Bóg mieszkający w człowieku

Biblia naucza, że w człowieku wierzącym, w chrześcijaninie będzie mieszkał Bóg.

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Brak miejsca dla osób trzecich

W wierzącym człowieku może zamieszkać tylko Bóg.

  • nie można mieć anioła,
  • nie można mieć Mojżesza,
  • nie można mieć Apostoła,
  • nie można mieć świętego w sobie.

Bóg nie toleruje obecności w nas kogokolwiek innego niż On sam. Jeśli człowieka okupuje stworzenie a nie Stwórca, nazywa się to opętanie. Stworzenie okupujące człowieka może przybierać rózne imiona jak anioł światłości, zmarły święty, nieczysty duch, demon, duch wieszczy.

Mar. 7:25 Usłyszała bowiem o nim kobieta, której córeczka miała ducha nieczystego, i przyszła, i upadła mu do nóg

Dzieje 16:16 I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom.

Gal. 1:8 Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty..


Ojciec i Syn

Biblia naucza, że w człowieku będzie mieszkał Bóg, który jest i Ojcem i Synem.

Jan 14:23 Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy.

1 Jana 4:12 Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.

1 Jana 4:15 Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.

2 Jana 1:9 Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.
.


Duch Święty

Biblia naucza, że w człowieku będzie mieszkał Bóg, który jest Duchem Świętym. On jest właścicielem człowieka.

2 Tym. 1:14 Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka.

Jak. 4:5 Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda?

Rzym. 8:9 Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.

1 Kor. 3:16 Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?

1 Kor. 6:19 Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?

Efez. 2:22 Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.
.


Wnioski

Mieć Boga to mieć Ojca, Syna i Ducha. Bóg jest Ojcem, Bóg jest Synem, Bóg jest Duchem Świętym. Bóg jest Trójjedyny.

 

Print Friendly, PDF & Email