Brak Ducha, brak poznania

Jan 10:34-35 34. Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami? 35. Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone;

Ten fragment jest częścią dłuższej części, która dotyczy dyskusji Jezusa z Żydami na temat tego, kim On jest i jaka jest Jego relacja względem Ojca. Niestety, ten fragment był używany przez wiele różnych grup, aby nauczać, że ludzie albo mogą zostać bogami (na przykład kościół mormonów), albo że ludzie są teraz bogami w jakimś sensie [tego nauczają zielonoświątkowcy, przyp. red.].

Dlaczego Jezus powiedział te słowa? Co miał na myśli?


Analiza tekstu

Pierwszą rzeczą do zrobienia podczas zbliżania się do dowolnego fragmentu Pisma Świętego jest określenie kontekstu – co było powiedziane?
.

Dobry Pasterz

A) Jan 10: 1-18 przedstawia Jezusa jako Dobrego Pasterza, który życie oddaje za owce.
.

Konfuzja

B) Werset 19 mówi nam, że Żydzi byli podzieleni w kwestii tego, kim był Jezus, niektórzy mówili, że miał demona, inni wskazywali na Jego dzieła i mówili, że zdemonizowane jednostki nie robią takich rzeczy.

19. Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów.

20. I wielu z nich mówiło: Ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie?

21. Inni mówili: To nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych?

Pytanie Żydów

C) W wersetach 22-25 Żydzi otoczyli Jezusa w ganku Salomona i zapytali go bezpośrednio, czy jest Mesjaszem.

22. Była wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. A była zima.

23. I przechadzał się Jezus w świątyni, w przedsionku Salomona.

24. Wtedy Żydzi obstąpili go i zapytali: Jak długo będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam otwarcie.

25. Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie.

Odpowiedź Jezusa

D) Odpowiedź Jezusa w wersetach 25-30 przedstawia jeden z największych fragmentów Chrystologicznych Jana. Chrystus kończy krótkie przemówienie słowami:

30. Ja i Ojciec jedno jesteśmy

Reakcja Żydów

D) Reakcja Żydów na to stwierdzenie była naturalna i szybka – podnieśli kamienie, aby Go ukamienować.

31. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować.

Pytanie Jezusa

E) Jezus pyta ich o powód ich działania

32. Jezus powiedział do nich: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie?

Riposta Żydów

F) Żydzi odpo cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem.

Problem Żydów: odrzucenie Boskości Chrystusa

G) Jan wskazuje na prawdziwy problem Żydów – nie przyjmowali Jezusa Chrystusa, takim, jakim się się objawił. Jezus wcześniej odniósł się do tego problemu w 8:24, mówiąc:

Jan 8:24 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.


Wers 34 kim są “bogowie”?

W tym miejscu napotykamy słowa Jezusa

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście (ἐστε este) bogami? 

Do samego fragmentu należy poczynić kilka krótkich uwag .

Po pierwsze, Jezus mówi: „Czy nie jest napisane w waszym prawie:” W rzeczywistości chodzi o zapis ww Psalmie 82: 6. Jest to niezbędne do zrozumienia tego fragmentu. Jezus często cytował ze Starego Testamentu, aby pokazać Żydom prawdę. Tutaj cytuje Psalm 82. Za chwilę przyjrzymy się temu fragmentowi.

Po drugie, słowo „ἐστε este – jesteście” jest w czasie teraźniejszym – jeśli ktoś twierdzi, że ten fragment uczy, że ludzie mogą stać się bogami, dlaczego Jezus powiedział, że Żydzi “byli bogami” właśnie w tym momencie? Co kolwiek miał to na myśli, z pewnością nie można tego traktować w odniesieniu do ostatecznego wyniesienia go do statusu prawdziwego „boga”.

Jezus w dalszej części stwierdził, że został uświęcony i posłany na świat przez Ojca, i że powinni oni w Niego wierzyć, choćby z powodu uczynków, których dokonał przed nimi.
..


Cytat z Psalmu 82

Wracamy więc do pierwotnego pytania, tym razem w lepszej pozycji, aby na nie odpowiedzieć. Klucz do zrozumienia Jana 10:34 znajduje się w zastosowaniu przez Jezusa cytatu ze Starego Testamentu z Psalmu 82. O czymjest Psalm 82? Odpowiedź można znaleźć, czytając ten krótki psalm zawierający 8 wersetów.

Psalm 82
.
1. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd:

2. Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela.

3. Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu.

4. Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych.

5. Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi.

6. Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.

7. Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt.

8. Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

Werset 2 w odniesieniu do „bogów”, mówi: „Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Psalm 82 dotyczy niesprawiedliwych sędziów, sędziów Izraela. Tych sędziów nazywano „elohimami” (bogami) ze względu na ich pozycję sądzenia Izraela w miejsce Boga. Jednak Psalm 82 wskazuje, że wielu z tych sędziów nie postępowało sprawiedliwie, przez co Psalmista lamentuje nad tym stanem.

Zwróćmy uwagę, co mówią wersety 6-7: „6. Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego. 7. Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt.” . Sam Psalm zawiera proroctwo o zgubie tych nieprawych sędziów. Dlatego oczywiście Psalm nie dotyczy wiecznych, nieskończonych „bogów” (nieskończeni, prawdziwi „bogowie” nie „umierają jak ludzie”), ale raczej stosuje termin „bogowie” do ludzi w sposób przenośny ze względu na ich pozycję jako sędziów w Izraelu.

Zdając sobie sprawę, że Żydzi znają to tło, jakie znaczenie miało cytowanie przez Jezusa Psalmu 82: 6? Jak widać, Jezus w rzeczywistości nazywał swoich oskarżycieli fałszywymi sędziami, stosując do nich ten fragment .


Błąd oskarżenia

H) Następnie zwraca uwagę na błąd oskarżania Go o bluźnierstwo pomimo wyraźnej aprobaty Ojca dla Syna

36.To jakże do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Jedność ontologiczna Ojca i Syna

I) Następnie w wersecie 38 stwierdza, że ​​Ojciec i Syn przenikają wzajemnie

38. A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim.

Kontratakt

J) Po czym ponownie następuje atak Żydów, który powoduje wycofanie się Jezusa z Judei

39. Znowu więc usiłowali go schwytać, ale wymknął się im z rąk.

40. I ponownie odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił, i tam przebywał.


Wnioski końcowe

Każda interpretacja Jana 10:34, która ignoruje tło tego fragmentu ze Starego Testamentu, jest skazana na błąd. Autorzy Nowego Testamentu nie zaprzeczali Staremu, kiedy cytują Boga, mówiącego:

Izaj. 44:8 Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej Skały; nie znam żadnej.

Bóg powiedział także

Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi PAN, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie.

Dlatego interpretujący Ewangelię Jana 10:34 musi pamiętać, że według Biblii Jedyny Prawdziwy Bóg jest całkowicie i totalnie wyjątkowy – nie ma nikogo takiego jak On.

Psalm 77:13 Boże, święta jest twoja droga; który bóg jest tak wielki, jak nasz Bóg?
.
Psalm 113:5 Któż jak PAN, nasz Bóg, który mieszka na wysokości;
.
Izaj. 46:9 Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie;

Dobrze jest pamiętać o słowach Boga:

Psalm 50:21 sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy.

źródło

Na koniec warto wszystkim praktykującym mówienie niezrozumiałym bełkotem kultystom przypomnieć ostrzeżenie Jamesa White, które wypowiedział zanim jego prawidłowe postrzeganie ruchu zielonoświąkowego zostało zmienione przez przyjaźń z soteriologicznym heretykiem i fałszywym prorokiem, Michaelem Brownem:

“Ponieważ jest tam ZERO rozeznania, a mówię wam, jeśli masz ZEROWE rozeznanie, to znaczy, że masz ZERO Ducha. Więc zamiast o Duchu mówisz tam o czymś innym – to nie jest Duch Boży. Duch Boży przynosi rozeznanie, a ruch charyzmatyczny nie daje rozeznania – dostajesz w zamian tę nierównowagę i brak zrozumienia” – James White, Dividing Line, Opublikowano 29/20/2013. (Dostępne od 02.11.2016.)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan