Szczere rozczarowanie

5 Mojż. 18:9-13 Gdy wejdziesz do ziemi, którą PAN, twój Bóg, ci daje, nie ucz się postępować według obrzydliwości tych narodów. Niech nie znajdzie się pośród was nikt, kto by przeprowadzał swego syna lub córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wróżbiarz, ani jasnowidz, ani czarownik; Ani zaklinacz, ani nikt, kto by wywoływał duchy, ani czarnoksiężnik, ani nekromanta. Każdy bowiem, kto czyni takie rzeczy, budzi odrazę w PANU. Z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wypędza przed tobą te narody. Będziesz doskonały przed PANEM, swoim Bogiem.

Przyznam, że zostałem w pewien sposób rozbity. Nie jako chrześcijanin, mocny w PANU, ufny w Jego suwerenną wolę, nie jako człowiek myślący, który narodzony na nowo zagłębia Słowo Boże nie pod kątem własnych założeń i upodobań, zamykając oczy na słowo, które do nich nie pasuje. Zostałem rozbity ze względu na zaufanie. Nie wobec Stwórcy, któremu ufam bezgranicznie, bez względu na to czym mnie obdarza. Ze względu na zaufanie do ludzi którzy piastują, urzędy biskupie, prezbiterów, diakonów. W tym zawodzie, jaki mnie spotkał, cieszę się, że owo zaufanie znajduje się pod kontrolą Pisma Świętego, że sprawdzam to co słyszę z ust głoszącego.

Ostatnimi czasy, dowiedzieliśmy się o powołaniu na urząd kapłański 9 kobiet w polskim Kościele Ewangeliczno-Augsburskim, czyli prościej, luterańskim. Pomijam kwestie biblijne, które w sposób jasny mówią kto, dlaczego i na jakich zasadach może piastować stanowiska biskupów, prezbiterów (czyli starszych braci) i diakonów. Nie będzie to tematem niniejszego artykułu.

Tematem jest nie tyle odejście od interpretacji Słowa Bożego, tu zawsze można napomnieć, pokazać właściwą drogę. Tematem będzie wprowadzenie czystego pogaństwa do “kościoła chrześcijańskiego” za jaki uważa się kościół luterański w Polsce.


Duchowy kuglarz

Wiemy czemu kobieta nie może piastować wymienionych wyżej funkcji, wiemy jak zarówno mężczyzna jak i kobieta powinni się modlić, wyglądać podczas nabożeństwa. W listach święty Paweł napomina wiernych, by nie wracali do pogańskich tradycji, byśmy byli uświęceni.

Ten przydługi wstęp wziął się w przemyśleń po przeczytaniu posta umieszczonego przez duchownego Marka Uglorza na profilu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Nidzicy. Chciałbym Wam go przedstawić.

„W mądrej i pięknej książce Biegnąca z wilkami, literatka i psycholożka, Clarissa Pinkola Estes, zebrała stare narracje, dedykowane Kobietom, z czasów, w których nie było jeszcze biblijnej tradycji, męskiej dominacji, a Bóg nie był tylko Ojcem, a Źródłem Życia, czyli Matką.” źródło

Rozumiecie? Pewna kobieta, zebrała jakieś stare narracje, nie wiemy jakie, nie wiemy skąd, w jakich tradycjach, które dedykowane były kobietom z czasów tak dawnych, że nie było jeszcze biblijnej tradycji.

Pierwsze kłamstwo to określenie biblijnej tradycji. Budowanie nowej tradycji na Słowie Bożym, z definicji powoduje skażenie przez własne wymysły Żywego Słowa. To jednak nie koniec, ksiądz w tych kilku wersach twierdzi że Biblia spowodowała, że mężczyźni zdominowali kobiety.

 • Czy ten człowiek nie znał Pisma Świętego?
  .
 • Czy nie widzi, albo nie wie nic o zrównaniu kobiety i mężczyzny w zbawieniu?
  .
 • Czy nie wie, że role przypisane kobietom i mężczyznom z Kościele się różnią, ale nie mają żadnego wpływu na zbawienie z łaski? Że wobec Bożego zbawienia nie ma żadnej różnicy?

Gal. 3:27-28 Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie [zbawienie], przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

Dalej jest jeszcze gorzej. Człowiek mieniący się kapłanem chrześcijańskim, pisze, że były czasy gdy Bóg nie był Ojcem, ale Matką, dawczynią życia. Przecież mamy tu do czynienia z czystym pogaństwem, z tryumwiratem Dziewica-Matka-Starucha występujących w wielu kulturach i religiach pogańskich. Trójca Ojca, Syna i Ducha Świętego zostaje odsunięta na rzecz „nowej pogańskiej trójcy”?

Nigdzie, nigdzie w Żywym Słowie Bożym, nie ma nic powiedziane o jakiejś tajemniczej bogini matce, która zrodziła bóstwa i świat, niczym w Enuma Elisz czy innych pogańskich księgach.
.


Bóg nie jest Matką

Bóg przedstawia się jako Ojciec, dla Abrahama, Izaaka, Daniela, Hioba, etc etc aż do swego Syna Jezusa.

Łuk. 3:23-38 A Jezus (wcielony Bóg gr. Ἰησοῦς Iesous rzeczownik r. męski) miał około trzydziestu lat. Był, jak sądzono, synem (gr. υἱός hyios, rzeczownik r. męski) Józefa,syna Helego syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa syna Matatiasza, syna Amosa, syna Nahuma, syna Esliego, syna Naggaja syna Maata, syna Matatiasza, syna Semei, syna Józefa, syna Judy syna Joanana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Salatiela, syna Neriego syna Melchiego, syna Addiego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era syna Jozego, syna Eliezera, syna Jorima, syna Mattata, syna Lewiego syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonana, syna Eliakima syna Meleasza, syna Menny, syna Mattata, syna Natana, syna Dawida syna Jessego, syna Obeda, syna Booza, syna Salmona, syna Naassona syna Aminadaba, syna Arama, syna Esroma, syna Faresa, syna Judy syna Jakuba, syna Izaaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora syna Serucha, syna Ragaua, syna Faleka, syna Hebera, syna Sali syna Kainana, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha syna Matusali, syna Enocha, syna Jareta, syna Maleleela, syna Kainana syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Boga (gr. τοῦ Θεοῦ  tou Theou – rzeczownik r. męski)

Ba, sam Jezus mówi o Nim że jest naszym Ojcem, nie fizycznym, ale przez usynowienie, czyli adopcję.

Efez. 1:3, 5 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa… Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, 

Jednak współczesna kultura nie chce, kochającego, ale i karcącego Ojca, który pozwala swojemu dziecku się sparzyć, upaść, ale który swoją łaską odmienia serce swego dziecka, podnosi je z upadku.

Hebr. 12:8 A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami

Karcący ale kochający, sprawiedliwy i miłosierny Ojciec prowadzi suwerennie wybrane przez siebie dzieci.

Rzym. 14:4 … Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić.
.
Hebr. 6:10 Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie.


Pogańskie źródło herezji

Współczesna kultura chciałaby mamusi, która nie tylko dała życie, ale nie wychowuje zbyt nachalnie, nie napomina, pozostawiając dziecko w poczuciu beztroskiej fałszywej wolności. W wolności w której wszystko wolno. Czyż nie takiej matki szukają także rzymscy katolicy?

