Nieodwołalne są bowiem dary (χαρίσματα charismata) i powołanie Boże. Rzym. 11:29

χαρίσμα charisma – dar łaski.

Dla przeciętnego wyznawcy doktryn Parhama powyższy tekst oznacza, że Bóg zawsze będzie dawał swoim wyznawcom dary języków, uzdrawiania przez nałożenie rąk, prorokowania, wykładania języków, wyganiania demonów (ale już nie koniecznie picia trucizn bez ponoszenia szkody czy brania węży w ręce…)

Logika charyzmatyka jest następująca: skoro nieodwołalne są dary i powołania Boże, to po pierwsze cudowne dary zawsze będą istniały w kościele bo Bóg ich z kościoła nie odwoła, a po drugie człowiek posiadający te dary nigdy ich nie utraci. Logika ta jest błędna, ponieważ nie uwzględnia kontekstu wersu 29. Poniżej zwrócimy uwagę na to o jakich darach i powołaniach mowa.

Analiza najbliższego kontekstu

Tekst bez kontekstu jest pretekstem umożliwiającym skonstruowanie nawet najbardziej fantastycznych doktryn. Aby właściwie zrozumieć o czym pisał Apostoł Paweł msuimy spojrzeć na kontekst listu do Rzymian 11 rozdziału:

Bóg nie odrzucił Izraela w ekonomii Starego Testamentu, wersy 1-4

1 Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże! Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.

2 Bóg nie odrzucił swego ludu, który przedtem znał. Czyż nie wiecie, co Pismo mówi o Eliaszu? Jak się skarży przed Bogiem na Izraela:

3 Panie, pozabijali twoich proroków i zburzyli twoje ołtarze; tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie.

4 Ale cóż mu odpowiada Bóg? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem.

W ekonomii Nowego Testamentu Bóg pozostawił sobie część Izraela zgodnie ze swoim suwerennym postanowieniem zwanym łaską, wers 5

5 Tak i w obecnym czasie pozostała resztka według wybrania przez łaskę.

Jest to dar łaski, wybrani z Izraela nie są na podstawie uczynków, wers 6

6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.

W ekonomii Nowego Testamentu wybrani z Izraela osiągnęli zbawienie z łaski, podczas gdy Izrael w ekonomii Starego Testamentu tego zbawienia nie osiągnął, wersy 7-10

7 Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości;

8 (Jak jest napisane: Bóg dał im ducha twardego snu, oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli) aż do dnia dzisiejszego.

9 A Dawid mówi: Niech ich stół stanie się sidłem i pułapką, zgorszeniem i odpłatą.

10 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich grzbiet zawsze pochylaj.

Porażka Izraela jako całego narodu nie jest ku ich całkowitemu upadkowi, wers 11

11 Pytam więc: Czy się potknęli, aby upaść?

Porażka Izraela to benefit dla pogan, którzy zostali włączeni do planu zbawienia, wersy 11-16

11 Nie daj Boże! Ale raczej przez ich upadek zbawienie doszło do pogan, aby wzbudzić w nich zawiść.

12 A jeśli ich upadek jest bogactwem świata, a ich pomniejszenie bogactwem pogan, o ileż bardziej ich pełnia?

13 Mówię bowiem do was, pogan. Na ile jestem apostołem pogan, chlubię się swoją służbą;

14 Może w ten sposób wzbudzę zawiść w tych, którzy są moim ciałem i zbawię niektórych z nich.

15 Jeśli bowiem odrzucenie ich stało się pojednaniem dla świata, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem z martwych do życia?

16 Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie.

Izrael zostanie ponownie włączony do zbawienia, wersy 17-24

17 Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego;

18 Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie.

19 Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony.

20 Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój.

21 Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi.

22 Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty.

23 Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić.

24 Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne?

Zatwardziałość przyszła na Izraela aby poganie mogli wejść do zbawienia w pełni, wers 25

25 Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan.

.

Izrael ponownie będzie w planie zbawienia, wersy 26-27

26 I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.

27 A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy.

.

Obecnie Izrael nie jest w centrum uwagi Bożego planu zbawienia, wers 28

 

28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.

Jednak Bóg ponownie postawi Izrael jako naród w centrum zbawienia, gdyż nieodwołalne są dary i powołania Boże, wersy 28-29

28 Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców.

29 Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.

Bóg przywróci Izraela do łaski zbawienia, wersy 30-32

30 Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary;

31 Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili.

32 Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować.

Jest to suwerenna decyzja Boża, wersy 33-36

33 O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi!

34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą?

35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę?

36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Biorąc pod uwagę rozpatrywany przez nas wers 29 musimy przyznać, że żaden z poprzedzających ani następnych wersetów nie zawiera nawet cienia wzmianki o cudownych darach Ducha Świętego.

Wszystkie wersety mówią o planie zbawienia Izraela.

Werset „Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże” informuje nas o tym, że Bóg nie odrzucił Izraela jeśli chodzi o cały plan zbawienia ludzkości, jeśli chodzi o zbawienie Izrael zostanie przywrócony do centrum uwagi po czasie pogan.

Darem łaki jest to, że Izrael nie zotał odrzucony

Powołanie odnosi się do historii zbawienia
.

Analogia Scriptura

 • Mal. 3:6 Gdyż ja Pan nie odmieniam się, przetoż wy, synowie Jakóbowi! nie jesteście zniszczeni.
 • Hebr. 13:5 Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.
 • 4 Mojż. 23:19 Nie jestci Bóg jako człowiek, aby kłamał, ani jako syn człowieczy, ażeby żałował; azaż on rzecze, a nie uczyni? wymówi, a nie wypełni?
 • Ozeasza 13:14 Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich. O śmierci! będę śmiercią twoją; o grobie! będę skażeniem twojem; żałość skryta będzie od oczów moich
 • Psalmy 9:10 I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają.
 • Psalm 37:28 PAN bowiem miłuje prawość i nie opuszcza swoich świętych, strzeże ich na wieki; a potomstwo niegodziwych będzie wytępione.

.

Analiza językowa

1. Słowo χαρίσμα charisma niekoniecznie odnosi się do nadnaturalnych i cudownych darów, lecz zawiera w sobie przychylność Bożą, dzięki której wierzący osiągają stan pokoju, pokory, wytrwałości

2. Łaska ta została dana w Chrystusie i zawiera:

– adopcję
– usprawiedliwienie
– odpuszczenie
– nowonarodzenie
– uświęcenie
– wiarę
– upamiętanie
– nadzieję
– miłość
– bojaźń
– pokorę
– samozaparcie

3. Wszystko to są dary Boże całkowicie należące do Jego darmowej łaski i nie jest to żadna ludzka wola, moc czy zasługa; wszystkie pochodzą z rąk Chrystusa i są przekazywane przez Niego, będącego Pośrednikiem przymierza, w konsekwencji pochodzą z Jego krwi, sprawiedliwości, ofiary i zasługi.

 4. Dary łaski potrzebne są aby stawić kościół nienagannym przed Chrystusem

1  Kor. 1:8  On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni (ἀνεγκλήτους anenklētous) w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa

ἀνεγκλήτους anenklētous (nienaganni) w 1 Kor. 1:8 nie pasuje do χαρίσμα charisma (dar łaski – słowo użyte w 1 Kor. 1:7) w wąskim tego słowa znaczeniu (czyli do spektakularnych darów duchowych); odnosi się generalnie raczej do moralnego charakteru darów Ducha Świętego.

.

Rzym. 5:15 Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski (χαρίσμα charisma). Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.

Ponownie widzimy, że χαρίσμα charisma (dar łaski) odnosi się nie do spektakularnych darów Ducha Świętego lecz do zbawienia.

.

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski (χαρίσμα charisma) Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.             

Kolejny raz χαρίσμα charisma (dar łaski) odnosi się nie do spektakularnych darów Ducha Świętego lecz do zbawienia..

5. Z drugiej strony możemy zauważyć zanik cudownych darów Bożych po spełnieniu swojej roli, zarówno w historii Izraela i kościoła jak i u poszczególnych chrześcijan.

Izrael

– Miedziany wąż przestał uzdrawiać 4 Mojż. 21:6-9, 2 Król. 18:4
– Manna przestała padać z nieba
– Prorokujący starsi utracili zdolność prorokowania, 4 Mojż. 11:25-26

Kościół

– Dar prorokowania wstrzymany po przekazaniu całej wiedzy teologicznej, Daniel 9:24
– Potwierdzanie za pomocą znaków i cudów, Hebr.  2:4
– Fundament kościoła czyli Apostołowie i prorocy, Efez. 2:19-20
– Dar uzdrawiania po 55 roku przestaje działać, 62 ad Filip. 2:25-27, 63 a.d. 1 Tym. 5:23, 65 a.d. 2 Tym. 4:20

Wnioski

 • Rzym. 11:29 informuje nas o powołaniu Izraela do zbawienia w czasie historii zbawienia.
 • Fragmentu tego nie można używać jako argumentu potwierdzającego istnienie w dzisiejszym kościele spektakularnych darów Ducha Świętego jak mówienie zagranicznymi językami, pozabiblijne prorokowanie, nakładanie rąk w celu uzdrowienia, wyganianie demonów, picie trucizn bez ponoszenia szkody, itp.
 • Zielonoświątkowcy i charyzmatycy nie posiadają żadnych cudownych darów duchowych.
 • Zielonoświątkowcy i charyzmatycy tkwią w głębokim doktrynalnym błędzie.
 • W ruchu zielonoświątkowym działa duch zwiedzenia prowadzący do fałszywych cudów i znaków, które prowadzą do innej ewangelii i innego Jezusa.

Print Friendly, PDF & Email