Mormoni

Nad mormonizmem warto się pochylić. Jest to kult, którego wyznanie wiary nosi wiele cech wspólnych do teologii Rzymskich katolikw, Adwentystów, zielonoświątkowców, Świadków Russella czy też nowości na polskim rynku chińskiego produktu zwanego Kościółem Boga Wszechmogącego (ci ostatni wierzą np. że Jezus przyszedł powtórnie jako kobieta i mieszka w Kraju Środka…).  Wszystkie powyższe religie oparte są o kult jednostki (Papież, Ellen White, Joseph Smith, wspomniany wcześniej kobieta-Jezus, mali bogowie) i uznają pozabiblijne źródła teologii.

Historia mormonizmu ukazuje jak ludzkość potrafi być łatwowierna. W 1830 roku Joseph Smith, założyciel, ogłosił wizję, w której rzekomo Moronai – anioł z nieba, biały mężczyzna i jednocześnie Indianin – wskazał na miejsce ukrycia przez Indian złotych płyt napisanych przez Proroka w 421 roku. Według rewelacji Indianie okazali się być potomkami Żydów. Po zmartwychstwaniu Jezus rzekomo pojawił się na kontynencie amerykańskim a wydarzenia towarzyszące zostały spisane przez Proroka.

Głęboko w lesie Smith wykopał cztery złote tablice oraz magiczne kamienie umożliwiające ich odczytanie. Oczywiście artefakty były zbyt święte aby można je było oglądać gołym okiem, anioł Moronai zabronił ich ujawniania. Był to najnowszy Testament Jezusa Chrystusa. Smith zaprosił do domu bogatego pana Harrisa, który miał spisywać na papierze odczytywane przez Smitha fragmenty tekstu. Ale sam Harris również nie mógł oglądać świętych tablic, dlatego zostały one rzekomo ukryte w kapeluszu, do którego zaglądał Smith. Księgi musiały być odczytywane w ciemności aby duchowe światło mogło działać…

Kiedy pierwsza wersja księgi była gotowa, pan Harris zabrał kopię do domu. Jednak jego rozsądna żona poprosiła męża aby ten ją ukrył i zwrócił się do Smitha o ponowne tłumaczenie, co miałoby wyeliminować oszustwo. Skoro rzeczywiście Smith tłumaczył cudowne księgi, będzie w stanie zrobić to ponownie. Smith wpadł w szał. Ogłosił, że Bóg jest bardzo zły na to, że tłumaczenie zostało zgubione i do ponownego dzieła zostaną użyte inne księgi. Historia będzie podobna lecz wypowiedziana innymi słowami…

Tylko kompletny szaleniec jest w stanie uwierzyć w powyższą historię. Szaleniec lub Mormon.

Poniżej nieco mormońskiej teologii

 • do pewnego czasu praktykowano mówienie językami (czyli niezrozumiałym bełkotem)
 • chrzest zmarłych osób (też za zmarłe osoby)
 • kolor skóry inny niż biały to kara za grzechy (zniesione przez rzekome objawienie z 1978 roku)
 • poligamia (zniesiona)
 • wieczny postęp
 • zbawienie z uczynków
 • politeizm
  .

Trzy największe herezje
.

Wieczny postęp czyli mali bogowie

Najważniejszą doktryną Mormonów jest tzw. „Wieczny Postęp“. Według niej, każdy kto będzie żył wartościowym życiem i wypełniał wszystkie rytuały Kościoła Mormonów — sam stanie się bogiem w następnym życiu. Sam Smith nauczał : „Musicie nauczyć się jak samemu być Bogami (…) tak samo jak robili to wszyscy Bogowie przed wami, mianowicie idąc stopień po stopniu, od małych umiejętności, do wielkich (…) aż przybędziecie do stacji Bóg i zdobędziecie tron wiecznej mocy, taki sam, jak ten, który zdobyli ci, co odeszli przed wami”.
.

Zbawienie z uczynków

Istnieje kilka form zbawienia. Pierwsze jest oparte o wierność księdze Mormona, wypełnianiu wszystkich opisanych w niej zaleceń. Umożliwia ono życie po śmierci ale w celibacie. Drugie, umożliwiające życie po śmierci i prokreację osiąga się poprzez „niebiańskie małżeństwo”, i tak stać się nowym bogiem. Śluby niebiańskie zapewnia oczywiście tylko i wyłącznie Kościół Mormonów, są to specjalne formy ceremonii.
.

Politeizm

Istnieje wielu bogów. Chrześcijański Bóg Ojciec to po prostu jeden z wielu bogów, najważniejszy tylko na ziemi. Na innych planetach i w innych światach żyje bowiem niezliczona ilość bogów. Smith ustalił, że: „Na początku naczelni Bogowie zwołali zgromadzenie Bogów; uradzili oni wspólnie plan stworzenia świata i zaludnienia go.” Mało tego — ustalił nawet miejsce przebywania (siedzibę) Boga — niedaleko gwiazdy Kolob.
.

Powyższe nauki są głoszone nie tylko przez Mormonów ale w różnych formach także przez inne sekty (Adwentyści, zielonoświątkowcy, Świadkowie Russela, chiński Kościół Boga Wszechmogoącego, itp.). Nieazelżnie od wariacji, zawsze będą podważać i godzić w prawdę w Piśmie Świętym:

 • istnienieje Jeden i jedyny Bóg,
 • zbawienie jest wyłącznie z łaski,
 • ludzie są martwi duchowo, a dziećmi Bożymi stają się nie z natury lecz przez adopcję,
  .

Chrześcijańskie wyznanie wiary

Wiara Mormonów, podobnie jak w przypadku innych dynamicznie roziwijających się sekt uznających pozabiblijne objawienia, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. W czasie ewangelizacji ludzi, którzy upadli w zwiedzenie warto przedstawić im biblijne prawdy wskazując również, że Pismo Święte, a nie sny, wizje i objawienia, jest jedynym autorytetem teologicznym – jedynym wiarygodnym i jedynym obecnie dostępnym źródłem wiary raz przekazanej świętym. Umiejętne rozeznanie Pisma umożliwi nie tylko ewangelizację Mormonów ale i wyznawców podobnych kultów. Oto jak do herezji odnosi się James White, zdaje się największy żyjący apologeta wiary chrześcijańskiej. Poniżej jego tekst ewangelizacyjny:
.


Wyznaję, iż…

Bóg jest jeden

Istnieje tylko jeden, prawdziwy i odwieczny Bóg, który jest niezmienny, niezrównany i wszechmogący.

5 Mojż. 6:4 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden
.
Izaj. 43:10 Ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie
.
Izaj. 44:5-8 5 Jeden powie: Ja należę do PANA, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny napisze swoją ręką: PANU, i będzie się nazywał imieniem Izraela. 6 Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. 7 Czy od czasów, gdy ustanowiłem pierwszy lud na świecie, znalazł się ktoś, kto jak ja jest w stanie ogłosić i opowiedzieć rzeczy przyszłe? Jeśli tak – niech więc powie, co ma nastąpić. 8 Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej Skały; nie znam żadnej.
.
Psalm 90:2 Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem
.
Psalm 96:5 Gdyż wszyscy bogowie narodów są bożkami, a PAN uczynił niebiosa
.
Mal 3:6 Gdyż ja, PAN, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni
.
Jakuba 1:17 Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności

.


Jest jeden Stworzyciel

Ten jedyny i prawdziwy Bóg stworzył wszystkie rzeczy i że nie istnieje nic, co by nie było przez Niego powołane do istnienia.

Izaj. 40:22 To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi – jej mieszkańcy są jak szarańcza; ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny;
.
Izaj. 41:4 Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam.
.
Izaj. 44:24 Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, który cię stworzył już od łona matki: Ja, PAN, wszystko czynię: sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię swoją mocą;
.
Jer. 10:10-11 10 Ale PAN jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem żywym i królem wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia. 11 Tak więc im powiecie: Ci bogowie, którzy nie stworzyli nieba i ziemi, znikną z ziemi i spod nieba.

..


Bóg jest transcendenty

Ten jeden i prawdziwy Bóg jest duchem, nieograniczonym czasem ani przestrzenią, które sam stworzył.

2 Kron. 6:18 Czyż naprawdę jednak Bóg zamieszka z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć; o ileż mniej ten dom, który zbudowałem?
.
Jer. 23:24 Czy może się kto schować w ukryciu, abym go nie widział? – mówi PAN. Czy nie wypełniam nieba i ziemi? – mówi PAN.
.
Jan 4:24 Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.

.


Człowiek nie może stać się bogiem

Człowiek jest stworzeniem Boga oraz że Bóg nie powinien być pojmowany w kategoriach wywyższonego człowieka.

Zach. 12:1 Brzemię słowa PANA nad Izraelem. Tak mówi PAN, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi i stwarza ducha człowieka w jego wnętrzu
.
Psalm 50:21 To czyniłeś, a ja milczałem; sądziłeś, że jestem do ciebie podobny, ale będę cię napominał i postawię ci to przed oczy
.
Izaj. 29:16 Wasze przewrotne myśli są jak glina garncarska. Czyż glina powie o tym, co ją uczynił: Nie uczynił mnie? Czyż to, co ulepione, powie o tym, co je ulepił: Nie miał rozumu?
.
Oz. 11:9 Nie wykonam zapalczywości swojego gniewu i nie zniszczę Efraima ponownie, bo jestem Bogiem, a nie człowiekiem; Święty pośród ciebie. I nie nadciągnę przeciwko miastu.

.


Chrystus jest Bogiem

Jezus Chrystus odwiecznie istniał pod postacią Bożą.

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo
.
Filip. 2:5-6 5 Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; 6 Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
.
Hebr. 1:10 Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

.


Chrystus jest Stworzycielem

Jezus Chrystus stworzył wszystkie rzeczy.

Jan 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
.
Kol. 1:15-17 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
.
Hebr. 1:1-3 1 Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;

.


Chrystus umarł w miejsce zbawionych

Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza ze wszystkich grzechów.

Kol 1:19-20 19 Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; 20 I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
.
Kol. 2:13-14 13 I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 14 Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam, i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża;
.
1 Piotra 1:18-19 18 Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców; 19 Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego;
.
1 Jana 1:7 A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

.


Człowiek jest martwy

Człowiek jest duchowo martwy, zniewolony przez grzech i niezdolny w przyjściu do Jezusa, jeśli nie zostało mu to dane przez Ojca.

Jan 6:44,65 44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym., 65 I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca.

Efez 2:1-5 1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 2 W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 4 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; 5 I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;

.


Zbawienie jest z łaski

Pełne i całkowite zbawienie jest dziełem Bożej łaski.

Efez. 2:8-10 8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 9 Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 10 Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.

.


Pismo Święte jest wystarczające

Biblia jest Bożym nieomylnym, autorytatywnym i wystarczającym objawieniem danym człowiekowi, niepotrzebującym żadnych suplementów.

2 Tym. 3:16-17 16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 17 Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

2 Piotra 1:20-21 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

.


Oto moje świadectwo

Jest to moje świadectwo, które uważam za dane mi przez Ducha Świętego. Biblia mówi, iż Duch Boży wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi oraz wprowadza swój lud we wszelką prawdę

Rzym. 8:16 Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
.
Jan 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

Dzielę się z wami tym świadectwem, ponieważ wierzę, że wymienione wyżej kwestie definiują ewangelię. Wymaga ona byśmy znali jedynego prawdziwego Boga  ponieważ fałszywy bóg nie jest w stanie nas zbawić.

Jan 17:3 A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ewangelia wymaga, abyśmy znali prawdziwego Jezusa Chrystusa, bowiem fałszywy obraz Chrystusa także nie może nas zbawić

Jan 8:24 Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.
.
2 Kor 11:4 Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.

Jedynie prawdziwa ewangelia może przynieść zbawienie i dlatego też ostrzegani jesteśmy przed tymi, którzy głoszą fałszywą ewangelię

Gal. 1:6-9 6 Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; 7 Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. 8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (LDS) zaprzecza każdemu przedstawionemu wyżej punktowi. KAŻDEMU. Z tego też powodu dzielę się z wami tym tekstem. Jeśli należysz do LDS, szczerze pragnę ostrzec i powiedzieć Ci, iż zostałeś zwiedzony. Jeśli nie należysz do LDS, pragnę poinformować Cię o ogromnych różnicach istniejących między chrześcijaństwem a mormonizmem w najbardziej fundamentalnych kwestiach. Chociaż tak często używamy tych samych słów, to w rzeczywistości napełniamy je całkowicie odmiennymi znaczeniami.

Jeśli należysz do LDS: Podzieliłem się z Tobą moim świadectwem. Niewątpliwie możesz stwierdzić, że masz własne świadectwo i w takim wypadku przeczą one sobie wzajemnie. I co teraz? Różnica jaka istnieje między nami, drogi przyjacielu, jest następująca: moje świadectwo nie determinuje prawdy. Świadectwo moje jest dla mnie wspaniałą i cenną rzeczą, jednakże to nie dzięki niemu wiem co jest prawdą. Podlega ono wyższemu autorytetowi: Biblii. Bez względu na to jak silne uczucia mogą temu towarzyszyć, to muszę podporządkować je korekcie opartej na Słowie Bożym. Tak więc, podczas gdy ty i ja możemy mieć sprzeczne świadectwa w tej sprawie, ja jestem w stanie zabrać moje do Pisma Świętego i wykazać, że jest ono zgodne nie tylko z niektórymi fragmentami Biblii, ale z całą Biblią. Moje przekonania ugruntowane są w Piśmie i z chęcią Ci to zademonstruję.

Jeśli nie należysz do LDS: Chrześcijanie utrzymują, że Boża prawda znajduje się po ich stronie. W związku z tym, nie ma miejsca ani powodu, aby pójść na kompromis w sprawie fundamentalnych elementów wiary. Mormonizm, zasadniczo jest odmienną religią a to z względu na politeizm (patrz: Nauki i Przymierza 132:19-20, 37; Księga Abrahama, rozdziały 4-5; Nauki Proroka Józefa Smitha, od strony 345). Chrześcijaństwo za to, jest niezmiennie monoteistyczne: wierzymy w jedynego prawdziwego i odwiecznego Boga. Mormoni przedstawiają innego boga, innego chrystusa oraz inną ewangelię. A ponieważ kochamy Boga, szanujemy Jego prawdę i pragniemy, aby inni także Go poznali, dzielimy się z Wami tymi informacjami.

James White, źródło


Cechy wspólne kutów


CECHY WSPÓLNE KULTÓW Mormonizm Katolicyzm Adwentyzm Świadkowie Zielonoświątkowcy Islam
Pozabiblijne źródło teologii TAK

Księga Mormona

TAK

dyscyplinarna tradycja (wtórne objawienie), objawienia maryjne

TAK

“nieomylne” nauczanai Ellen White

TAK

Strażnica, objawienie anioła z gromady plejad

TAK

rzekome objawienia

TAK

Koran to nowe objawienie

Pismo Święte niewystarczające TAK

Księga Mormona to Trzeci Testament

TAK

oficjalnie odrzucają Sola Scriptura

TAK

pisma White suplementem

TAK

nauki ciała kierowniczego

TAK

pozabiblijne proroctwa

TAK

Koran lepszy od ST i NT

Kult jednostki TAK

Joseph Smith

TAK

papież, święci, Maryja

TAK

Ellen White

TAK

T.Z. Russell

TAK

lokalni “namaszczeni”

TAK

Mohammed

Mówienie bełkotem TAK

dawniej praktykowane

TAK

w Odnowie w Duchu Świętym

TAK

dawniej praktykowane

NIE TAK TAK

odłamy

Wielobóstwo TAK

politeizm

TAK

henoteizm – papież, Maryja, zmarli święci

TAK

henoteizm -arch. Michał to Jezus

TAK

henoteizm – anioły, Jezus i ludzie mniejszymi bogami

TAK

nauka o małych bogach

NIE
Seks po śmierci TAK

“niebiańskie małżeństwo”

NIE NIE BYĆ MOŻE

grupa ziemskich świadków

NIE TAK

70 dziewic


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan