Trójjedyny Bóg

Odrodzeni święci wierzą, że chwalebna trójjedność Boga jest nie tylko istotą ortodoksyjnego chrześcijaństwa, ale jest także przedmiotem ich wiary. Doktryna trynitarna wyraża to, kim jest Bóg (ontologia) i co On robi (ekonomia) i jest podstawą lub źródłem Ewangelii, jako że

  • wybrani Boga,
  • za których umarł Chrystus,
  • są nieomylnie zabezpieczeni przez Ducha.

Zatem Ewangelia ma sens tylko dla tych, którzy rozumieją i potwierdzają Trójcę, ponieważ Ewangelia jest zakorzeniona w chwalebnej trójjedności Boga.


Co to jest Ewangelia?

Ewangelia oznacza dobrą nowinę i nie wskazuje na rażące ludzkie decyzje, ale na Boskie wybranie

Efez. 1:4-6 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5. Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym

Ani nie odwołuje się do zepsutych ludzkich religii, lecz do sprawiedliwości Chrystusa

Filip. 3:9  I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę

Ani nie odnosi się do synergicznego uświęcenia, ale do zapieczętowania przez Ducha

Efez. 1:13 W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym

Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu, przez którą Ojciec wybrał, Syn odkupił, a Duch pieczętuje. Innymi słowy, wybrani zostali wybrani, odkupieni i zapieczętowani, co wskazuje, że wybrani Boży mają pewność zbawienia

Jan 10:28-29 28.  A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

i że doskonała jedność istnieje w działaniu Boskiej Trójcy.
.


Suwerenność Boga

Bóg Ojciec zarządził wszystko bez wyjątku

Izaj. 46:10 Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę.
.
Efez. 1:11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli
.
Kol. 1:16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.

Łącznie z upadkiem człowieka (1 Mojż. 3). Relacja o stworzeniu ujawnia, że Adam działał jako reprezentant i przedstawiciel całej rasy ludzkiej i świadomie złamał prawo Boże, które zostało mu dane

1 Mojż. 2:16 I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu
.
1 Mojż. 3:6-7 6. A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł. 7. I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

Rozważ następujące konsekwencje dobrowolnego nieposłuszeństwa Adama:

a) grzech i śmierć weszły w rodzaj ludzki

Rzym. 5:12 Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

b) wina za grzech została przypisana całemu potomstwu Adama; wszyscy bez wyjątku są całkowicie zdeprawowani i rozpaczliwie źli, jak tylko mogą

1 Mojż. 6:5 A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni
.
Jer. 17:9 Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?

c) i wszyscy bez wyjątku nie chcą, i nie mogą się sami zbawić

Jan 6:44,65 44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 65. I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.
.
Rzym. 3:10-11 10. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.

Czasowniki czynne w Liście do Rzymian 8:30 dowodzą, że zbawienie pochodzi od Pana!

Rzym. 8:30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.


Boży plan zbawienia i potępienia

Bóg Wszechmogący zarządził także zbawienie Swoich wybranych i potępienie grzeszników.

Rzym. 9:18  A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym.

Oznacza to, że Bóg

  • aktywnie wybrał swoich wybranych do zbawienia i
    .
  • aktywnie potępił niegodziwców na zatracenie.

Boskie wybranie oznacza, że Bóg wiecznie kocha swoich wybranych,

Rzym. 5:8  Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
.
Rzym. 8:39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Ale ma nieustanną nienawiść do niegodziwców

Psalm 5:5 Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
.
Psalm 11:5-6 5. PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. 6. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha.

Bóg wybrał Swój określony lud nie dlatego, że korzystali ze swojej rzekomej wolnej woli, ale na podstawie chwalebnego dzieła Zbawiciela. Dlaczego Bóg aktywnie potępił niegodziwców? Bóg potępił niegodziwców, aby pokazać im swoją moc i głosić Jego imię po całej ziemi,

Rzym. 9:17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi.

A także

Rzym. 9:23 „[…] oznajmić bogactwa swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, do których wcześniej przygotował ku chwale


Boża łaska

Bóg nie pozostawił całej ludzkości w stanie grzechu i nędzy. Przed założeniem świata Bóg wybrał swój szczególny lud na podstawie swej

a) skutecznej miłości

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

b) zgodnie z upodobaniem swojej woli

Efez. 1:5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli

c) dla uwielbienia swojej chwały

Efez. 1:6  Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym

Naczyniami miłosierdzia Pana, wybranymi przez Boga, są ci, których Ojciec usprawiedliwi jedynie łaską przez wiarę tylko w Chrystusa. Jeśli chodzi o doktrynę usprawiedliwienia, autorem jest Bóg Ojciec, podstawą jest chwalebne dzieło Chrystusa i Jego sprawiedliwość, a instrumentalną przyczyną jest dar wiary.


Jezus Chrystus prawdziwy, wieczny Bóg

Bóg Ojciec posłał Syna – który jest prawdziwym i wiecznym Bogiem

Jan. 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.

Który przyszedł na świat zgodnie z postanowieniami przymierza odkupienia i wiecznego porozumienia z Bogiem. Chrystus został zrodzony (nie uczyniony ani stworzony) z Ojca przed wszystkimi wiekami, narodził się z dziewicy i został poczęty z Ducha, bez podziału istoty.

Łuk. 1:27 Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria.
.
Gal. 4:4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem

Chrystus nie składa się z dwóch osób, ale jest jedną osobą, Chrystus nie ma jednej natury, ale dwie natury; zatem osoba Syna jest całkowicie człowiekiem i całkowicie Bogiem. Podczas wcielenia Chrystus umarł i zmartwychwstał dla usprawiedliwienia wybranych.
.


Chrystus umarł za owce, a nie za kozły

Bóg wiecznie umiłował swoich wybranych i przypisał winę za ich grzech Synowi, który umarł w ich miejsce. Osoba Chrystusa cierpiała i umarła w zastępstwie wszystkich, których dał Mu Jego Ojciec.

Jan. 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.

Chrystus umarł za owce,

Jan. 10:11,15 10. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. 15. Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

A nie za kozły,

Jan 10:26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem.

A Jego śmierć nie była hipotetycznym odkupieniem, ani nie oznacza, że On tylko umożliwił zbawienie. Śmierć Chrystusa była faktycznym odkupieniem, ponieważ była skuteczna, wieczna i niezmienna, i dokonała następujących rzeczy:

a) śmierć Chrystusa odkupiła Jego owce

Rzym. 3:24  A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
.
Kol. 1:14 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.

b) krew Chrystusa zadośćuczyniła sprawiedliwości Ojca

Rzym. 3:25-26 25. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; 26. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa.

c) ofiarna śmierć Chrystusa pojednała wybranych z Bogiem Ojcem

Rzym. 5:10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.


Sprawiedliwość Chrystusa, a nie nasza

Chrystus powiedział w Ewangelii Mateusza:

Mat. 5:20 Mówię wam bowiem: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitsza niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Ten tekst jest kłopotliwy dla tych, którzy nie rozumieją Ewangelii, ponieważ Izajasz 64:6  mówi, że wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona, ale potem Chrystus powiedział, że sprawiedliwość jednych musi przewyższać sprawiedliwość innych, w przeciwnym razie nigdy nie będą mogli wejść do Królestwa Boga.

Sprawiedliwość, którą trzeba posiadać, aby wejść do życia wiecznego, nie jest przekonaniem o własnej nieomylności, ale sprawiedliwością Zbawiciela. Jak wspomniano wcześniej, Bóg umiłował swoich wybranych i przypisał ich grzech Synowi, ale Bóg przypisuje również doskonałą sprawiedliwość Chrystusa tym, których zgodnie z prawem ogłosi, że są sprawiedliwymi.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

W ten sam sposób, w jaki usprawiedliwił Abrahama,

Rzym. 4:3 Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

Bóg nie usprawiedliwia nikogo na podstawie jego uczynków,

Rzym. 4:6  Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków

Ale na podstawie sprawiedliwości Chrystusa, jak wymownie stwierdził Paweł:

Filip. 3:9 I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, która jest z Prawa, ale tę, która jest przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość, która pochodzi od Boga przez wiarę 


Zapieczętowani przez Ducha Świętego

Wybrani  Boży, za których umarł Chrystus, są zapieczętowani przez Ducha. Duch nie jest bezosobową siłą, ale jest trzecią Osobą Trójcy. Odrodzeni chrześcijanie mają pewność zbawienia, ponieważ dobra nowina Ewangelii uczy, że Chrystus doskonale przestrzegał prawa, podczas gdy oni nie, i nadal będą upadać, a Ewangelia uczy, że tylko sprawiedliwość Chrystusa jest w pełni do przyjęcia przez Ojca podczas gdy ich sprawiedliwość jest zgniła i ohydna przed trybunałem Bożym.

Izaj. 64:6 My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.

Wybrani Boży, którzy usłyszeli słowo prawdy i uwierzyli w sprawiedliwość Chrystusa, są „zapieczętowani Duchem Świętym obietnicy”

Efez. 1:13 W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym

I nigdy nie mogą zostać odłączeni od miłości Chrystusa

Jan 6:37  Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz.
.
Jan 10:28-29 28. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
.
Rzym. 8:38-39 38. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy 39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

Chwała Bogu, że odrodzeni chrześcijanie mogą powiedzieć: „Bóg wziął moją nędzę i dał mi swoją sprawiedliwość”, ponieważ ufają tylko chwalebnemu dziełu Chrystusa jako podstawie ich usprawiedliwienia. Amen.

Żródło

Wersja wideo


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email