Pytanie o zbawienie

Czy prezbiterianie wierzą, że w Nowym Przymierzu są nie tylko zbawieni? To jest nie tylko ci, których oczyszcza krew Chrystusa – jak w Hebr. 12:24? Nie powinni tak wierzyć. Ale brzmi to jak pewna nowoczesna herezja reformowana: Federalna Wizja (ang.  Federal Vision)

Poniższy artukuł przedstawi główne problemy tej teologii, która w subtelny, acz śmiertelny sposób, atakuje doktrynę zbawienia z łaski przez wiarę.


Kwestia Wiecznego Przymierza w Izraelu

Izrael jako cały naród nie partycypował w Wiecznym Przymierzu zbawienia z łaski przez wiarę. W Izraelu obecni byli ludzie niewierzacy, tak zwany Izrael cielesny, genetyczni potomkowie 12 plemion, wewnątrz którego zawsze istniał Izrael duchowy, posiadający tzw. obrzezane serce czyli ludzie narodzeni z góry, zbawieni i należący do Wiecznego Przymierza:

Rzym. 2:28-29 28 Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele; 29 Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.

Mojżesz wspomina o obrzezaniu serca co jest synonimem narodzenia z góry i jednocześnie monergistycznym dziełem Boga (człowiek nie ma w tym żadnego udziału, warto tu porównać pojęcie obrzezania serca z dziełem Ducha, por. Tyt. 3:5; Jan 3:1-6; Ezech. 36:21-33)

5 Mojż. 30:6-7 6 PAN, twój Bóg, obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował PANA, swego Boga, z całego swego serca i całą swoją duszą, abyś żył. 7 I włoży PAN, twój Bóg, wszystkie te przekleństwa na twoich wrogów i na tych, którzy cię nienawidzą i którzy cię prześladowali. 8 A ty zawrócisz i będziesz słuchał głosu PANA i wypełniał wszystkie jego przykazania, które ci dziś nakazuję.

Stąd rozumiemy, iż Wieczne Przymierze jest ekskluzywne: 

1. niezbawieni członkowie Izraela, cieleśni, podlegający potępieniu (nieobrzezanego serca), ci nie należą do Wiecznego Przymierza

2. zbawieni i duchowi, podlegający łasce (obrzezanego serca), należący do Wiecznego Przymierza
.

Wieczne przymierze jest jednostronne

Oparte o jednostronne bezwarunkowe obietnice, gdzie beneficjent przymierza nie jest do niczego zobowiązany, jest on w zasadzie pasywnym odbiorcą dóbr, np.

– Przymierze w Adamie: darmowa łaska zbawienia (1 Mojż. 3:15)
.
– Przymierze z Noem: obietnica oszczędzenia świata przed potopem (1 Mojż. 9:11-17)
.
– Przymierze z Abrahamem: czyni jego imie wiekim (1 Mojż. 12:2), wyprowadza z niego wiele narodów (1 Mojż. 17:4-5), nadaje ziemię, ma charakter mesjański (1 Mojż. 12:3; 22:18, Rzym. 4:1-12)
.
– Przymierze Dawidowe, o ciągłości królestwa i Mesjaszu jako pochodzącym fizycznie z jego rodu (2 Sam. 7:8-16)
.
Nowe Przymierze: wszyscy należący do tego Przymierza są osobami zbawionymi, wszyscy w nim znają Boga, zawarte najpierw z Izraelem (Hebr. 8:10), następnie do Izraela włączone zostały osoby pochodzące z pogan, z narodów (Mat. 21:43Dzieje 10)

Hebr. 8:8-12 8 Tymczasem, ganiąc ich, mówi: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. 9 Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. 10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. 11 I nikt nie będzie uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich. 12 Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę.
.
Mat. 21:43 Dlatego mówię wam: Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.

Cechą szczególną tego unilaterlanego Przymierza jest jego ekskluzywność: każdy, kto do niego należy, od najmniejszego do największego

a. zna Boże Prawo
b. żyje nim wewnętrznie
c. będzie znał Boga osobiście

I tak jak w przypadku wszystkich uniletaralnych obietnic tutaj również nie ma żadnych warunków jej zawarcia, sprawowania i rozwiązania. Bóg nie pytał Abrahama, Noego czy Dawida o zdanie. On po prostu ogłosił swój dekret. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na soteriologiczny aspekt Nowego Przymierza, który wyklucza uczestnictwo w nim jakiejkolwiek niezbawionej osoby. Gwarantem tego jest Święta Krew Chrystusa, która

a. została wylana w celu przebaczenia grzechów wszystkich uczestników Nowego Przymierza
Mat. 26:28 To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.

b. oczyszcza z grzechu wszystkich uczestników Nowego Przymierza bez wyjątku
Hebr. 12:24 (podeszliście) do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla.

c. ustanowiła to Przymierze jako Wieczne, a zatem niezmienne od momentu jego wprowadzenia, między Pasterzem (Bóg) a owcami (owcami)
Hebr. 13:20 Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;

Konkluzja: w Wiecznym Przymierzu nie ma osób nieodrodzonych (małe dzieci wierzących rodziców posiadają obietnicę odrodzenia, por. Psalm 8:2; 22:9-10; Mat. 21:15-16;  Łuk. 1:41, 44; 18:15-16; Mat. 18:2-6, 10; Jan 21:15; 1 Kor. 7:14; Dzieje 2:39) ponieważ ma ono wymiar duchowy, określony przez Boże dzieło zbawienia przejawiające się przelaniem krwi za owce, oczyszczeniem z grzechów, wiecznotrwałością i niezmiennością. Jednak, jak naucza Pismo, nie każde dziecko ani nie każdy kto wzywa imienia Pana jest człowiekiem zbawionym, przez co w lokalnym zborze znajdują się wyznawcy Chrystusa tak zbawieni jak i nie zbawieni:  obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg (Dzieje 2:39)

Wieczne Przymierze pozwala na budowanie analogii między Kościołem Starego Przymierza a Kościołem Nowego Przymierza. Tak jak niewierzący Żydzi należeli do fizycznego Izraela lecz nie duchowego tak niewierzący pseudochrześcijanie (wyznający ustami), choć mogą należeć do lokalnego zboru to jednak nie należą do duchowego Izraela i nie są włączeni do Wiecznego Przymierza.

Hebr. 13:20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;


EKG dla EKR

Pan Paweł Bartosik przewodzi grupie o nazwie Ewangeliczny Kościół Reformowany należący do denominacji zwanej CREC (Communion of Reformed Evangelical Churches). Jeśli przeczytać ich wyznanie wiary, możnaby powiedzieć, że to kalwiniści z krwi i kości. Wierzą w predestynację, ograniczone odkupienie, powołują się na wyznania wiary starożytnego Kościoła (Nicejskie Wyznanie Wiary, Credo Nicejskie, itp.), nauczają o Bogu Trójjedynym.

Jeden mały szczegół daje jednak do myślenia. Otóż pan Bartosik wierzy, że Rzymscy katolicy to są bracia. Jest tak dlatego, ponieważ w momencie chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego zostali włączeni do Nowego Przymierza. To idea żywcem przypominająca nauczanie zawarte w Federalnej Wizji.

Pogląd pana Bartosika na chrzest jest taki jak Douglasa Wilsona: osoba ochrzczona trynitarną formułą w kościele katolickim jest uznawana za chrześcijanina, który, jak to ujmuje Bartosik,

“żyje w cudzołożnym związku i powinien zmienić tę relację poprzez odrzucenie kultu maryi itd.” 

Potwierdzeniem tego jest praktykowana przez wyznawców EKR pedokomunia. Sam Bartosik wierzy, że Komunia jest społecznością ciała Chrystusowego, a dzieci są częścią tego ciała. To oznacza, że nawet dwuletnie, ochrzczone dziecko, konsekwentnie uznawane w rozumieniu doktryn Federalnej Wizji za członka Nowego Przymierza, ma prawo przystąpić do Eucahrysti ściągając na siebie potępienie, ponieważ nie posiada zdolności rozeznawania ciała Pańskiego. Czytamy w Słowie:

1 Kor. 11:26-28 26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. 28 Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. 29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. 30 Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło.

Federalna Wizja odrzucona przez prawowiernych prezbiterian została uznana za herezję. Mimo tego CREC, organizacja w której pan Bartosik jest zrzeszony, dopuszcza nauki Federalnej Wizji jako wariację doktrynalną (źródło). A to oznacza, że Federalna Wizja mieści się w ramach kanonu zdrowego nauczania i u pana Bartosika. No chyba, że pan Bartosik wybrał przynależność do organizacji uznającej herezję wbrew swojej woli… Jest jeszcze jedna możliwość. Być może głowa Ewangelicznego Kościoła Reformowanego nie ma pojęcia, co głosi herezja Federalna Wizja. Jeśli rzeczywiscie pan Paweł Bartosik nie wie co stanowi trzon wierzeń herezji Federalnej Wizji, i przez to nie potrafi ani rozeznać prawdy ani zidentyfikować herezji, albo też wie ale się z herezją zgadza, służymy pomocą:
.


Biblijna krytyka Federalnej Wizji

W 2004 r. Zwolennicy Federal Vision opublikowali książkę zatytułowaną The Federal Vision.Niniejszy tom, zbiór esejów napisanych przez ośmiu różnych autorów,

1. John Barach,
2. Steve Wilkins,
3. Rich Lusk,
4. Mark Horne,
5. James B. Jordan,
6. Peter J. Leithart,
7. Steve Schlissel
8. Douglas Wilson.

Wyjaśniali oni wykłady wygłoszone w styczniu 2002 r. podczas konferencji pastorów zorganizowanej przez kościół prezbiteriański Auburn Avenue w Monroe w stanie Luizjana. Prelegenci konferencji – John Barach, Steve Schlissel, Steve Wilkins i Douglas Wilson (obrońcy Federalnej Wizji i współautorzy książki) – podkreślili temat “Federalna wizja: badanie reformowanego przymierza“. Nauki, które zostały przedstawione na tej konferencji zaczęło nazywać jako teologia Federalnej Wizji lub teologia Auburn Avenue.

Niestety, ci mówcy, wraz z innymi zwolennikami Federalnej Wizji, sformułowali poglądy Przymierza, które stwarzają poważne problemy w dwóch szczególnych doktrynach: zbawieniu i sakramencie chrztu. Problemy te są widoczne w eseju Steve’a Wilkinsa “Przymierze, chrzest i zbawienie” [Steve Wilkins, “Przymierze, chrzest i zbawienie” w The Federal Vision , 47-69.]. Poniżej znajduje się krótka krytyka tego eseju.

Termin federalny w Federalnej Wizji pochodzi od łacińskiego słowa foedus, co oznacza przymierze. Tak więc Federalna Wizja (jak sama nazwa wskazuje) jest teologicznym systemem lub ruchem, którego wizją jest ponowne zdefiniowanie tradycyjnego zreformowanego rozumienia Teologii Przymierza. Istotnie, sednem tego ruchu jest koncepcja przymierza.
.

Zbawienie z chrztu wodnego

Dla przypomnienia w Katechizmie KK czytamy:

„Sakrament chrztu stanowi fundament życia chrześcijanina, od jego przyjęcia to nowe życie właściwie się zaczyna. Pierwszy z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego jest bramą otwierającą dostęp do pozostałych, wyzwala od grzechu, szczególnie pierworodnego. Człowiek niejako rodzi się na nowo, teraz stając się dzieckiem Bożym, zostając wczepionym w Chrystusowy Kościół”.

Wilkins, gorliwy zwolennik Federalnej Wizji, mówi:

“Podstawą wszystkich Bożych działań z człowiekiem jest przymierze. Jest podstawą wszystkiego, co Bóg uczynił, czyni i będzie czynić w czasie i na ziemi. Nic nie może być zrozumiane prawidłowo poza zrozumieniem przymierza “ [Wilkins, 47.]

