Istota problemu

Oto decyzja ważnego zgromadzenia kościelnego, Synodu w Dort. Wśród innych działań tego wielkiego Synodu było przyjęcie oświadczenia doktrynalnego na temat sabatu. W swoim Tractaat van den Sabbath (Traktat o sabacie) Abraham Kuyper informuje nas, że sformułowanie i przyjęcie tego oświadczenia miało miejsce w ciągu około trzech godzin 17 maja 1619 roku. Stanowisko Dort w sprawie szabatu wyrażone było w sześciu punktach:

1) W czwartym przykazaniu Prawa Bożego znajduje się element ceremonialny i moralny.
.

2) Odpoczynek w siódmym dniu po stworzeniu i ścisłe przestrzeganie tego dnia, którym naród żydowski był szczególnie obciążony, miało charakter ceremonialny.
.

3) Że określony i wyznaczony dzień został odłożony na służbę Bogu i że w tym celu wymagany jest taki odpoczynek, jaki jest konieczny do służby Bożej i do uświęconej kontemplacji; ten element jest moralny.
.

4) Sabat Żydów został odłożony na bok, a chrześcijanie mają obowiązek uroczyście obchodzić Dzień Pański.
.

5) Dzień ten był zawsze zachowywany w pierwotnym Kościele od czasów Apostołów.
.

6) Dzień ten powinien być tak poświęcony służbie Bożej, aby w nim ludzie odpoczywali od wszelkich prac służebnych, z wyjątkiem tych, które są wymagane przez dobroczynność i bieżące potrzeby, a także od wszelkich takich rozrywek, które uniemożliwiają służbę Bożą.

Konieczność spotkań w Dzień Pański, czyli pierwszy dzień tygodnia, niedzielę, nie jest nigdzie wyraźnie wyrażona przykazaniem, jednakże szereg fragmentów Pisma Świętego wskazuje na konieczność takiej praktyki.

Przesłanka 1: Chrystus zmartwychwstał w niedzielę Marek 16:9 A Jezus, gdy zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie,

Przesłanka 2: kościół zgromadzał się w niedzielę (por. Jan 20:19, 26) A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. (Dzieje 20:7)

Przesłanka 3: kościół zbierał kolektę w niedzielę: Każdego pierwszego dnia tygodnia niech każdy z was odkłada u siebie, stosownie do tego, jak mu się powodzi, (1 Kor. 16:2)

Przesłanka 4: istnieje zakaz opuszczania zgromadzeń Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, (Hebr. 10:25)

Wnioski: ponieważ Chrystus zmartwychwstał w niedzielę, kościół zgromadzał się w niedzielę, w tym dniu zbierano fundusze na działanie kościoła oraz istnieje zakaz opuszczania zgromadzeń, chrześcijanie mają obowiązek uczestniczyć w życiu instytucjonalnego kościoła, szczególnie zaś w niedzielę.


Kara śmierci za złamanie szabatu

Jednym z powodów, dla którego przeciwnicy przestrzegania Dnia Pańśkiego odrzucają nakaz jego przestrzegania jest karanie śmiercią tych, którzy łamali sabat.

2 Mojż. 31:15 Ktokolwiek wykona pracę w dniu szabatu, poniesie śmierć.
.
2 Mojż. 35:2 Kto w nim (w dniu szabasu) wykona pracę, poniesie śmierć

W nowej dyspensacji nie ma kary śmierci za łamanie Dnia Pańskiego. Istnieje natomiast dyscyplina kościelna.

...


Wiecznotrwałość szabasu

Przeciwnicy Dnia Pańskiego odrzucają wieczność sabatu a przez to obowiązek przestrzegania przez każdego wierzacego po wszystkie pokolenia.

2 Mojż. 31:13 Powiedz też synom Izraela: Koniecznie macie przestrzegać moich szabatów, bo to jest znak między mną a wami przez wszystkie wasze zapisapokolenia, abyście wiedzieli, że ja jestem PAN, który was uświęca

Po pierwsze ustawa ta dotyczyła duchowego Izraela czyli Kościoła. Kościół istnieje od Adama.

3 Mojż. 26:46 To są ustawy, sądy i prawa, które ustanowił PAN między sobą a synami Izraela na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza.

Rzym. 2:28-29 28. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele; 29. Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga.

Gal. 6:16 A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie to jest na Izraela Bożego.

Po drugie Pismo Święte mówiąc o “wiecznotrwałości” przepisów Starego Przymierza nie przekazuje idei absolutnej formalnej wieczności.

“wieczna” ustawa dotycząca Namiotu Zgromadzenia przestała obowiązywać kiedy pojawiła się Świątynia i Namiot przestał być potrzebny. Arka została przeniesiona do Świątyni, zmieniła się forma działania ustawy

2 Mojż. 27:21 W Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną, za którą jest arka świadectwa, Aaron i jego synowie będą je stawiać przed PANEM od wieczora aż do poranka. Będzie to wieczna ustawa wśród ich potomków dla synów Izraela. 

Hebr. 9:2-3  2 Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. 3 Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który zwano Miejscem Najświętszym. 4 Posiadało ono złotą kadzielnicę i arkę przymierza całą pokrytą złotem, w której było złote naczynie z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza.

“wieczna” ustawa dotycząca kapłaństwa Aarona została zniesiona i zastąpiona kapłaństwem Chrystusa – kapłańśtwo dalej funkcjonuje ale w innej formie

2 Mojż. 29:9 I przepaszesz ich pasem, Aarona i jego synów, i włożysz na nich mitry, i będzie do nich należało kapłaństwo na mocy wiecznej ustawy. 

Hebr. 7:28  Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. 

Hebr. 8:6-7;13 6 Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. 7 Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie; 13 A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnioneUstne przekazanie prawa szabatu


Cechy sabatu a Dzień Pański

Ryt to ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany. Stanowi odzwierciedlenie duchowości – nauki, tradycji – danego kościoła, ich zewnętrzną formę. Poniżej lista fragmentów Pisma poświadczająca, że sabay posiadał cechy rytów, tj. wkazujące na jego ceremonialny charakter.

1. Istniał przepis nakazujący zabijać tych, co sabasu nie przestrzegają, w tym samym miejscu czytamy, że sabat to święto. Dzień Pański to święto Chrystusa, Jego szczególny dzień. Ci, którzy go nie przestrzegają podlegają dyscyplinie kościelnej tak samo jak ci, którzy kradną czy mordują.

2 Mojż. 35:2 Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmy dzień będzie dla was świętem, szabatem odpoczynku dla PANA. Kto w nim wykona pracę, poniesie śmierć.

2. Ponadto należało w tym dniu się radować. To samo dotyczy Dnia Pańskiego

Psalm 118:24 Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.

3. Wspominać o niewoli w Egipcie oraz wyprowadzeniu z niej Izraela przez Boga. W Dniu Pańskim należy rozmyślać o Ewangelii Chrystusa, uwolnieniu z niewoli grzechu.

5 Mojż. 5:12,15 Przestrzegaj dnia szabatu, abyś go święcił, tak jak ci nakazał PAN, twój Bóg 15 I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Egiptu i że PAN, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd potężną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego PAN, twój Bóg, nakazał ci obchodzić dzień szabatu.

4. Należało go rozumieć jako znak między Izraelem a Bogiem. Kościół  czyli Boży Izrael dalej posiada ten znak.

2 Mojż. 31:16-17 16 Dlatego synowie Izraela będą przestrzegać szabatu, zachowując szabat przez wszystkie pokolenia jako wieczną ustawę. 17 Jest on wiecznym znakiem między mną a synami Izraela, bo w sześć dni PAN uczynił niebo i ziemię, a siódmego dnia przestał i odpoczął.

5. Był to dzień doniosły który należało uczcić i nazywać rozkoszą, dodatkowo nakładał restrykcję na wolę i mowę. Nic się nie zmieniło w Dniu Pańśkim

Izaj. 58:13 Jeśli powstrzymasz swoją nogę od przekraczania szabatu, aby nie wykonać swojej woli w moim świętym dniu; jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty PANA – szanownym; jeśli go uczcisz, nie czyniąc swoich spraw ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego

6. Należało w ten dzień oddawać pokłon Panu. Każdy chrześcijanin czci Pana w Dniu Pańskim w sposób szczególny

Ezech. 46:3 Podobnie lud tej ziemi będzie oddawał pokłon przed PANEM u wejścia tej bramy w dni szabatu i w czasie nowiu

7. I miał swoje świątynne ofiary przypisane do siebie, które były konkretnie okreslone. Ofiara została zniesiona przez doskonałą ofiarę Chrystusa, o której rozmyślamy w Dniu Pańśkim

4 Mojż. 28:9-10 9 Lecz w dniu szabatu złożysz dwa roczne baranki bez skazy i dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę z pokarmów wraz z jej ofiarą z płynów. 10 To jest całopalenie sobotnie w każdy szabat, oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary z płynów.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan