4 Mojż. 31:17 Zabijcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną

Pytanie

Z 4 Mojż. 31:17 pojmuję dlaczego oszczędzanie tylko dziewiczych kobiet ma jakiś sens w kontekście, ale zabijanie maluczkich? Co się tam dzieje? Mogę sobie wyobrazić, że tak jak wiele rzeczy, raportowanie wydarzenia to nie to samo, co aprobowanie go. Czy Mojżesz posuwa się za daleko? Ale znowu, w kontekście Pan wydaje się być cytowany w otaczających tekstach jako dający wskazówki dotyczące użycia i podziału łupów. Chociaż wydaje się, że powiedziałby nie zabijajcie dzieci. Co mamy z tym zrobić?

Odpowiedź

4 Mojż. 25:1-18 1 Potem Izrael zamieszkał w Szittim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. 2 One zapraszały lud do ofiar swoich bogów. A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. 3 I Izrael przyłączył się do Baal-Peora, i PAN bardzo rozgniewał się na Izraela. 4 Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i powieś ich przed PANEM na słońcu, aby zapalczywość gniewu PANA odwróciła się od Izraela. 5 Mojżesz powiedział więc do sędziów Izraela: Niech każdy z was zabije swoich ludzi, którzy przyłączyli się do Baal-Peora. 6 A oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia. 7 Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep. 8 I poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze. I plaga wśród synów Izraela została powstrzymana. 9 A tych, którzy umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące. 10 Potem PAN powiedział do Mojżesza: 11 Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż okazał wśród nich gorliwość ze względu na mnie, tak że nie wytraciłem synów Izraela w mojej zazdrości. 12 Dlatego powiedz mu: Oto zawieram z nim moje przymierze pokoju; 13 Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze wiecznego kapłaństwa, ponieważ okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów Izraela. 14 A imię tego Izraelity, który został zabity wraz z Midianitką, było Zimri; był to syn Salu, naczelnika domu swego ojca, z pokolenia Symeona. 15 Imię zabitej Midianitki było Kozbi, była to córka Sura, naczelnika w swoim narodzie i w domu swego ojca w Midianie. 16 I PAN powiedział do Mojżesza: 17 Odnoście się wrogo do Midianitów i pobijcie ich; 18 Ponieważ oni odnosili się wrogo do was przez swoje podstępy, a podeszli was przez Baal-Peora i przez ich siostrę Kozbi, córkę księcia Midianu, która została zabita w dniu plagi z powodu Peora.

Grzechy Midianitów

Jestem pewien, że jesteście świadomi, iż 4 Mojż. 25 jest wprowadzeniem do wydarzeń zapisanych w 4 Mojż. 31. Informuje nas o niektórych grzechach Midianitów (też: Madianitów) i jak one doprowadziły Izraela do wielbienia fałszywego boga imieniem Baal Peor. Ze względu na Midianitów Izrael był nieposłuszny Bogu i nastąpiło ich utrapienie. Utrapienie skończyło się, gdy Pinchas zabił Izraelitę i Midianitkę (też: Madianitkę), którą ten przyprowadził do swojej rodziny

4 Mojż. 25:7-9 7 Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep. 8 I poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze. I plaga wśród synów Izraela została powstrzymana. 9 A tych, którzy umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące. 

Podczas gdy małżeństwo z takimi kobietami było niezgodne z prawem Boga paradowanie czciciela Baala przed Namiotem Spotkania, podczas gdy Izraelici mieli prosić o przebaczenie za bałwochwalstwo było jeszcze gorsze.

5 Mojż. 7:3-4 3 Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: swej córki nie dasz ich synowi i ich córki nie weźmiesz dla swego syna; 4 Gdyż odwiodłaby twego syna od kroczenia za mną, by służyli innym bogom. Wtedy rozpaliłby się gniew PANA na was i prędko by was wytępił
.
4 Mojż. 25:6 A oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia

Niewierność wobec przymierza jest odrażająca dla Boga. Rezultatem tych wielkich grzechów przeciwko Bogu było to, że Pan nakazał zagładę Madianitów

4 Mojż. 25:17-18 17 Odnoście się wrogo do Midianitów i pobijcie ich; 18 Ponieważ oni odnosili się wrogo do was przez swoje podstępy, a podeszli was przez Baal-Peora i przez ich siostrę Kozbi, córkę księcia Midianu, która została zabita w dniu plagi z powodu Peora.

