Rola zła

Mam zamiar mówić na temat problemu zła. Dlaczego Bóg pozwolił na zło na świecie? Można zadać te pytanie na różne sposoby. Zło na świecie jest jednym z ulubionych usprawiedliwień tych którzy odrzucają Boga biblii. Są w stanie zadać te pytania na nieskończenie wiele sposobów:

 1. Jeżeli Bóg Stwórca jest tak dobry, dlaczego jest tyle zła na świecie?
  .
 2. Jak Bóg może być święty i pozwalać by jego stworzenie było dominowane przez bezbożność?
  .
 3. Jak Bóg może być doskonale sprawiedliwy i ustanowić istnienie niesprawiedliwości?


Rzeczy tajemne należą do Pana

Jest wiele sposobów na które ta szczególna idea jest efektywnie przekazywana. Jeden to sylogizm, seria logicznych kroków takich jak biblijny Bóg jest kochający, Biblijny Bóg jest wszechwiedzący, Biblijny Bóg jest wszechmocny, jednak potężne zło istnieje na świecie, tak więc Biblijny Bóg nie istnieje. To jest jak powiedzieć, że ktokolwiek pozwala na to zło

 • nie może być kochający,
 • nie może być święty,
 • nie może być wszechmocny
 • nie może być wszechwiedzący

i wciąż pozwalać na zło. W umysłach wielu sprowadza to Chrześcijan do niemożliwej obrony. I naszą jedyną opcją jest wykopać piłkę na drugą stronę boiska. Jest wielu Chrześcijan, którzy by się z tym zgodzili i złapali by za

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą do Pana

i wykopali to na terytorium przeciwnika tak daleko jak tylko mogą. Czy najlepszą rzeczą jaką możemy zrobić, kiedy jesteśmy przyciśnięci do naszego własnego teologicznego pola punktowego, jest wykopać 5 Mojż. 29:29? Czy niema jakiegoś rodzaju dalekiego podania, które nie tylko pozwoli nam uciec porażce, ale i zagwarantuje zwycięstwo?

Ja wierzę, że jest.

Wierzę, że pismo daje nam odpowiedź i bez wahania możemy ją znać, rozumieć, i znaleźć w niej wybitną satysfakcję. Nie wystarczy po prostu powiedzieć, że rzeczy tajemne należą do Pana, co jest, jak powiedzieć, że nie wiemy, Bóg nam nie mówi. Bóg nie powiedział Adamowi i Ewie, dlaczego wpuścił tego węża do ogrodu, ani nie powiedział, dlaczego dał temu wężowi zdolność mówienia. Nie powiedział też Hiobowi, dlaczego zesłał nieszczęście, choroby, tragedie, śmierć i szatana w jego życie. Nawet kiedy Hiob próbował uzyskać odpowiedź, Bóg mu jej nie dał. Tak, więc czy nie jest najlepszym podejściem po prostu powiedzieć, że nie wiemy, Pismo nam nie mówi?

To byłaby najlepsza odpowiedź, jeśli Pismo nam nie mówiło Jeśli szczerze tak by było. i powiedzieliśmy, że nie mamy na to odpowiedzi w piśmie, to w porządku…
.


Boża sprawiedliwość w świetle szerzącego się grzechu

Mamy jednak odpowiedź w Piśmie, a to otwiera dla naszego myślenia całą kategorie teologicznej prawdy, która jest znana pod nazwą teodycea. Składa się ono z dwóch Greckich słów, theos które znaczy Bóg, i dikē które jest korzeniem słów, które znaczą sprawiedliwy, lub po prostu sprawiedliwość.

Teodycea jest wyjaśnieniem jak Bóg może być sprawiedliwy.

Jest to obrona Bożej sprawiedliwości w świetle obecności szerzącego się grzechu. Tak więc chciałbym wyjaśnić co wierzę jest biblijną teodyceą, biblijna obrona, dlaczego Bóg, który jest święty, który jest kochający, który jest wszechwiedzący, który jest wszechmocny pozwolił by zło dominowało nad jego stworzeniem.

Zamierzam stworzyć małą serię logicznych punktów.
.


Zło istnieje

To jest poważny argument. Bezsporny, o ile nie jesteś zwolennikiem “Chrześcijańskiej Nauki”. Mary Baker Eddy Patterson Glover Frye założycielka tego ruchu miała problem z mężczyznami.  opracowała to co jest dzisiaj nazywane “Chrześcijańską Nauką”. Nauczaniem “Chrześcijańskiej Nauki” jest to,

Całe zło jest iluzją. Wszelkie choroby są iluzją. Nawet śmierć jest iluzją.”

Chrześcijańska Nauka jest właściwie jak wódka bezalkoholowa. Tak i Chrześcijańska Nauka nie jest ani Chrześcijańska, ani naukowa, ale brzmi imponująco.

Odpowiedzią nie jest grać w jakąś absurdalną, metafizyczną grę mówiąc, że coś nie istnieje co wyraźnie istnieje. Zło istnieje. Istnieje w naszym świecie widocznie, jawnie i dominująco. Jest wiele kategorii w których zło istnieje. Pozwólcie, że przytoczę kilka.
.

Istnieje naturalne zło

To jest bezosobowe, zewnętrzne, fizyczne, tymczasowe zło w formie chorób, katastrof, rodzaje rzeczy, które przychodzą z fizycznego świata, przeklętego stworzenia

 • od małej bakterii
 • do wielkich fal,
 • od wirusów
 • po wulkany.

Cały naturalny, fizyczny świat jest przeklęty złymi rzeczami, rzeczami, które sprawiają, iż chorujesz, które cię ranią, które cię zabijają, a ludzkość od upadku żyła pod łaską fizycznego rozkładu.  Wystarczy wrócić do Księgi Rodzaju i niedługo po upadku mamy potop, który jest wielką naturalną katastrofą zrządzoną i wykonaną przez samego Boga zatapiając całą ludzką rasę za wyjątkiem ośmiu osób. Istnieje naturalne zło poza potopem do dnia dzisiejszego. Rzadko mija dzień, w którym nie słyszymy o kimś lub jakiejś dużej lub wielkiej grupie osób gdzieś umierających w jakiejś naturalnej katastrofie, lub pladze, czy jakiejś chorobie. Naturalne zło.
.

Istnieje moralne zło

Moralne zło jest osobowe, w przeciwieństwie do naturalnego zła, które jest bezosobowe. Jest ono wewnętrzne, duchowe. Jest to

 • niegodziwość,
 • grzech,
 • przestępstwo,
 • niesprawiedliwość
 • słabość,
 • skłonność,
 • postawa,
 • kierunek myślenia,
 • mowa

To uczynki które dominują ludzką rasą tak, że Pismo mówi,

Rzym. 3:10 Nie ma sprawiedliwego, ani jednego
.
1 Mojż. 6:5 Wszystkie myśli ludzkiego serca są nieustannie złe

Pismo mówi, że to z ludzkiego serca żądza pochodzi i rodzi grzech, a z tego grzechu przychodzi śmierć. Biblia mówi nam, że społeczeństwo jest zdominowane przez zepsucie. To nie katastrofy nas zabijają. Katastrofa może nas zabić, ale jeśli uda nam się uniknąć wszelkich katastrof i chorób i tak umrzemy, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Zepsucie schodzi na każdego człowieka. Ma wpływ na każde życie, każdy związek. Cała ludzkość składa się z grzeszników, nikt nie jest wyjątkiem. Wszyscy niemoralni grzesznicy zderzają się ze sobą w źle działających rodzinach, przyjaźniach, rywalizacjach, stowarzyszeniach i narodach. Ta kolizja niegodziwych, samolubnych, niemoralnych serc wypełnia świat jedną katastrofą po drugiej.
.

Istnieje też nadprzyrodzone zło

Nadprzyrodzone zło, to jest zło, które jest pełnione przez demony, upadłe anioły, współpracowników szatana. Liczba aniołów które upadły z szatanem według Księgi Objawienia to jedna trzecia, pozostałe dwie trzecie to święci aniołowie. Jedna trzecia jest upadła.

Obj. 12:4 A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię.

Szatan jest jednym z nich i cały świat, jak mówi Pierwszy list Jana tkwi w niegodziwości.

1 Jana 5:19 Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały świat tkwi w niegodziwości

Te podłe byty są stare jak całe stworzenie. Są one bezdyskusyjnie niegodziwe. Nie ma w nich nic dobrego. Ich niegodziwość jest na poziomie duchowym, ale też na poziomie ludzkim. Stanie się gorsza w przyszłości, kiedy Bóg ześle je na ziemie w przyszłych czasach Wielkiego Ucisku.

Szatanowi, który je prowadzi został na ten czas dany autorytet nad światem. Tymczasowo została mu przekazana suwerenność nad tym światem, że nawet jako wierzący nie walczymy przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zasadom i siłom, i władcom ciemności, i autorytetom na wysokich stanowiskach którzy są niegodziwi. Jest wielki duchowy bój na tym świecie realizowany przez demony. Mają one moc by uwieść i zwieść ludzkość przeciwko Bogu, ewangelii i pismom by wciągnąć ich głębiej i głębiej, i głębiej w niemoralność i niesprawiedliwość.

Po tym jest jeszcze inna kategoria zła.
.

Wieczne zło w postaci piekła

Ludzie, którzy idą do piekła, to jest większość rasy ludzkiej, będzie na zawsze zła. Robak nie umrze, ogień nie będzie zgaszony, wyrzuty sumienia się nie skończą, wyrok nie minie, kara nie zostanie złagodzona.

Marek 9:43-44 43 Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść do piekła, w ogień nieugaszony; 44 Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.

Ostatnio jeden z popularnych pastorów w Ameryce, który poprowadził wielki ruch wzrostu kościoła powiedział, że piekło jest według niego jak nietrafienie ostatniego gola na gwizdku przegrywając grę, więc spędzasz wieczność czując się źle, że nie trafiłeś tego strzału.

To nie jest biblijny pogląd na piekło.

To jest kara. To jest nieposkromione i niezłagodzone zło i w pełni poinformowane oskarżające sumienie. Tam jest zło i nie jest ono marginalne czy minimalne, tylko szerzące się i dominujące.

Zło ma wpływ na wszystko:

 • na naturalne stworzenie,
 • na ponadnaturalne stworzenie
 • na ludzkie i osobiste stworzenie.
  .

Absolutna Boża suwerenność

Zatem zaczynamy od oczywistego. Przyznajemy, że zło istnieje. Nie zaprzeczamy temu. Każdy kto zaprzecza jest skończonym głupcem. Zło jest masywne, jest poza kontrolą, jest zakorzenione, jest wszędzie, cały czas przejawia się w każdym.

Przejdźmy do następnego czynnika naszego rozumowania.

 1. Po pierwsze, zło istnieje.
 2. Po drugie, Bóg istnieje.

Tylko jeden Bóg istnieje i jest to Bóg objawiony w Piśmie. Ten, prawdziwy i jedyny żywy Bóg, Bóg Biblii. Jest on dokładnie takim Bogiem jakim go opisuje Pismo, jako że Biblia jest objawieniem Jego Samego. Jest On taki jak opisuje go objawienie Pisma. Jest

 • wszechmocny,
 • wszechwiedzący,
 • kochający
 • i całkowicie święty.

Biblia nam mówi, że Bóg istnieje, i nic nie istnieje co by nie było przez Niego zrządzone.

Wszystko jest zaprojektowane, zrządzone i kontrolowane przez Boga. To jest biblijne świadectwo. Pozwólcie, że przypomnę.

1 Kronik 29:11-12. Twoja, Jahwe, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest twoje. Do ciebie należy królestwo, a ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. I bogactwo, i sława pochodzą od ciebie i ty panujesz nad wszystkimi; w twoich rękach jest moc i siła i w twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko
/
Psalm 115:3  A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce
/
Dan. 4:35  Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?

Pismo wielokrotnie potwierdza suwerenność Boga nad wszystkim. Boża suwerenność jest absolutna, nieodparta i nieskończona. Kiedy mówimy, że Bóg jest suwerenny, mamy po prostu na myśli, że ma prawo być odpowiedzialnym za absolutnie wszystko.

1 Tym. 6:15 Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
.
Obj. 4:11 Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone

„Wszystko jest tutaj najważniejszym słowem. Wszystko podlega Bożej woli. Wszystko ma Boga zadowalać.

Przysł. 16:4  Jahwe uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła

Posłuchajcie:

5 Mojż. 32:39 Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych bogów oprócz mnie. Ja zabijam i ożywiam, ja ranię i ja leczę, i nikt nie wyrwie z mojej ręki

Lub

2 Mojż. 4:11  Pan mu odpowiedział: Któż uczynił usta człowieka? Albo kto czyni niemego lub głuchego, widzącego lub ślepego? Czyż nie ja, Pan?

Lub

Psalm 105:16  Potem przywołał głód na ziemię
.
2 Król. 17:25 Nie bali się Pana. Pan więc zesłał na nich lwy, które ich zabijały

Pismo jest bardzo jasne, że Bóg jest za tym co my klasyfikujemy jako i dobre rzeczy, i jako złe rzeczy. Bóg stworzył z własnego wolnego wyboru wszystko co jest, zrządził wszystko co jest.

2 Sam. 10:12  Pan uczyni to, co jest dobre w jego oczach
.
Psalm 33:9 – 11 On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało. Pan udaremnia zamiary narodów, niweczy zamysły ludów. Zamiar Pana trwa na wieki, myśli jego serca z pokolenia na pokolenie

Lub

Psalm 103:19 Pan na niebiosach ustanowił swój tron a jego królestwo panuje nad wszystkimi

Czy

Izaj. 14:27 Skoro Pan zastępów postanowił, któż to udaremni? Jego ręka jest wyciągnięta, któż ją odwróci?
.
Izaj. 46:9-10  Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem i niema nikogo podobnego do mnie; Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę
.
1 Sam. 2:6-8 Pan zabija i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza. Pan czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa
.
Amos 3:6 Czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego Pan by nie uczynił?

Bóg kontroluje absolutnie wszystko. Nie ma zła poza jego planem. On wie wszystko co można wiedzieć. Ma całkowitą moc by zrobić wszystko co może być zrobione. To jest co biblia mówi o Bogu. W tej doskonałej wiedzy i w tej doskonałej mocy, i w tej doskonałej świętości, i wyrażeniu swojej doskonałej miłości, Bóg zarządza wszystko.
.


Bóg chce by zło istniało

To prowadzi nas do trzeciego wniosku.

 1. Zło istnieje,
 2. Bóg istnieje, i jest to jedyny Bóg jaki istnieje.
 3. Po trzecie, Bóg chce by zło istniało.

Jest to nieuniknione. Przewróćcie swoje Biblie na moment na Izajasza 45.

Izaj. 45:5-6  Ja jestem Panem i niema żadnego innego, oprócz mnie niema żadnego Boga. Przepasałem cię, chociaż mnie nie znałeś; Aby poznali od wschodu i od zachodu, że niema nikogo oprócz mnie. Ja jestem Panem i niema żadnego innego

To jest dość dobrze ustanowione w tych dwóch wersetach.

Ja tworzę światłość i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan czynię to wszystko.”

Zejdźmy do wersetu 9.

Izaj. 45:9-10 Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swojemu garncarzowi: Cóż czynisz? A twoje dzieło: On nie ma rąk? Biada temu, który mówi ojcu: Cóż spłodziłeś? A do kobiety: Cóż urodziłaś?

Żaden garnek nie może powiedzieć garncarzowi co robić. Żadne narodzone dziecko nie może powiedzieć swoim rodzicom by rodzić bądź nie rodzić, ani nie możesz spierać się z tym co robi Bóg, a Bóg wyraźnie zrządził zło.
.

Teologia Arminian

W tym momencie panika ogarnia serca Arminian.

Tracą tutaj oddech. Dostają palpitacji serca, ręce im się pocą, oczy wywracają do tyłu, ich serce zaczyna szybko bić. Co? Bóg zrządził zło? Oni nie zaprzeczają mocy Bożej, oni by ją potwierdzili. Oni nie zaprzeczają jego wiedzy, oni by ją potwierdzili. Oni nie zaprzeczają, że Bóg powinien być sławiony za zbawianie grzeszników. Jednak panika ich uderza, ponieważ nie mogą pozwolić Bogu być odpowiedzialnym za zło.

Jeśli chcesz uprawiać teologię Arminian, czy też teologię przeciwną reformacji, przeciwną Kalwinizmowi, czyli taki rodzaj teologii, który zaprzecza Bożej suwerenności oraz zaprzecza temu, że narodzenie na nowo jest w pełni dziełem Bożym, taki rodzaj teologii, który mówi, że człowiek jest suwerenem, jest odpowiedzialny za swoje własne życie, dokonuje własnych wyborów, stał się grzesznikiem z wyboru, i że wierzy bo tak wybrał, i praktykuje wiarę bo tak chce, i że jest zbawiony bo sam tego chce. To wszystko znajduje się w Arminianizmie, to jest że nie możemy czynić Boga odpowiedzialnym za zło.

Naprawdę myślę, że teologia Arminian, w największej części, jest środkiem by pozbawić Boga odpowiedzialności. Ostatecznie, Bóg nie jest odpowiedzialny za zło, ty jesteś. To tak naprawdę nie pomaga, ponieważ dlaczego Bóg stworzył istoty, które byłyby odpowiedzialne za zło, wiedząc, co by zrobili? To tylko sprowadza odpowiedzialność z powrotem na niego.

Popularnym sposobem dzisiaj ludzie tej kategorii którzy nie chcą by Bóg był odpowiedzialny za zło na świecie jest powiedzieć, iż

 • albo Bóg nie miał wiedzy, że zło nadchodzi,
 • albo niema mocy by się nim zająć.

Jedno albo drugie.

 • albo w swoim stworzeniu stworzył wszystko idealne i nie wiedział o przyszłym istnieniu zła,
 • albo wiedział, lecz nie miał mocy by je powstrzymać,
 • albo celowo ograniczył swoją moc zatrzymania zła dla jakiegoś większego celu.

To jest rodzaj argumentów z którymi musisz zmierzyć się w tym sporze.

 • albo Bóg nie wiedział,
 • albo nie miał mocy,
 • albo wybrał by nie używać swojej mocy, ponieważ miał w zamyśle coś ważniejszego niż zło, coś o większej wartości.

Ten rodzaj krytyki ma na celu pozbawić Boga odpowiedzialności, jednak naprawdę tworzy Boga, który nie jest wszechwiedzący. Tworzy Boga, który nie jest wszechmocny. To jest jedyne wyjście i dlatego taki rodzaj teologii istnieje. Nazwijmy to grupą nr 1
.

Teologia procesu

Fakt, iż Bóg nie ma wiedzy, że nie ma informacji, kiedy tworzy, więc nie wie naprawdę co się wydarzy, to pasuje do systemu, który nazywa się teologią procesu. To jest grupa, która stworzyła Boga jako bóstwo postępu. On nie jest Bogiem dzisiaj takim jakim był wczoraj, ponieważ, dzisiaj wie więcej, ponieważ dzisiaj więcej się wydarzyło. A on dowiaduje się tego w momencie, kiedy to się dzieje. Jest to znane również pod pojęciem otwarty teizm. On nie jest tym czym był wcześniej, On jest teraz lepszy, postęp mu pomógł, ale nie będzie On taki jakim jest dzisiaj za tydzień, ponieważ będzie więcej rzeczy, o których się dowie jak się historia rozwinie. Wraz z rozwojem historii rozwija się zło, tak więc Bóg jest pozbawiony odpowiedzialności, ponieważ Bóg zwyczajnie nie wiedział. Bóg nie mógł wiedzieć, ponieważ nie mógł wiedzieć tego co się jeszcze nie wydarzyło. Bóg nie może być odpowiedzialny za zło. Zło istnieje, a więc Bóg nie mógł wiedzieć, że nadchodzi, dopóki się nie pojawiło. W zasadzie posuwają się tak daleko, że mówią, iż Bóg miał nadzieje na najlepsze dla Adama. Dużo pozytywnego myślenia nawet po stronie Boga. Nie jest wszechwiedzący więc kiedy pojawiło się zło musiał wymyślić plan B jakim jest krzyż.

Rozumiecie przekaz?

To są ludzie, którym brakuje prawdziwego biblijnego zrozumienia Boga. Brakuje im także Skupionego na Bogu, Wywyższającego Boga, przez Boga zdominowanego poglądu na świat. Ich punkt widzenia na świat jest skupiony na człowieku i muszą być pewni, że Bóg nie narusza żadnej z ich zasad. Nie może być prawdą, że Bóg ma pełną wiedzę o złu i pełną moc by mu zapobiec a jednak pozwala na jego istnienie, ponieważ to znaczy, że je zrządził.

To jest więcej niż Arminianin może przełknąć. Albo tej wiedzy nie miał. Albo nie miał mocy, więc musisz stworzyć Boga na nowo.

Są jednak ludzie, którzy nie są tak wyrafinowani, oni mają krótką odpowiedź. Wspomnieliśmy o nich wcześniej. Mówisz, „Skąd wzięło się zło?” Oni odpowiedzą, „Przyszło od Adama i Ewy.” Naprawdę? Jak Adam i Ewa poznali zło?”, No tak, prawda, przyszło od węża.” Jak w takim razie wąż znalazł się w miejscu, w którym mógł zostać wcielony przez szatana i jak szatan stał się szatanem, który kusi ludzi do czynienia zła? „Przyszedł z nieba prawda?” Więc gdzie zło zostało zapoczątkowane? W niebie?

Tak, zło zostało zapoczątkowane w niebie w anielskim buncie tuż przed nosem Boga. Myślisz, że to był szok? W takim razie nie masz Boga, który jest absolutnie wszechwiedzący. Myślisz, że Bóg nie mógł tego zatrzymać zanim się zaczęło? Nie mógł tego zakończyć już na początku? Wtedy masz Boga, który nie jest wszechmocny.

Jeżeli zaś podtrzymujesz biblijną doktrynę o Bogu, to Bóg staje się ostatecznie odpowiedzialny za istnienie zła.

Rabbi Kushner w książce „Kiedy złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom?” – Wiele rzeczy jest złych związanych z tą książką. Co jest złe z tytułem to, że nie ma dobrych ludzi. Niech jednak ma ten tytuł, Kiedy złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom – ksiązka ta tworzy swojego boga. Bóg nie ma wiedzy i Bóg nie ma mocy. Nie może być więc odpowiedzialny za coś o czym nie wie i czym nie może się zająć.

Jeden pisarz, Ledonitz, spojrzał na ten problem i napisał,

Bóg stworzył najlepszy ze wszystkich światów które mógł stworzyć, nie mógł zrobić nic lepiej.”

Naprawdę? Zoroastrianizm, Manicheizm inny rodzaj starożytnych filozofii mówi:

Bóg musiał zmierzyć się z dwoma współwiecznymi rzeczywistościami dobrą i złą… współwiecznymi, niezależnymi”.

Żadna z tych odpowiedzi nie jest adekwatna. Każda z tych odpowiedzi pochodzi od ludzi, którym brakuje skierowanego na Boga poglądu na rzeczywistość i muszą porzucić biblijne rozumienie Boga. Wielu z tych ludzi, którzy oferują ten rodzaj odpowiedzi deklaruje swoją wiarę w Biblię i Boga Biblii, ale oczekują, by Bóg Biblii był przyciągnięty pod ludzki sąd, sąd ludzkiego rozumowania by był osądzony przez prawo moralne niższe niż on sam.

Wow, Bóg jest istotą wyższą, ale my mamy wyższe prawo. Uznamy, że Bóg jest wiecznym Bogiem, ale pociągniemy go do odpowiedzialności wedle naszego zrozumienia sprawiedliwości.

Kiedy to wszystko sprowadzić, jest wiele kategorii w których teodycee mogą być stworzone.

Pierwsza kategoria jest metafizyczna. To jest powiedzieć, że zło jest nieuniknione. Jest to następstwo dobra. Jest ono konieczne. Jest to Yin Yang. Jest to konieczne przeciwieństwo jednej rzeczy, która istnieje przez samą metafizykę istnienia, przeciwieństwo także może istnieć. To nie jest tak, że Bóg stworzył zło. Zło istnieje, ponieważ dobro istnieje. Jest to po prostu zaprzeczenie. Jest to po prostu brak. Jest to brak przeciwieństwa. Jeżeli macie nieskończoność, macie też skończoność. Jeżeli macie dobro, macie też zło. Jest w tym trochę prawdy do pewnego stopnia metafizycznie.

Jest też bardziej teologiczne podejście do tego metafizycznego pojęcia to jest iż Bóg stworzył ludzkość dobrą, potencjał na zło istniał wewnątrz tego stworzenia, a człowiek korzystając ze swojej wolnej woli wybrał zło. Tak więc nie przyszło ono tak naprawdę od Boga, tylko od człowieka. Nie przyszło tak naprawdę od Boga tylko od Lucyfera, który podjął taki sam wybór w niebie.

Był to argument Augustyna i Akwinusza w czasach starożytnych i jest w tym prawda. Jest świętość Boga i jest grzeszność stworzenia. Jednak zostawia to za dużo metafizycznej konieczności i zadaje pytanie…, jeśli dobro istnieje i zło musi istnieć, czy jest to wiecznie prawdziwe? Kiedy znajdziemy się w niebie i nowym niebie, i nowej ziemi, ponieważ to jest wieczne i idealne dobro, czy zawsze będziemy musieli mierzyć się z potencjalnym złem, bo jest to metafizyczna konieczność?

Jest też drugi rodzaj teodycei.
.


Wolna wola

Opuśćmy metafizyczne podejście na teodyceę i zapoznajmy się z samorządną teodyceą lub teodyceami.

Wielu ludzi idzie w tę kategorię by rozwinąć swoje teodycee. Ta kategoria sugeruje, że powodem zła jest nadużycie wolnej woli. I znowu wróciliśmy do naszych przyjaciół Arminian. Jest to nadużycie wolnej woli, które jest najwyższym dobrem dla Boga. Bóg mógł zapobiec złu, lecz chciał, a to po to, żeby istniała wolna wola. I kiedy pozwolił jej istnieć zaistniało też zło, ponieważ wolne i samorządne stworzenia wybrały zło A ponieważ wolna wola była ważniejsza niż wyeliminowanie zła, zło istnieje. Zło istnieje, ponieważ Bóg wywyższa wolną wolę. Bóg przywiązuje większą wagę do wolnej woli, tak że musiał pozwolić na możliwość zła by zachować ważniejszą autonomię, która chroni go od niesprawiedliwości.

Znowu sprowadza się to do tego, że Bóg nie może być za nic odpowiedzialny, tak więc największym dobrem w stworzeniu jest wolna wola… anioły mają wolną wolę, przynajmniej początkowo, ludzie mają wolną wolę, podejmują wybory, to jest większe dobro, to jest większa wartość dla Boga nawet jeśli znaczy, że istnieje zło i grzech. Ludzie muszą posiadać samookreśloną wolność by działać. Jeśli Bóg działa jako główny powód dla ludzkich wyborów, nie byliby wolni. Jeśli Bóg by zdecydował byli by oni przymuszeni i zmuszeni i to by naruszyło ich wolę a my powinniśmy mieć całkowicie wolną wolę. To jest największe dobro.

To znowu usuwa z Boga odpowiedzialność. Lecz znowu wymaga stworzenia sobie boga – Posłuchajcie tego – który ceni twoją wolę ponad swoją. To jest tworzenie Boga, który ceni każdego ponad siebie i to nie jest Bóg, o którym właśnie przeczytałem w Piśmie. Poza tym, jeśli Bóg wiedział, że ludzie wybraliby grzech i piekło, dlaczego w ogóle ich stworzył? Dlaczego zaprojektował wolną wolę? Mógł zdecydować co było najszlachetniejszą z cnót, po co tworzyć wolną wolę, jeśli ma to się skończyć w taki sposób by musiał tworzyć plan B tylko po to by naprawić to co zniszczyły miriady wolnych wól?

Tak więc widzicie, że autonomiczna teodycea jako kategoria musi zaprzeczyć bezpośredniemu zaangażowaniu Boga jakie jest objawione w Starym testamencie.

 • Czy On nie wie co ludzie zamierzają zrobić?
 • Czy danie im wolności by to zrobić jest ważniejsze niż istnienie zła?

Jeżeli Bóg ma i wiedzę, i moc, to musiał dać ludziom początkowo wolną wolę i wiedział dokładnie co by z nią zrobili i dał im ją, a więc na końcu musiał zarządzić zło. To nie rozwiązuje żadnego problemu a tylko umniejsza chwale Boga.

 1. Stworzyć Boga, który ma limitowaną wiedzę,
 2. Stworzyć Boga, który ma limitowaną moc,
 3. Stworzyć Boga, którego bardziej interesuje wola każdego jednego człowieka bardziej niż jego samego

To jest stworzyć Boga, który nie jest Biblijnym Bogiem.

Jeżeli Bóg nie ma całkowitej kontroli nad złem, jeżeli nie On je zarządził i jeżeli nie ma go pod kontrolą w każdej milisekundzie historii, to cały ten wszechświat jest poza kontrolą w najbardziej istotnym punkcie. Jeżeli Bóg nie ma całkowitej kontroli, to jak i kiedy posiądzie wiedzę i moc, by uzyskać tę kontrolę?

Zapytałbym się was czy wolelibyście mieć Boga, który próbuje zdobyć kontrolę nad złem, czy Boga, który ma kontrolę nad złem? Wybierzcie sami, ale Bóg Biblii ma całkowitą kontrolę nad złem dla swoich własnych celów.

Jest to naprawdę herezją powiedzieć, że świat jest pełen zła poza z góry ustalonym planem i celem Boga, który jest wysoko ponad wyborami człowieka.
.


Nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Bożą

Tak więc co wiemy do teraz?

 1. Zło istnieje.
 2. Bóg istnieje.
 3. Bóg chce by zło istniało.
 4. On go nie stworzył.
 5. On nie mógł go stworzyć, ale mu nie zapobiegł.
 6. On je zrządził, on go chciał, ponieważ miał w nim cel.

Miał w nim cel i jest to ważne.

Jaki był tego cel? Zanim odpowiem na te pytanie pozwólcie, że przytoczę wyznanie westminsterskie. Pewni wielcy teologowie i uczeni biblijni napisali je.

W wieczności Bóg zarządził wszystko co się dzieje w czasie i uczynił to niezależnie i nieodmiennie, kierując się jedynie swoją własną mądrą i świętą wolą. Jednak czyniąc to, nie stał się w żadnym sensie źródłem grzechu, nie pogwałcił woli żadnego stworzenia, ani też nie usunął swobodnego działania wtórnych przyczyn, grzeszność działań pochodzi jedynie od stworzeń, a nie od Boga, ponieważ jako najwyższa świętość i sprawiedliwość, On ani nie jest, ani nie może być przyczyną grzechu, ani nie może go zaaprobować.

Potem Westminsterskie Wyznanie mówi:

“Wszystko co Bóg zarządza i wszystko co w swojej opatrzności czyni, czyni dla swojej chwały”

I mieli rację. Powodem, dla którego Bóg zrządził zło jest dla swojej chwały.

Pozwólcie, że zadam proste pytanie by pomóc wam odpowiedzieć na to pytanie…większe pytanie. Czy Bóg jest bardziej wspaniały, ponieważ istnieje grzech, czy mniej wspaniały? Dość łatwe pytanie, prawda? I jest ono to fundamentalne.

Przez wieczność Bóg otrzyma większą chwałę od swoich stworzeń, ponieważ grzech istniał, czy mniejszą?

Przyjaciele, Wszystko co się liczy to jest wieczna chwała Boża.

W Rzym. 3:5 czytamy: Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia (συνίστησιν sunistesin) sprawiedliwość Boga, Cóż powiemy?

Złapcie tę frazę.

Nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga. Paweł używa jako pierwszego w serii czasowników słowa sunistemi przetłumaczonego w New American Standard na demonstruje” (“uwydatnia w UBG). Ten czasownik znaczy ujawnić, odsłonić, ukazać.

Nasza niesprawiedliwość demonstruje sprawiedliwość Boga. Innym sposobem powiedzenia tego było by, „Czy byś naprawdę zrozumiał sprawiedliwość Boga gdybyś nie rozumiał niesprawiedliwości?” Czy niema tu czegoś co może być uzyskane przez kontrast? Paweł pokazywał, że Bóg jest wierny w swoich obietnicach danych Izraelowi i jego grzech i niewiara nie może zmienić Bożego przymierza, nie może zmienić Bożej wierności.

Bóg jest sprawiedliwy. Bóg zrobi to co powiedział i nawet niesprawiedliwość Izraela nie może powstrzymać Bożej sprawiedliwości, ale raczej daje mu okazję by zademonstrować tę sprawiedliwość. Nawet odejście Izraela od prawdy nie może zniszczyć Bożej prawdy ani Bożej chwały. W szczególnym przypadku Izraela, ich niesprawiedliwość, tylko sprawiła, że Boża sprawiedliwość stała się bardziej chwalebna. Także w ogóle, niesprawiedliwość tylko czyni sprawiedliwość bardziej zdumiewającą.

Tak więc Bóg poprzez pozwalanie na niesprawiedliwość demonstruje sprawiedliwość.

 • Czy byśmy zrozumieli sprawiedliwość bez niesprawiedliwości?
 • Czy byśmy zrozumieli miłość bez grzechu?
 • Czy byśmy zrozumieli miłość Boga w Chrystusie do nas gdybyśmy nie rozumieli jak grzeszni, niegodni i nędzni jesteśmy?
 • Czy byśmy zrozumieli znaczenie cierpień Chrystusa na krzyżu za nas?

Ani trochę. Krzyż jest Najwspanialszym okazem miłości Boga. To, że jesteśmy grzesznikami, to, że jesteśmy wrogami pozwala Bogu otwarcie okazać swoją miłość. Paweł mówi, że Bóg demonstruje swoją sprawiedliwość w kontekście niesprawiedliwości. Bóg okazuje swoją miłość w kontekście nienawiści wśród wrogów.

Przejdźcie do rozdziału 9 wers 22. :

A cóż jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie. 23 I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale

Znowu widzimy Boga pozwalającego na grzech w celu okazania, w celu zademonstrowania.

A cóż jeśli Bóg, chcąc otwarcie okazać swój gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie. To jest werset 22, by okazać swój gniew, czym okazał swoją świętość.

Czy znalibyśmy Boga w sposób w jaki go znamy, gdyby nie grzech? Oczywiście, że nie. Nie wiedzielibyśmy, że jest tak sprawiedliwy, tak kochający i tak święty.

Bóg pozwolił na grzech po to by okazać swój gniew. Swój święty gniew nad grzechem, swój sąd nad grzesznikami… Bez grzechu nie byłoby okazania sprawiedliwości, nie byłoby okazania miłości i świętości. Bóg znosił grzech. Kocham sposób w jaki jest to sformułowane. „Znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie.” Było to coś co Bóg musiał znieść. Jego święta natura musiała to znieść. Znosił to w cierpliwości by na końcu mógł okazać swój gniew i swoją pełną wieczną moc. I nie tylko swój gniew.

Wers 23  I żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia

By okazać swoje miłosierdzie. Bóg także chciał okazać swoje miłosierdzie, na naczyniach które przygotował wcześniej dla chwały, to jest elekcja. Bez grzechu, nie ma miłosierdzia… nie ma łaski, nie ma przebaczenia. Nie ma zbawienia. To jest Boża natura, okazać swoją sprawiedliwość i swoją miłość, a także okazać swój gniew, swoją łaskę i świętość.

Całym powodem, dla którego Bóg zrządził zło było dla jego własnej chwały, tak by na wieki wieków święte anioły i odkupieni święci oddawali mu chwałę w pełnym zrozumieniu wszystkich jego atrybutów.

Przed grzechem Bóg nie był w pełni wielbiony za swoją sprawiedliwość przeciwnej niesprawiedliwości. Nie był ani nie mógł być w pełni wielbiony za swoją miłość zanim nie okazał takiej miłości, która kocha wrogich, zbuntowanych grzeszników. Nie był wielbiony w pełni za swoją świętość zanim jego gniew nie pokazał, jak nienawidzi grzechu. Nie był wielbiony za swoją łaskę zanim nie okazał przebaczenia i miłosierdzia swoim wybranym. W każdym przypadku jest wielce odsłoniona natura Boga. Dlaczego? By okazać jego chwałę.

Paweł nam to demonstruje. Wróćcie do wersetu 17, ilustracja, którą wyciąga z 2 Mojż. 9:16  „Pismo bowiem mówi do Faraona” … tu jest idealna ilustracja… Po to właśnie cię wzbudziłem.”

Wow, Bóg wzbudził Faraona? Bóg był odpowiedzialny za to, że Faraon się urodził, dorastał w królewskiej rodzinie aż na tron Egiptu? A potem był władcą nad dziećmi Izraela, czyniąc ich życie nie do zniesienia, a potem wszystkie plagi i wszystko co następowało, wyjście i zatopienie Faraona i całej jego armii? Masz na myśli Bóg go wzbudził? Tak, „Po to właśnie cię wzbudziłem.

I tu pojawia się znowu nasze słowo, by co zrobić? Aby okazać na tobie swoją moc”. I była to moc sądu i zbawienia. Pascha, zabity baranek, krew na drzwiach, to jest największy starotestamentowy symbol zbawienia. Wzbudziłem cię po to, by okazać mój gniew i łaskę. Dlaczego, Bóg? Koniec wersu 17,I żeby moje imię było głoszone po całej ziemi.”

Ostatecznie Bóg czyni wszystko dla swojej własnej chwały i jest chwalony po całej ziemi przez swoich ludzi, i będzie w Tysiącletnim Królestwie, i w nowym niebie i na nowej ziemi. Największym dobrem, moi drodzy, jest Boża chwała. Jeżeli tego nie rozumiecie nie macie skupionego na Bogu poglądu na świat. Tak więc jak na to odpowiadamy.

Wróćcie do wersetu 14. Czy zmagacie się z tym? Czy mówicie, że nie wydaje się to być sprawiedliwe?

Wers 14Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże!”

Nie możemy oskarżać Boga o niesprawiedliwość. On ma prawo czynić to co zechce. Zlituje się nad kim się zlituję. To nie zależy od człowieka, który chce ani od tego który zabiega, tylko od Boga, który okazuje miłosierdzie.

Wers 18 A zatem komu chce. Okazuje miłosierdzie. A kogo chce, czyni zatwardziałym. 19 Ale mi powiedz: Dlaczego więc jeszcze oskarża? Któż bowiem sprzeciwił się jego woli?” Czy chcesz się kłócić z Bogiem? Czy chcesz z Nim debatować, dlaczego zrobił to co zrobił?
.
Wers 21 Czy garncarz niema władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego?

Czy nie zapominasz kto jest odpowiedzialny? I zrobił to, żeby –

Wers 23 Dać poznać bogactwo swojej chwały

Nie ma innego wytłumaczenia.


Boża chwała ukazana na Hiobie

Przypomina mi to o Hiobie a wam? Hiob doświadczył wszystkich tych mąk, na które Bóg pozwolił w jego życiu. Szatan przychodzi, zabija wszystkich z jego rodziny poza jego żoną, która mówi mu by przeklinał Boga. Zabrał wszystko co posiadał. Daje mu wszelkie rodzaje chorób, a potem daje mu bandę głupich przyjaciół, którzy dają mu złe odpowiedzi, i złą teologię. Byli wartościowi tak długo jak siedzieli cicho przez siedem dni, lecz gdy tylko otworzyli swoje usta cała mądrość zniknęła.

Hiob jest sam. Próbuje uporządkować to co się dzieje i oczekuje odpowiedzi od Boga. Wydaje się być to nie w porządku. Wydaje się być to niesprawiedliwe. W rozdziale 38 Bóg w końcu do niego przemawia,

Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród wichru, Kim jest ten, co zaciemnia radę słowami bez poznania? Przepasz teraz swe biodra jak mężczyzna, będę cię pytał, a ty mi odpowiadaj. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi?

Wers 12 Czy kiedykolwiek w swoim życiu rozkazywałeś rankowi i wskazałeś zorzy jej miejsce?”
.
Wers 16 Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy przechadzałeś się po dnie głębin? Czy bramy śmierci zostały przed tobą odkryte? Czy widziałeś bramy cienia śmierci? Czy pojąłeś szerokość ziemi? Powiedz mi, jeśli to wszystko wiesz. Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność?

I

Wers 25 Kto podzielił kanał dla ulewy i drogę dla błyskawicy grzmotu, aby padał deszcz na ziemię, w której nikt nie mieszka?
.
Wers 31 Czy możesz związać jasne gwiazdy Plejad albo rozluźnić więzy Oriona? Czy wyprowadzisz w swym czasie gwiazdy południowe? Czy poprowadzisz Niedźwiedzicę z jej synami? Czy znasz porządek nieba? Czy możesz ustanowić jego panowanie na ziemi? Czy podniesiesz swój głos ku chmurom, aby cię ulewa przykryła?
.
Hiob 39:1  Czy znasz porę, kiedy rodzą górskie kozice? Czy wiesz, kiedy rodzą łanie? Czy możesz zliczyć miesiące, w których noszą młode? Czy znasz czas ich porodu?” Wers 5 „Kto wypuścił dzikiego osła na wolność i kto rozwiązał jego pęta?
.
W rozdziale 40 w wersie 1 Pan mówił dalej do Hioba, Czy ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, będzie go pouczał?

W wersecie 4 Hiob odpowiada:

Oto jestem nędzny, cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust

Ciężką mową jest robię co robię, bo jestem Bogiem. Robię co robię dla swojej chwały. Hiob to zrozumiał.

Rozdział 42  Hiob odpowiedział Panu: Wiem, że ty wszystko możesz i że żaden twój zamysł nie może być powstrzymany. Kim jest ten, który zaciemnia radę bez wiedzy? Właśnie dlatego mówiłem to, czego nie rozumiałem, mówiłem o rzeczach zbyt cudownych, których nie mogłem pojąć

To jest prawidłowa odpowiedź, nie mam pojęcia w ogóle o czym mówię.

Wers 4  Wysłuchaj proszę, a będę mówił. Będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele

Ciężka mowa i Hiob mówi „Nie mam prawa Cię kwestionować, Ty jesteś Bogiem i ty masz całkowite prawo by ukazać w pełni swoją chwałę.” I zło sprawia, że to się dzieje. Spędzimy wieczność w obecności Boga wychwalając go na sposoby które nigdy by nie były możliwe, jeśli by nie pozwolił, i zrządził, jednocześnie nie będąc stwórcą ani źródłem zła które tymczasowo dominuje nad stworzeniem.

W odpowiednim czasie, to wszystko zostanie zakończone. Bóg zniszczy cały ten wszechświat w holokauście opisanym przez Piotra, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią i zostaną stworzone nowe niebiosa i nowa ziemia w których mieszka tylko wieczna sprawiedliwość, gdzie my będziemy wiecznie wielbić Boga ze zrozumieniem Jego pełnej chwały.

 

Print Friendly, PDF & Email