Bogini Maryja zastępująca Boga Ojca to koncepcja jaka przeniknęła do kościoła w V wieku, czemu wyraz daje rzymsko katolicki (sic!) historyk, hrabia August-Artur Beugnot:

“Po soborze w Efezie (431) wierni z kościołów Wschodu i Zachodu cześć oddali Maryi Dziewicy […] Narody były jakby olśnione obrazem tej boskiej matki, która połączyła w swojej osobie dwa najczulsze uczucia natury: zuchwałość dziewicy i miłość matki; symbol łagodności, rezygnacji i wszystkiego, co wzniosłe w cnocie; oto ta, która płacze z cierpiącymi, wstawia się za winnymi i nigdy nie pojawia się inaczej, jak jako posłaniec przebaczenia lub pomocy. Przyjmowali ten nowy kult z entuzjazmem, czasami zbyt wielkim, ponieważ u wielu chrześcijan stał się on całym chrześcijaństwem. Poganie nawet nie próbowali bronić swoich ołtarzy przed postępem kultu Matki Bożej; otworzyli Maryi świątynie, które zamknęli przed Jezusem Chrystusem i wyznali swoją porażkę”.A. Beugnot,  Histoire de la Destruction du Paganisme en Occident, Paryż, 1835, 8vo, 2 tomy.

Nie bądźmy dziećmi miotanymi przez oszukańcze nauki!

Efez. 4:14-15 Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa


Wiedźma, ckliwa prorokini

„Terapeutyczną moc mają zaklętą w archetypicznych symbolach, które odżywają za każdym razem, gdy pozwalamy im stać się słowami, zrodzonymi przez matkę serce i ojca rozum. Cudownie łączą ciemne i jasne strony duszy, życia, codzienności, tworząc z nich tkaninę, w którą przyodziewa się Wiedźma.” źródło

Gdzie tu wierność Żywemu Słowu? Gdzie Sola Scriptura?! Gdzie Wszechmocny Bóg rozdziela się w dualizm serca, które jest rzekomym darem matki i rozumu jako przejawu ojca? To czyste pogaństwo, które jest fałszywą nauką, podstępem, które dla ludzkiej ambicji i zaspokojenia pychy, staje się nowoczesną myślą przewodnią dla pseudo chrześcijaństwa, które za wszelką cenę chce zastąpić Boga Ojca Wszechmogącego, popbogiem.

Ów popbóg chce zaspokoić ludzką pychę, poprzez zaspokojenie jej poczucia własnej wyjątkowości. Tworzy nowe symbole oddania się tej ideologii, które są równie archetypiczne i wieczne jak grzech w ludzkiej naturze.

Nie ma mowy o upamiętaniu, odrazie wobec grzechu, mowa już o łączeniu jasnej i ciemnej stronę duszy w jedno.  To nie koniec, wszelkie owe symbole, stapianie się mroku i światła, serca i rozumu mają działać na człowieka terapeutycznie. Zamiast walki o prawdę, mamy przyzwolenie na pogodzenie się z własnym grzechem, zamiast upamiętania, wyrozumiałość wobec kolejnych potknięć, zgodnych z ludzką naturą. Zapomina się, że owa natura jest przez grzech zdeprawowana, a nie budowana. Oto tolerancja dla mroku. A przecież mamy być dziećmi światła, w którym żadne kłamstwo i grzech nie będą ukryte!

Efez. 5:6-7 Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości;

Ponadto Biblia naucza nas, że serce, rozum, dusza i umysł odnoszą się do jednej i tej samej rzeczy, nie ma zatem kobiecego pierwiastka w Bogu: serce, odnoszące się do sfery uczuć (ale także do woli Psalm 140:2 i myśli Psalm 94:19); dusza, odnosząca się do woli (ale także do uczuć Mat. 26:38 i myśli 5 Mojż. 4:9); umysł, odnoszący się do myśli (ale takze uczuć Mat. 22:37 i woli Rzym. 7:25).
..


W głębiny szatana

W dalszej części tekstu ksiądz zwraca się do kobiet, ale nie bierze w rękę Słowa Bożego by nieść pocieszenie Bożą Łaską, by wskazywać Bożą wolę dla mężczyzn i kobiet. Nic z tego…

– jeśli Matka budzi w Tobie poczucie winy i manipuluje Tobą, a Ojciec nie afirmuje Twej kobiecości;

 • jeśli nie wyobrażasz sobie, że mogłabyś sama dać sobie radę w życiu;
 • jeśli uważasz, że bez trwałego związku będziesz nieszczęśliwa;
 • jeśli znasz źródło swoich cierpień, ale nie masz dość siły, aby się uwolnić;
 • jeśli jesteś zdemoralizowana bogactwem, za które jesteś gotowa płacić cierpieniem;
 • jeśli nie bronisz swoich dzieci i Córki nie ostrzegasz przed męskimi pułapkami;
 • jeśli wstydzisz się ciała, a seksualność kojarzysz z ciemnością i brudem;
 • jeśli nie korzystasz z intuicji i wiedzy, ponieważ boisz się ostracyzmu;
 • jeśli od dzieciństwa marzysz, ale niczego nie realizujesz, to wiedz, że

lektura Biegnącej z wilkami jest właśnie dla Ciebieźródło

Gdzie ksiądz widzi problem w życiu współczesnej chrześcijanki i chrześcijanina? Że nie doświadcza afirmacji kobiecości, że ma problem z trwałym związkiem. Wymienia całą listę wskazującą właśnie na afirmację kobiecości kosztem zdegenerowanej męskiej dominacji, którą ustawił nad człowiekiem zbędny i przeszkadzający we rozwoju osobistym Bóg Ojciec.

Seksualność kojarząca się z brudem i ciemnością? Proszę bardzo mamy radę!

Efez. 5:3 A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie

A czyż Żywe Słowo Boże nie mówi o wyjątkowości aktu między kobietą i mężczyzną? Ależ wręcz przeciwnie!

Koh. 9:9 Ciesz się życiem z żoną, którą ukochałeś po wszystkie dni swego marnego życia, jakie dał ci Bóg pod słońcem, po wszystkie dni swojej marności. To jest bowiem twój dział w życiu i w trudzie, który podejmujesz pod słońcem.

Czy Słowo Boże zachęca do dominacji mężczyzny nad kobietą w kwestiach seksualnych? Czyż namawia do brudu, przemocy, dominacji o podłożu seksualnym? Ależ nie, wręcz przeciwnie, Słowo Boże mówi o doskonałej równości między kobietą a mężczyzną pod tym względem

1 Kor. 7:3-5 Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości.


Bełkoczący z wilkami

Pogańska lista w całości jest skierowana do człowieka by ostatecznie zaspokoić jego pychę i odwrócić serca i umysły od Bożego przesłania, które w swojej suwerennej woli nam pozostawił. Co owa niezwykła lektura ma zapewnić czytelniczce? Ależ proszę bardzo…

Poznasz różnicę pomiędzy uzależnieniem od mężczyzny, a uzależnieniem od swojej niezależności;

 • dowiesz się, jak osiągać energetyczną pełnię, aby tworzyć związek z mężczyzną, na którego możesz liczyć;
 • nauczysz się, że kobieca dzikość jest mocą miłości, a nie siłą zdobywania;
 • staniesz się Wiedźmą, czyli uzdrowicielką, nauczycielką i duchową przewodniczką;
 • poznasz tzw. religijne i etyczne zagrożenia wewnętrznej wolności;
 • odkryjesz tajemnicę szczęścia

źródło

Humanizm, bez Boga. Humanizm z odpowiedzialnością człowieka tylko wobec siebie samego i labilnego sytemu prawnego opartego na umowie społecznej, która jest zależna od panującej miłomściwie Kultury.

Wierna chrześcijanka ma stać się Wiedźmą, aby zrozumieć moc swojej kobiecości! Wierna chrześcijanka ma odrzucić Ojca, Syna i Ducha Świętego by stać się duchową uzdrowicielką i nauczycielką! Nie Bóg jest uzdrowicielem. Widzicie czym mają być kobiety ksiądzałki”?

3 Mojż. 19:31 Nie będziecie się zwracać do czarowników ani szukać rady u wróżbitów, abyście się przez nich nie skalali. Ja jestem PAN, wasz Bóg

Ksiądz luterański, bełkocze o tajemniczej energii, która da pełnię w związku między mężczyzną i kobietą, związku uświęconego przez Boga od dnia stworzenia! Czyż to nie jest New Age w czystej postaci?

Zwróćcie uwagę na poplątanie filozofii arminiańskiej i semipelagianizmu w darze, który otrzyma każdy czytelnik owej książki. Pozna on dzięki niej, zarówno etyczne jak i religijne zagrożenia wewnętrznej wolności. Zatem chrześcijaństwo w ustach ksiądza luterańskiego stanowić może zagrożenie dla wolności człowieka! Wewnętrzna wolność nadrzędnym dobrem, którego nie wolno w żaden sposób człowiekowi odebrać, a każdy w swoim rozumieniu wewnętrznej wolności ma słuszność i rację. Nawet gdy jedna wolność jest sprzeczna z wolnością drugiego człowieka. Wolność pojęta w sposób indywidualny dla każdego.

Gal. 4:31 Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.


Rada dla eunuszków

Jednak dla równości płci mężczyźni nie zostają pominięci w słowach owego kapłana, dla mężczyzn też coś się znajdzie. Marek (k)Uglorz pisze:

Mężczyzn, pragnących zrozumieć kobiece pragnienia i lęki oraz Kobiety, które chcą uzdrowić duszę, zapraszam na wspólną lekturę Biegnącej z wilkami. Interpretacje, inspirowane przez autorkę książki, będę tworzył sam, zanurzony wraz z Wami w czasie i przestrzeni naszego wspólnego spotkania. źródło

Wybaczcie, jestem człowiekiem dalekim od znajomości Pisma w porównaniu z moimi Braćmi Reformowanymi, jednak nie byłem w stanie przeczytać owego bełkotu, wprowadzającego nie tyle humanizm, co pogaństwo, do społeczności określającej się jako “chrześcijańska”. Zaczynam rozumieć pojęcie gniewu w obronie Słowa Bożego. Ten bełkot new age, który jest przez księdza Marka Uglorza wprowadzany do polskiego luteranizmu, doskonale koreluje z drogą, którą ów kościół obrał. Drogą odejścia od Sola Scriptura i napełnienia słowem Bożym, na rzecz Sola Cultura i napełnieniem ubóstwieniem człowieka.

Sam ksiądz (k)Uglorz prowadzi różnego rodzaju seminaria, rekolekcje, spotkania, a na facebook prowadzi profil i tak opisuje czym się zajmuje –

Promocja zdrowia, którego źródłem jest dusza, serwisowana modlitwą i medytacją, interpretacją tekstów, dbaniem o wiarę, ale też praca z pasją, odpoczynek, odżywianie, ruch, oddech i sen jest treścią moich zainteresowań i produktów.

Jeśli się weźmie pod uwagę, że ksiądz (k)Uglorz jest profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (a jakże, to przecież wzorcowa wylęgarnia heretyków), to chyba mamy choć częściowe wyjaśnienie źródła głoszonej fałszywej ewangelii.

źródło: solascriptura.pl

Efez. 6:13-17 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;

Gdyby Luter mógł, to pewnie by się w grobie przewrócił. Zaś względem księży i “ksiądzałek”, które okazują się być rzucającymi urok na kościół Wiedźmami Pismo posiada odpowiedni plan:

1 Sam. 15:23 Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo.
.
2 Mojż. 22:18 Nie zostawisz czarownicy przy życiu (co w dyspensacji Nowego Testamentu realizuje się przez dyscyplinę kościelną, por.  1 Kor. 5:2, 7, 13; Gal. 5:12)

K. W.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan