Sposoby zbawienia

W jaki sposób Bóg Ojciec stał się sprawcą naszego zbawienia? Na dwa sposoby: to Ojciec posłał Syna, aby za nas umarł i to Ojciec ukarał Chrystusa za nasze grzechy.
.

Po pierwsze

Z wielu wersetów Biblii jasno wynika, że Ojciec posłał Syna na świat np.

Gal 4:4-5 4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; 5 Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia.

Posłanie Syna zaangażowało Boga Ojca w trzy rzeczy:

1. pierwotny zamysł, który był w Jego umyśle od zawsze

1 Piotra 1:20 Przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was.

2. akt udzielenia Synowi wszelkich zdolności, których potrzebował do wykonania działa, dla którego został posłany

Jan 3:34-35 34 Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje mu Ducha bez miary. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce.

3. obietnica wszelkiej pomocy, jakiej by Syn potrzebował do dokonania Jego działa

Dzieje 4:10-11 10 Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. 11 On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym.

.

Po drugie

Z wielu wersetów Biblii jasno wynika, że Ojciec ukarał Jezusa Chrystusa za nasze grzechy np.

2 Kor. 5:21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Chrystus cierpiał i umarł zamiast nas.
.

Konkluzja

Jeśli tak, to czy pomysł, że Chrystus cierpiał zamiast tych, którzy i tak będą cierpieć za swoje grzechy nie wydaje się dziwny? Możemy to przedstawić w ten sposób: Chrystus cierpiał albo:

  1. Za wszystkie grzechy wszystkich ludzi,
  2. Za wszystkie grzechy niektórych ludzi,
  3. Za niektóre grzechy wszystkich ludzi.

Jeśli ostatnie twierdzenie jest prawdziwe, to wszyscy ludzie nadal obciążeni są jakimiś grzechami i w ten sposób nikt nie jest odkupiony.

Jeśli pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, to dlaczego nie wszyscy ludzie są uwolnieni od grzechu? Możesz powiedzieć: Z powodu swojej niewiary. Pytam więc: Czy niewiara jest grzechem? Jeśli nie, to dlaczego ludzie są za nią karani? Jeśli zaś jest grzechem, to musi znajdować się pośród grzechów, za które umarł Chrystus. Tak więc pierwsze twierdzenie nie może być prawdziwe!

Jest więc jasne, że pozostaje tylko ta jedna możliwość, że Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy niektórych ludzi, tylko tych wybranych. Takie jest, jak wierzę, nauczanie Biblii.

John Owen

Print Friendly, PDF & Email