Od potopu do wieży Babel i Abrama – 427 lat.

Po upadku człowieka w grzech Bóg ogłosił ludzkości plan zbawienia. Przedstawił, że potrzebna będzie ofiara zastępcza, która bedzie musiała być dokonana przez bezgrzesznego Mesjasza. Mesjasz będzie samym Bogiem. Tak było do czasu potopu, gdzie praktycznie cała ludzkość odwróciła się od Boga za co została unicestwiona (prócz Noego jego rodziny). Po potopie Bóg ciągle głosi dobrą nowinę upadłemu rodzajowi ludzkiemu.

Ewangelia

Z łaski przez wiarę, uczynki owocem.

Do poprzedniego objawienia ewangelii (swiadomość grzechu, świadomość potrzeby ofiary zastępczej, ofiarą zastępczą może być tylko Mesjasz – Bóg wcielony) zostają dodane następujące elementy:

Mesjasz prawdziwą arką bezpieczeństwa do której wchodzą grzesznicy i płyną przez wody sądu Bożego, potop cieniem zanurzenia w Chrystusie.

 • Rzym. 6:3 Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
  .
 • 1 Piotra 3:20-21 20 Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 21 Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa;
  .

Dodatkowe symboliczne znaczenie arki względem Mesjasza

Arka posiadała pomieszczenia na zwierzęta; Jezus powiedział, że w domu Jego Ojca jest wiele pomieszczeń

 • 1 Mojż. 6:14 Zbuduj sobie arkę z drewna gofer, zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą.
  .
 • Jan 14:2 W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce.

Arka posiadała tylko jedne drzwi; Jezus twierdził, że jest drzwiami zbawienia.

 • 1 Mojż. 6:16 Zrobisz okno w arce, a zakończysz je na łokieć od góry. Drzwia umieścisz z boku arki, zrobisz w niej dolne, drugie i trzecie piętro.
  .
 • Jan 10:9 Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. 

To Bóg zaprosił Noego do Arki; Bóg pociąga ludzi do Jezusa.

 • 1 Mojż. 7:1 Potem PAN powiedział do Noego: Wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwyg przede mną w tym pokoleniu.
  .
 • Jan 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. .

Arka była zrobiona z drewna, tak samo jak krzyż. Ponieważ Bóg ocalił Noego, ten pozostał przy życiu; Jezus daje zbawionym życie wieczne. .

 • 1 Mojż. 7:23 Tak zostało zgładzone wszelkie stworzenie, które było na powierzchni ziemi, od człowieka aż do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa niebieskiego. Wszystko to zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce.
  .
 • Jan 10:28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.Zbawienie jest z łaski. Tak został ocalony Noe, na podstawie łaski suwerennie udzielonej przez Boga
  .
 • Efez. 2:5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni
  .
 • 1 Mojż. 6:8 Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pańskich .

Ofiara złożona po sądzie nad światem obrazem ofiary Mesjasza, Bóg obiecuje nie zatracić swojego stworzenia, nie będzie kolejnych przekleństw świata, obietnica wylania błogosławieństwa. .

 • 1 Mojż. 8:20-22 20 Zatem zbudował Noe ołtarz Panu, i wziął z każdego bydła czystego, i z każdego ptastwa czystego, i ofiarował całopalenia na ołtarzu onym. 21 I zawoniał Pan wonności wdzięcznej, i rzekł Pan w sercu swem: Nie będę więcej przeklinał ziemi dla człowieka: albowiem myśl serca człowieczego zła jest od młodości jego, nie zatracę więcej wszystkiego co żyje, jakom teraz uczynił. 22 A póki ziemia trwać będzie, siew i żniwo, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nie ustaną.
  .
 • Hebr. 9:28 Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawieniaZwróćmy uwagę na fakt, że Noe podąża ścieżką prawdziwej religii – składa Bogu ofiarę całopalną z czystych zwierząt.

Element zastępczej śmierci nieskażonej grzechem istoty w miejsce grzesznika zostaje zobrazowany. Płynie z tego nauka o ofierze zastępczej, którą może być tylko Bóg-Syn Jezus Chrystus. .

Zbawieni

Żyjący po potopie lecz przed Abrahamem Hiob i jego rodzina z pewnością zaliczają się do zbawionych z wiary tego okresu. Hiob żył w bojaźni Bożej i upamiętaniu od grzech.

 • Hiob. 1:1-2 1 Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego. 2 I urodziło mu się siedm synów, a trzy córkiW czasie życia Hioba ludzie posiadali świadomość Boga-Odkupiciela i zmartwychwstania.
  .
 • Hiob 19:25 Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanieEwangelia Jezusa Chrystusa mówiąca o zbawieniu z łaski przez wiarę była obecna, Bóg zbawiał swoich wybranych.. .

Odstępstwo

W 187 lat po potopie ponownie obserwujemy nikczemność upadłego serca ogarniającą praktycznie całą ludzkość, która gromadzi się w celu stworzenia fałszywego systemu religijnego.

 • 1 Mojż. 11:4-5 4 Potem rzekli: Nużeż, zbudujmy sobie miasto i wieżą, której by wierzch dosięgał do nieba, a uczyńmy sobie imię; byśmy się snać nie rozproszyli po obliczu wszystkiej ziemi. 5 Tedy Pan zstąpił, aby oglądał miasto ono, i wieżą, którą budowali synowie ludzcy. Szatan kolejny raz zwodzi ludzi tym samym oszustwem, to jest zrównaniem statusu stworzenia ze statusem Boga. Tak zwiódł siebie, anioły i ludzkość.
 • 1 Mojż. 3:4-5 4 I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie; 5 Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.
 • Izaj. 14: 12 Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyś aż na ziemię, któryś wątlił narody! 13 Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych: 14 Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu. 15 Wszakże strącon jesteś aż do piekła, w głębokość dołu.

Bunt przeciw Bogu i odrzucenie Jego zbawczego planu skutkuje powstaniem zcentralizowanego systemu fałszywej religii, a jej naczelną kapłanką koronowała się kobieta Semiramis, żona króla Nimroda. Jej synem był Tammuz, którego ogłosiła za cudownie poczętego wyzwoliciela ludu. Religijne ryty były sekretne, praktykowano mistyczną mowę.W odpowiedzi Bóg decentralizuje fałszywą religię, miesza języki i rozprasza ludzkość dzieląc ją na narody. Rozproszenie ma na celu spowolnienie rozkładu moralnego i wprowadzenie planu Bożego dla każdego z ludów z osobna. Niestety każdy naród rozpoczyna kult własnej wersji fałszywej religii, czego echa obserwujemy do dziś.

 • 1 Mojż. 11:5-9 6 I rzekł Pan: Oto lud jeden, i język jeden tych wszystkich; a toć jest zaczęcie dzieła ich, a teraz nie zabroni im nikt wszystkiego, co zamyślili uczynić. 7 Przetoż zstąpmy, a pomieszajmy tam język ich, aby jeden drugiego języka nie zrozumiał. 8 A tak rozproszył je Pan stamtąd po obliczu wszystkiej ziemi; i przestali budować miasta onego. 9 Przetoż nazwał imię jego Babel; iż tam pomieszał Pan język wszystkiej ziemi; i stamtąd rozproszył je Pan po obliczu wszystkiej ziemi.
 • Dzieje 17:26-27 26 I z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania; 27 Żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas.

Ponownie obserwujemy regres. Potop przetrwało osiem bojących się Boga wierzących osób, od których wywodzą się wszystkie narody. W miarę upływu czasu prawdziwa wiara zostawała zastępowana odstępstwem, by w końcu przerodzić się w zrzeszający masy kult. I gdy wydawało sie, że wszystko stracone, że fałszywa religia zdominuje świat, Bóg zadaje cios.

To jednak nie koniec zbawczego działania Bożego.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email