi się do tej samej osoby, która jest opisywana przez pierwszy (Wielki Bóg to ta sama osoba co Zbawiciel czyli Jezus Chrystus)
  .


Przypomnienie drugiej reguły

Definicja: Powtórzenie przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, gdy spójnik łączny καί kai zostanie pominięty, będzie miało ten sam skutek i moc: oznacza to dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik.

Konstrukcja gramatyczna
.
przedimek określony / pierwszy rzeczownik /przedimek określony / drugi rzeczownik

Zbawiciel to Bóg

Łuk. 1:47 I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;

τω  θεω  τω  σωτηρι  μου 
to Theo to soteri mou
tym konkretnym Bogu tym konkretnym Zbawicielu mym
t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  t_ Dat Sg m  n_ Dat Sg m  pp 1 Gen Sg 
przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω przedimek określony w celowniku rzeczownik w celowniku poprzedzany przez τω zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Oba rzeczowniki są w tym samym przypadku (celownik)
 • Przedimek określony poprzedza tak pierwszy jak i drugi rzeczownik
 • Oba rzeczowniki odnoszą się do tej samej osoby, (nasz konkretny Zbawiciel to nasz konkretny Bóg)
  .

Trzecia reguła

Pominięcie spójnika łącznego καί kai między dwoma lub więcej rzeczownikami (tego samego przypadku) osobistego opisu lub zastosowania, nawet bez przedimka określonego przed drugim rzeczownikiem, będzie miało ten sam skutek: tj. będzie oznaczać dalszy opis tej samej osoby, własności lub rzeczy, wyrażony przez pierwszy rzeczownik,

Konstrukcja gramatyczna
.
opcjonalny przedimek określony / pierwszy rzeczownik / drugi rzeczownik / trzeci rzeczownik, itd

.


Bóg to nasz Zbawiciel

1 Tym. 1:1 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją;

κατ επιταγην θεου σωτηρος ημων
kat epitagen Theou soteros hemon
ze względu na nakaz Boga Zbawciela naszego
Prep n_ Acc Sg f n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m pp 1 Gen Pl
przyimek rzeczownik w bierniku pierwszy rzeczownik w dopełniaczu drugi rzeczownik w dopełniaczu zaimek osobowy w dopełniaczu
 • Pierwszy rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym
 • Pierwszy i drugi rzeczownik są w dopełniaczu
 • Oba wskazują na to, że Zbawiciel i Bóg to jedna i ta sama osoba
  .

Sługa i Apostoł

Tyt. 1:1 Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością;

παυλος δουλος θεου αποστολος δε ιησου
Paulos doulos Theou apostolos de Iesou
Paweł sługa Boga Apostoł w konsekwencji Jezusa
n_ Nom Sg m n_ Nom Sg m n_ Gen Sg m n_ Nom Sg m Conj n_ Gen Sg m
pierwszy rzeczownik w mianowniku drugi rzeczownik w mianowniku rzeczownik w dopełniaczu trzeci rzeczownik w mianowniku spójnik rzeczownik w dopełniaczu
 • Żaden rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym, przed żadnym z nich nie występuje spójnik łączny καί kai
 • Trzy rzeczowniki występujące w mianowniku odnoszą się do jednej i tej samej osoby
 • Paweł to Sługa i Apostoł
  .

Przewodnik, światłość, wychowawca i nauczyciel

Rzym. 2:19-20 19 I uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności; 20 Wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy.

οδηγον φως παιδευτην διδασκαλον
hodegon fos paideuten didaskalon
przewodnika światłość wychowawcę nauczyciela
n_ Acc Sg m n_ Acc Sg m n_ Acc Sg m n_ Acc Sg m
pierwszy rzeczownik w bierniku  drugi rzeczownik w bierniku trzeci rzeczownik w bierniku czwarty rzeczownik w bierniku
 • Żaden rzeczownik nie jest poprzedzony przedimkiem określonym, przed żadnym z nich nie występuje spójnik łączny καί kai
 • Cztery rzeczowniki występujące w mianowniku odnoszą się do jednej i tej samej osoby
 • Przewodnik, światłość, wychowawca i nauczyciel to jedna i ta sama osoba
  .

Pan to Jezus Chrystus

Efez. 5:20 Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa;

του κυριου ημων ιησου χριστου
tou kuriou hemon Iesou Kristou
tego konkretnego Pana naszego Jezusa Chrystusa
t_ Gen Sg m n_ Gen Sg m pp 1 Gen Pl n_ Gen Sg m n_ Gen Sg m
przedimek określony w dopełniaczu pierwszy rzeczownik w dopełniaczu zaimek osobowy w dopełniaczu drugi rzeczownik w dopełniaczu trzeci rzeczownik w dopełniaczu
 • Pierwszy rzeczownik poprzedzony jest przedimkiem określonym του
 • Drugi i trzeci rzeczownik nie są poprzedzone przedimkiem określonym
 • Brak spójnika łącznego καί kai między rzeczownikami
 • Wszystkie rzeczowniki występują w dopełniaczu i odnoszą się do jednej i tej samej osoby
 • Panem i Mesjaszem jest Jezus
  .

Źródło


Zobacz w temacie

 

Print Friendly, PDF & Email