Wilkins definiuje przymierze jako

“prawdziwy związek, składający się z prawdziwej komunii z Trójjedynym Bogiem przez zjednoczenie z Chrystusem” [Wilkins, 58].

A według Wilkinsa jest to

” [wodny] chrzest [który] jednoczy nas z Chrystusem i Jego ciałem dzięki mocy Ducha Świętego (1 Kor 12:13). Chrzest jest aktem Boga (poprzez Jego szafarzy), który oznacza i pieczętuje nasze wtajemniczenie w komunię Trójjedyna. Przy chrzcie jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, zjednoczeni z Nim i Jego Kościołem, który jest Jego ciałem (Gal. 3 26-28) . ” [Wilkins, 55.]

 

1 Kor. 12:13  Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha
.
Gal. 3: 26-28 26 Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. 27 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. 28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie

Przyjrzyjmy się uważnie nauce Wilkina odnośnie chrztu w odniesieniu do przymierza. Zauważcie ponownie, co powiedział Wilkins:

“chrzest jednoczy nas z Chrystusem”.
.
Wilkins dodaje:
.
“Przymierze jest zjednoczeniem z Chrystusem. Tak więc bycie w przymierzu daje wszystkie błogosławieństwa zjednoczenia z Chrystusem. Poza przymierzem nie ma zbawienia tylko dlatego, że nie ma zbawienia poza zjednoczeniem z Chrystusem, a bez zjednoczenia z Chrystusem nie ma żadnego przymierza.” [Wilkins, 58]

Oświadczenie Wilkinsa implikuje, że chrzest wodny jest sposobem na zbawienie łaski, doktryny, która Biblia wyraźnie potępia

Rzym. 3:28 Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa (a więc i chrztu wodnego)
.
Chrzest wodny zdefiniowany jako uczynek sprawiedliwości
Mat. 3:14-15 14 Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
.
Zbawienie nie jest z uczynków sprawiedliwości, zatem chrzest wodny nie jest niezbędny do zbawienia
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;

Jego stwierdzenie zatem oznacza, że ​​dzieci, które zostały ochrzczone, są w jedności z Chrystusem. A bycie w jedności z Chrystusem ma być w przymierzu z Bogiem.

“Ci, którzy są w przymierzu” – pisze Wilkins –mają wszystkie duchowe błogosławieństwa w miejscach niebieskich– co oczywiście obejmuje zbawienie. [Wilkins, 58.]

Krótko mówiąc, dla Wilkinsa ochrzczone dzieci są nie tylko w jedności z Chrystusem i w przymierzu z Bogiem, ale także posiadają jedno z duchowych błogosławieństw w miejscach niebieskich, a mianowicie zbawienie. Pozwólcie, że poczynię tu kilka krytycznych uwag:

Po pierwsze, Wilkins niewątpliwie uczy odrodzenia z chrztu wodnego, błędnej i niebezpiecznej doktryny Mówi:

“Zbawienie przez łaskę wymaga wtedy, abyśmy byli zjednoczeni z Chrystusem (Ef 2:5-6)”. [Wilkins, 56]

 

Efez. 2:5-6 5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; 6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;

Wcześniej Wilkins stwierdził, że to chrzest jednoczy nas z Chrystusem. Otóż, jeśli zbawienie wymaga zjednoczenia z Chrystusem, a chrzest jednoczy nas z Chrystusem, to znaczy, że zbawienie następuje przez chrzest wodny. Oto inny przykład: Wilkins twierdzi:

Jeśli [ktoś] został ochrzczony, jest w przymierzu z Bogiem“. [Wilkins, 67]

A co to znaczy być w przymierzu z Bogiem? Dla Wilkinsa oznacza to bycie w jedności z Chrystusem. A bycie zjednoczonym z Chrystusem oznacza zbawienie (por. Mat. 26:28; Hebr. 12:24; 13:20. Tak więc, dla Wilkinsa, chrzest jest równy zbawieniu. Biblia naucza inaczej:

Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.


Zbawienie z uczynków i jego utrata

Po drugie, Wilkins czyni chrzest gruntem dla zapewnienia zbawienia. Sugeruje, że ochrzczone dzieci są w przymierzu z Bogiem, co oznacza, że ​​są zbawione. Posłuchajcie go jeszcze raz:

“Apostołowie nie postrzegali przymierza jako miejsca potencjalnego błogosławieństwa lub miejsca fantastycznej okazji – uważali to za zbawienie, ponieważ oznaczało ono wspólnotę i komunię z Trójjedynym Bogiem”.  [Wilkins, 60]

Wilkins zauważa, że ​​jeśli te ochrzczone dzieci

“popadają w niewiarę, tracą te błogosławieństwa (z których jedno jest oczywiście zbawieniem) i otrzymują większe potępienie niż Sodoma i Gomora. Przymierze może zostać złamane przez niewiarę i bunt, ale dopóki tak nie jest, ci, którzy są w przymierzu z Bogiem, należą do Niego i są Jego. Jeśli nie wytrwają, tracą błogosławieństwa, które zostały im dane. ” [Wilkins, 60-61]

Oto moja uwaga: Wilkins naucza, że ​​zbawienie zależy od nas; to zależy od naszej wierności Bogu. Zwróćmy uwagę na to, co Wilkins stwierdza:

“Być w przymierzu, to mieć skarby Bożego miłosierdzia i łaski oraz miłość, którą On ma dla Swego własnego Syna, dane tobie. Ale przymierze to nie jest bezwarunkowe . Wymaga wytrwałej wierności “. [Wilkins, 64]

Zatem według Wilkinsa Nowe Przymierze jest bilateralne… a warunkiem jego utrzymania jest wytrwała wierność. Oświadczenie Wilkinsa pokazuje, że zbawienie zależy od naszej wierności; opiera się na naszym działaniu prawości, a nie na sprawiedliwości Chrystusa. Jest to pogląd tożsamy doktrynalnie z herezją Rzymskiego katolicyzmu. Apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, oświadcza:

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;

Wilkins uczy, że zbawienie może zostać utracone. Jeśli ludzie przymierza (ci, którzy zostali ochrzczeni i zjednoczeni z Chrystusem) nie wytrwają, tracą zbawienie, które zostało im dane. Jednak Wilkins szybko wyjaśnia, że ​​jeśli ludzie przymierza nie wytrwają, a tym samym stracą zbawienie, to dlatego, że Bóg nie przyjął ich do zbawienia od wiecznej przeszłości. [Wilkins, 61]. Z drugiej strony Jezus naucza, że ​​ci, których uratował, nigdy nie zginą:

Jan 10:27-29 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.


Zbędna ewangelia

W końcu, skoro Wilkins zakłada, że ​​wszystkie dzieci, które zostały ochrzczone, są zbawione, minimalizuje znaczenie głoszenia ewangelii – ewangelii, którą muszą usłyszeć wszystkie dzieci Przymierza. Rodzice mają obowiązek dzielić się tą ewangelią ze swoimi dziećmi. Taka jest ewangelia, której Paweł nie wstydzi się, ponieważ jest ona mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy (Rz 1:16). Wnioskuję zatem, że teologia Federalnej Wizji to odejście od Biblii. Z tego powodu należy odrzucić tę teologię. Mocno wierzę, że zbawienie jest z łaski tylko przez samą wiarę, w samym Panu Jezusie Chrystusie

Rzym. 3:28Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa
.
Efez. 2:8-9 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
.
Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
.
Rzym. 11:6 A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska, inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem.
.
Rzym. 3:20 Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
.
Gal. 2:16 Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało.
.
Efez. 1:7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;
.
2 Tym. 1:9 Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy.
.
Gal. 2:20 Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno.

I na marginesie: Ani Rzymscy katolicy, ani wyznawcy Prawosławia, choć ochrzczeni Trynitarnie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie są błądzącymi braćmi należącymi do Nowego Przymierza (tak twierdzi pan Bartosik) lecz wyznawcami heretyckich i odstępczych systemów, które wysyłają ludzi na zatracenie. Im trzeba głosić ewangelię wskazując na potrzebę wiary w skończone i w pełni wystarczalne dzieło Chrystusa. A pan Bartosik (świadomie lub nie) głosi dokładnie to, co Federalna Wizja wzbudzając zamieszanie wśród słabych w wierze oraz zgorszenie wśród tych, którzy rozumieją jakie tej nauki są konsekwencje.
.


Odrzucenie Federalnej Wizji: To jest kwestia Ewangelii

Chrześcijanie Reformowani powinni całkowicie odrzucić wprost błędny nauczania znany jako teologia „Federalna Wizja” (FV), znany także jako „Auburn Avenue Theology. Tak jak R. C. Sproul powiedział na 35. Zgromadzenia Ogólnego Prezbiterian (2007):

“Nie mogę pojąć, dlaczego istnieje jakiekolwiek wahanie się aby [odrzucić Federalną Wizję]. Jest zbyt wiele do stracenia – rozmawiamy tu o kwestii Ewangelii”

Oświadczenia dotyczące odrzucenia Federal Vision złozyły jak dotąd

 • Associate Reformed Prezbyterians Chruch (ARP)
 • Orthodox Presbyterian Church (OPC)
 • Presbyterian Church in Amerika (PCA)
 • Reformed Church in the United States (RCUS)
 • United Reformed Churches in North America (URCNA)
 • Westminster Presbyterian Church in United States (WPCUCS)
 • Reformed Presbyterian Church in United States (RPCUS)
 • Reformed Presbyterian Church of North America (RPCNA)

Niektóre z kościołów mają na tyle odwagi, by nazwać to (słusznie, moim zdaniem) „herezją”. Poniżej znajdują się zasoby i pomoc od Reformowanego Synodu, grup badawczych, itp wyjaśniając szczegółowo dlaczego Federal Vision jest aberracją, której powinno się unikać, a ponadto której Boży ludzie powinni dawać odpór. ludzi.

 1. PRC Krytyka nauk Baracha, Schlissela, Wilkinsa i Wilsona
 2. PCA Raport o teologiach Federal Vision, nowej perspektywie na Pawła i Auburn Avenue
 3. RPCGA Uchwała w sprawie usprawiedliwienia
 4. URCNA Raport o Federalnej Vision i usprawiedliwieniu
 5. Sprawozdanie OPC o usprawiedliwieniu
 6. SJC zdanie odrębne przypadku Petera Leitharta (PCA)
 7. RCUS Komisja Studyjna o doktrynie usrpawiedliwienia w Federalnej Vision

Sama idea federalnej wizji to koncepcja kompromisowa, której celem jest jedność z religią antychrystsa czyli z Rzymskim katolicyzmem. Dowód? Proszę bardzo

Pytanie internauty [źródło]

“Obserwuję profil pastora od jakiegoś czasu i chcę zapytać tak wprost: czy uwaza pastor, że każdy papież to antychryst? Czy biblijnie wierzący chrześcijanin powinien czerpać z nauki kościoła katolickiego? I wreszcie czy Bóg Biblii to ten sam Bóg którego czczą katolicy? Proszę o odpowiedzi wprost tak lub nie.

Odpowiedź pana Bartosika, który nazywa się pastorem…

“1. Nie uważam że każdy papież to antychryhst
.
2. Biblijnie wierzacy chrześcijanin jest wolny by czerpać z każdej prawdy w każdym nurcie Kościoła Powszechnego. Ja np. jestem zachęcony książką Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Nie wszystko co katolickie jest niebiblijne
.
3. Katolicy wierzą w Boga w Trójcy Jedynego, a więc objawionego w Biblii. Inna sprawa to czy poszczególny katolik Jemu zaufał?

Tak więc rzymski katolicyzm to element Kościoła Powszechnego, jego głowa nie jest antychrystem, papieże tworza wartościowe duchowo traktaty oraz katolicy jeśli zaufają bogu reprezentowanemu przez herezję Rzymu są zbawieni, tzn. dzięki sakramentom i zasługom określonym przez Rzym jako niezbędne do zbawienia.

Na podstawie Rejecting the Federal Vision oraz Brief critique of Federal Vision


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email