Tekst po polsku

Jakuba 1:27 Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym przez świat.
.
5 Mojż. 10:17-18 17. Gdyż PAN, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i PANEM panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. 18. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież.
.
Psalm 146:9 PAN strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych.

Drodzy Bracia i Siostry,

Dziękuję bardzo za wszystkie wasze modlitwy i przesłania wsparcia w ciągu ostatnich kilku dni.

Ponad 120 tysięcy Ukraińców uciekło już ze swojego kraju do Polski. Nasz kościół (Kościół Chrystusa Zbawieciela w Krakowie) wraz z wieloma innymi będzie oferował wsparcie jak największej liczbie przybyłych w nadchodzących dniach i tygodniach. Spodziewamy się w ciągu najbliższych kilku godzin kobiet i dzieci z naszych partnerskich kościołów na Ukrainie i przygotowujemy się także do późniejszego zaspokojenia potrzeb jak największej liczby uchodźców.

Sytuacja uchodźców jest bardzo trudna po wielodniowych kolejkach na granicy i konieczności rozdzielenia od mężów i ojców (mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą opuszczać kraju). Wiemy, że będzie realna potrzeba zakwaterowania (w tym wynajmu mieszkań) i wsparcia w zorganizowaniu transportu do innych części Europy, gdzie być może uchodźcy mają już rodzinę lub przyjaciół.

Członkowie naszego kościoła wnoszą wkład finansowy. Aby zaspokoić pełną skalę tej potrzeby, bylibyśmy naprawdę wdzięczni za wsparcie finansowe od naszych przyjaciół na całym świecie. Datki można wysyłać na nasz kościelny system PayPal (ale tam, gdzie to możliwe, bylibyśmy wdzięczni za bezpośrednie przelewy bankowe na nasze konta w euro, dolarach amerykańskich lub funtach szterlingach).

Szczegóły poniżej:

PayPal: kosciolzbawiciela@gmail.com Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska w Krakowie ul. Smolki 8, 30-513 Krakow BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Przelewy bankowe

PLN: PL30 1140 2004 0000 3802 8200 9665  z dopiskiem: UKRAINA.

USD: PL63 1140 2004 0000 3512 1477 3537


EUR: PL56 1140 2004 0000 3112 1477 3859

GBP: PL69 1140 2004 0000 3012 1465 6401


Jeszcze raz bardzo dziękuję i prosimy o kontakt, jeśli masz jakiekolwiek pytania. (Udostępnienie tego posta byłoby bardzo mile widziane!).

Aleksander Saško Nezamutdinov
Wikariusz Parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

Kontakt: https://www.kosciolzbawiciela.pl/pl/contact/


Text in english

James 1:27 Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
.
Deu. 10:17-18 17. For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward:18. he doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment.
.
Psalm 146:9the Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

Dear Brothers and Sisters,

Thank you so much for all your prayers and messages of support over the last few days.

Over 120,000 Ukrainians have already fled their country into Poland. Our church (Christ the Saviour Presbyterian Church Krakow) along with many others will be offering support to as many arrivals as possible over the coming days and weeks. We are expecting some women and children in the next few hours from our partner churches in Ukraine and we are preparing to meet the needs of as many as possible after that.

The situation for the refugees is very difficult after queueing for days at the border and having to leave their husbands and fathers behind (men aged 18-60 are not allowed to leave the country). We know that there will be a real need for accommodation (including renting flats) and support with arranging transport to other parts of Europe where they may already have family or friends.

Our church members are contributing financially. To meet the full scale of this need, however we would truly appreciate financial support from our friends across the globe. Gifts can be sent into our church’s PayPal (but where possible we would appreciate direct bank transfers into our Euro, US Dollars or Sterling accounts).

The details are below:

PayPal: kosciolzbawiciela@gmail.com Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska w Krakowie ul. Smolki 8, 30-513 Krakow BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

Bank accounts

PLN: PL30 1140 2004 0000 3802 8200 9665  mark: UKRAINA

USD: PL63 1140 2004 0000 3512 1477 3537


EUR: PL56 1140 2004 0000 3112 1477 3859

GBP: PL69 1140 2004 0000 3012 1465 6401


Minister-in-training at Christ the Saviour Presbyterian Church Krakow

Thank you so much once again and please do get in contact if you have any questions. (Sharing this post would be very much appreciated!).

Contact: https://www.kosciolzbawiciela.pl/en/contact/


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email