Grzech Izraela

Ale Izrael ponownie okazał nieposłuszeństwo, gdy ich armia przywiozła schwytane kobiety i dzieci od Madianitów

4 Mojż. 31:14-16 14 I Mojżesz bardzo się rozgniewał na dowódców wojska, tysiączników i setników, którzy wrócili z walki. 15 I mówił do nich Mojżesz: Czy zostawiliście przy życiu wszystkie kobiety? 16 Oto one za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko PANU w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie PANA.

Zatem rozkazano unicestwienie dzieci Midianitów (chłopców)

4 Mojż. 31:17 Zabijcie więc teraz wszystkich chłopców spośród dzieci, zabijcie też każdą kobietę, która obcowała z mężczyzną

Inne przykłady

Widzimy wiele takich nakazów w Piśmie, które mogą nas zastanowić przez chwilę. Na przykład:

Małe dzieci Samarytanina rzucone na ziemię a kobiety ciężarne rozcięte

Oz. 13:16 Samaria będzie spustoszona, ponieważ sprzeciwiła się swemu Bogu. Padną od miecza, jej niemowlęta będą roztrzaskane, a jej brzemienne będą rozprute

Splądrowanie Tifsach i rozprucie wszystkich kobiet w ciąży

2 Król 15:16 Wtedy Menachem pobił Tifsach i wszystkich, którzy w nim byli, oraz wszystkie jego okolice, począwszy od Tirsy, gdyż nie otworzyli mu bram – dlatego je pobił, a wszystkie brzemienne mieszkanki rozpruwał.

Zabicie z Amalekitów ich mężczyzn, kobiet, niemowląt i karmione dzieci

1 Sam. 15:3 Teraz idź, pobij Amaleka i zniszcz wszystko, co ma. Nie lituj się nad nimi, lecz zabijaj i mężczyzn, i kobiety, dzieci i niemowlęta, woły i owce, wielbłądy i osły.

Pan nakazujący całkowite unicestwienie wszystkich Hetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów

5 Mojż. 20:16-18 16 Ale z miast tych narodów, które PAN, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, żadnej duszy nie zostawisz przy życiu. 17 Lecz doszczętnie je wytępisz: Chetytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, jak ci nakazał PAN, twój Bóg; 18 Aby nie uczyli was czynić według wszystkich swoich obrzydliwości, jakie czynili swym bogom, i abyście nie zgrzeszyli przeciw PANU, swojemu Bogu

Potop, Sodoma i Gomora

W rzeczywistości nie powinniśmy zapominać o potopie Noego ani o zniszczeniu Sodomy i Gomory. A co z samym piekłem? Czy niektóre dzieci też tam będą? Jak właściwie pogodzimy wszystkie te teksty z kochającym Panem Bogiem?

Obraz potępienia

W Piśmie Midianici (wraz z innymi, których Izrael miał zniszczyć) są obrazem nie-wybrańca lub potępieńca. Ziemia została pierwotnie stworzona dla wybranych Bożych, a Adam i Ewa mieli być owocni i się rozmnażać oraz wypełnić ziemię wybranymi, małymi dziećmi

1 Mojż. 1:28 I Bóg błogosławił im. Potem Bóg powiedział do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebieskim, i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi

Gdyby nie Upadek, świat wyglądałby tak dzisiaj — tylko wybrani byliby na ziemi.

Pszenica i kąkol

Jednak w czasie Upadku Ewa nadal stała się matką „wszystkich żyjących”, zarówno wybranych, jak i niewybranych

1 Mojż. 3:20 I Adam nadał swojej żonie imię Ewa, bo ona była matką wszystkich żyjących

Nawet pierwsze opisane dziecko Adama i Ewy, Kain, było niewybrane

1 Mojż. 4:1 Potem Adam obcował ze swoją żoną Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. I powiedziała: Otrzymałam mężczyznę od PANA

Jednak odkupienie przyszło w Chrystusie, a nowe niebo i nowa ziemia zostaną pewnego dnia wypełnione tylko wybranymi z każdego narodu, plemienia, ludu i języka

Obj 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
.
Obj. 7:9 Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach.

Zatem wybranie i potępienie dotyczą dwóch różnych grup ludzi lub potomków (nasion):

Grupy Wybrani Niewybrani Tekst
Dwa nasiona Nasienie kobiety Nasienie węża 1 Mojż. 3:15
Dwa nasiona Pszenica Kąkol Mat. 13:24-30; 13:36-43
Dwa nasiona Owce Kozły Mat. 25:31-46
Dwa królestwa Królestwo Światła Królestwo Ciemności Efez. 6:10-18; Kol 1:13

Szatan nienawidzi Boga i pragnie tego, co należy do Niego. Szatan i jego nasienie (potomstwo) zawsze walczą z Bogiem, aniołami Boga i ludem Bożym. Ta wojna w oparciu o przymierze toczona między potomstwem kobiety a potomstwem węża jest widoczna w całym Piśmie. Niektóre przykłady mogą tu pomóc:

Nasienie kobiety Wybrani  Gal 3:29 vs. Nasienie węża  Niewybrani  Jan 8:44 Tekst
Adam vs. Wąż 1 Mojż. 3
Noe vs. Świat 1 Mojż. 6-10
Abraham vs. Czterech królów 1 Mojż. 14
Mojżesz vs. Egipt Księga Wyjścia
David vs. Goliat 1 Sam. 17
Chrystus vs. Szatan Mat. 4:1-11; Jan 8:43-44; 14:6;   Gal. 1:4; 4:4; Kol 2:15; Filip. 2:10;   Obj. 12:4
Niewidzialny Kościół vs. Szatan, Świat Mat. 24:4-12; Jan 3:19-21; 16:33;   1 Kor. 6:14-15; 2 Kor. 2:11;  Efez. 6:10-18; 2 Tym 4:17; Jakub 4:7;   1 Piotra 5:8; 1 Jana 2:16; Obj. 11:15

Dlatego istnieją dwa rodzaje ludzi na świecie, którzy zawsze są ze sobą w sprzeczności: wybrani (zbawieni) i niewybrani (zgubieni).

Sprawiedliwość Boża

Teraz wróćmy do 4 Mojż. 31. Izrael był skłócony z niewybranymi Midianitami. To, co widzimy w tych tekstach Starego Testamentu, to sprawiedliwość Boża, która została słusznie wylana na nasienie węża lub potępionych. Ci potępieni są wrogami Boga, najeźdźcami samego Jego stworzenia

Psalm 24:1 Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Ci uzbrojeni intruziprzychodzą tylko po to, by zabijać, okradać i niszczyć wybrany przez Boga lud

Efez 6:11-12 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
.
1 Piotra 5:8 Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.
.
Jan 10:10 Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.
.
5 Mojż. 7:7 PAN umiłował was i wybrał was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów

Te nasiona Szatana zostały przeznaczone na zniszczenie i śmierć

Przysłów 16:4 PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.
.
Mat. 25:41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
.
Jan 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
.
Obj. 13:8 Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.
.
Obj. 17:8 Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest.

Sprawiedliwą karą za grzech jest śmierć, doczesna i wieczna. Biblia nie mówi, kiedy nastąpi ta śmierć, tyle tylko, że jest ona w wyznaczonym czasie

Hebr. 9:27 A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd

Dla Madianitów miało to miejsce w sposób opisany w 4 Mojż.. 25 i 31.

Sądy Boże są zawsze sprawiedliwe i słuszne

1 Mojż. 18:25 Niech to będzie dalekie od ciebie, byś miał uczynić coś takiego i zabić sprawiedliwego z niegodziwym, żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy. Niech to będzie dalekie od ciebie! Czy Sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie?
.
Rzym. 2:5 Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga
.
Rzym. 7:12 A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre

Bóg jest kochający, ale jest także święty, sprawiedliwy i prawy. Bóg musi zawsze osądzić i ukarać grzech. Chociaż Jego metoda rozprawiania się z grzechem może się różnić, ostatecznym sądem jest nadal śmierć

Rzym. 6:23 Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu
.
1 Mojż. 2:17 Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz

Nawet dla świętych gniew Boży musiał być dokonany przeciwko grzechowi, dlatego posłał swego jednorodzonego Syna, aby umarł za Swój lud

Jan 3:16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne
.
1 Mojż. 5:12-21 12 Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela. 13 Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki. 14 Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł. 15 Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda. 16 Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki. 17 Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł. 18 Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha. 19 Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki. 20 Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł. 21 Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema.

Bóg kocha swój lud. On ich ochrania – nawet przed nimi samymi. Jak wskazuje poniższy artykuł na temat potępienia, Bóg używa nie-wybrańców – nasienie węża

1 Mojż. 3:15 I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę.
.
Jan 8:44 Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa

aby wypełnić Swoje cele i dla Swojej chwały

Rzym. 9:16-18 16 A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. 17 Pismo bowiem mówi do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie swoją moc i żeby moje imię było głoszone po całej ziemi. 18 A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym
.
Przysłów 11:8 Sprawiedliwy bywa wybawiony z ucisku, a na jego miejsce przychodzi niegodziwy
.
Przysłów 21:18 Niegodziwy będzie okupem za sprawiedliwego, a przewrotny – za prawych

Bóg króluje! On jest suwerenny. On jest sprawiedliwy.

Dr Joseph R. Nally , Jr., źródło
Tłumaczył Robert Jarosz


Zobacz w temacie

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan