Terminy restrykcyjne

Pismo Święte często używa terminów restrykcyjnych na określenie celu śmierci Chrystusa: „On poniósł grzech wielu”. Dał swoje życie na okup za wielu”.

Izaj. 53:12 Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
.
Mat. 20:28 Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu.

Czyż nie daje to do zrozumienia, że Chrystus umarł nie za wszystkich ludzi, ale tylko za wielu?


Wyróżnienie nazwą

Ci, za których umarł Chrystus, odróżniają się od innych przez rozróżniające charaktery. Nazywają się

a) owcami

Jan 10:15 Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.

b) kościołem

Efez. 5:25 Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;

c) wybranymi Bożymi

Rzym. 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.

d) dziećmi Bożymi

Jan 11:52 A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże.

Nie wszyscy są owcami, nie wszyscy są dziećmi Bożymi, nie wszyscy są kościołem, stąd też Chrystus nie umarł za wszystkich lecz jedynie za wybranych.
..


Ekskluzywność odkupienia

O tych, których Chrystus odkupił swoją krwią, mówi się, że są „odkupieni spośród ludzi”, co w przypadku, gdyby Chrystus odkupił wszystkich ludzi, byłoby sformułowaniem pozbawionym znaczenia i niekonsekwentnym;

Obj. 14:4 Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka;

Mówi się również, że są „odkupieni z każdego plemienia, języka, ludu i narodu”  co z pewnością sugeruje, że tylko niektórzy z każdego rodzaju są odkupieni.

Obj. 5:9 I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.


Odkupienie wybranych

Odkupienie uzyskane przez Chrystusa ogranicza się do tych, którzy zostali „w Nim wybrani”, a których Ojciec dał Mu do odkupienia przez Jego śmierć

Efez. 1:4, 7 4. Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 7. W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski;
.
Jan 17:2 Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś.


Poręczenie za wybranych

Chrystus umarł jako poręczyciel i dlatego oddał swoje życie tylko za tych, których reprezentował, lub za swoje duchowe nasienie

Izaj. 53:10 Lecz spodobało się PANU zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU, przez jego rękę szczęśliwie się spełni.


Cel zbawienia

Intencją Chrystusa w poświęceniu swojego życia było nie tylko uzyskanie dla tych, za których umarł, możliwości zbawienia, ale w rzeczywistości ich zbawienie – doprowadzenie ich do rzeczywistego posiadania i korzystania z wiecznego zbawienia

Efez. 5:25-26 25. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie 26. Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;
.
Tyt. 2:14 Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
.
1 Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem;
.
1 Tes. 5:10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.

Z tego nieuchronnie wynika, że Chrystus umarł tylko za tych, którzy zostaną w Nim zbawieni z wiecznym zbawieniem.
.


Wstawiennictwo Chrystusa

Wstawiennictwo Chrystusa ma miejsce na podstawie Jego zadość czyniącej ofiary; zatem wstawiennictwo posiada taki sam zakres co zakres ofiary; ale Jezus nie modli się za świat, ale tylko za tych, którzy zostali mu wydani ze świata; dlatego jego ofiara musi być ograniczona do tej określonej liczby

1 Jana 2:1-2 1. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 2. I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata (tj. nie tylko Żydów ale i pogan)
.
Jan 17:9 Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi.


Błogosławieństwo

Apostoł wnioskuje z wielkości Bożej miłości w wydaniu swego Syna na śmierć za grzeszników, że nie odmówi im żadnego błogosławieństwa zbawienia; musimy zatem dojść do wniosku, że Chrystus nie umarł za całą ludzkość

Rzym. 8:32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?


Pewność zbawienia

Ten sam Apostoł wyprowadza pewność naszego zbawienia z życia Chrystusa, z naszego pojednania z Bogiem przez Jego śmierć; teraz, ponieważ nie wszyscy są zbawieni przez jego życie, musimy dojść do wniosku, że nie wszyscy zostali pojednani przez jego śmierć

Rzym. 5:10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.


Środki łaski

Chrystus przez swoją śmierć zapewnił swemu ludowi nie tylko zbawienie, ale także wszelkie środki prowadzące do korzystania z niego; w konsekwencji jego zamiar śmierci musi być ograniczony do tych, którzy pokutują i wierzą, a nie rozciągać się na cały rodzaj ludzki.

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.
.
Efez. 2:6 I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;


Absurd uniwersalnego odkupienia

Doktryna, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi, prowadzi do wielu absurdalnych konsekwencji, takich jak:

 • że Chrystus przelał swoją krew za wielu na próżno, ponieważ nie wszyscy są zbawieni
  .
 • że oddał swoje życie w całkowitej niepewności, czy ktokolwiek z rasy ludzkiej zostanie w końcu uratowany
  .
 • że przelał swoją krew za miliony ludzi, którzy w chwili jego śmierci zostali skazani na otchłań wiecznej zagłady
  .
 • że umarł za tych, za których nie wstawia się
  .
 • że umarł za tych, którym nigdy nie posłał środków zbawienia, a niektórym nawet zabronił głoszenia swojej ewangelii
  .
 • że Bóg działa niesprawiedliwie, wymierzając ludziom wieczną karę za te przestępstwa, za które otrzymał już pełne zadośćuczynienie śmiercią Chrystusa.

Mat. 10:5  Tych dwunastu posłał Jezus i nakazał im: Nie wchodźcie na drogę pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan.
.
Dzieje 16:6 Gdy przeszli Frygię i krainę galacką, Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji.
.
Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Potwierdzanie którejkolwiek z tych rzeczy byłoby bluźnierstwem w najwyższym stopniu i dlatego doktryna, która pociąga za sobą takie konsekwencje, musi być niebiblijna. Zbawienie, jakie zapewnił Chrystus posiada nieograniczoną skuteczność (wszyscy zbawieni trafią do nieba), którą Bóg zastosował względem ograniczonej grupy ludzi (wybranych do zbawienia jeszcze przed stworzeniem świata)

Na podstawie The Reformed Faith: ekspozycja Westminsterskiego Wyznania Wiary (s. 158-59)


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email