Bądź (γίνου ginou) wierny (πιστος pistois) aż do śmierci, a (καὶ kai) dam ci koronę życia. Obj. 2:10
Jest to jeden z cytatów używany przez arminian na potwierdzenie utracalności zbawienia. Konstrukcja zdania w tłumaczeniu polskim może sugerować niedoświadczonemu czytelnikowi warunek: jeśli będziesz wierny do śmierci to wtedy dam ci zbawienie. Jest to błędna interpretacja, która wynika z nieznajomości greckiej gramatyki.

Refutacja

Kluczowym w prawidłowym zrozumieniu powyższego zdania będzie czasownik “bądź” oraz spójnik “a”. Musimy pamiętać, że gramatyka greki koine różni się od gramatyki języka polskiego.
.
1. Pierwszym słowem jakim się zajmiemy to greckie πιστός pistos, które oznacza po prostu kogoś wierzącego a dosłownie pełnię wiary której udziela Bóg
.
2. Rozważmy formę gramatyczną czasownika “bądź”
.
γίνου ginou
Część mowy: Czasownik
Tryb: Rozkazujący
Czas: Teraźniejszy
Strona: Bierna
Osoba: Druga
Liczba: Pojedyncza
.
Greckie γίνου ginou przetłumaczone jako “bądź” użyte jest w stronie biernej, gdzie podmiot jest przedmiotem czynności a nie jej sprawcą. Sprawcą jest ktoś inny (w tym przypadku autor wypowiedzi czyli Bóg). Czasownik ten posiada też tryb rozkazujący. Wniosek: Bóg inicjuje wiarę, czego przedmiotem (odbiorcą wiary) jest każdy prawdziwie wierzący. W języku polskim nie ma możliwości utworzenia strony biernej od wyrazu być” w trybie rozkazującym (brzmiałby on wtedy bądź stawany) dlatego też
.
lepszym tłumaczeniem greckiego γίνου ginou będzie “stawaj się” w biernym rozumieniu znaczenia czasownika, gdzie podmiot jest przedmiotem a nie sprawcą czynności
Analogia Scriptura
.
 • Jan 3:27 Odpowiedział Jan: Człowiek nie może otrzymać niczego, jeśli mu nie będzie dane z nieba.
 • Filip. 1:29 Gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć, ale też dla niego cierpieć;
 • 2 Piotr. 1:1 Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3. Przejdźmy do spójnika “a”

καί
kai
– spójnik ten jest jednym z najczęściej używanych słów w Nowym Testamencie (ponad 9 000 razy) i może oznaczać: i, potem, także, pomimo, poza tym, z pewnością, nawet, włączając w to, zaiste, po prostu, tak samo, razem, aż do, gdy, podczas gdy,
.
Grecki spójnik καί kai należy tu przetłumaczyć raczej jako spójnik łączny “i” a nie jako przeciwstawny “a” ponieważ καί kai nigdy nie przyjmuje formy przeciwstawnej, która używana jest do wyrażania porównania kontrastów. Element przedstawiony przez spójnik przeciwstawny zazwyczaj warunkuje główną myśl zdania lub wyraża ostrzeżenie w stosunku do głównej myśli zdania.
.
W języku polskim
.
 • spójniki łączne to, np. a, i, oraz, tudzież
 • spójniki  przeciwstawne to, np. a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś
Widzimy, że użyty w polskim tłumaczeniu spójnik “a” może pełnić funkcję zarówno spójnika łącznego jak i przeciwstawnego. Jednak ze względu na kontekst, bierną formę czasownika γίνου ginou (stawaj się), grecką gramatykę wykluczającą możliwość użycia spójnika καί kai w formie przeciwstawnej oraz brak logicznego kontrastu eliminują następujące zrozumienie wypowiedzi: kto wytrwa w wierze ten otrzyma koronę życia, a kto nie wytrwa w wierze nie otrzyma korony życia.
.
W Obj. 2:10 z całą pewnością nie został użyty spójnik podrzędny (hipotaktyczny), np. aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że, który jednoznacznie wskazywałby na uzależnienie drugiej części zdania (to otrzymasz koronę życia) od spełnienia warunku jaki w takim przypadku wyrażałaby pierwsza część zdania (jeżeli będziesz wierny aż do śmierci).
Lepszym tłumaczeniem greckiego spójnika καί kai będzie polskie “i”.

.

Prawidłowa interpretacja

Ja Bóg postanawiam: stawaj się coraz bardziej wierzący osiągając pełnię tej wiary (której Ja udzielam) aż do śmierci i dam ci koronę życia.
Mamy tu do czynienia z dwoma decyzjami afirmatywnymi
.
 1. Postanowienie o progresji wiary zbawionych (wierzący będą coraz bardziej wierzyli osiągając pełnię wiary)
  Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moją dam do serca ich, aby nie odstępowali ode mnie.
  .
 2. Postanowienie o przekazaniu wierzącym korony życia, które jako postanowienie Boże nie może ulec zmianie
  Jan 6:28-29 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
Nie mamy tu do czynienia ani z warunkiem przyczynowo skutkowym, ani z ostrzeżeniem ani podrzędnością hipotaktyczną uzależniającą drugą część wypowiedzi od pierwszej (jeśli – to). 
Bóg objawił, że wszyscy zbawieni będą coraz bardziej wierzący oraz że wszyscy zbawieni otrzymają koronę życia
Analogia Scriptura
 • 2 Tes. 1:3 Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość;

.

Korona życia

Słowa skierowane są do zboru w Smyrnie. W mieście tym korona była dawana prowadzącemu Misteria Dionizosa, które były tam celebrowane z wielką pompą. Korona była również dawana w czasie Igrzysk Olimpijskich, które również miały miejsce w Smyrnie. Jeśli istnieje jakakolwiek aluzja do któregokolwiek z tych wydarzeń drugie z nich będzie najbardziej naturalnym odniesieniem.

Niektórzy utrzymują, że greckie słowo στέφανος stephanos (korona) odnosi się raczej do majestatu niż do zwycięstwa. Interesującym jest, że w opisie śmierci Polikarpa narrator zamyka historię słowami: “Przez swoją cierpliwość (Polikarp) przezwyciężył niesprawiedliwego władcę i otrzymał koronę nieśmiertelności. Łatwo możemy zauważyć aluzję do obietnicy w Obj. 2:10.

Korona życia może też mieć znaczenie szczególnej nagrody jaka czeka w niebie na tych, którzy za wiarę zapłacili najwyższą cenę i umarli śmiercią męczeńską. Wskazywałby na to wcześniejszy kontekst mówiący o prześladowaniach. W takim przypadku werset informuje, iż święci wytrwają niezależnie od okoliczności i doświadczeń.
.

Porównanie z tekstem równoległym

Dość interesującym jest to, że bardzo podobny przekaz tekstu Bóg włożył w usta przyrodniego brata Pana Jezusa, Jakuba.

Jak. 1:2-4…122 Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; 3 Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. 4 Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.  12 Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.

Udoskonaleni przez Boga : porównanie środków, celów i efektów

Objawienie 2:20

Jakuba 2:2-4…12

Wzmocnienie: Nic się nie bój

Wzmocnienie: Błogosławiony człowiek,

Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia (Jak. 1:2)

Próba: tego, co masz cierpieć Próba: który znosi próbę,
Środek: Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, Środek: gdy rozmaite próby przechodzicie (Jak. 1:2)
Cel: abyście byli doświadczeni, Cel: bo gdy zostanie wypróbowany,
Środek: i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Środek: gdy rozmaite próby przechodzicie (Jak. 1:2)
Efekt: Stawaj się wierny aż do śmierci Efekt: Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków. (Jak. 1:3-4)
Nagroda: i dam ci koronę życia. Nagroda: otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
Analogia Scriptura:

Jak. 5:11 Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana, że Pan jest pełen litości i miłosierdzia.

1 Piotra 5:4A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały.

Jeśli efektem działania prób, jakie przychodzą na wierzących miałoby być potencjalne utracenie zbawienia trzy wyrażenia nie mają najmniejszego sensu i zaczynają brzmieć cynicznie w ustach Bożych:

 • „nic się nie bój”
 • „błogosławiony człowiek”
 • „poczytujcie to sobie za największą radość”.

Gdyby utrata zbawienia spowodowana próbami była możliwa  powyższe wyrażenia powinny być zastąpione zwrotami

 • „bój się i drżyj”
 • „pozbawiony błogosławieństwa i wystawiony na śmiertelne niebezpieczeństwo”
 • „poczytujcie to sobie za największy smutek i tragedię”

Tak jednak nie jest. Bóg zachęca do przechodzenia prób ponieważ zawsze ich rezultatem jest wzrost duchowy prowadzący do doskonałości a nie utraty wiary

Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków. (Jak. 1:3-4).
.
.

Potwierdzenie u Piotra (1 Piotra 1:3-9)

Niektórzy religijni fanatycy negują Apostoła Pawła oraz jego listy. Apostoł Piotr mówi dokładnie to samo co Apostoł Paweł. Tym samym mamy trzecie świadectwo potwierdzające doktrynę przetrwania świętych oraz tym samym dowodzimy, że Piotr i Paweł mówią jednym głosem, obaj byli natchnieni przez Ducha Świętego.

Wzmocnienie: Powołanie wierzących do zbawienia, Bóg strzeże zbawionych przez wiarę, której nie można utracić, to jest powodem do radości
3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych; 4 Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego, zachowanego w niebie dla was; 5 Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. 6 Z tego się radujecie,
.

Środek: Próby są potrzebą, wierzący mają się radować
6 …choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób;
.

Cel: doświadczenie spowodowane próbami wzmacnia wierzącego, ostatecznie przynosi chwałę samemu Chrystusowi
7 Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;
.

Efekt: Miłość, wiara
8 A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały;

Nagroda: Korona życia
9 Otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz.
.

Wnioski końcowe

Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Zdecydowałem: stawaj się coraz bardziej wierzący aż do śmierci i dam ci koronę życia.

 • Bóg udziela odwagi zbawionym (nic się nie bój)
  .
 • Cierpienia są nieuniknione (co masz cierpieć)
  .
 • Instrumentem wykonawczym będzie tutaj szatan (oto diabeł)
  .
 • Sposobem działania będzie ucisk w postaci więzienia i śmierci (wtrąci niektórych z was do więzienia; aż do śmierci)
  .
 • Celem działania będzie doświadczenie (abyście byli doświadczeni)
  .
 • Ucisk i prześladowania zawsze służyły do odseparowania i tym samym rozpoznania prawdziwie zbawionych od nominalnych chrześcijan. Zgorszeniu podlegają tylko osoby niewierzące, takie, które nie posiadają w sobie korzenia, takie, które nigdy nie były zbawione ponieważ nie posiadają przemienionego przez Boga serca.
  .
  Mat. 13:20-21
  20 A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. 21 Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. 
  .
 • Bóg obiecuje, że wszystko to zbawieni zniosą i dla tego mają niczego się nie bać gdyż na koniec otrzymają szczególną nagrodę (nic się nie bój; będziecie znosić; dam ci koronę życia)
  .
 • Widzimy tu przede wszystkim Bożą zachętę i uspokojenie wierzących (nic się nie bój) wyrażone Bożą wolą w stosunku do zbawionych (stawaj się coraz bardziej wierzący)
  .
 • W relacji wierzący-Bóg istnieje następująca zależność: im większy ucisk i prześladowanie, tym większa nadzieja i zdolność znoszenia cierpień, którą umożliwia nie ludzki charakter ani zalety umysłu, nie ludzka wytrwałość ani samozaparcie lecz miłość Boga rozlana w sercach zbawionych. Żaden z wierzących nie będzie zawstydzony ponieważ żaden nie utraci wiary.
  .
  Rzym. 5:3-43 ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość; 4 A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję; 5 A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

 • A ponieważ tylko miłość Boża zawsze daje wytrwanie w uciskach, człowiek taki nazywany jest błogosławionym i Bóg śmiało mógł dokonać obietnicy wszystkim zbawionym zapewniając, że każdy otrzyma koronę życia.
  .
  Jak. 1:12Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
  .
  Rzym. 8:28 A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.
  .
  Rzym. 8:36-38 36 Jak jest napisane: Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. 37 Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.38 Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy;39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu..

Czytając powyższe i patrząc na historię życia i służby tak osobistą, jak i w zborze, czy w grupie, możemy dostrzec jeden aspekt kryzysów i trudności. Mianowicie, że Pan Jezus chce mieć bardziej nas niż nasze działania, byśmy zbliżyli się jeszcze bardziej do Niego w osobistej relacji i w modlitwie. Duża ulgę przynosi Psalm 139

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Print Friendly, PDF & Email