Inni wierzą, że słowa Apostoła, że ​​wierzący nie są pod Prawem (Rzym. 6:14-15, Rzym. 7:4-6, Gal. 5:18-23) muszą być zrozumiane dokładnie odwrotnie: że wierzący są pod Prawem. Mówią to, ponieważ myślą, że jeśli powiesz wierzącym, że nie są pod prawem, wszyscy natychmiast rozproszą się w tawernach i burdelach. Aby Kościół mógł mieć mniej skandalicznych grzechów, konieczne jest (jak wierzą) dodawanie uczynków do łaski, prawo do Ewangelii, Mojżesza do Chrystusa, Synaj do Syjonu. To nic, że zbawienie przez wierność i świętość nie znosi krzyża Chrystusa. Nic nie znaczy, że dodanie dzieł prawa do doskonałego dzieła Chrystusa jest inną Ewangelią. Najważniejsze, że członkowie walecznych kościołów nie powinni angażować się w nieprzyzwoitość … Renat Ilyasov

Prawo a dzieło Chrystusa

Chrystus całkowicie usunął Stare Prawo (czyli wszystkie jego legalistyczne nakazy, zakazy i wymogi) poprzez swoją śmierć. A ponieważ wszyscy wierzący umarli wraz z Chrystusem, umarli wraz z Nim dla Starego Prawa. Ani jedna jota Starego Prawa Chrześcijan nie  obowiązuje. Jest to logiczna konsekwencja dzieła Chrystusa, który wypełniając wszystkie nakazy Starego Przymierza poprzez swoją śmierć krzyżową ustanowił Nowe Przymierze a zatem i nowe warunki relacji Bóg-człowiek.

Definicja Starego Prawa

Zakon czyli Stare Prawo to element Starego Przymierza. Była to Tora, Pięcioksiąg Mojżeszowy oraz Prorocy. Zawierało w sobie Dekalog oraz wiele innych przepisów (w sumie 613) oraz konsekwencje ich przestrzegania i nieprzestrzegania czyli błogosławieństwa i przekleństwa.

Według Pana Jezusa najważniejsze dwa przykazania Prawa nie znajdowały się w Dekalogu.

Mat. 22:36-39
36 Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? 37 A Jezus mu odpowiedział:
.
(pierwsze najważniejsze przykazanie Prawa): Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. 38 To jest pierwsze i największe przykazanie.
.
referując do 5 Mojż. 6:5 Będziesz miłował Jahwe, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły;
.
(drugie najważniejsze przykazanie Prawa) 39 A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
.
referując do 3 Mojż. 19:18  będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

Następnie wskazał na definicję Prawa. Spytany o Prawo odpowiedział, że jest to Prawo (Pięcioksiąg Mojżesza) i Prorocy (pozostałe Księgi Starego Testamentu)

40 Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Według Jozuego Prawo to Pięcioksiąg Mojżesza a nie tylko Dekalog

Jozue 8;31-34 31 Jak nakazał synom Izraela Mojżesz, sługa PANA, i jak jest napisane w księdze Prawa Mojżesza:ołtarz z całych kamieni, których nie tknęło żadne żelazo. I na nim złożyli PANU całopalenia i ofiary pojednawcze. 32 Tam też napisał na kamieniach odpis Prawa Mojżesza, który napisał w obecności synów Izraela. 33 A cały Izrael oraz jego starsi, przełożeni i sędziowie stali po obu stronach arki przed kapłanami lewitami, którzy nosili arkę przymierza PANA, zarówno przybysz, jak i rodowity, połowa ich naprzeciw góry Gerizim, a połowa naprzeciw góry Ebal jak przedtem nakazał Mojżesz, sługa PANA, aby błogosławić lud Izraela. 34 Potem czytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwa i przekleństwa według wszystkiego, co zostało napisane w księdze Prawa.

Dalsze wersety w Księdze Jozuego czynią Prawo dynamicznym, czyli takim, które będzie uzupełniane. Nie ma wątpliwości, że Jozue dopisywał do Prawa nowe informacje. Zatem Dekalog nie może być definicją Prawa, ponieważ nic do Dekalogu Jozue nie dopisał.

Joz. 24:26 I Jozue spisał te słowa w księdze Prawa Bożego, wziął też wielki kamień i postawił go pod dębem, który był przy świątyni PANA. 

Z całą pewnością Prawo to coś więcej niż Dekalog. Jezus prawem nazywał Pięcioksiąg Mojżesza:

Mat. 12:5 Albo czy nie czytaliście w Prawie, że w szabat kapłani w świątyni naruszają szabat, a są bez winy

referując do tekstu spoza Dekalogu

4 Mojż. 28:9-10 9 Lecz w dniu szabatu złożysz dwa roczne baranki bez skazy i dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę z pokarmów wraz z jej ofiarą z płynów. 10 To jest całopalenie sobotnie w każdy szabat, oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary z płynów.

Według Apostoła Pawła Prawo to techniczna nazwa całej Tory i oznacza Prawo i Proroków

1 Kor. 14:21-22 21 W Prawie jest napisane: Przez ludzi obcych języków i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. 22 Dlatego języki są znakiem nie dla wierzących, lecz dla niewierzących, proroctwo zaś nie dla niewierzących, lecz dla wierzących.

referując do Księgi Izajasza, który napewno ani nie był dekalogiem ani nie należał do piecioksięgu Mojżesza

Izaj. 28:11-12 11 Zaiste, przez jąkających się i mówiacych obcym językiem przemówi do tego ludu ten, 12 który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać.

Według Apostoła Jana Prawem nazwane były Psalmy

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

referując do Psalmu 82, który nie jest ani Dekalogiem, ani Pięcioksięgiem Mojżesza

Psalm 82:6 Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.

Całe Prawo było oparte o kapłaństwo lewickie.

Hebr. 7:11 Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie – gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim – to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Aarona?

Kapłani mieli przestrzegać i nauczać całego Prawa a nie tylko Dekalogu, czytamy o tym u Malachiasza

Mal. 2:7 Wargi kapłana bowiem mają strzec poznania i jego ustami ludzie mają pytać o Prawo, gdyż on jest posłańcem PANA zastępów. 

Ponieważ nastąpiła zmiana kapłaństwa (Chrystus zastąpił kapłaństwo lewickie) Prawo zostało zmienione.

Hebr. 7:11 A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa.

Ponieważ Stare Przymierze zostało zniesione a na jego miejsce wprowadzone zostało nowe, tak samo ma się ze Starym Prawem i jego przykazaniami. Uległo ono przedawnieniu na rzecz Prawa Chrystusowego.

Hebr. 8:13 A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.
.


Usunięcie Starego Prawa

Istnieją przynajmniej dwa fragmenty Słowa Bożego informujące o całkowitym zniesieniu Starego Zakonu.

Kol. 2:13-14 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał (εξαλειψας eksaleipsas) obciążający nas wykaz zawarty w przepisach (χειρόγραφον τοῖς δόγμασινheirografon tois dogmasin), który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;

ἐξαλείφω exaleifo – zetrzeć, unicestwić, całkowicie zniszczyć
χειρόγραφον cheirografon – rękopis, dokoment, zapis legalistyczny, więź, czyli Prawo Mojżeszowe (dr Barnes)
ho (forma podstawowa słowa τοῖς tois) – przedimek określony ten konkretny, ten właśnie o którym mowa – zawężający ilość desygnatów do konkretnego pojęcia, którym jest
δόγμα dogma – dekret, rozporządzenie, przepis, czyli Przepisy Prawa Mojżeszowego (dr Barnes)

Legalistyczny zapis przeciwny ludzkiej naturze jest niczym innym jak Prawem nadanym przez Boga wyrażonym w przepisach. Przybicie do krzyża wymazało czyli całkowicie usunęło cały ten zapis.  Zatem całe Stare Prawo wyrażone w przepisach zostało zupełnie zniesione, unicestwione, wymazane i nie obowiązuje tych, którzy są w Chrystusie. To co obciążało, czyli przepisy Starego Zakonu już nie obciąża tych, którzy są Chrystusie.

Warto zwrócić uwagę na kontekst wers 14, który informuje o przebaczeniu wszystkich grzechów jakie człowiek popełnił czy to przed nawróceniem czy też po nawróceniu. Jeśli zatem absolutnie wszystkie grzechy zostają przebaczone ze względu na wymazanie wykazu zawartego w przepisach, mowa oczywiście o zniesieniu absolutnie wszystkich przepisów Starego Prawa bez wyjątku.

Rzym. 7:6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.

To, co było przeciwko niewierzącym, czyli Stare Prawo nie obciąża tych, którzy są w Chrystusie i umarli wraz z Nim dla Starego Zakonu czyli wszystkich przepisów Zakonu Mojżesza.
.

Efez. 2:14-15 14 On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; 15 Znosząc (καταργήσας katargesas) przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo (τὸν νόμονton nomon) przykazań (τῶν ἐντολῶν ton entolon) wyrażone w przepisach (ἐν δόγμασιν en dogmasin), aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;

καταργέω katergeo – unieważnić, anulować, przez co uczynić nieskutecznym
τὸν  ton; τῶν ton – formy przedimka określonego ὁ ho (patrz wcześniejsze wyjaśnienie)
ἐντολή entolé – przepisy prawa Mojżeszowego, słowo użyte np. w Mat. 15:3 w odniesieniu do dekalogu
νόμος nomos – zakon, prawo, Prawo Mojżeszowe wyrażone
ἐν δόγμασιν en dogmasin – w przepisach (patrz δόγμα dogma)

Fragment jeszcze dobitniej wiąże przepisy (δόγμα dogma) z Mojżeszowym Starym Zakonem (νόμος nomos). To właśnie te przepisy czyli Stary Zakon zostały anulowane (καταργήσας katargesas). Jaśniej nie da się powiedzieć: Starego Zakonu dla chrześcijan już nie ma!
.


Powody zmiany

Istnieje kilka powodów, dla których Stare Prawo musiało zostać całkowicie unicestwione. Nikt nie mógł wykonać doskonale wszystkich nakazów wyrażonych w przepisach, przez co było ono słabe i bezużyteczne jeśli chodzi o dzieło zbawienia. Stare Prawo dotyczyło również wyłącznie fizycznego narodu Izraela a nie Pogan, co uniemożliwiało im posiadać nawet cień nadziei na zbawienie i społeczność z Bogiem, poneiważ Stare Prawo wykluczało ich z takiej relacji.
.

Niemożność wytrwania

Prawo Boże jest wrogie ludzkiemu ciału, ponieważ Zakon jest z Ducha a ludzie niezbawieni cieleśni. Dlatego też nikt nie jest w stanie wytrwać we wszystkich przykazaniach.

Rzym. 7:14 Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.
.

Rzym. 8:7 Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może.

Z tej przyczyny Chrystus musiał znieść Stare Prawo przez swoje ciało,
.

Słabość i nieużyteczność Starego Zakonu

Hebr.7:18 Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności.
.

Hebr. 8:13 A gdy mówi „nowe”, uznaje pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.

Choć Stare Prawo było samo w sobie dobre jednak nie mogło żadnej żywej ludzkiej istoty przyprowadzić do zbawienia. Jego jedynym efektywnym skutkiem było doprowadzenie ludzi do zrozumienia swojego stanu bankructwa duchowego (niemożliwy do spełnienia standard świętości), całkowitego poddania się z prób dojścia do Boga przez własne uczynki i stu procentowe uznanie dzieła Chrystusa jako jedynej nadziei na zbawienie i społeczność z Bogiem.

Gal. 3:24 Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.

Zapamiętajmy: prawo = pedagog

Gal. 3:25 Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem.

Czyli gdy stajemy się wierzący nie jesteśmy pod PRAWEM

Złączenie Żydów i Pogan

Efez. 2:12 Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie.

Prawo Mojżeszowe czyli Stary Zakon było nadane Żydom i jeśli miałoby ono ciągle obowiązywać, włączenie pogan do ciała Chrystusa byłoby niemożliwe, o ile poganie nie poddaliby się temu Prawu. Tego właśnie nauczali heretycy i odszczepieńcy nakazując obrzezanie pogan, wbrew nauce Apostolskiej:

Dzieje 15:4 Ponieważ słyszeliśmy, że pewni ludzie wyszli od nas i zaniepokoili was słowami, i wzburzyli wasze dusze, mówiąc, że musicie zostać obrzezani i zachowywać prawo, czego im nie przykazaliśmy

Jednak Chrystus uczynił nowy twór (kościół) składający się z Żydów i pogan (który z obydwu uczynił jedno) niszcząc całkowicie przeszkodę, która stała na drodze to jest Stare Prawo uniemożliwiające takie połączenie (i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą). W ten sposób powstał nowy człowiek, już nie Żyd, już nie poganin lecz zbawiony chrześcijanin.

1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.

Kol. 3:11 Gdzie (w odnowieniu tym) nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus.

Gal. 3:27-28 27 Bo wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. 28 Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

Dzieje 10:34-35 34 Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: Prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby; 35 Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe.
.

Trwały pokój z Bogiem

Chrześcijanin zostaje połączony z Bogiem na warunkach trwałego i nieprzechodnego pokoju, którego nic nie może zmienić, zbawienia nie można utracić (aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;).

Jan 14:27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam (Bóg daje pokój na stałe, trwale, na zawsze) nie tak, jak daje świat (świat daje pokój tylko czasowo). Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka.
.

Rzym. 5:1 Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
.

Jeśli wojna ma się zacząć, to nie jest pokój lecz czasowe zawieszenie broni.

Najwyraźniej judaiści nie rozumieli, że Stare Prawo zostało zniesione i starali się ponownie włożyć na barki wierzących to, czego ich ojcowie ani oni sami nie potrafili unieść, tym samym wystawiając Boga na probe, to znaczy sprzeciwiając się Jego woli i wszczynając z Bogiem wojnę!

Dzieje 15:10 Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć?
.


Środek zmiany

Zmiana kapłaństwa jest środkiem, przez który nastąpiło anulowanie Starego Zakonu, który został zamieniony na zakon Chrystusowy, czyli wyznawanie Boga w Duchu a nie w literze prawa.

Hebr.7:12 A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa.
.

1 Kor. 9:11 Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.

Czym jest zatem prawo Chrystusa? To wpisana do serca chęć wykonywania tego, co się Bogu podoba, to czynienie wszystkiego, z czego Bóg jest zadowolony. To wewnętrzna potrzeba bycia coraz lepszym w oczach Bożych. To bojaźń Boża. To nienawiść do grzechu.

Rzym. 8:2 Gdyż prawo Ducha życia (chęć wykonywania tego, co się Bogu podoba), które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci (Stare Prawo wyrażone w przepisach).

Jer. 32:40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że się nie odwrócę od nich, abym im nie miał dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do serca ich, aby nie odstępowali odemnie.
.


Czas zmiany

Mat. 5:17 Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Chrystus nie zniósł Starego Zakonu czyli Prawa i Proroków, kiedy żywy stąpał po świecie. Jego zadaniem było wypełnienie wszystkich przepisów Zakonu po to, aby Jego bezgrzeszne życie spełniające najwyższy możliwy, bo przecież Boży, jedyny satysfakcjonujący Boga standard, mogło zostać przypisane każdemu wierzącemu. Byłoby zatem niedorzecznością aby Bóg najpierw ustalił jedyny satysfakcjonujący Go standard życia, któremu sam nie byłby w stanie podołać i dlatego musiał je złagodzić poprzez jakieś zmiany.

Jan 17:19 A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

1 Kor. 1:30 Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;

Rzym. 3:22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy.

Jezus osobiście obiecał, że do czasu wypełnienia przez Niego całego Starego Prawa nie zostanie ono przez Niego zniesione. Powiedział nawet, że prędzej niebo i ziemia przeminą, niż cokolwiek z zakonu miałoby być zmienione do czasu jego wypełnienia przez Mesjasza, tym samym zagwarantował, że podjęta przez Niego misja zbawienia musi się udać.

Mat. 5:18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.

I tak w momencie śmierci na krzyżu, Syn Boży wypełnił cały zakon oraz wszelkie przykazania Boże dotyczące jego misji zbawienia, co zresztą sam stwierdza:

Jan 19:30 A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha.

W tej właśnie chwili całe Stare Prawo zostało zniesione poprzez przybicie do krzyża i śmierć Chrystusa.

.


Skutki zmiany

Poniżej przykładowe różnice między tym co stare a tym co nowe. Dodać do tego można wiele innych rzeczy jak choćby szabaty, poligamia, rytuały, ceremonie, śłuby, restrykcje żywieniowe, kamienowanie nieposłusznych dzieci czy proroków za jedno fałszywe proroctwo (tu najbardziej wdzięczni powinni być wyznawcy ruchu zielonoświątkowego) i inne tego typu rzeczy, które nie mają miejsca w Nowym Przymierzu.
.

Koniec z zemstą osobistą

Mat.5:38-39 Stare Prawo: 38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. Nowe Przymierze: 39 Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
.

Koniec z rozwodami z byle powodu

Mat.5:31-32 Stare Prawo: 31 Powiedziano też: Kto oddala swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. Nowe Przymierze: 32 Lecz ja wam mówię: Kto oddala swoją żonę – poza przypadkiem nierządu – prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto żeni się z oddaloną, cudzołoży.
.


Wolność w Chrystusie

Chrystus nie przyszedł na świat abyśmy mogli bezkarnie grzeszyć do woli, jak głoszą heretyccy antynomianie, których potępienie jest sprawiedliwe. On przyszedł zmienić nasze wnętrze, nasze serca, pokonać grzech w nas. Wolność, którą nam ofiarował Pan to wolność od grzechu. Nie tylko od jego konsekwencji ale od samej jego istoty. Łaska oznacza koniec panowania grzechu w wierzącym.

Rzym. 6:14 Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
. .
Gal. 5:13-14 13 Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. 14 Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
.
Filip. 2:3 Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
.
Gal. 5:1 Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli (grzechu)
.
1 Piotra 2:16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.
.
Rzym. 3:8 Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe.
.
Rzym. 6:1 Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
.
Rzym. 6:15 Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
.
1 Jana 3:6 Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
.
1 Jana 3:9 Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga.
.
1 Jana 5:18 Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.
.
1 Kor. 6:12 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.

.


Wnioski

Chrześcijan nie obowiązują żadne przepisy Starego Prawa. Chrześcijanie z własnej woli i w radości chcą wykonywać wolę Bożą objawioną w Nowym Przymierzu a spisaną na kartach Nowego Testamentu. Chrześcijan poznaje się właśnie po tym, że trwają w światłości i uczynkach Ducha a nie w ciemności i uczynkach ciała. Bóg podzielił świat na dwie kategorie ludzi. Zbawionych, czyli takich, którzy nie żyją pod Prawem i niezbawionych, nad którymi ciąży przekleństwo Prawa wraz ze wszystkimi konsekwencjami, czyli gniewem Bożym i wiecznym zatraceniem.

Gal. 5

13 Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.

14 Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.

15 Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.

16 Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała.

17 Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.
.

Owoce wymiernym probierzem zbawienia:

18 Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem.
.

Niezbawieni, ci którzy podlegają pod przekleństwo Prawa

19 A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;

20 Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;

21 Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
.

Zbawieni, czyli ci, których prawo nie obowiązuje

22 Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara;

23 Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.

24 A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami.

25 Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.


Historia Kościoła

Prawda ta potwierdzona jest przez historię kościoła

Co zaś do ich [Żydów] skrupułów dotyczących pokarmów, przesądnego zachowywania szabatu, zarozumiałości z powodu obrzezania, obłudy ich postów i świętowania pierwszych dni miesiąca, rzeczy zgoła śmiesznych i niewartych nawet wspomnienia, nie przypuszczam, byś potrzebował w tych sprawach moich wyjaśnień. – List do Diogenesa, II wiek

„Na tym polega różnica między Starym i Nowym Przymierzem, że w pierwszym Bóg wypisywał  Prawo na tablicach, a w drugim na sercach, aby Prawo, które w epoce Starego Przymierza zewnętrznie przerażało, w erze Nowego dawało wewnętrzną rozkosz. W Starym – zabijająca litera czyniła człowieka grzesznikiem, który w Nowym – dzięki ożywiającej Duchowi – staje się miłośnikiem Boga” Augustyn z Hippony, Duch a litera.
.
„Prawo bez pomocy Ducha jest literą zabijającą, ale kiedy Duch ożywia, wówczas budzi się w nas miłość do Prawa zapisanego w sercach” Augustyn z Hippony (354-430).

„Nie możemy miłować Chrystusa bez miłowania Go w naszych braciach” Jan Kalwin (1509-1564)..

Zatem drodzy zakonolubni i sabatarianie, nie obowiązuje was ani szabas, ani niedziela, ani zakaz spożywania wieprzowiny, ani jakiekolwiek restrykcje dotyczące ubioru, uczesania, nowiów księżyca, świąt czy okolwiek temu podobne.

bracia, zostaliście powołani do wolności – tak powiedział wszechmocny Bóg


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email