Wprowadzenie

W ostatniej sesji mówiliśmy w ramach wprowadzenia, o samych atrybutach:

 • czym jest atrybut,
 • jakie mamy atrybuty,
 • jak są one powiązane ze sobą,
 • dlaczego są one ważne w waszym życiu.

Przejdziemy teraz do pierwszego atrybutu, który chcę żebyśmy rozważyli, i niełatwo jest wiedzieć od czego rozpocząć, ponieważ z Bogiem jest prawie tak, jak z dziesięcioma tysiącami oceanów. Do którego z nich zanurzysz najpierw palec? I różni teologowie i różne teologie systematyczne, rozpoczynały z rozmaitych punktów startowych, i nie ma dobrego, ani złego sposobu rozpoczynania studium.

Samoistność Boga

Ale rozpocznę z wami, tak jak wielu innych rozpoczynało, od samoistności Boga. Jest to słowo którego normalnie nie używam w moich codziennych rozmowach i wy pewnie też nie. Jest to łacińskie słowo i mówi ono o samo-istnieniu Boga. Samoistnienie Boga jest niesamowicie ważną prawdą o Bogu.
.

Etymologia

Rozpocznijmy od znaczenia ‘samoistności’. Jest to łacińskie słowo aseitas które oznacza ‘sam z siebie’ lub ‘samo-zależny’. Oznacza to, mieć jestestwo albo istnienie, w sobie.
.


Tylko Bóg jest samoistny

Tylko Bóg posiada samoistność. Tylko Bóg posiada jestestwo i istnienie w Sobie samym. Każdy z nas otrzymał istnienie od Boga. Każdy z nas otrzymał życie od Boga i w Bogu.

Ojciec:
Jan 5:26 Jak bowiem Ojciec ma (od przeszłej wieczności) życie sam w sobie,

Syn:
Jan 5:26 tak (Ojciec) dał w (przeszłej wieczności) i Synowi, aby miał życie w samym sobie.

Duch:
Jan 6:63 Duch jest tym, który ożywia,
.
Gal. 6:8 Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć (θερίσει therisei –  zbierać) będzie życie wieczne.
.
Hebr. 9:14 krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie

To w Bogu “żyjemy i poruszamy się, i jesteśmyDzieje 17. Tylko Bóg jest samowystarczalny sam w Sobie, nie będąc zależnym w swoim istnieniu od nikogo ani niczego, poza Nim samym. Podstawa Bożego samoistnienia znajduje się w Nim samym. Nikt, ani nic, nie przyczyniło się do istnienia Boga. Tak jak już powiedziałem, nie jest On zależny od niczego ani od nikogo, i dlatego tylko Bóg jest niezależny.

To właśnie znaczy słowo ‘niepodległy’, nie jesteś współ-zależny, nie jesteś zależny od nikogo i od niczego innego, w odniesieniu do swojego istnienia. Herman Bavinck, wielki holenderski teolog powiedział:

“Samoistność – która stanowi niezbędne sedno, może być nazywana głównym atrybutem Bożej istoty. Z tego powodu musimy stwierdzić samoistność Boga, że nie ma niczego ponad Nim” 

Więc, to o czym mówimy i o czym naucza Pismo:

 • Bóg jest niezależny,
 • Bóg jest samowystarczalny
 • Bóg jest samo-usatysfakcjonowany
 • Bóg jest źródłem wszystkiego co istnieje.
 • Bóg jest życiem.
 • Bóg rozporządza wszelkim życiem
 • Bóg jest dawcą wszelkiego życia.
 • Bóg nie otrzymał życia od nikogo innego, ani od niczego innego.

On jest źródłem i dawcą wszelkiego życia, czy to fizycznego życia, duchowego życia, czy wiecznego życia. Bóg nie otrzymuje niczego z zewnątrz Siebie. To zdumiewająca myśl. Rozważając samoistnienie Boga, zauważamy je w pierwszym wersecie Biblii.

1 Mojż. 1:1 “Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.”

Przed stworzeniem wszystkiego co istnieje, Bóg już wtedy miał Swoje istnienie. Bóg od zawsze istniał. Poprzez całą minioną wieczność, Bóg był zawsze Bogiem który nie ma początku.

Psalm 93:2 “Mocno stoi twój tron od dawna, ty jesteś od wieczności

Zadalibyśmy pytanie: cóż, jak długo stoi Boży tron? Następny wiersz 2 wersetu daje nam odpowiedź: “Tyś jest od wieczności.”  To jest to, co Efez. 1:4 nazywa “przed założeniem świata”, Tytus 1:2 mówi “przed dawnymi wiekami”. Księga Daniela 7:13 mówi, że Bóg jest Wiekuisty.

Efez. 1:4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości.

Tyt. 1:2 W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg;

Dan. 7:13 Widziałem też w nocnym widzeniu: Oto w obłokach nieba przybył ktoś podobny do Syna Człowieka, przyszedł aż do Odwiecznego i przyprowadzono go przed niego

Micheasz 5:2 w odniesieniu do Chrystusa mówi: “wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych.”  Wystąpił z wieczności – do czasu.

Mich. 5:2 Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych

Psalm 90:2 Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!
.


Wieczność Boga

Z samoistnością Boga wiąże się aspekt wieczności Boga. Wy i ja będziemy istnieć poprzez całą przyszłą wieczność, czy to w niebie, czy w piekle. Nie będzie końca, wiecznego życia naszych dusz.

Ale to jest tylko w jedną stronę. Mamy początek.

Ale Bóg nie tylko będzie istniał poprzez całą przyszłą wieczność, ale Bóg istniał również w całej minionej wieczność, nie mając początku istnienia. Nie było momentu w którym Bóg by nie istniał. Nigdy nie istniał czas, w którym Bóg by nie istniał. R.C. Sproul znakomicie to wyraził.

“Jeśli cokolwiek istnieje, to coś musiało istnieć od zawsze.  Jjeśli kiedykolwiek istniałaby absolutna nicość – to nicość istniałaby prawdopodobnie teraz, ponieważ nie możesz otrzymać czegoś z niczego.” 

Przerwa i czas na rozmyślanie. Jeśli istnieje cokolwiek, to coś istniało od zawsze. I to jest to, w co zmuszony jest wierzyć ateista. Sproul kontynuuje

“Patrząc wstecz, jeśli coś istnieje teraz, to ta rzecz sama w sobie demonstruje, że zawsze coś istniało, a to co zawsze istnieje – istnieje samo z siebie. Jest to Ten, który posiada moc istnienia Sam w Sobie, Żyjący Bóg.” 

Potężny argument. Jeżeli jakakolwiek rzecz istnieje teraz, to istniało coś od zawsze, i tym ‘czymś’ jest Ktoś, jest Nim Żyjący Bóg. Więc Boża wieczność, jest w zasadzie częścią Jego samoistności. Bóg jest bez początku i bez końca, jest niestworzonym Stworzycielem. W Izajasza 43, w wersecie 10, Bóg jest Tym który mówi: “przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.”

Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie  został stworzony żaden Bógb ani po mnie nie będzie.

Nic nie poprzedza Boga, nikt nie poprzedza Boga. Nic i nikt nie podtrzymuje istnienia Boga, i żaden bóg nie będzie następnym Bogiem.
.


Odosobnienie Boga

A.W. Pink napisał klasykę o atrybutach Boga, każdy powinien kupić 10 egzemplarzy i przeczytać je wszystkie. Pierwszy rozdział o atrybutach Boga, i nigdy nie zapomnę tego jak byłem w seminarium, i wziąłem tą książkę i czytałem, a mój umysł został poszerzony tak jak nigdy wcześniej. To jest klasyka. A.W. Pink pisze w pierwszym rozdziale zatytułowanym ‘Odosobnienie Boga’

Istniał czas, jeśli można by to zwać czasem, kiedy Bóg w jedności w Swojej naturze, istniał jednocześnie w trzech boskich osobach, istniejąc sam Jeden. “Na początku Bóg”, nie istniało niebo, w którym Jego chwała jest teraz szczególnie objawiona. Nie istniała ziemia, na której skupiałaby się Jego uwaga. Nie było żadnych aniołów, oddających Mu chwałę. Żadnego wszechświata, podtrzymywanego przez słowo Jego mocy. Nie było niczego, nikogo, poza Bogiem. I to nie przez dzień, przez rok, czy przez sto lat, ale od wieczności.
.
Podczas minionej wieczności Bóg był sam jeden. Samoistny, samowystarczalny, usatysfakcjonowany w Swojej istocie, nie mający potrzeby czegokolwiek. Posiadanie wszechświata, aniołów, ludzkich istot było koniecznością dla Niego, w takim stopniu, w jakim zostali oni powołani do zaistnienia od wieczności. Stworzenie ich, nie przydało niczego do Boga. W zasadzie nie zmieniło niczego. Z tego też powodu, Jego nieodzowna chwała nie może zostać ani powiększona, ani umniejszona. Bóg nie był pod żadnym przymusem, czy zobowiązaniem, czy koniecznością żeby stworzyć.
.
Postanowienie żeby to uczynić, było wyłącznie suwerennym czynem z Jego strony. Niespowodowane niczym, co by istniało poza Nim Samym, zdeterminowane wyłącznie przez Jego własne, dobre upodobanie. Ponieważ sprawuje On wszystko według zamysłu swojej woli. To, że stworzył – było zwyczajnie dla zamanifestowania Jego chwały. 

Efez. 1:11  W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli;

Izaj. 40:13-14 13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? 14 Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Kto nauczył go wiedzy i wskazał mu drogę roztropności?

Nie odczuwał w Sobie żadnego braku, żadnej konieczności. Stworzył On wszystko z niczego. Zwyczajnie jako miejsce, w którym będzie mógł ukazać Swoją własną wspaniałość przed Swoim obliczem, i w którym Jego Syn będzie miał oblubienicę, która będzie śpiewać Mu pieśni pochwalne na wieki wieczne.
.


Byt czyli życie

Samoistność, oznacza posiadanie bytu albo istnienia wewnątrz samego siebie. Bóg posiada w Sobie wszelkie życie. Podstawą Jego własnego życia, jest On sam. Jan mówi o drugiej osobie Trójcy:

Jan 1:4 W nim było życie

Jezus powiedział:

Jan 5:26 Ojciec ma żywot sam w sobie

Oznacza to, że

 • jest On posiadaczem wszelkiego życia,
 • jest On źródłem wszelkiego życia,
 • jest On mocą wszelkiego życia,
 • jest On dawcą wszelkiego życia
 • jest tym który odbiera wszelkie życie.

Jezus powiedział

Jan 11:25 Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

Jan 14:6 Ja jestem drogą, prawdą i życiem

W Liście do Rzymian Paweł pisze, że Bóg jest Żyjącym Bogiem.

Rzym. 9:26 będą nazwani synami Boga żywego.

Dzieje 17:28 Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy
.


Samowystarczalność

Bóg jest całkowicie samowystarczalny w Sobie samym, i nie potrzebuje niczego z zewnątrz. Rzymian 11, wersety 34-36, są najbardziej niedoścignionymi, majestatycznymi wersetami w całej Biblii. Kiedykolwiek podpisuję dla kogoś książkę, to piszę swoje imię, i piszę “Rzymian 11:36“.

Rzym. 11:34-36 34 Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? 35 Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? 36 Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Jan 16:15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.

Kościół w którym byłem pastorem, miał werset z Rzymian 11:36 na ścianie kościoła. Jest to najbardziej inkluzywne stwierdzenie w jakimkolwiek języku na tej planecie. Nie istnieje nic, co by istniało spoza wersetu Rzymian 11:36. Jest to systematyczna teologia sama w sobie. Nie istnieje żadna myśl spoza wersetu Rzymian 11:36.

Chcę rozpocząć od wersetu 34, podczas gdy myślimy o samoistności Boga, o samo-istnieniu Boga, że Bóg nie jest zależny od nikogo, ani od niczego. W Liście do Rzymian 11:34 Paweł cytuje Stary Testament, pisząc: “Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego?” Do kogo Bóg idzie po poradę?

Izaj. 40:13 Kto kierował Duchem PANA, a kto był jego doradcą, aby go pouczać?

To retoryczne pytanie. Odpowiedź brzmi: do nikogo.

 • Nikt nie daje Bogu instrukcji, to Bóg daje instrukcje.
 • Nikt nie daje Bogu zrozumienia,
 • Nikt nie udziela Bogu pomocy.

Któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Z kim Bóg się naradzał? Z nikim. Nie ma niczego z zewnątrz, co by dostawało się do wnętrza Boga.

Spójrzcie na następny werset, który jeszcze bardziej rozwija ten argument: “Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę?”

 • Kto daje Bogu jakiekolwiek zaopatrzenie?
 • Kto daje Bogu jakąkolwiek moc?
 • Kto daje Bogu cokolwiek?

Odpowiedź brzmi: nikt, Bóg posiada wszystko.

Następnie werset 36, jest niczym wsad do kosza. Zauważcie pierwsze słowo “bowiem”. Słowo “bowiem” poprzedza wyjaśnienie tego, co jest napisane dalej. Jest to konkluzja, podsumowanie poprzednich 3 wersetów ” Z niego bowiem, przez niego i w nim jest” co? Czy istnieje coś poza ‘wszystkim’? Wszystkie rzeczy to wszystkie rzeczy. Z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko.

 z Niego” znaczy, że Bóg jest źródłem wszystkich rzeczy. Wszystkie rzeczy wyszły od Boga.

przez Niego” znaczy, że jest On środkiem do osiągnięcia wszystkich rzeczy, podtrzymującym, zachowującym, zarządzającym – jak wieloma rzeczami? Wszystkimi rzeczami.

w Nim” oznacza że On jest celem. Wszystkie rzeczy nie istnieją dla nas. Wszystkie rzeczy są dla Niego

Albo żeby ująć to w inny sposób:

“z Niego”, znaczy że wszystkie rzeczy pochodzą z Jego suwerennej woli. To było dramatyczne. Wszystkie rzeczy pochodzą z Jego suwerennej woli. Czy zdarzyło się cokolwiek, co by nie pochodziło od Boga? Musicie zrozumieć że nawet diabeł jest diabłem Boga. Wszystkie rzeczy są z Niego.

Następnie “przez Niego” znaczy: przez Jego suwerenne działanie,

a następnie “w Nim” znaczy: ku Jego suwerennej chwale. Nic nie pochodzi samo z siebie, nic nie zachodzi samo z siebie, i nic nie istnieje dla siebie samego. To jest doniosła myśl.

Spotykam ludzi i czasem zastanawiam się: jaka jest najgłębsza myśl, o jakiej kiedykolwiek pomyślałeś. Nic nie pochodzi samo z siebie, nic nie zachodzi samo z siebie, i nic nie istnieje dla siebie samego.

Przysł. 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.

Ostateczny cel i główne przeznaczenie wszechświata, nie kręci się wokoło nas. Ale obraca się wokoło Jego wiecznej, samoistnej, samowystarczalnej istoty. Jest to samoistność Boga.
.


Bóg Syn w centrum

Pozwólcie że podam wam więcej wersetów, są one naprawdę warte spisania.

1 Kor. 8:6 To dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko, a my przez niego.

Wszystkie rzeczy pochodzą od Niego, przez Niego, ku Niemu. Jest to światopogląd przyimków. W Efezjan czytamy:

Efez. 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.

Możemy zacząć układać te przyimki jedne na drugich. Wszystkie rzeczy są z Niego, przez Niego, w Nim, dla Niego, ku Niemu. Oto wasz światopogląd.

Kol. 1:15-17 15 On (Syn) jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego (Syna) bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego (Syna) i dla niego (dla Syna) zostało stworzone. 17 On (w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego) jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. 18 On (Syn) też jest głową ciała – kościoła; on (Syn) jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim (Syn) był pierwszy;

Oznacza to, że podtrzymuje On wszystko co stworzył z niczego, wszechświat, moment za momentem, i podtrzymuje Swoje prawa grawitacji, termodynamiki i wszystkie dzieła Jego opatrzności. Podtrzymuje wszystko i trzyma wszystko razem.

Czasem ludzie mówią: “wysadzimy cały świat“. Nie, nie wysadzicie. Dopóki Jezus tego nie zrobi. On trzyma cały świat w Swoich dłoniach.

2 Piotra 3:5 Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez słowo Boże (Syn jest nazwany Słowem);

Hebr. 1:3 Który (Bóg Syn), będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy,

Kol. 1:17 On (Bóg Syn) jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

2 Piotra 3:7 A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo (czyli przez Syna) utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.

W Hebrajczyków 1:3, i ‘On’ odnosi się do Jezusa Chrystusa “On, który jest odblaskiem chwały (Boga Ojca)”, nie tylko odblaskiem, ale i jasnością Jego chwały, wewnętrznej chwały, “i wyrazem jego istoty“. To znaczy że jest On na równi z Nim, i że wszystkim tym, czym jest Ojciec, jest również i Syn. “I podtrzymuje wszystko“, nie tylko Anglię, nie tylko Wielką Brytanię, “wszystko słowem swojej mocy“. Wypowiedział to wszystko do zaistnienia, i Swoim Słowem podtrzymuje wszystko co istnieje: orbity planet, ruch obrotowy ziemi, nachylenie osi ziemi, zmianę pór roku. On kontroluje to wszystko. Wszystko wypływa od Niego.

Psalm 36:10 U ciebie bowiem jest źródło życia, w twojej światłości ujrzymy światłość.

Wszelkie życie wypływa od Niego.

Jer. 2:13 Bo mój lud popełnił podwójne zło: opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny, cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody.

Jan 7:37 A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije

On jest źródłem wód żywych.  Nie ma żadnych wód płynących do Niego. Wszelkie wody wypływają od Niego.
.


Wielkość Boga

Jechałem jednym z tych autobusów, uzależniłem się od siedzenia na górze autobusu, jeździłem wokoło miasta, myślę że okrążyłem je z pięć razy, w ciągu ostatnich dwóch dni. Zwyczajnie wszystko zwiedziłem. Jest niebieska linia autobusowa, czerwona linia, znam już wszystkie trasy autobusowe w Londynie. I mijaliśmy kaplice Westminsterską, Martyn Lloyd-Jones tam głosił, przed nim był G. Campbell Morgan, który głosił po drugiej stronie miasta, na temat wspaniałości Boga, i kiedy nabożeństwo się skończyło, dostojna, niska starsza pani, w białych rękawiczkach, podeszła pod koniec nabożeństwa do G. Campbella Morgana w lobby i powiedziała:

– och, co za piękne kazanie, urocze.

I zapytała  Campbella Morgana:

Czy mam się modlić tylko o wielkie rzeczy w swoim życiu? Czy mogę modlić się też o niewielkie rzeczy?

Morgan odpowiedział:

moja droga pani, wszystko w twoim życiu jest niewielkie.

Nie posiadasz niczego wielkiego w swoim życiu. Jesteśmy wszyscy karłami przed Wszechpotężnym Bogiem, a rzeczy które wydają nam się wielkie w naszym życiu, jeśli narody są pyłkiem kurzu na wadze – to czym są nasze problemy? Jesteśmy niezwykle ważni dla Boga, nie zrozumcie mnie źle. Złożył na nas swoją miłość. Dla Boga nie istnieje żadna trudność, nie ma rzeczy niemożliwej, nie ma nic wielkiego. Wszystko co Bóg robi w naszym życiu, nie stanowi dla niego wysiłku. To jest samoistność Boga.
.


Duchowość Boga

Przejdźmy do duchowości Boga. A. W. Tozer również powiedział, sądzę że jest to w książce ‘Poznanie Świętego’:

“Najważniejszym słowem w jakimkolwiek języku jest słowo opisujące Boga. Najpotężniejszym słowem w jakimkolwiek języku jest słowo opisujące Boga.”

Powodem tego jest to, że Bóg jest najpotężniejszą i Bóg jest najważniejszą rzeczywistością we wszechświecie. Studiujemy atrybuty Boga.
.


Dyscypliny teologii systematycznej

R.C. Sproul powiedział że studium Boga, co w teologii systematycznej jest znane jako teologia właściwa.

 • Jest bibliologia,
 • teologia właściwa,
 • Chrystologia,
 • Pneumatologia,
 • antropologia,
 • angelologia,
 • hamartiologia,
 • soteriologia,
 • eklezjologia
 • i eschatologia.

Jest to 10 obszarów teologii.

 1. nauka o Biblii,
 2. nauka o Bogu,
 3. nauka o Chrystusie,
 4. nauka o Duchu Świętym,
 5. nauka o aniołach, włącznie z szatanem i demonami,
 6. nauka o człowieku,
 7. nauka o grzechu,
 8. nauka o zbawieniu,
 9. nauka o Kościele
 10. i nauka o rzeczach ostatnich

To są dyscypliny teologii systematycznej.
.


Teologia właściwa

Sproul argumentuje że ‘teologia właściwa’, czyli nauka

 • o istnieniu Boga,
 • o atrybutach Boga,
 • o Trójjedyności Boga,
 • i o wiecznym dekrecie Boga,

jest nauką która otwiera każdy inny obszar teologii. Staje się ona światopoglądem, przez który patrzymy na każdy inny obszar teologii. Nie możemy zrozumieć Biblii, tego czym jest, jak ją otrzymaliśmy, ani Syna, ani Ducha, ani aniołów, ani ludzi uczynionych na obraz Boga, ani grzechu który jest buntem przeciwko Bogu, ani zbawienia które jest łaską Boga, ani Kościoła który jest ciałem Boga, ciałem Chrystusa, ani królestwa Bożego, ani ostatnich rzeczy, bez odpowiedniego zrozumienia teologii właściwej – samego Boga. Właśnie tak ważne jest to co studiujemy.
.


Niematerialność

Teraz, kiedy będziemy rozważać duchowość Boga, są 3 działy które chce przedstawić żeby to rozwinąć, mamy czas na omówienie tylko jednego z tych działów, tak żeby dać wam nadzieję na obiad.

Numer 1 – niematerialny, i kiedy mówię niematerialny, nie mam na myśli ‘bez znaczenia’. Niematerialny oznacza że Bóg nie składa się z materialnej substancji. Bóg nie ma fizycznego ciała. Bóg jest duchową istotą. Bóg jest duchem, małe ‘d’. Bóg nie jest ograniczony fizycznym ciałem.

Jan 4:24 Bóg jest duchem

 Przy okazji, jest to małe ‘d’, tak jak jest dobrze przetłumaczone. To znaczy, że Bóg jest duchową istotą. Możecie powiedzieć: a co z tymi wersetami w Biblii które mówią

Czy mamy sprzeczności w Biblii? Wprost przeciwnie, jest to przenośnia, która jest znana pod nazwą ‘wyrażenie antropomorficzne’ które ukazuje nam Boga w cechach podobnych do człowieczych. Mówiłem o tym w Niedziele wieczorem, oblicze Pana, plecy Pana, i nie chcę się znowu powtarzać bez potrzeby, ale muszę powiedzieć to znowu, tak jak Jan Kalwin powiedział:

Bóg jest nieskończony, a my jesteśmy skończeni, i dla nieskończonego Boga komunikowanie się ze skończonym człowiekiem, sprawia że musi on przebyć całą drogę na dół do naszego przedszkolnego stanu i mówić do nas, właściwie w mowie dzieci, dada-dada, ma-ma.

Aby porozumieć się z nami musi użyć przenośni, żeby się nam zaprezentować, w sposób za pomocą którego, możemy zrozumieć jakiś niewielki koncept z niezmierzonej, nieskończonej wspaniałości Boga. Tak więc

 • Wyrażenie ‘oczy Pana’, zwyczajnie oznacza – Bóg widzi wszystko na każdym miejscu.
  .
 • Wyrażenie ‘Uszy Pana’ oznacza, że Bóg słyszy wszystko.
  .
 • ‘Ręce Pana’ – oznacza to że Bóg aktywnie interweniuje.
  .
 • ‘Prawe ramię Pana’ oznacza, że Bóg jest potężny i wszechmocny.

Bóg jest duchową istotą. To jest tak ważne. W innym wypadku nie mielibyśmy wszechobecności, również inne atrybuty zostałyby poświęcone, ograniczone, zawężone. Ale ponieważ Bóg jest niematerialny, to nie ma żadnych ograniczeń dla Swojej obecności, Swojej wiedzy.
.


Osobowość

Chcę również szybko powiedzieć że Bóg ma osobowość, to nadal funkcjonuje w niematerialnej sferze. I przez osobowość zwyczajnie mam na myśli to, że Bóg objawił siebie, nie jako – ‘to’, ale jako osobowa istota. Bóg jest osobową, żyjącą istotą w Jego niematerialnej istocie.

 • nie jest bezosobową mocą,
 • nie jest wieczną rzeczą
 • nie jest martwym obiektem jak ta kazalnica.

Bóg posiada wszystkie atrybuty osobowości, i można je podzielić na 3 główne elementy:

 1. umysł,
 2. emocje
 3. i wola.

Skała nie ma umysłu, skała nie ma emocji, skała nie ma woli, ale osoba je ma.

Bóg ma intelekt. Brzmi to banalnie, ale Bóg jest nieskończonym geniuszem. Jest wszechwiedzący, wie wszystko, jest wspaniały, jest nieskończenie mądry.

 • Bóg wie,
 • Bóg myśli,
 • Bóg stwierdza,
 • Bóg bada,
 • Bóg dostrzega,
 • Bóg pojmuje,
 • Bóg porównuje,
 • Bóg wnioskuje,
 • On szacuje,
 • analizuje,
 • ocenia,
 • stwierdza, czyni sądy.
 • Bóg jest genialny,

Bóg posiada emocje, Bóg nie jest stoickim władcą który gra w szachy w niebie, na szachownicy tego świata, emocjonalnie rozłączony, albo bez emocji. Starożytni bogowie mitologii greckiej, byli ponad wszystkimi, oderwani od tego świata w dole.

 • Bóg czuje,
 • Bóg miłuje,
 • Bóg nienawidzi,
 • Bóg raduje się,
 • odczuwa zadowolenie,
 • Bóg smuci się,
 • Bóg jest rozgniewany,
 • Bóg jest zadowolony,
 • Bóg składa swoje uczucia na Swoim stworzeniu

I Bóg ma wolę,

 • Bóg wybiera,
 • Bóg postanawia,
 • Bóg rozstrzyga,
 • Bóg decyduje,
 • Bóg pomija,
 • Bóg ma decydujący głos w swoich wyborach.
  .

Czczenie Boga

Więc jako niematerialną, osobową istotę, Boga należy czcić w podobny sposób.

Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

Boga nie można zobaczyć, dlatego gdy wielbimy Boga, to jest to nastawienie ludzkiego ducha, jest to nastawienie serca, a nie oczu, które ma znaczenie przed Bogiem. I musimy czcić Go w prawdzie. Bóg jest niematerialny,
.


Niewidzialność

po drugie Bóg jest niewidzialny. Ponieważ jest niematerialny – to jest niewidzialny. Bóg jest teraz w tym pomieszczeniu, Bóg jest pośród nas, Bóg jest w takim samym stopniu tutaj, w jakim jest w niebie. Pełnia Boga jest w tym pomieszczeniu. Żadnego elementu Boga, nie brakuje w tym pomieszczeniu. Ponieważ nie posiada żadnej fizycznej formy, to nie może być widziany, ale to nie oznacza, że jest on nieobecny.

Jan 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. 

Przestudiowałem słowa które tu są, i tak się je czyta: “Boga nikt nigdy nie widział” Znaczy to co jest napisane, i jest napisane to, co znaczy. Jeśli ktoś do ciebie podejdzie i powie ci że widział Boga, po prostu odznacz go jako szalonego szarlatana.Pewien kaznodzieja opowiadał historię o niepoczytalnym, bardzo emocjonalnym mówcy, który podzielił się z nim tym:

– byłem w łazience goląc się i ukazał mi się Bóg, i widziałem Boga.

Kaznodzieja odpowiedział:

 • zobaczyłeś Boga?

On na to:

tak, zobaczyłem Boga.

Kaznodzieja:

kontynuowałeś golenie? Bo jeśli tak, to nie był to Bóg. I

I co zobaczyłbyś gdyby był to Bóg, jeżeli Bóg jest niewidzialny. Bóg zamanifestował swoją obecność w swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie, we wcieleniu, co sprawia że wcielenie jest tak wyjątkowe i unikalne. I Bóg dał się poznać poprzez światło, tak jak widzieliśmy to w niedziele wieczorem, olśniewające, oślepiające, promieniujące światło, tak że nawet Mojżesz musiał ukryć się w szczelinie skalnej, i Bóg okrył go swoimi dłońmi, i wtedy jedynie ujrzał tylną część, a następnie to światło było okryte chmurą, filtrem za filtrem, gdy Bóg dał się poznać poprzez manifestację światła.

2 Mojż. 33:18-23 18 Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, twoją chwałę. 19 A on odpowiedział: Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą, i wypowiem imię PANA przed tobą. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 20 I dodał: Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. 21 PAN mówił dalej: Oto miejsce przy mnie, staniesz na skale. 22 A gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. 23 Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane.

Ale Bóg jest niewidzialny.

Jana 6:46 Nie jakoby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca.

Kol. 1:15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.

Paweł pisze że Jezus jest “obrazem Boga niewidzialnego“. Nie możesz zobaczyć niewidzialnego Boga, to znaczy bycie niewidzialnym.

1 Tym. 1:17 A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

1 Tym. 6:16 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.

Właśnie dlatego musimy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Więc Bóg jest niewidzialny.
.


Nieskończoność

Po trzecie bóg jest nieskończony, co oznacza dosłownie – bez końca, bez żadnego końca, albo oznacza to: bez żadnych limitów, bez żadnych ograniczeń. Ponieważ Bóg nie ma żadnego fizycznego ciała i ponieważ Bóg jest duchową istotą, i ponieważ jest On boską duchową istotą, to nie posiada On granic ani limitów, jest wolny od wszelkich fizycznych ograniczeń. Nie jest w żaden sposób ograniczony czasem, ani przestrzenią.

Bóg jest ponad tym wszystkim, Bóg jest nieskończony w swojej istocie, nie istnieje miejsce którego by jego istota nie przenikała, nie istnieje wiedza, której by nie posiadał w całej pełni, nie istnieje moc, której by nie miał w całej pełni.

 • nie jest ograniczony przez jakąś inną istotę,
 • albo przez jakąś rzecz,
 • nie jest ograniczony czasem,
 • nie jest ograniczony przestrzenią.

I ponieważ Bóg jest nieskończony, to jest też nieporównywalny, i jest On niepojęty, i jest On niezgłębiony.

Hiob 5:9 Który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone;

Jeśli rzeczy, które czyni Bóg są niezbadane, to znaczy że nie możesz ich odkryć, nie możesz ich pojąć, są one ponad tobą. Te linie przecinają się znacznie powyżej twojej głowy. Jeśli możesz to wszystko pojąć i zrozumieć, to nie byłby On Bogiem.

Hiob 9:10 On czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cuda, których zliczyć nie można.

 Są one niezliczone, są niezbadane.

Hiob 11:7-9 8 Czy wybadasz tajemnice Boga? Czy zgłębisz doskonałość Wszechmocnego? 8 jest wyżej niż niebiosa, co możesz z tym uczynić? Głębsza niż kraina umarłych, czy możesz ją poznać? 9 jej miara jest dłuższa niż ziemia i szersza niż morze.

Odpowiedź na powyższe retoryczne pytanie brzmi: NIE. Czy możesz “zbadać doskonałość Wszechmocnego?” Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ jest ona nieograniczona. “Są wyżej niż niebiosa, co możesz z tym uczynić?” Możesz jedynie spoglądać na chmury, możesz jedynie sięgać wzrokiem na określoną odległość, ale nie jesteś w stanie, nawet fizycznie, zobaczyć granic najdalszych zakątków wysokości niebios, w których mieszka Bóg.

I przy okazji, to właśnie znaczy słowo ‘niebo’. Oznacza ono – wysokości, a bycie w najwyższych niebiosach, oznacza bycie w wysokościach wysokości. Ale nie jest to tylko fizycznie poza naszym zasięgiem. On jest intelektualnie poza naszym zasięgiem.

Doskonałość  Wszechmocnego

 • Wyższa jest niż niebiosa – cóż poczniesz?” Odpowiedź na to brzmi: nic.
 • Głębsza jest niż kraina umarłych – cóż ty wiesz?” Odpowiedź na to brzmi: nic.
 • Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze.”. Innymi słowy: nie możemy zgłębić Boga, nie możemy dostać się na wysokości Boże.

Psalm 145:3 Wielki jest PAN i godzien wielkiej chwały, a jego wielkość jest niezbadana.

Bóg jest poza limitami naszego zrozumienia. Czasem rozmawiam z kimś, kogo spotykam przypadkowo w jakimś miejscu, i mówi on:

– “Bóg jest właśnie taki”,

a ja mrugam swoimi oczami:

– “O, więc ogarnąłeś rozumem Boga, bez użycia Biblii?”

Niesamowite.

Izaj. 40:28 Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona?

Słowo niezgłębiona znaczy: niepojęta, wykraczająca poza granice naszych możliwości myślenia czy pojmowania. Bóg przez Swoją łaskę, uniżył Siebie, aby się nam objawić. I to, co On objawił o Sobie – musimy przyjąć, musimy to odebrać, musimy w to uwierzyć. Ale to jest jedynie rąbek z Jego szaty, to jest jedynie wierzchołek niezmierzonej, wiecznej góry rzeczywistości.
.


Nieobejmowalność

Jest to duchowość Boga:

 • niematerialna,
 • niewidzialna,
 • nieskończona,
 • nieograniczona.

I ponieważ jest On nieograniczony, nie może On zostać objęty.

1 Król. 8:27 Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?

Bóg przychodzi do tego kościoła, Bóg przychodzi do kościoła który jest za oceanem. Jest na pokładzie samolotu gdy lecisz do Południowej Afryki, Bóg czeka na ciebie kiedy wysiadasz z samolotu. Jest razem z tobą w samolocie. Jest Tym który pomógł ci w samolocie. Nieograniczoność Boga nie może zostać objęta, czy ograniczona w jakimkolwiek miejscu.


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=MCb0tF-CySI&t=1670s

Print Friendly, PDF & Email